Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

23 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company Ad usum, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  sociálna práca v zariadení sociálnych sluieb, spracovanie a vyhodnocovanie individuálnych rozvojových plánov, organizovanie vonoasových aktivítVýhody:Stravovaniepolroné a koncoroné odmeny...

 • Company Dom Seniorov Rudi n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  – komplexné vedenie sociálnej agendy– vypracovanie osobnej a rodinnej anamnézy– tvorba a aktualizácia individuálnych plánov v systéme– vedenie záujmovej innosti– vedenie aktivizaných skupín poda potrieb klientov– poskytovanie sociálnej rehabilitácie– realizácia spoloenských podujatí...

 • Company Centrum sociálnych služieb KA in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Individuálna a skupinová sociálna práca, poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, krízová intervencia, vykonávanie sociálnej práce v zmysle pracovnej náplne zamestnávatea....

 • Company Obec Dúbravy in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Sociálna  práca  zameraná  na  pomoc  obanovi  v nepriaznivej  sociálnej  situácii  a na vobu  postupov  riešenia  sociálnej  pomoci  obanovi  pri  uplatovaní  práv  a právom chránených  záujmov  a poskytovanie  základného  sociálneho  poradenstva  v zariadení sociálnych sluieb. - Sociálna diagnostika obana pred nástupom do zariadenia sociálnych sluieb a poas jeho  pobytu  v zariadení  sociálnych  sluieb.  Vyuívanie  špecializovaných  odborných metód, postupov a techník sociálnej práce v zariadení sociálnych sluieb. Poradenská a preventívna innos v zariadeniach sociálnych sluieb, - Koordinovanie a metodické  usmerovanie  terapeutických  pracovníkov  a sociálno-regeneraných  pracovníkov  pri  poskytovaní  sociálnej,  terapeutickej,  regeneranej a rehabilitanej starostlivosti obanom v zariad...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK - vykonávanie sociálnej práce pre diea a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieaa a jeho rodiny a posúdenia moností rodiov rieši situáciu ambulantnou a/alebo terénnou formou - nácvik rodiovských a iných zruností rodia alebo inej fyzickej osoby a alšie odborné innosti zamerané na získanie, obnovu at. rodiovských a iných zruností rodia alebo inej f...

 • Company Dom tretieho veku in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - Kompletne spracováva administratívnu agendu sociálnej práce, v zmysle zákona . 448/2008 Z. z.,- zodpovedá za vypracovávanie zmlúv v zmysle platných predpisov,- vedie kompletnú agendu iadateov o sociálnu slubu,- vedie sociálnu rehabilitáciu v spolupráci s tímom pracovníkov a vytvára individuálne plány klientov.Výhody:V zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Základná zloka mzdy: 820€ mesiac, po skúšobnej dobe osobný príplatok. Polroné odmeny.- istota dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu,- práca vo vysoko kvalifikovanom tíme,- polroné odmeny,- stravovanie priamo v zariadení,- zamestnávate prispieva na stravovanie,- zamestnávate prispieva na 3. pilier DDS AXA, TATRY, SYMPATIA ,- týde dovolenky naviac,- vzdelávanie zamestnancov,- priateská pracovná...

 • Company Gréckokatolícka charita Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Práca so závislými enami.Výhody:- podpora vzdelávania- duchovný a sociálny program- práca na 8 hodinový pracovný úväzok v denných slubách pracovné dni alebo nepretritá prevádzka na zmeny....

 • Company DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia in Dobrá
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Ak Ti nie je ahostajný ivot udí na ulici, veríš v nádej pre lepšiu budúcnos pre všetkých zranitených a chceš prispie kúskom dobra pre spolonos, prí do Nocahárne sv. Vincenta a sta sa súasou nášho tímu.udia bez domova si naozaj v mnohých prípadoch nedokáu pomôc sami, cítia sa bezradní v riešení svojej ivotnej situácie a bez niekoho pomocnej ruky si len ako poradia. Sme tu pre nich, najlepšie ako vieme, alebo aspo tak ako sme schopní. Aby sme však boli silnejší tím a naša pomoc bola ešte efektívnejšia, chýbaš nám práve Ty. Sme si istí, e pomoc uom bez domova je nevyhnutná, tak ako pre samotného loveka, tak rovnako aj pre celú spolonos. Problémy jedného loveka sa týkajú nás všetkých, nestrácajme preto nádej, e solidarita, spolupatrinos a vzájomná pomoc by mali by kadodennou súasou ivota kadéh...

 • Company Centrum sociálnych služieb EDEN in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie...

 • Company Občianske združenie Barlička in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - komplexné zabezpeenie sociálnej sluby vrátane prípadového manamentu klientov a ich rodín a koordinovania tímu - poskytovanie sociálneho poradenstva pre prijímateov sociálnej sluby a ich rodín- príprava, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sluby, o úhrade za sociálnu slubu, podieanie sa na tvorbe interných dokumentov- riešenie organizaných záleitostí s prijímatemi sluby a ich rodinami, priebené získavanie spätnej väzby o kvalite poskytovanej sluby- príprava štatistík a hlásení- organizané zabezpeenie tímových porád, vzdelávaní, supervízií a tímbildingovVýhody:- dlhodobé stabilné zamestnanie predenie pracovnej zmluvy dohodnutej na 1 rok na dobu neuritú - príjemné pracovné prostredie- práca v stabilnej spolonosti- podpora vzdelávania- pravidelná supervízia zabezpeovaná zamestnávateom- práca v...

 • Company SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Poskytovanie pomoci klientom zariadenia vo forme sociálnych sluieb a poradenstva. Napomáhanie pri zabezpeovaní základných potrieb klientov, uplatovanie a ochrana ich práv. Spravovanie agendy klientov, ostatná administratíva sociálneho pracovníka.Výhody:Osobné ohodnotenie...

 • Company Občianske združenie "V I C T U S" in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  sociálny pracovník...

 • Company Grandpark, nezisková organizácia in Rad
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Kadodenný kontakt s klientmi zariadenia, poskytovanie informácií, rád, riešenia situácií, v ktorých sa klienti ocitnú. Spracovávanie sociálnej agendy, záznamov, správ, sociálnych anamnéz, smerníc. Podieanie sa na organizovaní opatrovateských, záujmových inností a kultúrno-spoloenských akcií. Vykonávanie individuálnej a skupinovej práce s klientmi, vypracovávanie individuálnych plánov, vzdelávanie.Výhody:- monos vzdelávania a osobného rastu- stravovanie vo vlastnom zariadení- zaujímavé ohodnotenie...

 • Company Nemocnica Poprad, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  komplexná edukaná a koordinaná innos v sociálnej oblasti pre hospitalizovaných pacientov s následnou domácou zdravotnou starostlivosou, resp. zdravotnou starostlivosou v sociálnom zariadeníVýhody:DDP, 5 dní dovolenky nad rámec ZP...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Lučenec in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas realizácie výchovného opatrenia v CDR na základe Plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä:-vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s úelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,-spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na úely rozhodovania o vobe a uplatovaní opatrení SPODaSK,-sociálna diagnostika, ktorá vyaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,-sociálna práca pri vobe postupov riešenia sociálnej situácie dieaa,-realizácia vzdelávacích, tréni...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Semeteš in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Katalóg pracovných inností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona . 341/2004 Z. z. Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas realizácie výchovného opatrenia v DeD na základe resocializaného plánu  práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s ÚPSVaR....

 • Company Mesto Veľký Meder in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Úlohou komunitného pracovníka je spája udí, ui ich formulova potreby, ciele, podporova ich v hadaní zdrojov, facilitova ich rozhodovanie o prioritách, mediova riešenie konfliktov, moderova verejné stretnutia, prepája jednotlivé skupiny a ui ich presadzova svoje ciele....

 • Company Centrum sociálnych služieb - Juh in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Práca sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych sluieb.Výhody:Stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom reime. Ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie....

 • Company Domov n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Rutinná pomocná manipulaná alebo obsluná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevovaní hygienických, spoloenských a pracovných návykov obanov v zariadení sociálnych sluieb - zariadenie podporovaného bývania. •Výchova a vzdelávanie prijímateov sociálnej sluby, rozvíjajúce ich schopnosti, záujmy, vedomosti a tvorivé vedomosti a tvorivé schopnosti zamerané na ich celkový rozvoj alebo resocializáciu.•Zabezpeovanie záujmových inností a rozvoja pracovných zruností.•Vykonávanie pracovnej terapie, ergoterapie, telovýchovnej terapie.•Vykonávanie kultúrno-spoloenských akcií.Výhody:- práca v príjemnom kolektíve- stravovanie vo vlastnej jedálni- doplnkové dôchodkové sporenie hradené zamestnávateom- výška mesanej mzdy je dohodou v zmysle zákona . 553 2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a jej výška j...

 • Company OZ Vagus in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  V rámci nového projektu v integranom programe Medzimiesto hadáme kolegu/kolegyu, ktorý by mal v zodpovednosti:- Práca s klientom v bývaní- Zabývanie sa: proces zabývania sa klienta v novom byte, celková adaptácia klienta na nové bývanie- Nácvik zruností súvisiacich s vedením domácnosti- Podpora pri udriavaní bytu: údrba bytu, nastavenie pravidelného upratovania, zariadenie bývania - Nácvik samoobsluných úkonov- Tvorba a úas na vzdelávacích workshopoch pre klientov- Úas na pracovnej rehabilitácii klientov a iných aktivitách integraného programu- Asistencie s klientom na úrady, k lekárovi, pomoc pri nákupoch klientov- Úas na komunitných aktivitách a vonoasových aktivitách klientov- Aktivizácia klientov s prihliadnutím na ich osobné záujmyVýhody:- po 6 mesiacoch navýšenie na 1000e brutto- int...

 • Company NÁRUČ Senior & Junior in Maša
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Práca s prijímateom sociálnych sluieb v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov.Pozícia je zameraná na:-individuálnu a skupinovú prácu s klientom,-prípravu a vedenie aktivít, ktoré sú zamerané na aktivizáciu klienta a rozvoj zrunosti,-podpora samostatnosti, nezávislosti, posilovanie návykov pri sebaobsluhe, zabezpeuje motiváciu klientov,-spestrova ivot seniorom a vytvára im pocit domova,-plánovanie výletov,-by kreatívny, inovatívny a plný nápadov pretavujúcich sa do innosti so seniormi.Práca je stanovená na 8 hodín denne 5 krát v týdni.Výhody:-strava zabezpeená na pracovisku,-vernostný bonus,-preplácanie sviatkov a víkendov,-2 krát rone masá,-3 dni dovolenky nad rámec,- teambuilding,- karta multisport....

 • Company Spišská katolícka charita in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Kompletne spracováva administratívnu agendu sociálnej práce v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v zariadení pre seniorov.Zodpovedá za vypracovávanie zmlúv o poskytovaní sociálnej sluby pre prijímateov v zmysle platných predpisov.Vedie kompletnú agendu a register iadateov o sociálnu slubu.Vedie sociálnu rehabilitáciu a vypracováva individuálne plány prijímateov.Spolupracuje na aktivizácii prijímateov a organizácii akcií v zariadení.Poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo.Spolupracuje so zdravotníckym a opatrovateským personálom.Dom Charitas Panny Márie Lurdskej je umiestnený v obci Spišský Štiavnik poskytuje sociálne sluby v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Semeteš in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Katalóg pracovných inností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona . 341/2004 Z. z.   Vedúci pracoviska  je vedúcim zamestnancom centra pre deti a rodiny, organizuje, koordinuje a kontroluje prácu podriadených zamestnancov. Zodpovedá za pracovnú, organizanú innos úseku. Poskytuje metodickú pomoc podriadeným zamestnancom pri výchovnej práci s dieaom. Zabezpeuje plynulý chod špecializovaných skupín, zodpovedá za dodriavanie interných noriem na úseku starostlivosti o deti....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters