Jobmonitor. Search results for Systems analysts

28 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company EU Poultry s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -komunikovanie s manaérmi-komunikovanie s budúcimi pouívatemi systému-navrhovanie a zostavovanie poítaových systémov-ladenie systému, identifikovanie a odstraovanie chýb-koordinovanie testov systému...

 • Company C.W s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poradenstvo a návrh IT riešení k zákazníkovi.Konzultácie v kórejskom jazyku.Iné úlohy, ktoré sú priradené zamestnávateom....

 • Company C.W s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poradenstvo a návrh IT riešení zákazníkovi.Konzultácie v kórejskom a anglickom jazyku.Iné úlohy, ktoré sú priradené zamestnávateom....

 • Company TOANDE SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  -    inštalácia telekomunikaných zariadení a systémov,-    implementácia aplikácií,-    podporné aktivity súvisiace s rozvojom telekomunikaných sietí....

 • Company News and Media Holding a.s. in Kava
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Dokáeš sa pozrie na itatea ako na zákazníka? A vieš ho obslúi lepšie ako lto-modré potraviny obsluhujú dôchodcov po spustení novej letákovej akcie? Tak si to práve ty, koho hadáme do nášho digitálneho tímu. Ponúkame ti pozíciu customer experience odborníka, ktorý vie na základe dát interpretova uívateské potreby a zárove chápe, aké metriky a dizmenzie sú kúové pre jednotlivé druhy monetizácie obsahových webov.Tvojou úlohou bude zlepšova vyváenie medzi displayovou reklamou, obsahom a uívateským záitkom, ale zárove budeš prináša inovatívne nápady na zvýšenie príjmov z digitálnych produktov News and Media Holding. aká a úzka spolupráca s našim data science oddelením, developermi a s kolegami z obchodného oddelenia. Ak a táto ponuka zaujala, radi ti povieme viac na osobnom stretnutí.Poadované ...

 • Company USYS Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Náplou práce konzultanta je vykonávanie podpory zákazníkom, analýz, implementáciou a servisných inností. Po získaní dostatoných znalostí o funkciách ZIS a jeho dátovom modeli môe vykonáva samostatné úlohy analytického charakteru a zloité servisné zásahy na úrovni databázy. Pre komunikáciu so zákazníkmi pouívame vlastný ticketovací systém.Výhody:práca v dynamickej spolonostimonos profesijného rastupríjemné pracovné prostrediebenefitný program:- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,3 sick days rok, HomeOffice, roný príplatok za zvýšené úsilie v prospech firmy, firemné akcie, ......

 • Company IPDAP GROUP, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - zber, špecifikácia a analýza poiadaviek zákazníka; - vyhodnocovanie a interpretácia zákazníckych dát; - aktívna komunikácia so zákazníkom; - zodpovednos za formálnu a obsahovú kvalitu výstupov pre zákazníka; - aktívne riešenie problémov; - návrhy na zlepšenia produktov na základe poiadaviek zákazníkaVýhody:- práca v strednej rozvíjajúcej sa spolonosti bez zbytoného manaérskeho overheadu; - individuálny prístup; - flexibilná pracovná doba; - školenia a certifikácie v odborných oblastiach; - príjemné pracovné priestory so záhradou; - bonusové osobné ohodnotenie...

 • Company Aliora s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Komplexne stanovuje smery technického rozvoja poda podmienok programového a systémového vybavenia s ohadom na potreby pouívateov.- Navrhuje, spravuje, rozvíja a vytvára špecializované riešenia v oblasti poítaových sietí.- Riadi projekty a programy orientované na analýzu, návrh, výskum a vývoj, implementáciu, migráciu i optimalizáciu riešení a produktov v oblasti informaných technológií, vrátane hardvérových, softvérových, procesných a iných riešení.- Definuje rozsah projektu, plánuje a koordinuje jeho implementáciu IT projektov.- Plnenie alších úloh poda aktuálnych poiadaviek zamestnávatea....

 • Company First Data Resources Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Serves as the conduit between the customer community (internal and external customers) and the software development team through which requirements flow. Be the liaison between the business units, technology teams and support teams. Develop requirements specifications according to standard templates, using natural language. Elicit requirements using interviews, document analysis, requirements workshops, surveys, site visits, business process descriptions, use cases, scenarios, business analysis, task and workflow analysis. Translates business needs into functional and non-functional requirements for the IT organization, and manages changes to such requirements. Collaborate with developers and subject matter experts to establish the technical vision and analyze tradeoffs between usability a...

 • Company LEAF in Láb
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Apps Lab Master leads the Apps Lab and ensures smooth running with constant progress from students, while ensuring students, mentors & company partners are satisfied. He/she creating curriculum and challenges for AppsLab. DUTIES AND RESPONSIBILITIES:Maintaining the curriculum for Lab On-site mentoring for Lab students Serve as the main communication point between students and mentors, coach Organize the whole schedule of Lab – arranging mentoring sessions, invited talks, team schedules… Communicating with partners regarding company challenges for Lab Ensure constant progress of student projects, maintaining their focus, priorities & tasksVýhody:If you look for routine position and best tangible perks, Butterfly Effect may not be the best place for you. If you search for opportunity to fol...

 • Company First Data Resources Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Key Responsibilities•    Design, develop, implement, and maintain models for various business applications. Includes data gathering and statistical analysis, model development and enhancements, ongoing maintenance, etc.•    Understand current business procedures, problems with those current procedures, and recommend possible solutions that use the FirstVision technology. This includes data gathering and exploration, research into current industry trends, and what competitors might be doing.•    Feasibility assessment of client requirements against existing FirstVision functionality•    Interrogation of system possibilities that would meet client requirements, and effort assessment for same•    Determine stakeholders (clients / internal teams / vendors), and establish areas for additional s...

 • Company eTwo Energy s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Kontrolova systémy a IT innosti pre správu, bezpenos, kontrolu, archiváciu prog. strojov na sieti.Podiea sa na implementácií/dodriavaní bezpenostných štandardov a strategických interface-ov.Zabezpeova bezporuchovú sieovú komunikáciu a spolupracova pri posudzovaní sieového zamerania.Spolupracova s tímom odborníkov na procesyKomunikova s dodávatemi a klientmi...

 • Company Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -administrácia a podpora IT infraštruktúry-správa a administrácia lokálnych serverov a pracovných staníc-optimalizácia vyuívania IT zariadení, sieovej prevádzky – sledovanie a kontrola bezpenosti, bezpenostných komponentov a nastavení-administrácia telekomunikaných zariadení-riešenie kadodenných problémov uívateov pracovných staníc-riešenie problémov a podpora oddelenia ininieringVýhody:Základná zloka mzdy je uvedená bez bonusu a príplatkov poda Zákonníka práce....

 • Company Arstech s.r.o. in Závod
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - vypracovanie, starostlivos a prerozdelenie technickej dokumentácie a štandardizovaných výkresov suvenirnej produkcie (historicka zbran)- výber a zadávanie ísiel sortimentných poloiek - priama komunikácia so zákazníkmi ohadom technických otázok- práca v softweri SolidWorks, Creo, Inventor, ProE, Autocad, Camworks- komunikácia s technickým oddelením v Rusku- sluzobne cesty na centralny vyrobny zavod v Cesku...

 • Company GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Poskytovanie analytických sluieb konateovi zamestnávatea a iným lenom manamentu v súvislosti s logistickými slubami a oblasou dopravy, vytváranie stratégie spolonosti, analyzovanie a riešenie problémov, organizovanie a plánovanie.Výhody:bez výhod...

 • Company Comm-Net s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  This role includes field managing of the project, comparing field realization with project, changing project based on situation on the field and demands of supervisor engineer, communication with supervisor engineer of investor, preparing all needed documents for construction site and for billing. This role asks for lot field work and travel all around Slovakia....

 • Company J M S - solid trade spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Analytické a implementané práce týkajúce sa ekonomických modulov pri zavádzaní informaných systémov pre zmluvných odberateov.Zabezpeovanie servisu ekonomických modulov u zavedených informaných systémov odberateov....

 • Company Ubique Systems SK s.r.o. in Stupné
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -    Kontrola pripojenia zariadenia-    Konfigurácia zariadení-    Overenie hlavných údajov - model zariadenia, krok trasy, vstupné / výstupné rozhranie-    Koordinácia s tímom infraštruktúry, výrobcom liniek, PTME poas uvedenia do prevádzky-    Testovanie a validácia definovaných funkcií MES na kadej úrovni stanice / funkcie.-    Koniec k ukoneniu testovania riešenia MES-    Optimalizácia výkonu - Kepware OPC, Cimplcity-    Podpora poas tvorby Ghost Build a UAT-    Ukonenie uvedenia do prevádzky poda plánu projektu...

 • Company Millennium, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - analyzovanie procesov, legislatívnych a technických podmienok a poiadaviek pouívateov, ich následná konzultácia s klientom- reprezentácia spolonosti na verejnosti- spolupráca pri výbere SW nástrojov, súvisiacich s chodom oddelenia- innosti, vyplývajúce z akviziných aktivít spolonosti, kde sa po úspešnej akvizícií predpokladá i zodpovednos za neskoršiu realizáciu projektu (odhady prácnosti, zabezpeenie kapacít pre prípravu ponuky, rezervácia kapacít na realizáciu a pod.)- zodpovednos za odhady prácnosti pri akvizíciách a interných projektoch- analyzovanie procesov, legislatívnych a technických podmienok a poiadaviek pouívateov- navrhovanie a prejednávanie koncepcie riešenia poítaových aplikácií- databázové modelovanie- UML modelovanie - návrh pouívateského rozhrania- komunikácia so zákazn...

 • Company NATEK SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Assist customers (B2B environment) who contact the department via phone Navigate customer to the correct department in case the global billing resolution department is not able to resolve the problem Investigate and resolve billing inquires and billing disputes raised by internal/external customer Reviews contracts and service guides Validates issues, including validation in the internal billing tools and with interested parties to properly investigate the problem Performs work independently and within defined SLAs for quality, response time and productivity...

 • Company TEMPEST a.s. in Sap
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  U nás budeš pracova v tíme SAP konzultantov a budeš súasou vekých a rôznorodých projektov zameraných na implementáciu, migráciu a prevádzku SAP systémov.- Podieanie sa na implementaných, migraných a prevádzkových projektoch- Analýza funkných a technických potrieb zákazníka, konzultácie so zákazníkom- Tvorba funkných špecifikácií a návrhu riešení- Podpora koncovým pouívateom aplikácií- Podieanie sa na celom ivotnom cykle projektov...

 • Company TEMPEST a.s. in Sap
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  U nás budeš pracova v tíme SAP konzultantov a budeš súasou vekých a rôznorodých projektov zameraných na implementáciu, migráciu a prevádzku SAP systémov.Podieanie sa na implementaných, migraných a prevádzkových projektoch Práca s modulmi MM, SD, alebo PMAnalýza funkných a technických potrieb zákazníka, konzultácie so zákazníkomTvorba funkných špecifikácií a návrhu riešeníPodpora koncovým pouívateom aplikáciíPodieanie sa na celom ivotnom cykle projektovPoiadavky na uchádzaaPoiadavky na uchádzaa...

 • Company TEMPEST a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Architekt zodpovedný za vytvorenie a nastavenie technologickej realizácie projektov v súlade s business architektúrou.- komunikácia so zákazníkmi s cieom konzultovania potrieb komplexných informaných systémov- tvorba a podieanie sa na tvorbe stratégii a architektúre riešení- voba a podieanie sa na vobe stratégii a metodických postupov oddelenia- voba správnych technológii z funkného a parametrického pohadu pre riešenia- analýza a návrh technickej realizácie riešení (konceptuálna architektúra, -integrácia, aplikaná architektúra, koncepty infraštruktúrnej a sieovej architektúry) so zohadnením business architektúry, poiadaviek funkcionality, dátového modelu a user interface- tvorba podieanie sa na tvorbe detailných funkných špecifikácií a implementaných zadaní- nasadzovanie a customizácia vyb...

 • Company TEMPEST a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Analytik zodpovedá za konzultanú, poradenskú a analytickú innos v oblasti komplexných softvérových riešení.-komunikácia so zákazníkmi s cieom konzultovania potrieb na SW riešenie-podieanie sa na stratégii a architektúre riešenia-voba správnych technológii z funkného a parametrického pohadu-analýza a návrh v oblasti procesov, funkcionality, dátového modelu a user interface-tvorba a návrh use cases a user stories-tvorba procesných a stavových diagramov-tvorba funkných špecifikácií a implementaných zadaní-nasadzovanie a customizácia vybraných technologických riešení-budovanie know-how zo zverených domén s dôrazom na legislatívne -pozadie firemného portfólia-zodpovednos za sledovanie trendov a za zvyšovanie odborných vedomostí vo zverených oblastiach...

 • Company Minit j. s. a. in Bratislava
  10.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  We are looking for a Software Engineer with 2 to 3 years experience to join our growing Engineering team.The ideal candidate is a hands-on builder with significant experience in developing high performance, secure and scalable software. They must be at ease working in an agile environment with little supervision. This person should embody a passion for continuous improvement.The product offers tasks for anyone from intermediate to the most advanced software engineers.RESPONSIBILITIES• Design the technical solution and evaluate its feasibility and complexity based on business requirements• Execute full software development life cycle(SDLC)• Develop new features and alter existing ones• Write well-designed, testable code• Provide recommendations for continuous improvement of SDLC• Provide on...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Spracovanie textových, íselných a grafických dát do technického informaného systému vyvinutého našou spolonosouKomunikácia so zákazníkom, innosti spojené s podporou zákazníkaPoskytovanie riešenia problémov zákazníkaZískavanie nových podnetov na rozvoj technického informaného systémuUsmerovanie rozvoj systému a implementáciu zmienZabezpeovanie spoahlivej, bezporuchovej, kontinuálnej prevádzky zvereného systému v dohodnutej miere dostupnostiZodpovednos za implementované riešenie v súlade s poiadavkamiVýhody:1 000 eur v zmysle § 62 Zákona . 5 2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov garantujeme uvedenú sumu základnej zloky mzdy poda pracovných skúsenostíIné výhodyFlexibilný pracovný asKurzy anglitinyAtraktívne finanné ohodnotenie a benefity poda dosahovan...

 • Company SFÉRA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytovanie odbornej konzultanej innostiPreskúmava potreby zákazníkovPoskytovanie riešenia problémov zákazníkaUsmeruje rozvoj systému a implementáciu zmienPreskúmava moderné trendy a konfrontuje ich so zvereným systémomSamostatne vykonáva vysoko odborné innostiPlánuje a predkladá odporúania k rozvoju systému z pohadu architektúryDáva odporúania k rozvoju produktu a poskytuje podporu obchodných procesov pri rozvoji systémuÚdrba existujúcich produktovLean managementZodpovedá za sledovanie rozvoja technológií zverenej oblastiZodpovedá za odbornú úrove a kalitu samostatne vykonávaných innostíZabezpeuje spoahlivú, bezporuchovú, kontinuálnu prevádzku zvereného systému v dohodnutej miere dostupnosti systémuZodpovednos za implementovavé riešenie v súlade s poiadavkamiVýhody:od 800 eur v zmysle §...

 • Company SFÉRA, a.s. in Rad
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Rád pracuješ v dynamickom odvetví? Máš záujem sa stále zlepšova?Zaujímajú a nové technológie a široká škála IT sluieb?Ak si na všetky tri otázky odpovedal áno, je práca v našej spolonosti práve pre teba. Práca aplikaného administrátora v našej spolonosti obnáša starostlivos a profesionálny prístup pri riešení problematiky v energetickom odvetví. Systémy pochádzajú z našej dielne, a preto úspešný uchádza bude plne zauený do obchodných procesov a business logiky podporovaných systémov.Analytické myslenie a odolnos voi stresu sú podmienkou pre danú pracovnú pozíciu.Energetika je rozvíjajúce sa odvetvie, odborníci v oblasti energetiky sú trhovo vysoko cenení. Neboj sa uchopi šancu a zaleni sa do tímu, ktorý funguje na slovenskom trhu u 27 rokov a má bohaté skúsenosti vo vývoji, riadení a správ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters