Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

20 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Posudzovanie zdravotného stavu pacientov, diagnostikovanie príin akostí. Vykonávanie rehabilitaných procedúr a cviení.Inštruovanie pacientov v oblasti správneho spôsobu chôdze, sedenia, státia a drania tela.Výhody:pracovná doba priemerne 40 hod. týde s monosou vyuitia konta pracovného asupráca v atraktívnom prostredí kúpeov kadoroné zvýšenie mzdyzamestnanecká celodenná strava za výhodných podmienokvyuitie sluieb fyzioterapeuta, maséra, lekárazvýhodnené vstupy na všetky vono-predajné procedúry pre zamestnanca a rodinných príslušníkov Hammam, Sina... zavy na kultúrne podujatia organizované spolonosouzavy u partnerov spolonosti - Hotel Elizabeth, kúpalisko Zelená aba, METRO...

 • Company NZZ - RELAX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatná práca fyzioterapeuta na základe ordinácie lekára.Výhody:lístky v hodnote 4 Eur, osobné ohodnotenie, koncoroné odmeny, rodinné prostredie...

 • Company Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - fyzioterapia pacientov - externých (zdravotné poisovne)- terapia Therasuit- platené sluby (napr. SM-systém)- fyzioterapia detí a mladých dospelých z Domova sociálnych sluieb SKVýhody:- 3. pilier DDS- obedy vo vlastnej jedálni...

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Fyzioterapeut na fyziatricko-rehabilitanom oddelení.Výhody:Základná zloka mzdy je priznaná od 928 € do 1 229 € poda dosiahnutého vzdelania a v súlade platnou kolektívnou zmluvou.alšie výhody a benefity:- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v jedálni NÚDCH 0,80 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivotné jubileá, pracovné výroia at....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Samostatná rehabilitaná práca na úseku lieebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách a na úseku fyzikálnej terapie, koordinovanie a vykonávanie individuálneho a rekondiného plánu a asistencia pri odborných lieebných úkonoch v zariadení pre deti a dospelých v domove sociálnych sluieb.Výhody:- mzda v zmysle zákona 553 2003 Z.z. odmeovanie vo verejnom záujme- Poskytujeme lacné ubytovanie.- Benefity: 10 dní dovolenky nad rámec, stravovanie, rehabilitácia, príspevok zamestnávatea na III. pilier DDS, príjemný kolektív a iné benefity.- Príplatky za: saené prostredie...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatná rehabilitaná práca na úseku lieebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách, na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných lieebných výkonoch vykonávaná fyzioterapeutom.Výhody:závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  výkon práce fyzioterapeuta v nemocniciVýhody:dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové sporenie, kratší pracovný as oproti ZP...

 • Company FOR REGION, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Rehabilitaná innos v zariadení pre seniorov, vykonávanie  rehabilitaných procedúr a cviení, inštruovanie klienta k správnej chôdzi, vedenie dokumentácie....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Fyzioterapeutická starostlivos o pacientov poda pracovnej náplne a pokynov nadriadeného.Výhody:- Celozávodné stravovanie.- Monos alšieho vzdelávania.- Príspevky zo sociálneho fondu.- Týde dovolenky naviac a iné výhody z podnikovej kolektívnej zmluvy...

 • Company Dom tretieho veku in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia a rehabilitácia, - vedenie individuálnej terapie, - vstupné vyšetrenia pohybového aparátu, - vykonávanie rehabilitaných procedúr, individuálne a skupinové cvienia.Výhody:V zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Základná zloka mzdy: 760€ mesiac, po skúšobnej dobe osobný príplatok. Polroné odmeny.- istota dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu,- práca vo vysoko kvalifikovanom tíme,- polroné odmeny,- stravovanie priamo v zariadení,- zamestnávate prispieva na stravovanie,- zamestnávate prispieva na 3. pilier DDS AXA, TATRY, SYMPATIA ,- týde dovolenky naviac,- vzdelávanie zamestnancov,- priateská pracovná atmosféra,- športové a teambuildingové aktivity,- osobnostný rast,- termín nástupu mon...

 • Company ADOS - MAGDA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Práca v teréne, voný pracovný as, firemné auto, mobilný telefón, stravné lístky, práca len v pracovné dni, mzda Brutto 1050 euro/mes....

 • Company NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Samostatný výkon odborných pracovných inností vo fyzioterapii, v preventívnej, terapeutickej a výchovnej oblasti.Výhody:zamestnanecké bonusy...

 • Company Nemocnica Poprad, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  individuálna a skupinová lieebná rehabilitácia, zácvik pouívania ortopedických a protetických pomôcok alebo prístrojov a fyzikálna terapiaVýhody:DDP, monos ubytovania...

 • Company Viera - Láska - Nádej, o. z. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - posudzovanie zdravotného stavu pacienta na základe zdr. dokumentácie a následné stanovanie plánu lieby.- vykonávanie vstupných a výstupných vyšetrení.- vykonávanie rehabilitaných cviení metódou TheraSuit.- zácvik rodiov na domáce cvienie.Výhody:- podpora vzdelávania - úhrada školení a kurzov,- práca v mladom a dynamickom kolektíve,- práca novými inovatívnymi metódami a pomôckami.- osobné ohodnoteniePozícia je vhodná aj pre absolventa s nástupným platom 850€ HM mesané odmeny...

 • Company VITALITA n.o. LEHNICE in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Ergoterapeutické práce, vykonávanie pracovných inností zameraných na prácu s pacientmi - klientmi, vyhadávanie vhodných aktivít pre pacientov - klientov  /runé práce, rozvíjanie jemnej motoriky, biblioterapie a pod....

 • Company Sanatórium Dr. Guhra, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Aplikácie fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr. Kompletná rehabilitaná starostlivos o respiraného pacienta : metódy respiranej fyzioterapie, manuálnej terapie a pohybovej lieby, hygiena dýchacích ciest. Edukácia základných stereotypov, technika Vertikal Wolkingu.Výhody:5 dní dovolenky naviac.Odborné vedenie....

 • Company DOMKO - Domov sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Fyzioterapeut pomáha pri nácviku manipulácie s dieaom v domácom prostredí a navrhuje správne techniky manipulácie. Odporúa správnu úpravu domáceho prostredia, vhodné didaktické, stimulané, kompenzané a zdravotné pomôcky a hraky pre diea. Zabezpeuje poradenskú podporu a sprevádzanie rodiny v oblasti rehabilitácie.Výhody:Týde dovolenky nad rozsah Zákonníka práce37,5 hod týdenný pracovný asPríspevok zamestnávatea na DDS - III. pilier...

 • Company MISERICORDIA n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:bez výhod...

 • Company VITALITA n.o. LEHNICE in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Nápl práce "fyzioterapeuta" na rehabilitanom oddelení....

 • Company Pokora, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - individuálna a skupinová lieebná telovýchova- špeciálne cvienia s mobilným a imobilným klientom- vedenie zdravotnej dokumentácie- fyzikálna lieba, elektrolieebné procedúry, magnetoterapiaVýhody:- Priemerný mesaný plat 820 € v istom- práca v príjemnom kolektíve- práca v istom a modernom prostredí- základná mzda prémie do 30 percent z výšky platu - pravidelné zvyšovanie platu- zabezpeenie školení zamestnancom- monos profesijného rastu na vedúceho zmeny- stravovanie, ubytovanie zabezpeené...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters