Jobmonitor. Search results for Transport clerks

9 Jobs found

Used filters:
 • Transport clerksx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Karton.sk, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  - kontrola príjmu výrobkov z výroby- vystavovanie dodacích listov- príprava podkladov pre expedíciu - komunikácia s externými prepravcami- agenda paletového hospodárstva- tvorba reportov pre nadriadenéhoVýhody:- zvýšenie platu po skúšobnej dobe- práca v mladom a priateskom kolektíve- preplatené nadasy- parkovanie v areáli spolonosti...

 • Company Polyplast výrobné družstvo Pliešovce in Rovné
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  - zabezpeovanie a vedenie úrovne kvality výrobkov v súlade s oakávaním zákazníkov- evidencia pohybu zásob a tovaru na sklade v sklad. systéme- komunikácia s obchodnými partnermi- riadenie logistického procesu- príjem a spracovávanie objednávok a ostatné úlohy spojené s prevádzkou sklad.hospodárstvaVýhody:stravovacia karta...

 • Company Good One Services, s.r.o. in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Prevádzkovanie kancelárie autoškoly (evidencia v systéme JISCD, vypisovanie iadostí, asistencia a usmerovanie študentov, komunikácia so študentami, vybavovanie záleitostí na úradoch, starostlivos o vozidlá, asistencia inštruktorom, úhrady faktúr, asistencia marketingu, iné administratívne práce, zodpovednos za zverenú hotovos a finanné prostriedky).Výhody:- vysoká miera autonómie- priestor vyui svoje talenty, schopnosti a nápady v oblasti propagácie autoškoly- podpora administratívy a managementu- spoloné stretká a teambuildingy...

 • Company MOSS.SK, s.r.o. in Sap
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  - komunikácia s dodávatemi (vrátane komunikácie v cudzom jazyku)- spracovanie tovarových objednávok- logistické zabezpeenie prepravy tovaru- zabezpeenie dokumentov k precleniu dovozov- príjem tovaru v systéme SAP- komunikácia s exportnými zákazníkmi a vybavovanie ich objednávok...

 • Company Mesto Nitra in Zemné
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  •Zabezpeovanie a vypracovanie koncepných materiálov, štúdií, generelov, prognóz a rozvojových projektov , týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni ( generel dopravy, koncepcie rozvoja dopravy a pod.).•Pripravuje, schvauje a vyjadruje sa k výhadovým prognózam, plánom, projektom, dokumentáciám, štúdiám a koncepciám v doprave a v technickej infraštruktúre;•Pripravuje materiály do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a zásadných vecí v doprave a v cestnom hospodárstve;•Posudzuje projektové dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hadiska súladu so schválenou ÚPD;•Spolupracuje pri zabezpeovaní a obstarávaní dopravno-ininierskej dokumentácie pre potreby mesta;Výhody:monos sebarealizácie, perspektívna práca, príspevok na stra...

 • Company GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. in Levice
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  •Podporova tímy závodu v aplikovaní GPS (výrobný systém GSK) a uisti sa, e GPS je pouívaný k rozvoju schopností a neustáleho zlepšovania všetkých pracovníkov závodu•Zabezpei neustále zlepšovanie výkonu a dosiahnu cie nulového potu nehôd, nulového potu závad a nulového odpadu•Vies "sebahodnotenie" závodu vs. GPS matríc a odstraova úzke miesta v procesoch závodu•Trénova tímy závodu v GPS•Podporova regionálne GPS tímy v závode•Implementova Lean nástroje vo všetkých kúových oblastiach•Podporova kadodenné zavádzanie GPS aktivít zlepšujúcich výkon v súlade s GPS implementaným plánom, ktorý je dohodnutý s riaditeom závodu a GPS lídrom závodu•Identifikova a dohodnú v spolupráci s líniovými manaérmi priority pre zavedenie GPS•Podporova rozvoj znalostí a spôsobilostí s cieom efektívne podporova GPS...

 • Company Fénix servis s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Pracovný pomer formou TPP alebo ivnos poda dohody.Práce sú vykonávané v Tvrdošíne (areál PNZ).Nápl práce:-vybavovanie objednávok-prevoz/dovoz tovaru, materiálu-vybavovanie STK, EK, KOPlat: 600 EUR+ prémie,odmeny poda šikovnosti...

 • Company FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  •Dodriavanie a zabezpeovanie dodriavania predpisov a pravidiel v oblasti BOZP a OPP •Vedenie prideleného personálu, organizácia práce, zabezpeovanie disciplíny na pracovisku a motivovanie pridelených zamestnancov•Riadenie a kontrolovanie práce prideleného personálu•Zabezpeovanie zaškolenia prideleného personálu, podiea sa na ich osobnom a profesnom raste •Vyberanie, vzdelávanie, zabezpeovanie rotácie a motivovanie prideleného personálu s cieom dosiahnutia optimálnej produktivity a nákladov•Zabezpeovanie plánovania materiálu a výroby pre celý proces za úelom garantovania spokojnosti interných / externých klientov•Riadenie logistických aktivít prostredníctvom organizácie zamestnancov oddelenia logistiky a interných dodávateov na všetkých zmenách•Zabezpeovanie evidencie o zásobách a ich u...

 • Company TEMPO SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Administratívne práce v rámci firmy, príprava dokladov pre útovníctvo , riešenie poistných udalostí....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Transport clerks Edit filters