Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

26 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú innos pri uskutoovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíja odborné vedomosti a praktické zrunosti iakov....

 • Company Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole - odbor "zabezpeovacie zariadenia v elezninej doprave".Výhody:Odmeovanie v zmysle tabuky Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dky zapoítanej praxe od 01.01.2020 vi link: https: data att 16799.pdf. Uvedený plat je najniší moný, po zohadnení dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a kariérnej pozície bude plat upravený....

 • Company DETRA TRADE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - príprava a lektorovovanie kurzov IT zruností pre bených pouívateov- analýza vedomostí úastníkov- administratíva súvisiaca s realizáciou kurzuVýhody:- flexibilná pracovná doba- bonusy za kvalitnú realizáciu vzdelávacích aktivít...

 • Company Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Majster odborného výcviku na SPŠ, profesia elektrikár, mechanik elektrotechnik.Výhody:Pruný pracovný as v školstve, stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, monos športového vyitia....

 • Company Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vyuovanie  predmetu odborný výcvikVýchovno-vzdelávacia innos iakov...

 • Company Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Monos aj na skrátený úväzok (minimálne 10 vyuovacích hodín).Výhody:Plat bude urený zmysle zákona . 553 2003 Z.z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v závislosti od stupa vzdelania a zapoítanej praxe....

 • Company AGROMAČAJ a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme zodpovedného zamestnanca - Majstra Odborného výcviku, ktorý bude zodpoveda za praktickú výubu študentov v systéme duálneho vzdelávania.Vašou hlavnou zodpovednosou bude priame inštruovanie študentov a ich priame vedenie pri výkone praktického výcviku.Náš nový kolega musí ma skúsenosti s praktickou výubou a vzah k ponohospodárskym strojom. Nie je podmienka by vyštudovaným pedagógom, staí prax s výubou študentov.Výhody:Základný plat 1200 € plus variabilná as 150 € vyplácaná poda kritérií urených zamestnávateom.V prípade potreby zabezpeíme ubytovanie....

 • Company Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Majster odborného výcviku - strojár...

 • Company Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  uite odborných elektro predmetov na SŠ...

 • Company Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Majster odborného výcviku - elektrotechnik - slaboprúd...

 • Company Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výuba: odborné predmety - elektrotechnika, elektronika.Výhody:Mzdové rozpätie v závislosti od dosiahnutého stupa vzdelania a zapoítanej praxe môe by od 915 € do 1477€ príplatok za triednictvo príplatok za profesijný rozvoj osobné ohodnotenie...

 • Company Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výuba: odborné predmety - informatika.Výhody:Mzdové rozpätie v závislosti od dosiahnutého stupa vzdelania a zapoítanej praxe môe by od 915 € do 1477€ osobné ohodnotenie príplatok za triednictvo príplatok za profesijný rozvoj...

 • Company Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Pedagogicko výchovná innos....

 • Company Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce s OZ: OU internátne, Školská 12, Michalovce a Prakt in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výchovno - vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole zaradený do kariérového stupa zaínajuci pedagogický zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok poda osobitného predpisu. Výhody:bez výhod...

 • Company Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce s OZ: OU internátne, Školská 12, Michalovce a Prakt in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  výchovno - vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole zaradený do kariérového stupa zaínajúci pedagogický zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok poda osobitného predpisuVýhody:bez výhod...

 • Company Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce s OZ: OU internátne, Školská 12, Michalovce a Prakt in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výchovno - vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole zaradený do kariérového stupa zainajúci pedagogický zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok poda osobitného predpisu.Výhody:bez výhod...

 • Company Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Lektor - obchodné zrunosti a soft skills...

 • Company Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Vedenie odborného výcviku, vyuovanie praktických zruností v profesii tesár alebo stolár....

 • Company Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole.Praktická výuba iakov v odbore strechár.Výhody:Firemné podujatia hradené zo sociálneho fondu.Stravovanie vo vlastnom zariadení....

 • Company Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Vyuovanie odborných predmetov elektrotechnických....

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zruností a návykov iakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe.Výhody:Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zruností a návykov iakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe.Výhody:Platové zaradenie je v rozpätí 738,50€ a 998,50€ poda odpracovaných rokov a vzdelania. Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zruností a návykov iakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe.Výhody:Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú...

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zruností a návykov iakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe.Výhody:Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  •    Identifikácia tréningových potrieb pre OTC/PTP/RTR oddelenie a koordinácia aktivít s manaérmi a vedúcimi pracovníkmi oddelení•    Príprava stratégie školení pre oddelenia OTC/PTP/RTR v spolupráci s príslušnými manaérmi a vedúcimi pracovníkmi oddelení•    Príprava školiacich materiálov pre všeobecné tréningy a poskytovanie všeobecných školení •    Príprava testov znalostí týkajúcich sa procesov...

 • Company Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  výchovno-vzdelávacia innos v predmetoch elektrotechnika, elektrotechnické merania, elektrotechnické materiály...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters