Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

19 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company Spojená škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Zabezpeenie výchovno-vzdelávacej innosti.Výhody:Plat zamestnanca v zmysle platných zákonov.Príspevok zamestnávatea na DDS....

 • Company Spojená škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Výhody:Plat zamestnanca bude stanovený v zmysle platných právnych predpisov.Príspevok zamestnávatea na DDS, profesijný rast, darekové poukáky....

 • Company Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  výchovno-vzdelávacia innos  -  vyuovanie strojárskych predmetov v študijných a uebných odboroch zameraných na autoopravárenstvo a dopravu...

 • Company Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  výchovno-vzdelávacia innos -  vyuovanie ekonomických predmetov v študijných a uebných odboroch zameraných na oblas ekonomika dopravy, spoloného stravovania a sluieb...

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vyuovanie akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a dejepis v súlade s platnými uebnými osnovami. Výchovno-vzdelávacia innos iakov.Výhody:K platovej tarife patrí ešte zvýšenie platovej tarify poda odpracovaných rokov, ako aj iné príplatky....

 • Company Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vzdelávacia a výchovná innos....

 • Company Spojená škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Uite SJL....

 • Company Bilingválne gymnázium Milana Hodžu in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Poiadavky na zamestnanca:•vysokoškolské vzdelanie druhého stupa v študijnom odbore uitestvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,•kvalifikané predpoklady v zmysle zákona . 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,•bezúhonnos,•zdravotná spôsobilos,•ovládanie štátneho jazyka.Výhody:Platové podmienky sú urené poda zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon . 138 2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený poda dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov....

 • Company Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Uite gymnázia s aprobáciou MAT/ FYZ/ INF/ DEJ....

 • Company Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Vyuovanie príslušných predmetov. Pomoc pri odstraovaní problémov a chýb na technike v škole, pri bených uívateských problémoch, správa programov vyuívaných v škole....

 • Company Stredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Uite odborných elektrotechnických predmetov....

 • Company Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  výuba anglického jazyka + predmetov praktickej prípravy v AJVýhody:Hrubá mzda je uvedená v najnišej triede bez praxe....

 • Company Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Uite SŠ s aprobáciou SJL a NEJ....

 • Company Súkromná spojená škola, Ul. J. Lettricha č.3, Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Uitestvo - vyuovanie predmetu spev....

 • Company Non renseigné in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Au sein d'un lycée européen basé en Slovaquie , vous intégrerez l'équipe pédagogique francophone;Vous dispenserez des cours de mathématiques à cinq niveaux de classe de la 1ère à la 5ème année ( les élèves sont âgés de 15 à 20 ans )Vous vous inscrirez dans le projet pédagogique de l'établissement en prenant part  aux projets de coopération européenne dans le domaine de l'éducation.Si vous possédez une Licence en mathématiques: vous devez justifier d'une expérience dans le domaine de l'enseignement En plus de la section francophone, le lycée possède une section hispanophone: ainsi il est fortement conseillé d'avoir un niveau correct en anglais et/ou en espagnol =)Ce contrat de travail est de droit slovaque avec un salaire très convenable comparé au cout de la vie locale                     ...

 • Company Gymnázium in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  - uite/ka ruského jazyka pre gymnaziálne a bilingválne gymnaziálne štúdium...

 • Company Gymnázium in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  - uite predmetov matematika a fyzika...

 • Company Gymnázium in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  - uite telesnej a športovej výchovy...

 • Company Gymnázium bilingválne in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Pedagogický zamestnanec pri výuke matematiky a francúzštiny - matematika sa vyuuje vo francúzštine.Výhody:Platové podmienky: sú urené poda zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon . 138 2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený poda dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters