Jobmonitor. Search results for Psychologists

17 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company Centrum pre deti a rodiny Michalovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPODaŠK v CDR na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou.VPM je vytvorené v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starotlivosti III"Výhody:bez výhod...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Žitavce in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hlavné úlohy : odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.Rámcový opis pracovnej innosti:-    vykonávanie odbornej innosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,-    aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieaa a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti – prognóza, naznai perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),-    vy...

 • Company Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 44, Rožňava in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  v zmysle § 23 zákona . 138/2019 Z. z....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Lučenec in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Odborná innos vykonávaná odborným zamestnancom, ktorý je psychológ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aplikácia psychologických postupov - výkon vstupnej a priebenej psychodiagnostiky dieaa a lenov jeho rodiny, odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou, poskytovanie poradenskej psychológie....

 • Company Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  innosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva, innosti v oblasti psychodiagnostikyVýhody:bez výhod...

 • Company Centrum sociálnych služieb KA in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Individuálne alebo skupinové psychologické poradenstvo, aplikácia psychologických postupov pri poskytovaní špecializovaných sociálnych sluieb, pri výkone SPODaSK, individuálna a skupinová práca s demi, plnoletými osobami, krízová intervencia....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Odborná innos vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Práca s demi v profesionálnych náhradných rodinách....

 • Company Základná škola Snina in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pracovné miesto školský psychológ - úväzok 50% vytvorené v  rámci národného projektu MPC – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a iakov II....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Ružomberok in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Polomka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Polomka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Odborná innos vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických sluieb v centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informanej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej innosti pre centrum....

 • Company Gréckokatolícka charita Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Práca so závislými enami.Výhody:- podpora vzdelávania- duchovný a sociálny program- práca na 8 hodinový pracovný úväzok v denných slubách pracovné dni alebo nepretritá prevádzka na zmeny....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica in Kríže
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:-    vykonávanie odbornej innosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,-    aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieau a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznai perspektívu spolupráce               s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí  – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),-    vyuitie odborných psy...

 • Company Detský domov in Kríže
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:-    vykonávanie odbornej innosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,-    aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieau a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznai perspektívu spolupráce               s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí  – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),-    vyuitie odborných psy...

 • Company Ženy pomáhajú ženám in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Poskytovanie bezplatného psychologického poradenstva klientkam a ich deom - obetiam domáceho násilia, sprievod klientky na výsluch na polícii, zakladanie a vedenie spisovej agendy,spracovanie záznamov, vypracovanie pracovného výkazu na konci mesiaca. Pruný pracovný as, 40 hod. týdenne. V prípade potreby sa dá pracovný úväzok skráti. Strava zabezpeená stravnou kartou,hodnota GL 4 €. Pracovný pomer na dobu uritú poas trvania projektu.Výhody:Práca v mladom kolektíve, pruný pracovný as, teambuildingové aktivity....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPODaSK v centre na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, - vykonávanie vstupnej a priebenej diagnostiky, - poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva, - aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri vobe postupov riešenia sociálnej situácie dieaa a lenov jeho rodiny,- úas na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov- participácia na zhodnocovaní plnenia úelu výchovného opatrenia a navrhovaní alšieho postupu,- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a s príslušnými subjektmi pri riešení sociálnej situácii dieaa...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Necpaly in Kríže
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Odborná innos so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatretní SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu soc. práce s dieaom a jeho rodinou.Sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyatiu dieaa z rodiny.Poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzahov medzi rodiom a dieaom poas rozchodu/rozvodu rodiov.Sprostredkovanie odbornej psycholog. pomoci v príprave mladých dospelých na ostatatnenie....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters