Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

14 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company DODS SYSTEM, s. r. o. in Nitra
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Naša spolonos prijme Sociálneho Pracovníka s praxou v Zariadení Sociálnych Sluieb alebo v Zariadení pre Seniorov. Spolonos DODS SYSTEM, s.r.o. vyvíja informaný systém DODS pre 94 zariadení poskytovateov sociálnych sluieb na Slovensku, pracovnou úlohou je prevzia agendu managera divízie implementácie spolonosti, spolu s nami pracova na zdokonaovaní systému a na komunikácii so zákazníkmi a tým pádom aj na krásnej myšlienke automatizova zastaralé a byrokratické evidencie na úrove moderných technológií, pritom ich ponecha jednoduché pre pouívatea. Oakávame schopnos vedie vies školenia pre prácu so systémom pred riaditemi a zamestnancami zariadení a vedie komunikova pred väším mnostvom udí.Pozrite si krátke promovideo: si náš vekofilm o Štandardoch Kvality v Sociálnych Slubách:é výhody, benefi...

 • Company DODS SYSTEM, s. r. o. in Nitra
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Naša spolonos prijme Sociálneho Pracovníka s praxou v Zariadení Sociálnych Sluieb alebo v Zariadení pre Seniorov. Spolonos DODS SYSTEM, s.r.o. vyvíja informaný systém DODS pre 94 zariadení poskytovateov sociálnych sluieb na Slovensku, pracovnou úlohou je prevzia agendu managera divízie implementácie spolonosti, spolu s nami pracova na zdokonaovaní systému a na komunikácii so zákazníkmi a tým pádom aj na krásnej myšlienke automatizova zastaralé a byrokratické evidencie na úrove moderných technológií, pritom ich ponecha jednoduché pre pouívatea. Oakávame schopnos vedie vies školenia pre prácu so systémom pred riaditemi a zamestnancami zariadení a vedie komunikova pred väším mnostvom udí.Pozrite si krátke promovideo: si náš vekofilm o Štandardoch Kvality v Sociálnych Slubách:é výhody, benefi...

 • Company Klub Forresta Gumpa, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vedenie sociálneho oddelenia v dennom stacionári pre klientov so zdravotným postihnutím. Študijný odbor: sociálna práca, špeciálna pedagogika, zdravotná sestra. Organizané schopnosti, orientácia v Zákone o sociálnych slubách, informané zrunosti, cieavedomos, empatia, trpezlivos, vytrvalos, obetavos, lojalita. Miesto je urené len pre obana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.Výhody:obed za cenu 1,20 €, dva týdne dodatkovej dovolenky, obed sa zarátava do pracovnej doby...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  pracovné miesta vytvorené v rámci Národného projektu "Nestra prácu - vzdelávaj sa" - poskytovanie poradenských sluieb,v termíne do 27.09.2021 zaslanie iadostí a poadovaných dokladov uvedených v oznámení o vyhlásení výberového konania - Výhody:bez výhod...

 • Company Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  sociálna starostlivos o seniorov a klientov so zdravotným postihnutímsprevádzanie klientov od nástupu do zariadeniasociálne poradenstvoorganizovanie voného asu aktivity s klientmiVýhody:osobné hodnoteniekoncoroné odmeny...

 • Company Armáda spásy na Slovensku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -Zabezpeuje výkon Sociálnej práce v Komunitnom centre Pezinok-Organizané zabezpeenie a metodické usmerovanie poskytovania sociálnych sluieb v Komunitnom centre Pezinok-Zodpovednos za pokladninú prácu pre Komunitné centrum Pezinok-Vedie zamestnancov a eviduje dochádzku pracovníkov Komunitného centra Pezinok-Zostavovanie a kontrola individuálnych plánov a záznamov o priebehu poskytovania sociálnej sluby a hodnotenie priebehu poskytovania sociálnej sluby za úasti klienta.-Spracovávanie štatistických údajov za Komunitné centrum Pezinok-Predkladá iados o finanný príspevok z dotaného systému Mesta Pezinok-Zodpovedá za projekt „ZMENA 21“Výhody:Sluobný telefónSluobné auto...

 • Company Armáda spásy na Slovensku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -Zabezpeuje výkon Sociálnej práce v Komunitnom centre Pezinok-Organizané zabezpeenie a metodické usmerovanie poskytovania sociálnych sluieb v Komunitnom centre Pezinok-Zodpovednos za pokladninú prácu pre Komunitné centrum Pezinok-Vedie zamestnancov a eviduje dochádzku pracovníkov Komunitného centra Pezinok-Zostavovanie a kontrola individuálnych plánov a záznamov o priebehu poskytovania sociálnej sluby a hodnotenie priebehu poskytovania sociálnej sluby za úasti klienta.-Spracovávanie štatistických údajov za Komunitné centrum Pezinok-Predkladá iados o finanný príspevok z dotaného systému Mesta Pezinok-Zodpovedá za projekt „ZMENA 21“Výhody:Sluobný telefónSluobné auto...

 • Company Trnavská arcidiecézna charita in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme pre udí, jednotlivcov a rodiny v núdzi. Ide o náronú prácu, pri ktorej však vidie výsledky. Vaka poradenstvu dokáeme podáva pomocnú ruku, posúva klientov a pomáha im v neahkých ivotných situáciách.Náš poradca:- riadi poradenský proces s klientom- v spolupráci s klientmi tvorí individuálny plán- motivuje, povzbudzuje, posiluje a naúva klientom- hadá príiny vzniku, charakteru a rozsahu problémov klientov a poskytuje im konkrétnu odbornú pomoc- sprostredkúva alšiu odbornú pomoc...

 • Company JEKH DROM in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných inností a aktivít NSSDR , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšova zrunosti udí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posiluje sebavedomie a zodpovednos. Prispieva k zmierovaniu napätí v komunite, je pripravený by neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou innosou sa snaí prispieva k sociálnemu zaleovaniu osôb sociálne vylúených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni....

 • Company Mea Vita senior in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Poskytovanie opatrovateskej starostlivosti v domácom prostredí pre seniorov, zdravotne, sociálne a inak znevýhodnených obanov vyššieho veku.Výhody:Stravné lístky, pracovné obleenie, cestovné...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Komárno in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:-vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s úelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,-spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na úely rozhodovania o vobe a uplatovaní opatrení SPOD a SK,-poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva, -poskytovanie sociálnej diagnostiky a spolupráca pri odbornej diagnostike, -participácia pri zabezpeovaní alších od...

 • Company OZ Vagus in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - Práca s umi bez domova v dennom nízkoprahovom centre - DOMEC- Vytváranie prostredia, v ktorom sa udia bez domova budú cíti dobre, tvorba vonoasových aktivítPOMOCNÉ INNOSTI- Výdaj stravy - príprava a vydávanie raajok, vydávanie obeda- Asistencia v hygienickom centre - nachystanie prípravkov na sprchovanie, istých uterákov a pod., pranie uterákov, triedenie darovanej kozmetiky, opatrovateské innosti poda potreby- Zabezpeenie prevádzky centra poas da a dezinfekcia priestorov po skonení- Príprava a zabezpeenie vonoasových aktivít (premietanie filmov, šachové turnaje, kvízy, diskusie a iné)ADMINISTRATÍVA- Registrácia a evidencia udí bez domova do interného elektronického systému + COVID opatrenia (meranie teploty, zapisovanie údajov a pod.)Pracovný as: dohodou - vybrané dni poas víkendov a sv...

 • Company Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  samostatná sociálna prácavoný as PSStvorba IP...

 • Company NOEMI n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  priama práca s klientom, tvorba a príprava vonoasových aktivít, plánovanie aktivít, záujmová innos, ergoterapia, sociálna rehabilitáciaVýhody:stravné nad minimálny rámec, sluobný mobil s internetom, malý kolektív spolupracovníkov, zariadenie rodinného typu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters