Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

50 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výchovno - vzdelávaciainnos v zmysle školskej legislatívy.Výhody:bez výhod...

 • Company Základná škola Chmeľov in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  výchovno-vzdelávacia innos, triednictvo, telesná výchova na 2. stupni ZŠVýhody:pracovný pomer na dobu uritú - poas zastupovania MD...

 • Company Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom madarským - Petőfi Sándor Al in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Uite s aprobáciou maarský jazyk, biológia, geografia....

 • Company Súkromná základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vyuovanie predmetov chémia, fyzika a biológia na 2. stupni základnej školy....

 • Company Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok č. 51 in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  uite druhého stupa základnej školy s aprobáciou biológia, chémia...

 • Company Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  výchovno vzdelávacia innos realizovaná uiteom pre nišie sekundárne vzdelávanie - aprobaný predmet Geografia...

 • Company Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výchovno-vzdelávacia innos výtvarného odboru ZUŠ.Výhody:príspevok na cestovné výdavky...

 • Company Základná škola Jana Amosa Komenského in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Úväzok:plný - zastupovanie Dátum nástupu:od 1.2.2020 do 30.6.2020Poiadavky:Poadované kvalifikané predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:    • ukonené vysokoškolské vzdelanie II. stupa v súlade so zákonom . 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou    MŠ SR . 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikané predpoklady a osobitné kvalifikané poiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.Základný plat:v zmysle zákona . 553/2003 Z.z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády . 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platov...

 • Company Základná škola Kecerovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  uite'/uiteka OBN -NAV,  100% úväzok...

 • Company Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výhody:mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme poda platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a poda zapoítanej odornej praxe....

 • Company Základná škola Jána Palárika in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vyuovanie MATVýhody:Zatia poas dlhodobej PN, následne trvalý pracovný pomer...

 • Company Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 263, Vojčice in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Výchovno-vzdelávací proces výtvarného odboru ZUŠ.Výhody:Podpora vlastnej umeleckej innosti uiteov, úasti na workshopoch a školeniach, elektronické vedenie dokumentácie, tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky....

 • Company Súkromná základná umelecká škola Altamira, Ľubovec 35 in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Výuba vo výtvarnom odbore ZUŠ - prípravné a základné štúdium, prezentácia iakov ZUŠ, zapojenie iakov do súaí, organizovanie tvorivých dielní, vernisáí, plenerov a výtvarných táborov.Výhody:príspevok na cestovné náklady, sluobný tablet - elektronické vedenie dokumentácie...

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vyuovanie predmetov etická výchova, obianska výchova na základnej škole na 43% pracovný úväzok (vyuovacia povinnos - 10 hodín)Viac na ...

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Uite slovenského jazyka...

 • Company Základná škola Veľké Leváre in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Výchova a vzdelávanie iakov na prvom stupni ZŠ, triednictvo....

 • Company Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vyuovanie prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ....

 • Company Základná škola Jána Palárika in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vyuovanie ANJ na druhom stupni ZŠ....

 • Company Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Zimná 6, Čierna nad Tisou - Tiszacsernyö in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  •    Vyuovanie pridelených školských predmetov.•    Vysvetovanie nového uiva iakom, diktovanie poznámok a zadávanie         domácich úloh.•    Evidovanie dochádzky v triednej knihe.•    Zabezpeovanie rozvíjania vedomostí, zruností a postojov iakov.•    Udrovanie pozornosti a motivovanie iakov.•    Preverovanie vedomostí iakov (ústne skúšanie, písomné skúšky).•    Hodnotenie iakov známkami i slovne.•    Pripravovanie školských pracovných pomôcok....

 • Company Základná škola v Malcove in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Uite predmetu matematika na 2. stupni ZŠ....

 • Company Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  výchovno-vzdelávacia innosVýhody:plne elektronické vedenie dokumentácie systém iZUŠ , tablet s pripojením na internet, úas na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach...

 • Company Základná škola, Ul. Dr.Janského č. 2, Žiar nad Hornom in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  vyuovanie anglického jazykaVýhody:zastupovanie poas materskej dovolenky Ponúkaný plat: v zmysle zákona . 552 2003 Z. z. o výkone prace vo verejnom zaujme a zákona c. 553 2003 Z .z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone prace vo verejnom zaujme.“...

 • Company Súkromná základná umelecká škola Quo vadis in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Uite hudby - Hra na husle....

 • Company Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  vyuovanie predmetov SJL a DEJ na II. stupni ZŠ...

 • Company Základná škola Široké in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  uiteka ANJ v 3. roníku ZŠ - metóda Jolly Phonic a na 2. stupni ZŠ...

 • Company Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Uite II. stupa - aprobácia obianska výchova, ruský jazyk, technická výchova....

 • Company Základná škola Čaklov in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite I./II. stupe...

 • Company Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Vyuovanie iakov v tanenom odbore a s tým spojená pedagogická dokumentácia....

 • Company Základná umelecká škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pedagogická innosVýhody:bez výhod...

 • Company Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite 2.stupa základnej školy - slovenský jazyk a literatúra s ubovonou kombináciou.  Zatia na dlhodobé zastupovanie s perspektívou predenia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite pre primárne vzdelávanie....

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite pre nišie stredné vzdelávanieVyuovanie iakov základnej školy, uite pre nišie stredné vzdelávanie.Uitestvo akademických predmetov - Slovenský jazyk a literatúraPracovný pomer na dobu uritú: 6 - 36 mesiacov....

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite pre nišie stredné vzdelávanie.Uite informatiky INF.Vyuovanie iakov základnej školy, uite pre nišie stredné vzdelávanie.Pracovný pomer na dobu uritú: 6 - 36 mesiacov....

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  uite ang. jazykaVýhody:uite AJ Ch Bio...

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Uite pre 2. stupe - Geografia.Pracovné miesto uitestvo pre nišie stredné vzdelávanie s aprobáciou GEOGRAFIA.Výhody:bez výhod...

 • Company Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Vykonávanie innosti zástupcu riaditea ZŠ na 2. stupni. Podmienka prijatia - splnenie kvalifikaných predpokladov (1. atestácia)....

 • Company Základná škola Janka Kráľa in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite/uiteka fyziky, matematiky, techniky - výchovno vzdelávacia innos uitea II. stupa.iadame uchádzaov, ktorí majú záujem o pracovné miesto, aby iados a ivotopis spolu s dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielali e-mailom, alebo poštou na adresu školy do 17.05.2019. V iadosti nezabudnite napísa telefonický kontakt....

 • Company Súkromná Základná Umelecká Škola Chlebnice in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite ZUŠ, hudobný odbor- hra na klavíri, hudobná náuka...

 • Company Súkromná Základná Umelecká Škola Chlebnice in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite ZUŠ, tanený odbor....

 • Company Súkromná Základná Umelecká Škola Chlebnice in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite ZUŠ, hudobný odbor- hra na gitare, hudobná náuka....

 • Company Základná škola Brodské in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Uite, II stupe ZŠ - slovenský jazyk, literatúra.Výhody:prispevok na stravovanie...

 • Company Základná škola Brodské in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Uite, I stupe ZŠVýhody:prispevok na stravovanie...

 • Company Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vyuovanie predmetu aprobáciepráca v rámci projektu ERASMUS+Výhody:príspevok na stravovanie...

 • Company Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vyuovanie predmetov ANJ a MJL v triedach s vyuovacím jazykom maarským....

 • Company Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vyuovanie na 1. stupni ZŠ s vyuovacím jazykom slovenským....

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vyuovanie matematiky na 2. stupni ZŠ....

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výuba nemeckého jazyka na základnej škole.Výhody:- Mzda je uvedená pre absolventa, pre zamestnanca s praxou bude vyššia v závislosti od potu odpracovaných rokov,- mzda uvedená vo výške platnej ku du uverejnenia inzerátu....

 • Company GALILEO SCHOOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite pre prvý stupe súkromnej základnej školy s vyuovacím jazykom anglickým.Výhody:Mladý kolektív, firemné podujatia....

 • Company GALILEO SCHOOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite pre druhý stupe súkromnej základnej školy s vyuovacím jazykom anglickým.Výhody:Mladý kolektív, firemné podujatia....

 • Company Súkromná základná škola, Частная основная школа, Strečnianska 20, Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vyuovanie v ruskom jazyku....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters