Jobmonitor. Search results for Software developers

14 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Samostatné ucelené odborné innosti v príslušnom odbore štátnej sluby alebo v príslušnom úseku štátnej správy.1. administratívna innos týkajúca sa: - TE - výkonu DUS skúšok pre iné skúšobné úrady - TOR - preberania výsledkov DUS skúšok inými skúšobnými úradmi - registrácie a právnej ochrany odrôd v SR 2. komunikácia s inými skúšobnými úradmi...

 • Company AFS Visicom Slovakia a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Hadáme šikovných a motivovaných C# vývojárov do nového team-u na vývoj enterprise mobilnej aplikácie pre iPad a iPhone. Aplikácia umouje automatizáciu kadodenných inností obchodných zástupcov (Sales Force Automation) a vo verzii pre Android a Windows 8.1/10 je vyuívaná našimi zákazníkmi po celom svete. Vzhadom na to, e ide o projekt rozbiehajúci sa na novej platforme, poskytuje veký priestor na uenie sa nových technológií, ako aj monos podpísa sa na architektúre a návrhu technických riešení pre aplikáciu, ktorá je z dlhodobého hadiska povaovaná za jednu z vlajkových lodí našej spolonosti. Od vývojárov neoakávame len strojové produkovanie kódu. Analytické schopnosti, vynaliezavos a kreativita patria medzi základné vlastnosti, ktoré naši vývojári aplikujú na dennodenných základoch.Vývoj iOS ...

 • Company IBM International Services Centre s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Ako IBM Application Architect budete zaruova, e aplikaný softvér je navrhnutý, vyrobený a otestovaný efektívne. Pomáhate IBM transformova podnikanie a rieši zloité problémy. Rozsah a víziu projektov, ktoré prinášajú riešenia na mieru, definujete pomocou svojich vedomostí.Úlohy a zodpovednosti• Zapája sa do všetkých krokov procesu vývoja aplikaného softvéru. Zaha to vytváranie modelov a prototypov, hodnotenie potenciálnych rizík a defektov, analýzu špecifikácií a prispôsobenie aplikácií.• Navrhova vysoko škálovatené, dostupné a bezpené riešenia, ktoré implementujú osvedené postupy v odvetví a najmodernejšie technológie.• Odporúa alternatívy, ako migrova portfólio aplikácií tak, aby o najlepšie zodpovedalo obchodným potrebám a optimalizovalo udriavatenos a výkonnos.• Poskytova riešenia v obl...

 • Company Družstvo Agrospol, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Evidencia pôdy, nájomných zmlúv, komplexný manament pôdneho fondu. Uchádzai s minimálne úplným stredným odborným vzdelaním s 2 ronou praxou v odbore ponohospodárstvo, geodézia. Uchádzai, ktorí spajú poiadavky sa môu dostavi na výberové konanie, ktoré sa uskutoní da 17.02.2020 o 08.00 hod. na adrese zamestnávatea Bokovce 228.Výhody:príspevok na stravovanie...

 • Company MUSELET s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Poskytovanie pomoci zákazníkom s cieom udra softvér v optimálnom funknom stave, poskytovanie odborných sluieb súvisiacich s poítaom, oprava  softvéru, hardvéru, obnova systému po havárii....

 • Company Siemens Healthcare s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Bude riadi a vies softvérovú architektúru, t.j. Koncepciu technickej realizácie, ktorá umouje nákladovo efektívnu a vasnú realizáciu softvéru v primeranej kvalite, a to aj napriek nároným a meniacim sa poiadavkám a realizaným technológiam. Bude ohodnocova poiadavky na systém, zákazníka, trh alebo zmluvu, bude ozrejmova realizáciu a premiea ju na softvérové poiadavky. Bude vies vypracovanie alternatív realizácie a rpoces rozhodovania. Bude školi a motivova tím pre rozvoj softvéru, pokia ide o technické aspekty, bude zastrešova potrebných odborníkov z neskorších fáz ako je prevádzka alebo sluba....

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - tvorba aplikácií pre rozšírenú realitu- C# alebo javascript a HTML - práca v nadstavbách, tj., v prostredí Unity 3D, VuforiaVR, i ARCoreVýhody:Mzda: od 1300 brutto mesane na základe formy spolupráce a rozsahu práce - monos práce z domu- monos práce na dohodu ivnostník, s.r.o - vhodné aj pre študentov...

 • Company MicroStep-MIS, spol. s r.o. in Horňa
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Hadáme IT-kára, ktorý má chu niekoko krát do roka cestova do rôznych krajín po celom svete a inštalova a oivova u zákazníka náš produkt - meteorologický software a hardware. Na Slovensku integrátor pracuje s vývojovým tímom a prípravuje spoloné riešenie zákazky, ktorú následne u zákazníka inštaluje a odovzáva riešenie zákazníkovi.Nápl práce:• inštalácia, školenie a údrba SW a HW produktov na mieste inštalácie• príprava a vývoj inštalaných procedúr, patchov, návodov, skriptov a ich dokumentácia• príprava infraštruktúry pre vývoj a testovanie softvéru• podpora a vedenie FAT/SAT• identifikácia funkcionálnych poiadaviek na vývoj softvéru• konzultácia poiadaviek s projektovým manaérom, vývojovým tímom alebo zákazníkomVýhody:Základná zloka mzdy brutto a alšie odmenyod 1.200 € kvartálne odmen...

 • Company KARPATOVKA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  riadenie prevádzky rastlinnej výrobyVýhody:odmeny do 500 € mes....

 • Company Cancom in Košice
  21.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: Inside Solution Sales (w/m/d) - Enterprise Workplace Mit den besten Mitarbeitern verfolgen wir bei CANCOM als führender Digitalisierungspartner eine Mission: Auf Basis von Digitalen Technologien entdecken und realisieren wir neue Business Potenziale für unsere Kunden. Auf unserem Weg sind wir auf der Suche nach neuen Talenten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, die unsere Teams mit innovativen Ideen und Know-how ergänzen. Dabei leben wir das Prinzip ,,Unternehmer im Unternehmen" und geben jedem Mitarbeiter so viel Gestaltungsspielraum wie möglich, um seine Talente einzubringen. Gestalten Sie gemeinsam mit uns Digitale Zukunft und starten Sie Ihre CANCOM Karriere! EINSATZORT Frankfurt am Main, Stuttgart, Kempten, Kosice, Mannheim, München, Nürnberg, Ulm ...

 • Company Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Podiea sa na autorizácii prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov poda nariadenia EÚ 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, poda zákona .405/ 2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR .145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona . 387/2015 Z.z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samostatne odborne vyhodnocuje dokumentáciu v slovenskom a v anglickom jazyku pre autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín. Koordinuje prácu s odbornými pracoviskami, spolupracuje s registranými autoritami Š. Vypracúva podklady k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín poda potreby aj v anglickom jazyku. Koordinuje zonálny proces autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, spracováva registranú správu v ang...

 • Company M.O.R.-faktoring, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Zabezpeovanie plynulej prevádzky na farme, sledovanie zdravotného stavu a úitkovosti chovaných zvierat, vykonávanie veterinárnych zákrokov v kooperácii s veterinárom, zabezpeovanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na farmeVýhody:ubytovanie, príspevok na ubytovanie a stravovanie...

 • Company AGRO BORKOV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Zabezpeovanie plynulej prevádzky na farme, sledovanie zdravotného stavu a úitkovosti chovaných zvierat, vykonávanie veterinárnych zákrokov v kooperácii s veterinárom, zabezpeovanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na farme.Výhody:ubytovanie, príspevok na ubytovanie a stravovanie...

 • Company SmartBase s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Sme dynamicky rastúca softvérová spolonos SmartBase, s.r.o. so zameraním na e-shopové riešenia a iné webové aplikácie šité na mieru poda poiadaviek našich zákazníkov.Náš stabilný SmartBase tím hadá šikovného Web Developera!Vyvíjame e-commerce riešenie postavené na ostrieaných arapídne rastúcich technológiach Python v kombinácii s Django frameworkom a Vue.js. Build adeployment na staging alebo produkciu za nás automaticky rieši Gitlab CI aDocker. O zachovanie kvality kódu sa postará Sonar a kolega, ktorý ti spraví review na kadý MR vGitlab-e.Technológie, s ktorými pracujeme:• Python, Django, PostgreSQL, Nginx• Celery, Redis, RabbitMQ• Elasticsearch• HTML, CSS, Javascript, Vue.js• Git, Docker, CI (Jenkins, Travis, Gitlab)Ak sa chceš dozvedie viac, urite nám napíš, pošli svoje CV na a radi s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters