Jobmonitor. Search results for Physical and engineering science technicians not elsewhere classified

49 Jobs found

Used filters:
 • Physical and engineering science technicians not elsewhere classifiedx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company Transnefť a.s. Moskva, zastupiteľstvo OSR BUDKOVCE, organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  metrologické práce v rámci potrubnej prepravy ropyVýhody:ubytovanie...

 • Company Ministerstvo obrany Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zabezpeovanie a metodické usmerovanie plnenia úloh v oblasti BOZP....

 • Company Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výkon kontrol a revízií elektrického runého náradia a elektrických spotrebiov poda zákona NR SR .124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR .508/2009 Z.z., STN 33 1600, STN 33 1610 v objektoch MV SR, administratívne úkony. Mzdové zaradenie zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (týka sa tohto ponúkaného pracovného miesta) je v platovej triede 5 (príloha .3 k NV SR .388/2018 Z.z. - základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme). Platový stupe v rozsahu 1-14 sa urí na základe zapoítanej praxe (§6 zákona .553/2003 Z.z.), ktorú prizná zamestnávate pri uzatváraní pracovného pomeru. Ku základnému platu v tabuke treba priráta v kolektívnej zmluve dojednaný paušálny (osobný) príplatok vo výške 100.-€. Hrubá mzda (v súasnosti) sa teda v závislosti od platového stup...

 • Company MVDr. Peter Pongrácz VETIS in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Skladník, vedenie skladovej evidencie, príjem a výdaj tovaru, riadenie logistiky. Obsluha VZV vítaná....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ste zodpovední a máte riadiace schopnosti?Hadáme práve VásPRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- riadenie, koordinovanie a zabezpeovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode- riadenie, zabezpeovanie a kontrola posunu- riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancovVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 890 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- turnusová práca- pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME:- bezplatné odborné školenia na výkon prác...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ste zodpovední a máte riadiace schopnosti?Hadáme práve VásPRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-riadenie, koordinovanie a zabezpeovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode-riadenie, zabezpeovanie a kontrola posunu -riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancovVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 890 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca -pracovná zmluva na dobu uritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME: -bezplatné odb...

 • Company TRIGON Consulting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme šikovného kandidáta na pozíciu Team Leader/ Vedúci expedície s miestom výkonu práce v okrese iar nad Hronom.Túto pracovnú pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, úspešnú slovenskú modernú a dynamicky rastúcu spolonos, ktorá pôsobí v oblasti potravinárskej výroby. Portfólio produktov tvoria výrobky tak studenej kuchyne ako aj mäsiarskych a pekárskych výrobkov. Spolonos pôsobí na trhu viac ako 20 rokov, úspešne absolvovala proces reštrukturalizácie a momentálne je jej hlavným cieom modernizácia a kvalitatívny rast.Team Leader/ Vedúci expedície v tejto spolonosti zastrešuje dohad nad expedíciou hotových výrobkov k zákazníkom - dohliada teda na jej správne a vasné plnenie.Dôleitou úlohou je aj plánovanie pracovných zmien a organizovanie práce na pridelenom úseku expedície.. Tu...

 • Company AUTO PARK BREZNO, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  príjem a výdaj vozidiel v servisevystavovanie zákazkových listov a organizácia práce v servise - zadeovanie a kontrola práce mechanikovaktívna komunikácia so zákazníkom poas priebehu opráv vstupná a výstupná kontrola vozidielplánovanie a objednávanie opráv vozidielVýhody:základná zloka mzdy odmeny v závislosti od výkonu dielne hrubá mzda od 820 - 1 200 € zamestnanecké zavy na servisné sluby a náhradné dielymonos alšieho vzdelávania odborné, certifikované - produktové školenia...

 • Company FCC Slovensko, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - riadenie a organizovanie pracovných inností na stredisku Druhotné suroviny- zabezpeovanie vstupnej vizuálnej kontroly druhotných surovín- vedenie prevádzkovej dokumentácie (prevádzkový denník)- riadenie a kontrola innosti údrby, opráv strojov, VZV a mechanizmov- spolupráca pri mesanej inventúre druhotných surovínVýhody:- 200 EUR mesaná pohyblivá zloka- 13. mzda- príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivos, pri pracovných a ivotných jubileách- stravný lístok nad rámec zákona a alší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín- zázemie nadnárodnej spolonosti...

 • Company Slovenská pošta, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Dispeer poštovej prepravy je je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý samostatne zabezpeuje dispeing poštovej prepravy na vymedzenom území. Zabezpeuje a koordinuje plynulos prepravného procesu s previazanosou na ostatné prevádzkové a dopravné procesy, odstrauje nepravidelností v poštovej preprave, resp. v expresnej preprave vrátane rozhodnutí o vedení mimoriadnych kurzov, sleduje zásielky, spolupracuje s inými dopravcami, instradova a kartova poštové zásielky v hlavnej a oblastnej prepravnej sieti, zber a spracovanie štatistických údajov o poštových zásielkach, sledovanie a hodnotenie kvality prepravy a pod.Výhody:- príspevok na stravovanie- príspevok pri pracovnom výroí - oceujeme lojalitu a senioritu zamestnancov- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti- mimoriadna sociálna výpomoc- príspev...

 • Company TÜV SÜD Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  •vedenie tímu technikov a administratívnych pracovníkov STK a KO •komunikácia so zákazníkmi•komunikácia s poverenými technickým slubami •komunikácia s dodávatemi technológii•výkon technických a emisných kontrol a kontrol originality vozidiel•starostlivos o celkový chod stanice STK a KO•výkon administratívnych inností súvisiaci s STK a KO•pravidelný reporting •rozširovanie si svojej osobnej odbornej spôsobilostiVýhody:- stabilné zamestnanie vo vekej medzinárodnej spolonosti- príjemné pracovné prostredie, profesionálny prístup kolegov- priestor pre sebarealizáciu, osobný rast, alšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie- flexibilná pracovná doba- široká škála benefitov – bonusy k mzde, jazykové kurzy, Sick days, príspevok zamestnávatea na dôchodkové sporenie...

 • Company Grenhill consulting, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - Koordinácia prepráv, monitorovanie polohy vozidiel, komunikácia s vodimi,- Spracovanie agendy súvisiacej s prepravou,- Administratívna kontrola dokladov, evidencia údajov o vykonaných jazdách,- Operatívne riešenie zmien a reklamácií,- Vedenie školení pre vodiov,- Analýza dát o preprave a nákladoch, zniovanie nákladov.Výhody:- 13. a 14. plat poda dosiahnutých výsledkov,- Stabilná, medzinárodná spolonos- Sociálny program pre zamestnancov firemné akcie, teambuldingy ,- Monos vyuitia kultúrnych a športových podujatí,- Vzdelávanie,- Zabezpeené UBYTOVANIE....

 • Company TÜV SÜD Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - Termínové a odborné plnenie úloh;-plnenie plánu výkonov;-kontrolu stavu technických zariadení;-prípravu a spracovanie technickej dokumentácie;-výkon meraní;-ostatné innosti poda pokynov nadriadeného.Výhody:- stabilné zamestnanie vo vekej medzinárodnej spolonosti- príjemné pracovné prostredie, profesionálny prístup kolegov- priestor pre sebarealizáciu, osobný rast- flexibilná pracovná doba...

 • Company AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - plánovanie a objednávanie opráv vozidiel,- príjem vozidiel do servisu,- komunikácia so zákazníkmi,- preverenie dostupnosti náhradných dielov,- vytváranie cenových kalkulácií,- riadenie realizácie opravy,- informovanie zákazníka o predbenej cene a termíne ukonenia opravy,- výdaj vozidiel zo servisu...

 • Company SPPP Slovakia s.r.o. in Sap
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •tvorba VDA etikiet v systéme SAP na dennej báze,•kontrola prijatých obalov, vykonávanie ich pravidelnej inventúry,•vedenie, kontrola toku obalového konta, •vykonávanie fyzickej kontroly stavu prijatých obalov do skladu (istota, celkový stav),•vedenie konta poškodených obalov a paliet,•tvorba a správa paletového konta pre zákazníkov a dodávateov,•vypomáhanie skladníkom pri príprave expedícií.Výhody:- hrubá mzda od 750,-€ závisí od skúseností kandidáta ,- monos závodného stravovania,- monos získa: mesaný, dochádzkový, vernostný, náborový bonus, mimoriadny bonus za prácu v sobotu,- príspevok pri narodení dieaa, príspevok darcom krvi a i.,- firemné akcie a i....

 • Company Blinkee.city SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - diagnostika mechanických a elektrických závad na elektrických skútroch- servis a opravy mechanických a elektrických závad na elektrických skútroch- diagnostika, výmena a servis batérií- 90% servisných prípadov sa odstrauje v teréne- správa skladu náhradných dielov, prijímanie a vydávanie tovaru zo skladu, spolupráca s kuriérmi- komunikácia so zákazníkmi s cieom diagnostiky závad- vzdelávanie v oblasti elektrických skútrov a kolobeiekVýhody:- Úplné zaškolenie a podpora- Sluobný telefón a poíta aj na súkromné úely- Pridelené sluobné auto, ako aj zvyšok vozového parku firmy je monos vyuíva aj na súkromné úely- Výkonnostné bonusy- Darekové poukáky pri príleitosti narodenín zamestnanca- Darekové poukáky pri príleitosti výroia nástupu do zamestnania...

 • Company MAD SR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Tvorba nových modelov autosedadiel v profesionálnom programe.Výhody:Práca pre silnú a finanne stabilnú spolonos s potenciálom alšej expanzie.Monos karierneho rastu a profesného rozvoja.Zaškolenie a pravidelné odborné školeniaStravovanie v sídle spolonosti Voný vstup do fitnesscentraFiremné akcie...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zabezpeuje plnenie úloh krízového riadenia predovšetkým :Priame realizovanie inností na úseku krízového riadenia za oblas správy vnútorných vôd: 1.Oblas obrany a ochrany správy a vykonávanie konkrétnych inností za správu vnútorných vôd a to :- v oblasti obrany a ochrany plní úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov . 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, zákona . 569/2005 Z.z. o alternatívnej slube v ase vojny a vojnového stavu,zákona . 319/2002. Z.z o obrane SR, ústavného zákona . 227/2002 Z.z o bezpenosti štátu v ase vojny, vojnového stavu, výnimoného stavu a núdzového stavu, zákona . 387/2002 Z.z o riadení štátu v krízových situáciách mimo asu vojny a vojnového stavu, vyhlášky MV SR . 353/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú kritéria na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie osobitn...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Vykonávanie kontroly dodriavania bezpenostných predpisov a noriem na pracovisku.- Navrhovanie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov.- Tvorba a aktualizácia interných smerníc BOZP.- Realizácia vstupných a priebených školení zamestnancov v oblasti BOZP.- Vykonávanie kontrol a bezpenostných auditov.- Spolupracovanie so štátnymi orgánmi pri vyšetrovaní pracovných úrazov, spisovanie protokolov.- Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti BOZP.- Vedenie dokumentácie a evidencie o stave BOZP....

 • Company SCHIPRO SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výdaj tovaru poda vyskladovacieho listu, reg. ísla, mnostva, pozície v sklade, jeho zabalenie a príprava na expedíciu práca so skenerom....

 • Company TÜV SÜD Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - posudzovanie projektových dokumentácií- vykonávanie prehliadok, riadenie, vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených zdvíhacích zariadeniach- výkon inností technického dozoru investora – len tímu za profesiu zdvíhacie zariadenia- výkon inností posudzovania technických zariadení / zdvíhacích – poda poiadaviek zákazníka- ostatné innosti poda pokynov nadriadenéhoVýhody:- stabilné zamestnanie vo vekej medzinárodnej spolonosti- príjemné pracovné prostredie, profesionálny prístup kolegov- priestor pre sebarealizáciu, osobný rast- flexibilná pracovná doba...

 • Company LUKRI s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  koordinácia dopravy, vyaovanie kamiónov...

 • Company Peter Petrovič - Autoslužby P + P in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  prijímanie zákaziek, objednávanie tovaru, vedenie skladového hospodárstvaVýhody:bez výhod...

 • Company TÜV SÜD Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - posudzovanie projektových dokumentácií- overovanie odborných vedomostí obslúh vyhradených tlakových zariadení- overovanie odborných vedomostí revíznych technikov vyhradených tlakových zariadení- vykonávanie prehliadok, riadenie, vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených tlakových zariadeniach- výkon inností technického dozoru investora – len tímu za profesiu tlakové zariadenia- výkon inností posudzovania technických zariadení / tlakových – poda poiadaviek zákazníkaVýhody:- stabilné zamestnanie vo vekej medzinárodnej spolonosti- príjemné pracovné prostredie, profesionálny prístup kolegov- priestor pre sebarealizáciu, osobný rast- flexibilná pracovná doba...

 • Company TRALYCO, SK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pracovník v ázijských potravinách, skladové hospodárstvo, logistika, práca na e-shope, marketing, obchodný zástupca, predaj tovaru.Výhody:ubytovanie...

 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - komplexne zabezpeova zber, spracováva dáta cestnej databanky, aktualizova a archivova údaje o sieti cestných komunikácii,- vies technickú evidenciu ciest v správe organizácie a vykonáva prehliadky ciest,- podiea sa na spracovaní koncepcie, plánov rozvoja a výstavby stavieb na úseku cestného hospodárstva, - pripravova a realizova opravy pozemných komunikácii vrátane súvisiacich objektov, diagnostikovanie a prehliadky vozoviek v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v územnom obvode cestnej databanky,- spracováva podklady pre nakladanie s cestným majetkom v zmysle zákona o majetku vyšších územných celkov,- poskytova súinnos zamestnancom krajskej zloky pri vyjadrovaní sa k projektovým dokumentáciám, k rozhodnutiam orgánov verejnej a štátne správy týkajúcich sa urenia práv a povinno...

 • Company KOLEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pracovnou náplou bude príjem tovaru, jeho vyskladovanie. Spolupráca so servisom a servisnými technikmi. Objednávanie dielov poda poiadaviek servisu. Administratívne prijímanie strojov na opravu....

 • Company MAD SR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obsluha plnoautomatického rezacieho zariadeniaVýhody:Práca pre silnú a finanne stabilnú spolonos s potenciálom alšej expanzie.Monos karierneho rastu a profesného rozvoja.Zaškolenie a pravidelné odborné školeniaStravovanie v sídle spolonosti Voný vstup do fitnesscentraFiremné akcie...

 • Company MAD SR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obsluha šijacieho strojaVýhody:Práca pre silnú a finanne stabilnú spolonos s potenciálom alšej expanzie.Monos karierneho rastu a profesného rozvoja.Zaškolenie a pravidelné odborné školeniaStravovanie v sídle spolonosti Voný vstup do fitnesscentraFiremné akcie...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Pondelok
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - príjem a výdaj obchodného tovaru a sluieb a súvisiaca evidencia,- obsluha elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, viazanie bremienVýhody:základ výkonnostné odmeny, cieové odmeny, mimoriadne odmeny, roný bonus- práca v stabilnej spolonosti- pracuje sa v týdni pondelok - piatok v dvojzmennej prevádzke, druhá zmena do 20,00 hod. , soboty, nedele, sviatky - voné- primerané mzdové ohodnotenie mesané odmeny- roný príspevok na rekreanú, rehabilitanú a zdravotnú starostlivos- dodriavanie výplatného termínu- príspevok na dopravu a stravovanie- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- monos rekreácie v podnikovom zariadení- alšie benefity z kolektívnej zmluvy...

 • Company Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - denné zabezpeovanie plynulej prevádzky a benej údrby vodohospodárskych, technických a balneotechnických zariadení v rozsahu svojich oprávnení- vykonávanie vlastných meraní PLZ s príslušným vyhodnotenímVýhody:- pracovný pomer na dobu uritú s monosou predenia- pracovná doba priemerne 40 hod. týde s monosou vyuitia konta pracovného asu- práca v atraktívnom prostredí kúpeov-monos kariérneho rastu-kadoroné zvýšenie mzdy-zamestnanecká celodenná strava za výhodných podmienok-vyuitie sluieb fyzioterapeuta, maséra, lekára-zvýhodnené vstupy na všetky vono-predajné procedúry pre zamestnanca a rodinných príslušníkov Hammam, Sina, ... , zavy na kultúrne podujatia organizované spolonosou-zvýhodnené výmenné rekreácie, zavy u partnerov spolonosti - Hotel Elizabeth, Kúpalisko Zelená...

 • Company EUROSVIT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vedenie trojlenného tímu. Príjem a evidencia materiálu na sklade. Zabezpeenie polotovarov a materiálu pre výrobu. Poriadok a istota v skladových priestoroch. Zodpovednos za presnú evidenciu materiálu, polotovarov a hotových výrobkov v skladovom hospodárstve. Práca v informanom systéme. Riadenie a organizácia práce v sklade na základe poiadaviek od oddelenia plánovania výroby....

 • Company PRECIOZA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  technik na stanici technickej kontroly, pracovisku emisnej kontroly a pracovisku kontroly originalityVýhody:základná mzda 600 eur príplatky...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Systémové a procesné spracovanie reklamovaného tovaru v CRM systéme- Zabezpeenie efektívneho chodu reklamaného procesu- Posudzovanie oprávnenosti reklamácií a rozhodovanie o uznaní/neuznaní reklamácie- Správa a evidencia reklamácií vo vzahu k vekoobchodným zákazníkom (B2B)- Zhotovenie fotodokumentácie reklamovaného tovaru u klienta- Plánovanie a organizácia sluobných ciest, cestovanie aj do zahraniia- Vypracovanie reklamaného protokolu- Získanie a evidencia vzoriek reklamovaného tovaru od zákazníka.- Príprava a zabezpeenie interného aj externého testovania vzoriek- Príprava tovaru ureného k likvidácii v súinnosti s vedením spolonosti- Komunikácia s jednotlivými oddeleniami spolonosti - Optimalizácia procesov a kontrola ich dodriavania- Poskytovanie školení a prezentácieVýhody:Mzda: od 13...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Spracovanie podkladov pre ponuky (kalkulácie montánych a súvisiacich inností),- technická príprava výroby a montáe (posúdenie vstupnej projektovej dokumentácie, špecifikácia materiálu pre výrobu a montá zariadení elektro a automatizaných systémov kontroly a riadenia),- kompletizácie sprievodnej technickej dokumentácie,- skúšky vyrábaných rozvádzaov.Výhody:Mzda : od 1100 € na základe skúseností kandidáta - roná odmena v prípade splnenia plánovaných výsledkov spolonosti- iné mzdové náhrady a do výšky 300 EUR mesiac- notebook, mobilný telefón, odborné vzdelávanie, doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Pondelok
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - príjem a výdaj obchodného tovaru a sluieb a súvisiaca evidencia,- obsluha elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, viazanie bremienVýhody:monos vyššej zákl.mzdy poda skúseností uchádzaa, výkonnostné odmeny, cieové odmeny, mimoriadne odmeny, roný bonus- práca v stabilnej spolonosti- pracuje sa v týdni pondelok - piatok v dvojzmennej prevádzke, druhá zmena do 18,00 hod. , soboty, nedele, sviatky - voné- primerané mzdové ohodnotenie mesané odmeny- roný príspevok na rekreanú, rehabilitanú a zdravotnú starostlivos- dodriavanie výplatného termínu- príspevok na dopravu a stravovanie- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- monos rekreácie v podnikovom zariadení- alšie benefity z kolektívnej zmluvy...

 • Company Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Zostavovanie a plnenie plánu revízii, prehliadok, kontrol a skúšok  dozorovaných UTZ a VTZ, - komplexné a samostatné zabezpeenie vykonávania revíznej innosti, prehliadok a predpísaných skúšok UTZ a VTZ elektrických v zmysle platných  predpisov, samostatne v rámci vlastných platných oprávnení, - odborné stanoviská pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa zabezpeenia výkonu odborných prehliadok skúšok a revízií v oblasti UTZ, VTZ a urených inností na základe poiadavok prevádzkovateov a pod....

 • Company SUEŇOS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Navigácia vozidiel v reálnom ase, kontrola polohy a zadávanie úloh. Obsluha pracoviska dispeingu, monitoring polohy vozidiel, zadávanie nových a priebene, evidencia vodiov v práci, štatistika jázd....

 • Company TN logistica SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - identifikácia potrieb- aktívna komunikácia s vodimi poas priebehu opráv (osobná, telefonická, emailová)- zodpovednos za kvalitu vykonaných prác- priama komunikácia s oddelením predaja - aktívna ponuka doplnkových sluieb a produktov- pravidelný reporting vedúcemu - riešenie reklamácií- spracovávanie ostatnej agendy servisu poda potrieb- prideuje prácu mechanikom- stará sa o bezporuchový stav strojov- udriava poriadok na pracovisku- riadenie kolektívu- administratívne úkony...

 • Company OKIN FACILITY SK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Cieom práce je bezporuchová, hospodárna a bezpená prevádzka zverených technologických zariadení.- Výkon preventívnych inností pri zabezpeovaní prevádzkyschopnosti technických zariadení a zariadení spoloných priestorov budovy;- Bená údrba spojená s technickou správou objektu, kontrola technológií poda denného plánu so zápisom do prevádzkových denníkov- Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok a benej údrby elektrotechnických zariadení a zabezpeovanie ich prevádzkyschopnosti- Obsluha a údrba technológií VZT, MaR, klimatizácie, plynové kotolne- Spolupráca, koordinácia a kontrola dodávateských firiem pri zabezpeení komplexnej správy budov;- Odstraovanie drobných prevádzkových porúch a revíznych závad - Zabezpeovanie opráv súvisiacich so zabezpeením správy prevádzok budov- Zodpovednos ...

 • Company Slovak Lines, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  -Zabezpeovanie, riadenie a kontrolovanie riadneho chodu autobusovej dopravy poda platných cestovných poriadkov, zadelenie vodiov a vozidiel na príslušný de,-zostavovanie plánu dopravy,-zodpovednos za naplnenie fondu pracovného asu vodiov,-vydávanie dokladov potrebných pre prácu vodia a ich vyhodnocovanie,-organizovanie stretnutí s vodimi,-starostlivos o nocovne, o parkovanie o spotrebu nafty,-riešenie saností a poiadaviek cestujúcich.Výhody:- nástupný plat 1050,- €, po skúšobnej dobe 1150,- €- práca v stabilnej dopravnej spolonosti,- monos alšieho odborného a osobnostného rastu,- cestovné výhody aj pre rodinných príslušníkov,- bezplatné poskytnutie sluobnej uniformy,- gastrolístky v hodnote 4,50 €,...

 • Company eustream, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Vykonáva:Výkon bezpenostnotechnickej sluby (BTS) prostredníctvom poradenských sluieb v oblasti odborných, metodických, organizaných, kontrolných, koordinaných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisovaní bezpenosti a ochrany zdravia pri práci.Školenie a overovanie vedomostí v oblasti BOZP interných zamestnancov a dodávateov.Interné audity systému manaérstva BOZP. Previerky BOZP, kontroly pracovísk z hadiska BOZP a kontrolu poitia alkoholických nápojov.Objednávanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) zamestnancom.                                                                                                                                Zabezpeenie pracovísk zdravotníckym materiálom.                                                                                           ...

 • Company Ministerstvo obrany Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Zabezpeovanie a metodické usmerovanie plnenia úloh v oblasti bezpenosti a ochrany zdravia pri práci....

 • Company SLOVCLEAN a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Do nášho kolektívu hadáme- servisného technika opráv a revízií istiacej techniky.Zabezpeuje:- denné kontroly funknosti zariadení- realizácie plánovaných servisných zásahov istiacej techniky (identifikácia a oprava)- servisné práce vykonávané priamo na stredisku prevádzky, prípadne u zákazníka- vykonávanie funkných skúšok týchto zariadení po preventívnej údrbe alebo oprave- operatívne riešenie havarijných situácií- reklamané konanie, zistenie a dokumentácia stavu reklamovaného predmetu- zaškolenie personálu obsluhy istiacej technikyOdborná spôsobilos § Vyhl. 508/2009Z.z. - podmienkouVýhody:- práca v mladom dynamickom kolektíve,- auto,- mobilný telefón,- notebook,- školenia,- teambuildingy,- rôzne iné benefity...

 • Company PATHFINDERS TRUCKS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - príjem, plánovanie, realizácia a spracovanie objednávok- dohliadanie na priebeh dopravy- aktívna komunikácia so zákazníkmi a špeditérmi v cudzom jazyku - optimalizovanie nákladov na vlastných vozidlách- zmysel pre poriadok v evidencii a dôkladná administratíva- prehad a evidencia stavu vozového parku, plánovanie údrby, objednávanie servisu, rokovanie s dodávatemi- vyhadávanie prepravných a obchodných príleitosti, aktívna úas na firemnej expanzii- riešenie reklamáciiVýhody:- monos osobného, kariérneho aj finanného rastu- prémie...

 • Company Rock Cafe Netopier, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • Prijímanie a spracovanie objednávok od zákazníkov • Zadanie objednávok kuchyne klienta donáškovej sluby na strane reštaurácie • Telefonická komunikácia so zákazníkom • Zodpovednos za spracovanie zákazníckych objednávok • Vybavovanie elektronických objednávok, emailová komunikácia • Poskytovanie informácií o ponúkaných jedlách • Poskytovanie spätnej väzby na zlepšenie jedál v ponuke • Vypracovávanie denných reportov o vykonanej práci • Riešenie saností zákazníkov a poskytovanie spätnej väzby ureným zástupcom spolonosti na vykonanie nápravných opatrení • Prideovanie objednávok poda polohy vodia a smeru jazdy • Monitorovanie polohy vodiov • Administratívna innos...

 • Company ERI BAKERY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Príjem a výdaj surovín, obalov. Objednávanie surovín. Nahrávanie do systému. Navaovanie surovín, tlaenie etikiet....

 • Company Europe Express, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - organizovanie a riadenie medzinárodných prepráv do 3,5t,- príjem a vybavovanie objednávok, dohliadanie na priebeh dopravy,- komunikácia s vodimi- vypracovanie cenových ponúk- oslovovanie nových zákazníkov,- komunikácia so zákazníkmi /aj v cudzom jazyku/- rýchle rozhodovanie,- komunikatívnos, zodpovednos a flexibilityVýhody:mobilný telefón, práca v mladom dynamickom kolektíve, motivané finanné ohodnotenie, monos rozvíja sa...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ste zodpovední a máte riadiace schopnosti?Hadáme práve VásPRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-riadenie, koordinovanie a zabezpeovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode-riadenie, zabezpeovanie a kontrola posunu -riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancovVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 890 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca -pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME: -bezplatné o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physical and engineering science technicians not elsewhere classified Edit filters