Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

34 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company Centrum pre deti a rodiny Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  NP DEI NS III.- zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operaného programu udské zdroje....

 • Company Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Realizova výchovno-vzdelávacie innosti v školskom klube detí v ZŠ...

 • Company Obec Chminianske Jakubovany in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  iados o prijatie do zamestnania, profesijný ivotopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, dorui do 4.10.2021 do 12.00 hod. na adresu OcU. Na obálku uvies "iados o prijatie do zamestnania" - Neotvára. Vybraní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor da 5.10.2021 o 8.30 hod. na OcÚ....

 • Company Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  P: 17.05.05 výchovno- vzdelávacia innos vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je pedagogický asistent NP PoP - ZŠ zaradený do kariérového stupa samostatný pedag, zamestnanec ... Spolupráca s uiteom v triede na vyuovacích hodinách iakov.Uahovanie adaptácie iaka na prostredie školy.Výhody:monos alšieho vzdelávania, stravovanie v škol. jedálni, erpanie dovolenky poas prázdnin...

 • Company Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hlavnou náplou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je    priama práca so iakmi (individuálna pomoc iakovi na vyuovacej hodine), ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy uenia, priama práca so iakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v uení, správaní, so iakmi s intelektovým nadaním    poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva a konzultácií iakom, zákonným zástupcom iakov a pedagogickým zamestnancom    pomoc triednym uiteom pri vypracovaní  IVVP  pre individuálne zalenených iakov    v prípade potreby zabezpeenie pomôcky deom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuky a pod.)    príprava a zhromaovanie materiálov pre prácu  s demi (pracovné listy, výukové programy, didaktické pomôcky, cvienia a pod.).    konzultácia a spolupráca s odborný...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Semeteš in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Katalóg pracovných inností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona . 341/2004 Z. z.   Vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú  innos   s demi a mladými dospelými, umiestnenými v centre pre deti a rodiny so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku uívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hrástva, poas realizácie výchovného opatrenia v centre pre deti a rodiny, na základe  plánu práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s UPSVaR....

 • Company Spojená škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vykonáva odborné innosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deom a iakom...

 • Company Obec Dolné Kočkovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Ponúkaná pracovná pozícia je v rámci dvojroného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a iakov II. Projekt sa realizuje v základnej škole....

 • Company Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Spolupráca s triednymi uitemi, výchovno - vzdelávacími inštitúciami, odborné innosti s demi zo sociálne znevýhodneného prostredia.Pracovný pomer na kratší pracovný as. Ustanovený pracovný as v hodinách za týde18.75Výhody:bez výhod...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Ružomberok in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately....

 • Company Armáda spásy na Slovensku in Pezinok
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -    Mapuje potreby mladých udí v rómskej komunite v obci Plavecký Štvrtok a v meste Pezinok-    Koordinácia a lektorovanie klubov pre deti v daných lokalitách-    Organizuje a realizuje jednorazových akcií víkendových pobytov a táborov -    Participuje na projektovom riadení-    Pripravuje a realizuje sociálne aktivizané innosti s demi a komunikuje so zákonnými zástupcami detí v daných lokalitách-    Iné práce poda pokynu nadriadeného-    Spolu zodpovedá za projekt „ZMENA 21“...

 • Company Armáda spásy na Slovensku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -    Mapuje potreby mladých udí v rómskej komunite v obci Plavecký Štvrtok-    Pripravuje a organizuje akcie a podujatia pre mladých udí tejto lokality-    Organizuje  športové, kultúrne, vzdelávacie programy pre mladých udí tejto lokality-    Spolupracuje s inými organizáciami v rámci obce, i regiónu-    Spolupracuje so školami v rámci obce-    Vykonáva duchovnú a pastoraná innos v danej lokalite-    Iné práce poda pokynu nadriadeného-    Spolu zodpovedá za projekt „ZMENA 21“...

 • Company Obec Jarovnice in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Cieom práce odborného pracovníka - garanta je organizané, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieov práce vo vzahu ku klientom - prijímateom sociálnej sluby, odbornej innosti a aktivity a dodriavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby. -    v spolupráci s poskytovateom nastavuje smerovanie innosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateov sociálnych sluieb,  -    odborne riadi poskytovanie sluieb v KC/NDC/NSSDR, aby bolo zaistené plnenie cieov a dodriavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby,-    odborne koordinuje celú innos KC/NDC/NSSDR, organizane a obsahovo zabezpeuje innosti a aktivity,-    zabezpeuje mapovanie potrieb v obci alebo v astiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie slu...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Sečovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Špeciálny pedagógVykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú innos na skupine so špecializovaným programom. Vedie pedagogickú dokumentáciu. Plní úlohy a ciele zadané vedením CDR. Úzko spolupracuje so psychológom pri vytváraní individuálnych plánov pre deti.Výhody:bez výhod...

 • Company Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vykonáva odborné innosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deom a iakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím a inými postihnutiami....

 • Company Základná škola, Komenského 34, Polomka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Poskytovanie  pomoci iakom pochádzajúcim z disfunkných a sociálne znevýhodnených rodín. Vo vzahu k rodiom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o moných rizikách pre iakov....

 • Company Základná škola, Komenského 34, Polomka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Priama práca so iakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Stretnutia s rodimi a výmena skúseností rodia a uitea a hadanie spoloného postupu pri edukanom pôsobení na diea a pri zdolávaní jeho špecifických problémov....

 • Company Školský internát in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  vychovávateka v školskom internáteVýhody:zaujímavá práca, dobrý kolektív...

 • Company Materská škola, Gen. Svobodu č. 40, Ľubica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  výchovnovzdelávacia innos detí predškolského veku...

 • Company Materská škola, Gen. Svobodu č. 40, Ľubica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  výchovnovzdelávacia innos detí predškolského veku...

 • Company Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Asistent uitea v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a iakov II....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Pezinok in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  odborná innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately...

 • Company Mesto Hnúšťa in Rad
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Nápl práce: školský špeciálny pedagóg: odborné innosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie k deom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikanou schopnosou, autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné innosti spojené s reedukáciou porúch správania, poskytovanie špeciálnopedagogického poradenstva a konzultácií zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom MŠ.Do výberového konania sa môu prihlási uchádzai spajúci nasledovné podmienky:Kvalifikané predpoklady:•pedagogická spôsobilos pre príslušný druh a typ školy poda zákona . 138/2019 Z. ...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Myjava in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pomocná práca vykonávaná pri zabezpeovaní ústavnej starostlivosti o deti a mláde, najmä fyzická starostlivos, upevovanie hygienických návykov, skvalitovanie spoloenského správania, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Formovanie a prehlbovanie návykov a zruností detí v oblasti pracovných aktivít v CDR, vykonávanie obsluných innosti spojených s chodom samostatnej usporiadanej skupiny....

 • Company Školský internát in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Vychovávate na stredoškolskom internáte....

 • Company Základná škola s materskou školou Rakúsy, okres Kežmarok in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Edukácia iakov....

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Špeciálny pedagóg v ZŠ.Výhody:špeciálny pg cez projekt 1 2 úväzok...

 • Company Krajina - Nekrajina n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Starostlivos o dve deti so zdravotným postihnutím na 4 hodiny denne v poobedných hodinách po škole, dozor, obsluné innosti....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Bytča in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  odborná innos s demi, zaha špeciálno pedagogickú diagnostiku, poradenská innos, reedukácia porúch uenia a správania....

 • Company Centrum Slniečko, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Výchovná a pedagogická innos a starostlivos o deti v Centre pre deti a rodiny so špecializáciou pre týrané a sexuálne zneuívané deti. Úlohou je zabezpeenie komplexnej starostlivosti o deti vrátane záujmových a vonoasových aktivít, prípravy na vyuovanie a pod. Práca zaha pedagogickú, organizanú a administratívnu innos. K danej pracovnej pozícii je poadované vzdelanie uvedené nišie, nevyhnutnou podmienkou pre výkon práce a zaradenie uchádzaa do výberového konania.Výhody:Výška mzdy je závislá okrem iného aj od potu rokov odbornej praxe.Benefity a výhody: - moné nenárokovatené osobné ohodnotenie a do 50 percent mzdy- študijné vono poas roka- monos odborného vzdelávania a osobného i profesijného rastu- monos špecializácie na vybratú cieovú skupinu - deti so syndrómom CAN- priestor pre kreativit...

 • Company Základná škola s materskou školou Rakúsy, okres Kežmarok in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  edukácia iakov...

 • Company Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Logopéd vykonáva odborné innosti v rámci logopedickej depistáe, diagnostiky a terapie. Ponuka úväzku 50%....

 • Company Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Logopedická diagnostika a terapia v rámci pracoviska a v školských zariadeniach v obvode BA IV....

 • Company Základná škola s materskou školou v Pribyline in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Asistencia uiteovi....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters