Jobmonitor. Search results.

4359 Jobs found

Displaying 1-50 of 4359 results.
 • Company OWEN s. r. o. in Hliník
  17.12.2018

  Zváranie :- TIG hliník- TIG nerez- CO...

 • Company Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  As Assembly Engineer Automation you will manage the validation of each new equipment from robotic and automation point of view within the business unit Central Europe. You will apply HSE and quality policies.Assembly Engineer Automation assists to operations:•    Participates in operations productivity workshops•    Supports operations in case of major or new issue on assembly processes/equipmentParticipates on industrial/customer projects:•    Validates technical feasibility of robotics aspects and participate to design for manufacturing•    Supports the definition of equipment specifications & supplier sourcing•    Supports the validation and commissioning of robotized applications•    Ensures methodological and technical standards are applied in all the projects...

 • Company MONTY Pro spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Rekonštrukcie inštalácií voda, kanalizácia, plyn v bytových, rodinných domoch a verejných budovách...

 • Company Aeroengineers International s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Vykonávanie traovej údrby lietadiel v súlade s firemnou smernicou M.O.E.(Maintenance Organization Exposition) v súlade s EASA part 145alšie miesta výkonu práce: okres Košice IV...

 • Company CFP MANAGEMENT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Montá jednotlivých komponentov - automobilových  súiastok...

 • Company Euro-Ázijské Konzultačné a Vzdelávacie Centrum, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Príprava teplých a studených jedál vietnamskej kuchyne.Príprava receptúr a jedálneho lístka.....

 • Company Herbrich Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Vedenie nákladného vozidla s návesom v rámci EÚ....

 • Company CFP MANAGEMENT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V SKLADE (SKLADOVÝ MANIPULANT) PRIPRAVUJE TOVAR NA USKLADNENIE A VYSKLADNENIE, ZABEZPEUJE JEHO NAKLÁDKU, ULOENIE A VYKLÁDKU NA A Z DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU. SPOLUPRACUJE NA PRIJÍMANÍ A VÝDAJI TOVARU V SKLADE, MANIPULUJE S TOVAROM, UKLADÁ A UPEVUJE TOVAR NA PALETÁCH A ZODPOVEDÁ ZA UDRIAVANIE ISTOTY V SKLADE....

 • Company Verejno - prospešný podnik Senec, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Vodi vozidla s prívesom, návesom, kontajnerom....

 • Company Primo Amore s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  - manaovanie chodu reštaurácie- riadenie, koordinovanie a vedenie tímu pracovníkov- zodpovednos za poskytovanú úrove sluieb, istotu stravovacieho zariadenia, bezproblémový chod prevádzky- sledovanie a objednávanie skladových zásob- dodriavanie hygienických štandardov a zásad...

 • Company CFP MANAGEMENT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  OPERÁTOR VYSOKOZDVINÉHO VOZÍKA VEDIE VOZIDLÁ, VRÁTANE MANIPULÁCIE S PREPRAVOVANÝM NÁKLADOM ALEBO MECHANIZMAMI NAINŠTALOVANÝMI NA VOZIDLE....

 • Company HOTEL SUN, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Práca na hotelovej recepcii u nás znamená:- príjem rezervácií a ich spracovanie- telefonická, osobná a písomná komunikácia s klientmi- práca v hotelovom systéme Horec - vystavovanie faktúr, dokladov- príjem hotovostných/bezhotovostných platieb- check-in, check-out- objednávanie doplnkových sluieb pre hostí - vybavovanie poiadaviek klientov- poskytovanie informácii o hotelových slubách- jednoduché administratívne práce- predaj doplnkového sortimentu...

 • Company MONTY Pro spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  výroba a montá zámoníckych výrobkov...

 • Company MONTY Pro spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  výroba a montá zámoníckych výrobkov...

 • Company Thanida Daidee - CHOCKDEE in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  vykonávanie thajskej masáe...

 • Company CHATEAU MODRA, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  rez vinia...

 • Company H & Š, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Kmenie; kydanie hnoja; zametanie stajní, dvora; údrba istoty...

 • Company Zahoracke pekarne a cukrarne, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Príprava a výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov....

 • Company Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  - výroba dekoratívnych svieok- zabezpeovanie materiálu potrebného na výrobu svieok- uskladovanie materiálu - svieok do skladu- dohad a pomoc zamestnancom chránenej dielne (uom s mentálnym postihnutím) pri výrobe svieok- nakupovanie - predaj na trhoch...

 • Company DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  opatrovateské úkony spojené s opatrovaním a ošetrovaním seniorov v Zariadení pre seniorov...

 • Company M - jobs, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  - výroba, balenie a kontrola sklenených výrobkov - skúmaviek, ampuliek pre  farmaceutický priemysel...

 • Company Insignia Lifestyle Boutique Limited, organizacna zlozka in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  •    Establish, develop and maintain an effective activity for client support•    Evaluate and conduct daily servicing quality controls for personal assistants•    Ensure that all reasonable client requests in the lifestyle and travel related services are handled and executed in the outmost professional manner by the personal assistants•    Keep relations with select few clients and closely supervise their new personal assistants quality service•    Coordinate/supervise personal assistants recruitment and perform necessary trainings of the new staff•    Develop procedures for emergency cases/situations and control their execution•    Communicate with clients for resolving of difficult cases and customers complaints, ensure keeping of clients loyalty on a high level...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  * obsluha zváracieho robota * za pomoci strojov, strojného vybavenia a náradia vyrobi dielce v poadovanom mnostve a kvalite* plni výrobný plán* práca v 2-zmennej prevádzke...

 • Company Insignia Lifestyle Boutique Limited, organizacna zlozka in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  •    Communicating  with Clients, receiving Clients requests•    Working closely with Back Office Luxury Experts on the requests processing•    Selling requests solutions to provide high-end luxury service directly to Clients•    Building positive relationship with Clients•    Searching and analyzing information in luxury lifestyle segment•    Database maintenance and daily reporting...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  odoberanie výrobkov z pásu, ich balenie a ukladanie na paletu práca na 3 zmeny ( ranná, poobedná a noná zmena ) - 8 hod. zmeny model 3-2-3-2 ( 3 dni práca 2 dni vona / 3 dni práca 2 dni vona )...

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Vykonávanie odborných inností zameraných na deti ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených, vrátane ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a na plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzahov a reedukácie správania....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zruností obanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu obanov so zmenenou pracovnou schopnosou alebo v zariadeniach sociálnych sluieb....

 • Company CRH (Slovensko) a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  - Dôsledne vykonáva korektívnu a preventívnu elektroúdrbu, generálne opravy a inú benú údrbu všetkých technologických/elektrických zariadení.- Vykonáva elektroúdrbu technologických/elektrických zariadení s cieom zabezpei bezporuchový a plynulý chod prevádzky.- Prináša návrhy na zdokonalenie innosti prevádzky.- Rešpektova všetky bezpenostné a legislatívne predpisy súvisiace s výkonom práce....

 • Company Customer Center, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  - telefonický predaj produktov a sluieb telefonického operátora- udriavanie a posilovanie dobrých vzahov s existujúcimi zákazníkmi- získavanie nových zákazníkov prostredníctvom databáz nami poskytovanými- dodriavanie kvality poskytovaných informácií, dodriavanie komunikaných štandardov- práca 8 hodín denne v priateskom kolektíve- vhodné aj pre absolventov stredných a vysokých škôl...

 • Company TROLIGA BUS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Kreslenie výkresov pre automobilový priemysel. 2D a 3D modelovanie a prezentácia strojov, práca s CAD SW. Komunikácia s vedúcim výroby....

 • Company Vladimír Bigoš - LEVOČSKÝ GASTRODOM in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  starostlivos o HD a kozy...

 • Company FALKE Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Obsluha pletiarenských strojov...

 • Company Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  stolárske práce, práca pri povrchovej úprave okien a dverí, práca pri kompletái výrobkov, kontrola kvality...

 • Company M.G.M. EXPRESS, s.r.o. in Vysoká
  17.12.2018

  - komunikácia s obchodnými partnermi,- získavanie nových klientov na Slovensku i v zahranií,- sprostredkovanie transportov pre klientov,- kontrola a realizácia transportu od naloenia po vyloenie,- práca s PC - internet, e-mail, špediné databanky,- vysoká flexibilita a iaden stereotyp....

 • Company ALIAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Práca zdravotnej sestry v špecializovanej ambulancii.Práca pomocou  PC, objednávanie nových  pacientov a kontrol. Podávanie infúznej  lieby  I.v.  i.m. lieby.Nadštandardné priestorové vybavenia diagnostiké monosti. Výborná dosputpnos  pre pacientov aj s monosou  pouitia výahu. Erudovaný  lekár špecialista s dlhoronou praxou....

 • Company ASEPA SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  rôzne pomocné práce v Mochovciach...

 • Company Bitúnok Čadca, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  - práca v rýchlom oberstvení- jednoduchá príprava jedla- predaj v rýchlom oberstvení...

 • Company KRAL shoes s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Šika obuvníckych zvrškovPríjemkya - skladaka obuvníckych zvrškov...

 • Company Artup s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Predaj tovaru, dokladanie tovaru, oceovanie tovaru, práca s pokladou....

 • Company BEMA PLUS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  príprava masívneho materiálu na výrobuzhotovenie výrobku z masívupovrchová úprava...

 • Company PRORSUM, spol.s r.o. in Závod
  17.12.2018

  Pre nášho klienta, výrobný a montány závod, ktorý je zameraný na výrobu interiérových obkladov do automobilov v Trnave, hadáme šikovné operátorky a operátorov výroby, ktorých náplou práce bude:- naahovanie koe na interiérové doplnky do áut- manuálna práca vo výrobe- kontrola hotových výrobkov- práca v 3-zmennej prevádzke...

 • Company Milan Brojo in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Spracovanie cesta do výrobkov, ukladanie pekárenských výrobkov na plech, skladanie výrobkov do prepraviek....

 • Company Liaharenský podnik Nitra, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  ošetrovanie prasiatok po narodení a po odstave...

 • Company NOVESTA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Výroba celogumovej a gumotextilnej obuvi, obuvníckych polotovarov a zmesí....

 • Company MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  Zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou.Stanovovanie vhodných metód zvárania a pracovných postupov.Pouívanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich správne nastavenie a pouívanie.istenie, leštenie a iné opracovávanie vykonaných zvarov.Kontrolovanie kvality zvarov pomocou sérií skúšok.Ošetrovanie a udriavanie technického vybavenia v prevádzkovom stave....

 • Company MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  - strojnícky preukaz eriavnika a hydraulickej ruky (8t. - 20t.),- riadenie, obsluhovanie a manipulovanie so eriavom alebo inými zdvíhacími zariadeniami spolonosti, - presúvanie a dvíhanie akých a nadrozmerných bremien a materiálu pomocou eriavu alebo iného zdvíhacieho zariadenia, - zaisovanie bezpenosti eriavu alebo zdvíhacieho zariadenia pri pouívaní, ale aj po pouití s ohadom na poveternostné podmienky, - vykonávanie základnej údrby a kontroly technického stavu eriavov a zdvíhacích zariadení, - vedenie evidencie o prevádzke eriavu alebo zdvíhacieho zariadenia, - vykonávanie jednoduchých opráv a údrby zverených stavebných strojov a mechanizmov...

 • Company Alfa TRANS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  vedenie nakladného motorového vozidla, destinácie CZ-SK...

 • Company EMRE KEBAB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  príprava tureckých jedál a špecialít...

 • Company servis bazénov, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.12.2018

  stavebné práce, servisné práce na bazénoch...

 • Company MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o. in Zemné
  17.12.2018

  - riadenie, obsluhovanie bagru, hydraulickej ruky alebo iných zdvíhacích zariadení spolonosti, - zemné práce na pásovom bagri a kolesových strojoch,- zaisovanie bezpenosti zdvíhacieho zariadenia pri pouívaní, ale aj po pouití s ohadom na poveternostné podmienky, - vykonávanie základnej údrby a kontroly technického stavu strojov a zdvíhacích zariadení, - vedenie evidencie o prevádzke strojoch,- vykonávanie jednoduchých opráv a údrby zverených strojov a mechanizmov...

Please select filters to subscribe to Job Alerts