Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

35 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company Centrum Slniečko, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poradenstvo, krízová intervencia, základné a špecializované sociálne poradenstvo, vyhadávacia innos, terénna práca, krízová pomoc prostredníctvom telekomunikaných technológií, sprevádzanie klientov, základné právne poradenstvo v zmysle zákona . 274/2017 Z.z., výkon potrebnej administrácie - v Poradni a v Bezpenom enskom dome.Práca aj poas sviatkov, víkendov a v prípade pohotovosti (príplatky).Výhody:Výška mzdy je závislá okrem iného aj od potu rokov odbornej praxe.Benefity a výhody: - moné nenárokovatené osobné ohodnotenie a do 15percent mzdy- študijné vono poas roka- monos odborného vzdelávania a osobného i profesného rastu- monos špecializácie na vybratú cieovú skupinu- priestor pre kreativitu, nápady, návrhy a inovácie- pravidelné skupinové, v prípade potreby individuálne, supervízie- p...

 • Company Centrum sociálnych služieb - Jesienka in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sociálna rehabilitácie klientov so zdravotným postihnutím, terapeutické a vonoasové aktivityVýhody:Ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  SOCIÁLNY/NA PRACOVNÍK/KAVenuje sa klientom zariadenia individuálnym prístupom.Pomáha pri adaptáciii na nové prostredie - formy terapie poda ich záujmov, koníkov.Vedie socíalnu agendu obyvateov, tvorba individuálnych plánov at....

 • Company Centrum sociálnych služieb Kamence in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských sluieb....

 • Company Občianske združenie Barlička in Bardejov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Rozvoj pracovných zruností, je zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností .Rozvoj pracovných inností je rozdelený do okruhov:- Manuálna práca, zameraná na prácu na úsekoch interiéri zariadenia a pri úprave okolia areálu. - Uenie jednoduchým manuálnym innostiam pri obsluných prácach, upevovanie a rozvíjanie pracovných návykov a zruností. -Rozvíjanie sebaobsluných inností pravidelným udriavaním istoty vlastnej osoby a svojho okolia.- Runé práce ako štrikovanie, vyšívanie, hákovanie, práca s textilom a prírodným materiálom s priamym zameraním na rozvoj jemnej motoriky prstov, manuálnej zrunosti, estetického cítenia a fantázie.- Nacviovanie nových techník pri runých prácach vhodnou a primeranou motiváciou s vyuitím názornej ukáky-Výchovno vzdelávacia innos, zameraná na priebené vzdel...

 • Company OZ HANA in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hlavná nápl práce:-Poskytovanie špecializovaného sociálneho, právneho, psychologického a ekonomického poradenstva enám zaívajúcim násilie v intímnych vzahoch a ich deom v súlade s minimálnymi štandardami Rady Európy, národnými a medzinárodnými dokumentmi v tejto oblasti; -Poskytovanie krízovej telefonickej intervencie a telefonického poradenstva;-Administratíva spojená s realizáciou poradenstva;-Vedenie a spracovanie štatistických údajov v rámci poradenstva; -Komunikácia s partnerskými organizáciami, štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy.alšie pracovné innosti:-Práca a administratíva spojená s realizáciou projektov OZ HANA;-Spolupráca pri fundraisingu a organizovaní alších aktivít (organizovanie seminárov, workshopov, vzdelávacích aktivít, kampaní a pod.).Výhody:-Dynamické, pruné, kreatívn...

 • Company Mesto Nitra in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sociálny pracovník v odbore sociálnych sluieb Mestského úradu v Nitre s pracovnou náplou : - priamy výkon sociálnej práce s cieovou skupinou udia bez domova na území mesta Nitry v stanovenom ase,- vyhadávanie, kontaktovanie a odborná pomoc cieovej skupine aj v otvorenom prostredí,- poskytovanie odborného poradenstva, krízovej intervencie a iných foriem odbornej pomoci poda zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách v znení neskorších zmien a doplnkov so zameraním na skvalitnenie ivota cieovej skupiny. Miesto výkonu práce: Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra.Výhody:-monos sebarealizácie, -perspektívna práca-príspevok na stravovanie-stabilné sociálne prostredie-doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou...

 • Company Obec Mojmírovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  1.poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských sluieb,2.sociálna diagnostika (s osobitným zreteom na problematiku sociálno-patologických javov dieaa, jeho rodiov alebo inej plnoletej fyzickej osobe, preverovanie a posudzovanie ivotnej situácie dieaa, resp. plnoletej fyzickej osoby),3.poradenstvo a pomoc dieau, rodiom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení rodinných problémov a pri uplatovaní nárokov dieaa poda osobitných predpisov, 4.tímové plánovanie finanných aj nefinanných opatrení na komplexnú pomoc klientovi a jeho rodine a zabezpeenie previazania s individuálnym plánom klienta, 5.zvyšovanie finannej gramotnosti so zameraním sa na oddlovanie,6.overovanie skutoností rozhodujúcich pre vznik a trvanie nároku na prí...

 • Company Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  sociálna práca v detskom Výhody:bez výhod...

 • Company Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  poskytovanie sociálneho individuálneho poradenstva pre mladých dospelých, Výhody:práca z domu...

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bude zamestnancom Implementanej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, pracuje z domu (miesto pobytu prioritne Veký Krtíš + blízke okolie), bude pôsobi prevane v juhozápadnej asti BBSK v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude participova na zabezpeení koordinácie výkonu terénnej sociálnej práce v MVO a v obciach, priom nevyhnutnosou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami a MVO. Hlavnou náplou práce regionálneho koordinátora je najmä: •pravidelné monitorovanie a metodické usmerovanie, poradenstvo pri práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníko...

 • Company Zariadenie sociálnych služieb ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - komplexné zabezpeovanie innosti úseku špecializovaného zariadenia,- spracovanie plánov sociálnej rehabilitácie a koordinácia aktivít zameraných na výkon sociálnej rehabilitácie s cieom kompenzácie nedostatkov prijímatea sociálnej sluby na najvyššiu monú mieruVýhody:- odmeovanie v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,- odmeny dvakrát rone,- zvýšená výmera dovolenky o 1 týde,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie,- monos poskytnú ubytovanie za výhodných podmienok...

 • Company Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - vykonáva sociálnu terapiu pre obyvateov v zariadení sociálnych sluieb- individuálny prístup k prijímateov sociálnych sluieb- aktivizácia prijímateov sociálnych sluieb s prihliadnutím na individuálne schopnosti a potreby- sociálna práca zameraná na pomoc obanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na vobu postupov riešenia pomoci- poskytovanie sociálneho poradenstva v ZSSVýhody:Ponukaná mzda je v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, od 900 € v závislosti od dky praxe uchádzaa,- plus polroné odmeny- zamestnanecké obedy- doplnkové dôchodkové poistenie hradené zamestnávateom- poskytované ubytovanie, 1 - IZBOVY BYT...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Malacky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou, mladým dospelým, plnoletou fyzickou osobou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny pobytovou formou na základe plánu sociálnej práce.Jedná sa o výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operaného programu udské zdroje....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Malacky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK ambulantnou a terénnou formou v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Jedná sa o výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operaného programu udské zdroje....

 • Company DOM, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - realizácia základného sociálneho poradenstva a pomoc pri uplatovaní práv a právom chránených záujmov prijímateov sociálnych sluieb v Zariadení podporovaného bývania,- vyuívanie vedenia odborného garanta pri riešení sociálnych problémov prijímateov sociálnych sluieb, pri terapeutických postupoch, konzultovanie zaraovania do aktivít a pod.,- zodpovednos za vedenie osobných spisov prijímateov sociálnej sluby,- v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami a za prítomnosti prijímatea v tíme vypracováva a následne polrone vyhodnocuje plnenie individuálnych plánov rozvoja („IPR“),- predkladanie riaditeovi Zariadenia podporovaného bývania na schválenie návrh týdenných plánov aktivít a ich vyhodnotenie.- vykonávanie dohadu nad realizáciou aktivít klientov, podporovanie vytvárania a udriavania...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Polomka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s demi a jeho rodinou poas realizácie výchovného opatrenia v centre na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny....

 • Company Domov Nálepkovo, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Vedenie spisu prijímatea sociálnej sluby,- poskytovanie sociálneho poradenstva,- vybavovanie benej korešpondencie,- komunikácia s úradmi a inštitúciami,- prihlasovanie aktív a pasív do dediského konania,- komunikácia s prijímateom sociálnej sluby a kontaktnými osobami,- tvorba individuálneho plánu prijímatea sociálnej sluby,- aktivizácia prijímatea sociálnej sluby,- tvorba týdenného plánu aktivít,- sprevádzanie prijímatea sociálnej sluby,- organizácia spoloenských aktivít....

 • Company Senires n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - uskutoova základnú výchovnú innos- vies ergoterapiu v zariadení- spracováva individuálne plány- administratívne innosti...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci NP "Podpora deinštitualizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operaného programu udské zdroje- Sociálny pracovník (zariadenia), podaktivita 1.4Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas vykonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny, na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Blišie informácie nájdete na www stránke: písomnej iadosti sa prikladá: motivaný list, ivotopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním osobných údajov, estné vyh...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Zlatovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Sociálna diagnostika, postupy a techniky sociálnej práce vrátane rozhodovania o sociálnej situácií v prostredí dieaa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Výhody:Zaradenie do platovej triedy poda vzdelania a praxe.Monos doplnkového dôchodkového sporenia....

 • Company Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Sociálna innos s klientmi. ...

 • Company Fenestra in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nápl práce:· poskytovanie špecializovaného poradenstva enám zaívajúcim násilie v partnerských vzahoch, vrátane telefonickej krízovej intervencie· vedenie dokumentácie k špecializovanému poradenstvu a to najmä záznamy, spisy klientok, evidencia poradenských úkonov a štatistika· úas na konziliárnych poradách a supervíziialšia pracovná innos:· príprava, realizácia a evaluácia projektov organizácie· koordinácia projektov organizácie· podieanie sa na fundraisingových aktivitách organizácie· úas na aktivitách zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a to najmä workshopoch, seminároch, tréningoch a konferenciách· zastupovanie organizácie na podujatiach zameraných na spoluprácu a sieovanie na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovniVýhody:dynamické a tvorivé prostrediepriestor na uenie ...

 • Company SocioCentrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - výkon sociálnej práce (v zmysle zákona o sociálnej práci)- poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva rôznym cieovým skupinám- práca s klientom, rodinou, organizáciami ambulantnou a terénnou formouVýhody:- získanie odbornej praxe v sociálnych slubách, v oblasti sociálneho poradenstva - získanie odbornej praxe v priamej práci s klientom, klientskou rodinou - participácia na rozvoji organizácie, úas na tvorbe projektových zámerov organizácie- supervízia a alšie odborné vzdelávanie pracovníkov- priestor pre sebarozvoj, samostatnos, kreatívne nápady...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny....

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Regionálny koordinátor/koordinátorka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bude zamestnancom Implementanej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, pracuje z domu, bude pôsobi v meste Bratislava, BSK a iastone v Trnavskom kraji v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude zabezpeova kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v MVO (udia bez domova) a obciach, priom nevyhnutnosou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami a MVO. Hlavnou náplou práce regionálneho koordinátora je najmä: •pravidelné monitorovanie a metodické usmerovanie, poradenstvo pri práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných prac...

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Detva
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Regionálny koordinátor/koordinátorka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bude zamestnancom Implementanej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, pracuje z domu (miesto pobytu Zvolen, Banská Bystrica, resp. Detva), bude pôsobi prevane v severozápadnej asti BBSK s presahom do ilinského kraja, v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude zabezpeova kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v MVO a obciach, priom nevyhnutnosou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami a MVO. Hlavnou náplou práce regionálneho koordinátora je najmä: •pravidelné monitorovanie a metodické usmerovanie, poradenstvo pri práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP...

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Hlavný metodik/hlavná metodika v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni /NP BOKKÚ/ zabezpeuje:- odborné innosti v projekte v súlade so iadosou o nenávratný finanný príspevok,- metodické vedenie a usmerovanie regionálnych metodikov/koordinátorov a poskytuje im odborné poradenstvo (príprava odborných materiálov pre regionálnych metodikov/koordinátorov),- kontrolu regionálnych metodikov/koordinátorov,- spoluprácu na riešení nároných prípadov klientov v KC / NDC / NSSDR,- spoluprácu pri spracovaní metodických materiálov, najmä (Štandardov KC/NDC/NSSDR, metodík, a pod.),- spoluprácu na príprave obsahov pre web stránku,- zabezpeuje výklad kontrolného mechanizmu, poskytuje súinnos pri tvorbe kontrolného mechanizmu a podporných dokumentov,- koordináciu a odborné usmerne...

 • Company Betánia Senec, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Vedenie odbornej dokumentácie,spolupodieanie sa na individuálnom plánovaní,komunikácia s príslušnými inštitúciami,vyhadávanie aktivít smerujúcich k skvalitneniu ivota našich klientov.Výhody:Sme maliké zariadenie v príjemnom prostredí a s výborným kolektívom pracovníkov. Nemáme leiacich ani ako hendikepovaných klientov....

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - vykonávanie komplexnej sociálnej starostlivos u osôb, ktorí potrebujú jej pomoc, vrátane zaistenia adekvátnych sociálnych opatrení, podiel na upevnení a obnovení ich sociálnej integrácie.- prijatie pacienta do sociálnej starostlivosti, konzultácia s ošetrujúcim lekárom, sestrou a inými zdravotníckymi pracovníkmi. Úas na lekárskych sedeniach a vizitách. - oboznámenie sa so zdravotnou dokumentáciou pacienta, zistenie sociálnej anamnézy, realizácia rozhovoru s pacientom, zaistenie kontaktu s rodinou pacienta, konzultácia s rodinnými príslušníkmi, stanovenie sociálnej diagnózy, zavedenie sociálneho záznamu, ktorý je súasou zdrav. dokumentácie. - poskytovanie základného sociálneho poradenstva, návrh a realizácia sociálnej terapie, spolupráca s inými relevantnými inštitúciami, kompletizovanie ...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -Vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK-vykonávanie sociálnej práce pre diea a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieaa a jeho rodiny a posúdenia moností rodiov rieši situáciu ambulantnou alebo terénnou formou-vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia plánu sociálnej práce a dieaom a jeho rodinou alebo náhradnou rodinou-vykonávanie odborných inností na úely odbornej diagnostiky-spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a UPSVR a plnenie alších úloh v zmysle pokynov nadriadeného-úas na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových programov-spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieaa a alšie innosti sociálnej ...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Lučenec in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas realizácie výchovného opatrenia v DeD na základe Plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä:-vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s úelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,-spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na úely rozhodovania o vobe a uplatovaní opatrení SPODaSK,-sociálna diagnostika, ktorá vyaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,-sociálna práca pri vobe postupov riešenia sociálnej situácie dieaa,-realizácia vzdelávacích, tréni...

 • Company MISERICORDIA n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:bez výhod...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny....

 • Company Pokora, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Výhody:Ubytovanie za 45€ mesiacPriemerný mesaný plat 900 € v istom- práca v príjemnom kolektíve- práca v istom a modernom prostredí- základná mzda prémie do 30 percent z výšky platu - pravidelné zvyšovanie platu- zabezpeenie školení zamestnancom- monos profesijného rastu na vedúceho zmeny- stravovanie, ubytovanie zabezpeené- alšie príplatky za sviatky a víkendy...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters