Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

42 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company Fakultná nemocnica Nitra in Nitra
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Riadite Fakultnej nemocnice Nitra vypisuje výberové konanie na obsadenie funkného miesta prednosta Onej kliniky.Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:• v zmysle § 3 zákona . 552/2003 Z. z.Kvalifikané predpoklady a osobitné kvalifikané predpoklady:• vysokoškolské vzdelanie druhého stupa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,• odborná spôsobilos na výkon špecializovaných pracovných inností získaná v špecializanom odbore oftalmológia,• ukonené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa s dosiahnutím akademického titulu PhD. (CSc.),• odborná spôsobilos na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializaných odborov uvedených v platnom znení prílohy . 4 Nariadenia vlády SR . 296/2010 Z. z., alebo najmenej pätnásroná odborná zdravotnícka prax (v...

 • Company Gynekológia - MUDr. Borodáč, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Výkon práce lekára - špecialistu v odbore gynekológia a pôrodníctvo na ambulancii.Výhody:Pracovný pomer na dobu zastupovania.Mzda je stanovená hodinovo a pracovný úväzok je 8 hodín týdenne....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Komplexná diagnostická a preventívno-lieebná innos v príslušnom špecializanom odbore....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Infektológ.Komplexná diagnostická a preventívno-lieebná innos v príslušnom špecializanom odbore....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Klinický onkológ.Komplexná diagnostická a preventívno-lieebná innos v príslušnom špecializanom odbore....

 • Company Logman a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu príslušnej špecializácie....

 • Company Kúpele Nimnica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Lekár/ka - špecializácia v niektorom z nasledovných odborov: kardiológia, pneumoftizeológia, vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, fyziatriapráca na plný alebo aj iastoný úväzok.Výhody:- práca vykonávaná v príjemnom a nízkostresujúcom prostredí- zamestnanecké bonusy- monos stravovania v zamestnaneckej jedálni...

 • Company TRIGON Consulting s.r.o. in Dobrá
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pre špikovo vybavenú onú kliniku s výbornou reputáciou, hadáme oného lekára - operatéra. Klinika ponúka najrozsiahlejšie sluby v oblasti mikrochirurgie oka na Slovensku. Disponuje modernou laserovou technológiou a excelentným odborným tímom s dlhoronými skúsenosami.Pracovnou náplou lekára je odborná lekárska starostlivos o pacienta.V prostredí kliniky a v spolupráci s alšími kolegami, budete v rámci starostlivosti o pacienta pracova na vysoko špecializovanom pracovisku.K dispozícii budete ma najmodernejšiu lekársku techniku, materiál a skúsený tím, s ktorým budete realizova operácie.O objednávanie pacientov a benú administratívu sa postará recepcia.Vy sa budete môc 100% sústredi na operané výkony.Samozrejmosou je monos pravidelne sa vzdeláva v rámci kliniky i mimo nej a úas na kongresoch.V...

 • Company TRIGON Consulting s.r.o. in Dobrá
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pre špikovo vybavenú onú kliniku s výbornou reputáciou, hadáme oného lekára - operatéra. Klinika ponúka najrozsiahlejšie sluby v oblasti mikrochirurgie oka na Slovensku. Disponuje modernou laserovou technológiou a excelentným odborným tímom s dlhoronými skúsenosami.Pracovnou náplou lekára je odborná lekárska starostlivos o pacienta.V prostredí kliniky a v spolupráci s alšími kolegami, budete v rámci starostlivosti o pacienta pracova na vysoko špecializovanom pracovisku.K dispozícii budete ma najmodernejšiu lekársku techniku, materiál a skúsený tím, s ktorým budete realizova operácie.O objednávanie pacientov a benú administratívu sa postará recepcia.Vy sa budete môc 100% sústredi na operané výkony.Samozrejmosou je monos pravidelne sa vzdeláva v rámci kliniky i mimo nej a úas na kongresoch.V...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  poskytovanie lekárskej zdravotnej starostlivosti...

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Lekár špecialista v odbore gynekológia a pôrodníctvo poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivos v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivos, vykonáva odbornú diagnostickú a preventívno-lieebnú innos v danom odbore....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Lekár/ lekár špecialista na oddelení poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivos,vykonáva odbornú špecializovanú diagnostickú a preventívno-lieebnú innos v danom odbore....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  UROLÓG VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ INNOSTI A ZAOBERÁ SA PREVENCIOU, DIAGNOSTIKOU, LIEBOU, DISPENZARIZÁCIOU A VÝSKUMOM CHIRURGICKÝCH OCHORENÍ, VRODENÝCH MALFORMÁCIÍ A ÚRAZOV OBLIIEK A MOOVÉHO ÚSTROJENSTVA U MUOV A IEN A CHOROBAMI POHLAVNÝCH ORGÁNOV U MUOV....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  INTERNISTA VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ INNOSTI A V RÁMCI POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ PREVENCIOU, VYHADÁVANÍM, DIAGNOSTIKOU, LIEBOU, REHABILITÁCIOU, DISPENZARIZÁCIOU, POSUDKOVOU INNOSOU A UROVANÍM PROGNÓZY VNÚTORNÝCH CHORÔB....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  ONKOLÓG VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ INNOSTI A V LIEEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI...

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  RÁDIOLÓG VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ INNOSTI A V LIEEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ VYŠETROVANÍM CHOROBNÝCH STAVOV POMOCOU ZOBRAZENIA RÖNTGENOVÝMI LÚMI ALEBO INÝM VLNENÍM. ZAOBERÁ SA AJ RÁDIOLOGICKÝMI METÓDAMI SPOJENÝMI S LIEEBNÝM VÝKONOM A INTERVENNOU RÁDIOLÓGIOU....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Lekár špecialista v odbore neonatológia poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivos, vykonáva odbornú diagnostickú a preventívno-lieebnú innos v danom odbore....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  KARDIOLÓG VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ INNOSTI A V RÁMCI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ PREVENCIOU, DIAGNOSTIKOU, LIEBOU, DISPENZARIZÁCIOU, POSUDZOVANÍM A VÝSKUMOM CHORÔB SRDCOVO-CIEVNEHO SYSTÉMU....

 • Company ISCARE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom najmodernejšími metódami asistovanej reprodukcie,- špecializované vyšetrenia a poradenstvo, - poskytovanie lieebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti,- malé zákroky v rámci jednodovej chirurgie v oblasti gynekológie (hysteroskopie, HyFoSy, laparoskopie, konizácie, kyretáe..),- gynekologická ambulantná starostlivos + tehotenská porada,- zdravotná sestra pre lekára k dispozícii.Výhody:- plat 3 000,- EUR pri plnom úväzku mzda závisí od dosiahnutej atestácie a praxe , - k základnému platu aj odmeny,- ponúkame monos na full time alebo part time,- práca v zabehnutom súkromnom zdravotníckom zariadení,- monos a podmienky na vytvorenie si špecializácie v odbore reprodukná medicína,- flexibilný pracovný as,- výhodné platové podmienky,- príje...

 • Company DC MEDICAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - realizácia príslušnej lieby- konzultácia s pacientmi- vedenie zdravotných záznamov- spoluprácu s odbornými lekármiVýhody:- zaujímavé finanné ohodnotenie- uplatnenie vlastných nápadov a podpora inovácií- monos aktívnej úasti na vedecko-výskumnej innosti- zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom školení- úas na národných a medzinárodných kongresoch- príjemné pracovné prostredie v prestínej a moderne vybavenej klinike- garantovaná dlhodobá spolupráca- samozrejmosou je korektný prístup zo strany zamestnávatea- systém zamestnaneckých výhod a benefitov- zavy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných príslušníkov- v prípade potreby zabezpeíme ubytovanie v mieste výkonu práce...

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výhody:- nástup moný ihne;- práca v jednozmennej prevádzke na ambulancii;- monos kratšieho pracovného úväzku;- samostatná práca na špecializovanej ambulancii; - vykonávanie konziliárnych vyšetrení; - garantovaný pravidelný príjem; - základná mzda od 2512,- EUR mesane, v závislosti od vzdelania a dky odbornej praxe poda platnej kolektívnej zmluvy;- stravné lístky; - týdenný pracovný as kratší ako je v Zákonníku práce; - mesané preplácanie nadasových hodín; - 5 dní dovolenky naviac; - podpora odborného rastu a sústavného vzdelávania; - náhrada mzdy za 8 pracovných dní urených na sústavné vzdelávanie....

 • Company Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  štátny zdravotný dozor...

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  poskytovanie lekárskej starostlivostiVýhody:Ponúkame: základnú zloku mzdy a motivané ohodnotenie na základe praxe a pracovných skúseností, príspevok na podporu bývania, príspevok pri nástupe do zamestnania, moderné - špikové pracoviská, prácu v stabilnom kolektíve, podpora profesijného rastu a alšieho vzdelávania....

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  poskytovanie lekárskej starostlivostiVýhody:Ponúkame: základnú zloku mzdy a motivané ohodnotenie na základe praxe a pracovných skúseností, príspevok na podporu bývania, príspevok pri nástupe do zamestnania, moderné - špikové pracoviská, prácu v stabilnom kolektíve, podpora profesijného rastu a alšieho vzdelávania....

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  poskytovanie lekárskej starostlivostiVýhody:Ponúkame: základnú zloku mzdy a motivané ohodnotenie na základe praxe a pracovných skúseností, príspevok na podporu bývania, príspevok pri nástupe do zamestnania, moderné - špikové pracoviská, prácu v stabilnom kolektíve, podpora profesijného rastu a alšieho vzdelávania....

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  poskytovanie lekárskej starostlivostiVýhody:Ponúkame: základnú zloku mzdy a motivané ohodnotenie na základe praxe a pracovných skúseností, príspevok na podporu bývania, príspevok pri nástupe do zamestnania, moderné - špikové pracoviská, prácu v stabilnom kolektíve, podpora profesijného rastu a alšieho vzdelávania....

 • Company Spišská katolícka charita in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Nápl práce predstavuje plnenie pracovných inností zameraných na zabezpeenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, kompletnej diagnostickej, lieebnej innosti v súlade s koncepciou paliatívnej medicíny, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Spišská katolícka charita hadá do tímu Hospicu sv. Albety v ubici, okr. Kemarok, empatický, ústretový a komunikatívny zdravotnícky personál - lekára, zdravotnú sestru a opatrovatea,•ktorí prácu slúi pacientom v terminálnom štádiu ochorenia vnímajú ako svoje poslanie,•usilujú sa spája komplexnú profesionálnu medicínsku starostlivos o pacienta s vytváraním pocitu prijatia a pokoja,•stotoujú sa s hodnotami kultúry ivota.Hospic sv. Albety sa usiluje svojim pacientom poskytova integrovanú paliatívnu, zdravotnú, s...

 • Company ADELI s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Vykonávanie preventívnej, diagnostickej a lieebnej innosti v príslušnom odbore.Výhody:- nadštandardné finanné ohodnotenie- monos ubytovania- príjemné pracovné prostredie- monos alšieho vzdelávania a odborného rastu...

 • Company NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôkovom oddelení fyziatrie, balneológie a lieebnej rehabilitácie lekárom so špecializáciou v odbore fyziatria, balneológia a lieebná rehabilitácia....

 • Company Nemocnica AGEL Levice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Lekár so špecializáciou - internista.Samostatné vykonávanie špecializovanej diagnosticko-lieebnej innosti v odbore vnútorného lekárstva....

 • Company Nemocnica AGEL Levice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Chirurg vykonáva špecializované pracovné innosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liebe v ambulantnej, jednodovej chirurgii a na lôkových chirurgických pracoviskách....

 • Company Nemocnica AGEL Levice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné innosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liebou a dispenzarizáciou chorôb enských pohlavných orgánov a prsníkov, starostlivosou o fyziologický a patologický priebeh tehotenstva, pôrodu a šestonedelia....

 • Company Nemocnica AGEL Levice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Lekár so špecializáciou - diabetológ.Samostatné vykonávanie špecializovanej diagnosticko-lieebnej innosti v odbore diabetológia....

 • Company Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  -Poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivos v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku;-Poskytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivos – zdravotná starostlivos poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporuenia, prípadne invazívneho výkonu;-Poskytuje a zabezpeuje zdravotnícke výkony a postupy uskutonené u pacientov na zistenie správnej diagnózy a vykonanie lege artis terapeutických, preventívnych a iných potrebných zásahov a opatrení;-Poskytuje a zabezpeuje pracovné innosti uvedené v tejto náplni práce v pracovnom ase a v ústavnej pracovnej pohotovosti – výkon pracovných inností mimo benú pracovnú dobu; -Poskytuje a zabezpeuje pracovné odborné innosti poas pracovnej pohotovosti mimo pracoviska - as, kedy je lekár k dispozícii pre potre...

 • Company Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  -Poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivos v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku-Poskytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivos – zdravotná starostlivos poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporuenia, prípadne invazívneho výkonu;-Poskytuje a zabezpeuje zdravotnícke výkony a postupy uskutonené u pacientov na zistenie správnej diagnózy a vykonanie lege artis terapeutických, preventívnych a iných potrebných zásahov a opatrení;-Poskytuje a zabezpeuje pracovné innosti uvedené v tejto náplni práce v pracovnom ase a v ústavnej pracovnej pohotovosti – výkon pracovných inností mimo benú pracovnú dobu; -Poskytuje a zabezpeuje pracovné odborné innosti poas pracovnej pohotovosti mimo pracoviska - as kedy je lekár k dispozícii pre...

 • Company Kseniya Byelyak in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v obore oftalmológia. - Samostatné vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a lieebnej innosti v odbore olftalmológia v ambulancii.Výhody:Mzda sa odvija od pracovného asu, pracovných skúsenosti uchádzaa, osobného výkonu....

 • Company CS - MEDIKLINIK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Lekár Anesteziológ a intenzivista...

 • Company Sanatórium Dr. Guhra, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Nápl práce predstavuje výkon kompletných diagnostických, lieebných, preventívnych a konziliárnych inností v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Výhody:Príspevok na DDS III. pilier....

 • Company Nemocnica s poliklinikou Myjava in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Špecializovaná diagnostická a preventívno-lieebná innos na internom oddelení vrátane konziliárnej innosti.Výhody:Pohyblivá zloka mzdy dohodou, odborná práca, týde dovolenky nad výmeru Zákonníka práce, nadštandardný vekometrány dvojizbový byt s garáou....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Do tímu novorodeneckého oddelenia prijmeme nového kolegu – lekára so špecializáciou. Nápl práce predstavuje plnenie pracovných inností zameraných na zabezpeenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, kompletnej diagnostickej, lieebnej, preventívnej a konziliárnej innosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Výhody:V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:-monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,-rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,-odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,-dovolenku navyše,-príspevok na DDS,-monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,-zavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných...

 • Company NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Poskytovanie neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich ivot, niektorú zo základných ivotných funkcií alebo zdravie.Výhody:zamestnanecké bonusy...

 • Company Ľubovnianska nemocnica, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Pneumoftizeológ vykonáva špecializované pracovné innosti a zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkne súvisiacich orgánov hrudníka.Výhody:Viac pracova privátne....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters