Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

29 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  školský špeciálny pedagóg pre iakov s ŠVVP vo vzdelávacom procese...

 • Company Obec Mojmírovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  1.    špeciálnopedagogická diagnostika, s vyuívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník špeciálnopedagogickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieaa,  resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpeovanie implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klienta,2.    aplikácia špeciálnopedagogických postupov a intervencie pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri individuálnej a skupinovej práci s demi, resp. plnoletými fyzickými osobami,3.    poskytovanie individuálneho, resp. skupinového poradenstva vrátane krízovej intervencie, poskytovanie poradenstva individuálnou aj skupinovou formou rodinným príslušníkom a blízkym osobám detí a dospelým fyzickým osobám,4.    spolupráca s viacerými subje...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Valaská in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Odborná innos vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Výhody:Pruný pracovný as, pracovný as 7,5 hodiny týdenne, výmera dovolenky 6 týdov u zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovši najmenej 33 rokov veku.Uvedená mzda je minimálna, zamestnávate pri odmeovaní postupuje poda zákona . 553 2003 Z.z.o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poda najnáronejšej pracovnej innosti, ktorú bude zamestnanec vykonáva, dosiahnutého vzdelania a zapoítanej praxe. Po uplynutí skúšobnej doby monos priznania osobného príplatku. Po roku monos predenia zmluvy na dobu neuritú....

 • Company Akadémia LEAF - LEAF Academy in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  LEAF Academy is looking for an exceptional candidate to join its leadership team as the Dean of Character. The Dean of Character reports to the Principal and is a member of the senior leadership team that consists of the principal, three deans, and head of operations. The objective of the leadership team is to work as a team rather than as a collection of individuals. The Dean of Character, along with other senior leaders work to support the mission and vision of the school and role model the Academy’s design principles. The Academy is a purpose- and people-focused organization. We expect all our people, and deans in particular to be the guardians of our purpose and culture. In addition to being a member of the senior leadership team, the Dean of Character oversees Student Life at the Aca...

 • Company JEKH DROM in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zodpovednos za realizáciu odborných inností a aktivít NSSDR. Zisuje a mapuje potreby uívateov v oblasti sociálnych sluieb, poskytuje základné sociálne poradenstvo, realizuje innosti v oblasti prípravy na školkskú dochádzku, záujmovú innos....

 • Company Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výchovno - vzdelávacia innos v zmysle školskej legislatívy, vykonávána individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deom a iakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Výhody:bez výhod...

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výchova a vzdelávanie iakov so ŠVVP....

 • Company Základná škola s materskou školou Rastislavice 186 in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  práca so iakmi a demi so ŠVVP, MP a inými pervazívnymi poruchami...

 • Company Materská škola Valova 40, 921 01 Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Uahovanie adaptácie dieaa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové uebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní poiatoných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér. • Spolupracovanie s triednymi uitemi a ostatnými pedagogickými zamestnancami. • Pomáhanie pri príprave uebných pomôcok. • Vedenie a/alebo napomáhanie pri innostiach vonoasových aktivít (speváckych, hudobných, tanených, výtvarných, dramatických a iných) s vyuitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy. • Sprevádzanie detí mimo triedy....

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Asistent uitea, na 100% úväzok. Kvalifikané predpoklady: Vzdelanie poda zákona .138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.- bezprostredná spolupráca s uiteom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, - uahovanie adaptácie iaka na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér iaka, - spoluorganizovanie innosti iaka poas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi uitea, - vykonávanie pedagogického dozoru poas neprítomnosti uitea a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese,- súinnos a pomoc pri príprave uebných pomôcok...- iné innosti v zmysle pracovnej náplne.Výhody:alšie pracovné a mzdové podmienky osobný príplatok budú dohodnuté pri osobnom pohovore....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Žitavce in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výchovno-vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej skupine. Zabezpeovanie fyzickej starostlivosti, vonoasových aktivít detí, zabezpeovanie stravovania varením v samostatnej skupine detí.Výhody:Uvedená základná zloka mzdy v hrubom je platová trieda bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa uruje na základe zapoítanej praxe pedag. zam. bez príplatkov. 4T od 790,00 €, 5T od 872,50€, 6T od 976,50 €, 7T od 1 064,50 €. Príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Žitavce in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Odborná innos vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných špeciálnopedagogických sluieb v CDR v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Žitavce in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny....

 • Company Zariadenie sociálnych služieb ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Výkon odborných inností v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie prijímateom sociálnej slubyVýhody:- odmeovanie v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona . 138 2019 Z. z. o PZ a OZ,- odmeny dvakrát rone,- výmera dovolenky v rozsahu 9 týdov,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie,- poskytnutie ubytovania za výhodných podmienok...

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •    poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva a konzultácií iakom, zákonným zástupcom iakov a pedagogickým zamestnancom•    úas pri riešení osobnostných, vzdelávacích a sociálnych potrieb iakov•    prednášková innos – interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti špeciálnej pedagogiky a výchovného poradenstva•    konzultácia a spolupráca s odbornými zamestnancami poradenských zariadení...

 • Company Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vychovávate v školskom klube...

 • Company Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Asistent pedagóga...

 • Company Základná škola v Nitrianskom Rudne in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Práca s demi v školskom klube detí....

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  asistent uitea...

 • Company Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  odborná innos školského špeciálneho pedagóga...

 • Company Špeciálna základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vzdelávanie iakov....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Odborná innos vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately....

 • Company Centrum voľnoho času in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  výuba v tanenom, dramatickom alebo športovom oddelení...

 • Company Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  špeciálno-pedagogická diagnostikapráca s demi s ŠPU, NKS, ADHD, korekcie ŠPUpísanie odborných správ zo špec.-pedagogického vyšetrenia dieaaspolupráca so školskými špeciálnymi pedagógmi...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Lučenec in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Odborná innos vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok in Hrádok
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“)Poadované odborné znalosti: -Znalos príslušnej legislatívy, najmä zákona . 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MPSVaR SR . 103/2018 Z. z., zákon . 36/2005 Z. z. o rodine, zákon . 317/2009 o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnené niektorých zákonov.Poadované doklady:-•    písomná iados,•    motivaný list,•    kópia vysvedenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,•    profesijný štruktúrovaný ivotopis, •    písomné estné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, v profesij...

 • Company MISERICORDIA n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:bez výhod...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Myjava in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Formovanie a prehlbovanie návykov a zruností detí v oblasti  pracovných aktivít v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Ekonomické zabezpeovanie  samostatnej hospodáriacej skupiny v centre: nákup potravín, reijného materiálu, príprava stravy....

 • Company Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vychovávateka v ŠKD, práca poda schváleného pracovného úväzku a poda pracovnej zmluvy....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters