Jobmonitor. Search results for Psychologists

17 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  školský psychológ vo vzdelávacom procese...

 • Company Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov....

 • Company Centrum sociálnych služieb - Jesienka in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Psychologická starostlivos v zariadení sociálnych sluieb. Ponúkaná pracovná pozícia je obsadzovaná ako zástup dlhodobej práceneschopnosti.Výhody:Presná výška bude stanovená poda platového stupa, ktorá sa urí na základe zapoítanej odbornej praxe konkrétneho pracovníka poda stupnice platových taríf poda platových tried a stupov. Zamestnancovi ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce....

 • Company Reedukačné centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Skupinové a výchovné poradenstvo, diagnostika novoprijatých detí. Mzda od 887- 1100 Eur. Výhody:bez výhod...

 • Company Dom tretieho veku in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - Vedie skupinové a individuálne poradenstvo pre obyvateov zariadenia,- poas adaptácie pomáha obyvateovi prekona pocit vylúenia,- aktivizuje obyvateov k záubám, ktorým sa venovali pred nástupom do zariadenia,- vykonáva relaxané cvienia, dychové cvienia,- vedie a aktualizuje dokumentáciu klientov,- spolupracuje s lekármi, zdravotníckym a sociálnym personálom.Výhody:V zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Základná zloka mzdy: 770,00€ mesiac. Po skúšobnej dobe osobný príplatok. Polroné odmeny.- istota dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu,- práca vo vysoko kvalifikovanom tíme,- polroné odmeny,- stravovanie priamo v zariadení,- zamestnávate prispieva na stravovanie,- zamestnávate prispieva na 3. pilier DDS AXA, TATRY, SYMPATIA ,- týde dovolenky navia...

 • Company Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výchovno - vzdelávacia innos v zmysle školskej legislatívy, vykonáva psychologickú diagnostiku.Poskytuje individuálne skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deom a iakom so zameraním na výchovu a vzdelávanieVýhody:bez výhod...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Prievidza in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operaného programu udské zdroje - Psychológ.Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä:- vykonávanie vstupnej a priebenej psychodiagnostiky dieaa jeho rodiny,- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPOD a SK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s úelom neodkladného alebo výcho...

 • Company Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  práca pri poskytovaní náhradného poradenstva pre náhradné Výhody:bez výhod...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Polomka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Odborná innos vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických sluieb v centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informanej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej innosti pre centrum....

 • Company Dom sv. Jozefa - Centrum pre deti a rodiny in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vykonávanie odbornej innosti psychológom v cenre pre deti a rodiny (bývalé detské domovy)Výhody:bez výhod...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Necpaly in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Odborná innos vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým je psychológ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,- aplikácia psychologických postupov, - výkon vstupnej a priebenej psychodiagnostiky dieaa a lenov jeho rodiny, - odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou, poskytovanie poradenskej psychológie.Výhody:- stravný lístok- rekreaný poukaz...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Zlatovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny:- vykonávanie  odbornej innosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK-aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieau a rodine-vyuitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií-poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzahov medzi rodiom a dieaom-spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie-plnenie alších úloh v zmysle pokynov nadriadeného...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Zlatovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Odborná innos vykonávaná psychológom v Centre pre deti a rodiny s nariadenou ústavnou starostlivosou. Zabezpeuje, realizuje a zodpovedá za psychologické vyšetrenia detí vo výchovných skupinách, za vstupnú a priebenú diagnostiku detí, za konzultácie a poradenstvo, vykonáva a realizuje psychologické intervencie deom a mladistvým, vedie psychologickú dokumentáciu dieaa, podiea sa na odborných aktivitách, vzdelávaní a seminároch.Výhody:Platové zaradenie poda ukoneného vzdelania a platovej tarify pedagogických zamestnancov zapoítaná prax od 976,50 Monos DDP....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v CDR na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieau a rodine- vyuitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa- spolupráca a odborná konzultácia so subjektami participujúcimi na riešení sociálnej situácii dieaa a jeho rodiny- úas na tvorbe a realizácií vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi PSVR- plnenie alších pracovných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne psychológa v CDR a plnenie úloh v zmysle pokynov nadria...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len "centrum") na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny....

 • Company Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  odborná innos v oblasti výchovno-vzdelávacej innosti a poradenstva...

 • Company MISERICORDIA n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:bez výhod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters