Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

15 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Výchovnovzdelávacia innos na 2.st. ZŠ - predmety matematika, fyzikaVýhody:bez výhod...

 • Company Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  vyuovanie matematiky v 5. - 6. roníku ZŠVýhody:V zmysle zákona . 552 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona . 553 2003 Z.z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády . 388 2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme....

 • Company Základná škola v Malcove in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Uite na 2.stupni základnej školy s aprobáciou MATEMATIKA...

 • Company Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, Ul. 9. mája 718, Klenovec in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Výhody:bez výhod...

 • Company Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Uite matematiky, chémie, THD - moná kombinácia predmetovVýuba iakov nišieho sekundárneho vzdelávania v predmetoch matematika, chémia, THD...

 • Company Základná škola s materskou školou Banská Belá č. 315 in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vyuovanie anglického jazykaPP na dobu uritú - poas zastupovania materskej a rodiovskej dovolenky...

 • Company Súkromná základná škola Felix in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vyuovanie slovenského jazyka a literatúry na Súkromnej základnej škole konštruktivistickými metódami....

 • Company Súkromná základná škola Felix in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Uchádza by mal by schopný:- vo svojej práci uplatova konštruktivistické metódy a formy práce.alšie poiadavky:- pozna štátny vzdelávací program v predmete Informatika- ovláda detské programovacie jazyky- práca v tíme- profesionalita a odbornos- zodpovednos- samostatnos- flexibilita- komunikatívnos- schopnos dobre pozorova a analyzova- schopnos naúva- tvorivos v hadaní nových moností- empatický prístup.Ponúkame Vám prácu v prostredí, kde sa ako k deom, tak aj ku svojim zamestnancom správame s rešpektom a spolone s rodimi vytvárame vzájomne spolupracujúcu komunitu.alšie benefity:- mladý dynamický kolektív- monos vzdeláva sa a rozvíja svoje schopnosti a zrunosti- motivujúce finanné ohodnotenie.V prípade záujmu spolu so ivotopisom pošlite aj motivaný list na ...

 • Company Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vzdelávanie iakov 3. ro....

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je uite, druhého stupa základnej školy....

 • Company Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427 in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - ANJ na prvom stupni a v 5. roníku, INF na druhom stupni...

 • Company Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  NÁPL PRÁCE:-objavova s demi okolitý svet, podporova sebariadené vzdelávanie, samostatnos a zodpovednos-by pre deti prítomný a aktívny len komunity, rešpektujúci, nenásilný a nestranný-klás (si) otázky, hada odpovede, vzdeláva sa v oblasti slobodného vzdelávaniaVýhody:ZAMESTNANECKÉ VÝHODY: osobné ohodnotenie nad rámec zákona, moný iastoný úväzok, flexikonto konto pracovného asu , práca z domu, príspevok na stravu, sluobné auto, notebook a telefón na súkromné úely, pravidelné a systematické vzdelávanie a kurzy, preplácanie nevyuitej dovolenky a nadasov. Slobodný, demokratický a rešpektujúci prístup nielen k deom, ale aj k dospelým....

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Uite/ka ZŠ (2. stupe) - Fyzika, Matematika, Chémia, Anglický jazyk....

 • Company Obec Teplička in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Uiteka ZŠ 1-4. Teplika - na zastupovanie poas PN.Výhody:bez výhod...

 • Company Základná škola Gejzu Dusíka in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na 2. stupni ZŠ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters