Jobmonitor. Search results for Physical and engineering science technicians not elsewhere classified

38 Jobs found

Used filters:
 • Physical and engineering science technicians not elsewhere classifiedx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company EUROSPEDA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  1. Logistické plánovanie stanovených prepráv 2. Riadenie nákladných áut vykonávajúce prepravy 3. Komunikácia s vodimi 4. Komunikácia s klientomVýhody:stravné lístky, sluobný mobil...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - spracovanie podkladov pre ponuky (kalkulácie montánych a súvisiacich inností)- technická príprava výroby a montáe (posúdenie vstupnej projektovej dokumentácie, špecifikácia materiálu pre výrobu a montá zariadení elektro a automatizaných systémov kontroly a riadenia)- kompletizácie sprievodnej technickej dokumentácie- fyzická príprava a znaenie materiálu pre montáVýhody:Mzda: od 1100-1300 € dohodou dvojzloková základná mzda - tarifná mzda 90percent prémie 10percent - roná odmena v prípade splnenia plánovaných výsledkov spolonosti- iné mzdové náhrady a do výšky 300 EUR mesiac- notebook, mobilný telefón, odborné vzdelávanie, doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky...

 • Company Peter Juhás - AUTODOPRAVA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - zabezpeenie prevádzkyschopnosti nákladnej dopravy,- plánovanie a zabezpeenie údrby, opravy a optimálneho stavu vozidiel,- vedenie administratívy súvisiacej so starostlivosou o dopravné prostriedky,- urovanie pravidiel a inštrukcií pre pouívanie motorových vozidiel pre uívateov, dozor nad preberaním a odovzdávaním vozidiel,- vstupné a preventívne školenia vodiov, vstupné testy vodiov,- sledovanie stavu vozidiel a ich vysielanie na STK, emisné kontroly, servisné prehliadky, matrice, emisné plakety a pod.,- plánovanie, zabezpeenie a vykonávanie predpísaných servisných prehliadok motorových vozidiel,- koordinácia, organizané a technické zabezpeenie dopravy,- analýza a optimalizácia servisných a prevádzkových nákladov,- komunikácia s vodimi ohadom porúch, po zistení závad komunikácia so serv...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  •Riešenie úloh z programu vodohospodárskeho rozvoja OZ.•Zabezpeovanie vodohospodárskych agend a úloh technického rozvoja (štúdie, vodné plánovanie, vyjadrovacia a posudková innos k územnoplánovacej dokumentácii a projektovým dokumentáciám poda 364/2004 Z.z. zákona o vodách, .7/2010 Z. z. o ochrane pred povodami, zákon . 305/2018 Z. z. o chránených VH oblastiach a zákona . 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na P).•Spoluprácu s odbornými útvarmi podniku, odštepnými závodmi, závodmi, odbornými inštitúciami a orgánmi štátnej správy a ochrany prírody.•Spracovanie vodohospodárskych štúdií, manipulaných poriadkov.•Spoluvytvára databázu GIS so zameraním na koncepné materiály.•Spracovávanie a riešenie koncepných úloh, štúdií a spolupracuje na vedecko-technických projektoch orientovaných na všestran...

 • Company KS - KOMFORT Komárno, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hadáme do nášho tímu organizane zdatného kolegu s prirodzenými koordinanými schopnosami a technickým zmýšaním, ktorému nechýba dynamika, iniciatíva a zdravá miera sebaistoty. -Zabezpeuje systematické udriavanie skladu, skladových priestorov a uloeného materiálu na poriadku a s potrebným prehadom-Efektívne riadenie skladovacích procesov a pracovníkov skladu-Zabezpeenie príjmu a výdaju materiálu, zakladanie elektronických skladových kariet a práca s programom skladového hospodárstva-Koordinácia inventarizácie skladových zásob v urených termínoch-Zodpovednos za zverené hmotné prostriedky /tovar, pracovné náradie, stroje a VZV/, ako aj za finannú hotovos v pokladni-Evidencia a zabezpeenie prípravy tovaru na realizáciu jednotlivých zákaziek alebo na expedíciu...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Obsluha VZT zariadení, zabezpeovanie prevádzky a údrby poloautomatizovaných a automatizovaných klimatizaných zariadení, pravidelné kontroly a preventívne prehliadky jednotlivých zariadení VZT......

 • Company ACTIVE Personnel Solutions, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Schvaovanie servisných a pneuservisných zásahov / opráv po škodových udalostiach. Kontrola a schvaovanie faktúr po servisných zásahoch vozidiel a opravách po škodových udalostiach. Plánovanie a monitorovanie servisných zásahov / opráv / informovanie zákazníkov o priebehu, stave opravy. Objednanie poadovaných sluieb u dohodnutých / zmluvných dodávateov. Plánovanie vyzdvihnutia / doruenia vozidiel, zákazníka. Pomoc zákazníkom pri riešení škodových udalostí / asistenných prípadoch a následnom zabezpeení opráv. Organizovanie sezónnej výmeny pneumatík, vrátane schvaovania nákladov a fakturácie. Plánovanie a zabezpeovanie rezervácii náhradných vozidiel / mobility pre zákazníka (asistenná sluba). Zabezpeenie urgentnej vyzdvihovacej / doruovacej sluby – najmä pri VIP vozidlách (vrcholových manaér...

 • Company Mgr. Janette Czibulová - BEZTECH in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Vykonávanie inností bezpenostného technika v zmluvných spolonostiach- Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP- Starostlivos o zverených zákazníkov- Vykonávanie kontrol v spolonosti- Zastupovanie spoloností pri kontrole štátnymi orgánmi- Reporting vykonaných inností nadriadenému- Podpora v oblasti BOZP pre zákazníka...

 • Company GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. in Levice
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Budova, vies a manaova tím a jeho výkon prostredníctvom kouingu, hodnotenia výkonu, spätnej väzby a analýzy tréningový potrieb za úelom rozvoja expertízy a tímovej spolupráce s cieom maximalizova motiváciu a angaovanos lenov tímu• Pozícia má priamy sústavný dopad na ambície GMS stratégie dosiahnu nulovú nehodovos, chyby a odpad• Rozdeova zamestnancov skladu na pracoviská poas pracovnej zmeny• Kontrolova disciplínu a správnos pracovných postupov zamestnancov skladuIdentifikova a eskalova problémy a neštandardné situácie poas pracovnej zmeny• Delegova pracovné úlohy jednotlivým lenom tímu, urova priority a zabezpei plnenie úloh s cieom dosiahnutia stanovených cieov• Pracova s informaným systémom prostredníctvom skenerov a poítaa• Manipulova s materiálom bezpene a v súlade s platnými intern...

 • Company AVION spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Príjem vozidiel a motocyklov na servis + diagnostika, riadenie servisu zn. SUBARU, SSANGYONG a HONDAVýhody:nadštandartný plat...

 • Company AGENTÚRA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - technická príprava na montá a servisovanie zariadení na úpravu vody- montá, servis, optimalizácia a nastavenie zariadení na úpravu vody- samotná realizácia technických úkonov, test a spustenie zariadenia- pravidelné denné výjazdy za zákazníkmi- spokojnos zákazníka, funknos zariadeniaVýhody:- sluobný telefón, tablet, vozidlo- flexibilné odmeovanie bez finanného stropu plus stabilný fix- motivaný mzdový systém- existujúca široká databáza zákazníkov- pravidelné školenia pre kariérny a osobnostný rast- dynamické prostredie bez stereotypu- monos odborného a osobnostného rastu- monos sebarealizácie...

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Projektové riadenie, manaovanie projektov- Znalos základných technických riešení a produktov- Postupy prípravy a realizácie investinej výstavby- Technická normalizácia a projektovanie, strojno-technické znalosti- Plánovanie investiných procesov v oblasti investinej innosti u pridelených stavieb- Koordinácia a kontrola priebehu investinej innosti u pridelených stavieb- Posudzovanie projektovej dokumentácie a stanovenie podmienok stavieb- Spracovanie finanných rozpotov projektových alebo investiných akcií- Vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov- základné pojmy v oblasti investiných akcií- Zodpovednos za realizáciu projektov v poadovanej kvalite v súlade so zadaním , proaktívne riadenie projektov v súlade s asovým harmonogramom- Dohad na technické aspekty projektu- Zod...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  technická údrba, odstraovanie porúch, rekonštrukcie a budovanie nových elezniných oznamovacích alebo zabezpeovacích zariadení...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Ste zodpovední a máte riadiace schopnosti?Hadáme práve VásPRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-riadenie, koordinovanie a zabezpeovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode-riadenie, zabezpeovanie a kontrola posunu -riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancovVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 890 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca -pracovná zmluva na dobu uritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME: -odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky,...

 • Company DATRIX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Náplou práce je výkon technika PO a technika BOZP. Práca sa vykonáva na pracovisku v sídle spolonosti v Bratislave a formou pracovných ciest u zmluvných klientov v rámci celého územia SR.Výhody:navýšenie základnej mzdy po ukonení skúšobnej lehotykoncoroné odmeny...

 • Company JR-CARS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - Prijímanie motorových vozidiel do autoservisu- Plánovanie a objednávanie opráv motorových vozidiel- Administratívne spracovanie zákaziek- Vystavovanie faktúr za uskutonené opravy- Odovzdávanie opraveného motorového vozidla klientovi- Komunikácia s klientom poas celého priebehu opráv- Posudzovanie saností a reklamácií...

 • Company ISPA Prešov, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vedenie skladového hospodárstva na pc v internom softvéri, vyskladovanie, zaskladovanie tovarov za pouitia VZV, zásobovanie výrobných strojov materiálom....

 • Company Bratislavská integrovaná doprava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  -zabezpeenie kontroly dodriavania vypravenia spojov, nadväzností a prevádzky poda cestovných poriadkov v rámci IDS BK prostredníctvom dispeerského riadiaceho systému IDS BK,-operatívne riešenie mimoriadnych situácii vo verejnej doprave v rámci IDS BK,-komunikácia s dispeermi a vodimi dopravcov zaradených do IDS BK za úelom vypravenia spojov, dodriavania nadväzností, dodriavania cestovných poriadkov a pod. v rámci IDS BK,-príprava výstupov z dispeerského riadiaceho systému IDS BK pre ostatné oddelenia spolonosti,-príprava, kontrola a zabezpeenie importov vstupných dát do dispeerského riadiaceho systému IDS BK, -zabezpeenie komunikácie s cestujúcimi prostredníctvom komunikaných kanálov spolonosti -práca na smeny, nepretritá prevádzka,Výhody:-plus 5 dní dovolenky navyše oproti ZP-13. a 14. p...

 • Company Jana Herciková - RAVELS in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Komunikácia s klientami, práca na PC, práca s pokladou....

 • Company AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - preberanie nových vozidiel,- príjem vozidiel do servisu,- komunikácia so zákazníkmi,- pripravovanie a kontrola nových vozidiel k predaju a odovzdaniu,- riadenie realizácie prípravy, odovzdania a opravy, - výdaj vozidiel zo servisu- parkovanie zákazníckych vozidiel - vodiský preukaz podmienkou a vynikajúce šoférske a parkovacie schopnosti.Výhody:Ponúkaný plat 900 brutto je poas skúšobnej doby. Po osvedení zamestnanca sa výška mesaného platu bude prehodnocova....

 • Company AGROMAČAJ a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  evidencia náhradných dielov, plánovanie údrieb a opráv ponohospodárskych strojov a zariadení, kontrola strojovVýhody:sluobné vozidlo, sluobný telefón...

 • Company Mesto Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Struná charakteristika pracovnej innosti: -výkon innosti bezpenostného technika na základe Zákona . 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri práci, -vypracováva dokumentáciu v oblasti BOZP a kontroluje dodriavanie povinnosti uvedených v dokumentáciách BOZP mesta,-vykonáva vstupné školenia, preškolenia v oblasti BOZP v zmysle platnej legislatívy,-vedie evidenciu a kontrolu vyhradených technických zariadení, -spolupracuje s Inšpektorátom práce, Regionálnych úradom verejného zdravotníctva. -rieši všetky pracovné úrazy, zabezpeuje vypracovanie kompletnej dokumentácie a odstupuje príslušným inštitúciám a vykonáva nápravné opatrenia,-vykonáva innosti technika poiarnej ochrany na základe Zákon . 314/2001 o ochrane pred poiarmi,-zodpovedá za dokumentáciu OPP mesta. -vykonáva odbornú prípra...

 • Company Bezpa Consult s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeovanie úloh v oblasti BOZP a PO, administratívne práce, spracovanie dokumentácie.Miesto výkonu:  ilinský kraj.Práca na poloviný úväzok. Minimálna mzda + pohyblivá zloka mzdy....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- riadenie, koordinovanie a zabezpeovanie vlakovej dopravy vpridelenom obvode- riadenie, zabezpeovanie a kontrola posunu- riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancovVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 940 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornejspôsobilosti na danú pozíciu- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- turnusová práca- pracovná zmluva na dobu uritúGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ichrodinných príslušníkov- elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy nariešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad...

 • Company STAREK Transport s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • príjem, zaskladovanie a výdaj materiálu v truckservise• evidencia materiálových pohybov v systéme v truckservise• správa skladových poloiek v truckservise• digitálna administratívna správa skladu v truckservise...

 • Company EUROSPEDA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Logistické plánovanie stanovených prepráv. Riadenie nákldaných áut vykonávajúce prepravy. Komunikácia s vodimi. Komunikácia s klientom (prijímanie objednávok na prepravu, rozdelenie objednávok na prepravu poda vyaenosti nákladných áut) ivotopis zasiela e-mailom...

 • Company C.E.G INVESTMENT in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  vedenie skladu, príjem/výdaj materiálu, evidencia, VZV...

 • Company Prvá teplárenská, a.s. in Teplá
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Do nášho menšieho kolektívu hadáme zruného a samostatného technika na zabezpeenie opráv v bytoch a zariadení na výrobu a dodávku tepla, ktorého náplou práce bude:- Samostatné vykonávanie údrby, opráv a nastavenia technických zariadení v správe Prvej Teplárenskej v Holíi- Odstraovanie a analyzovanie porúch- Vykonávanie a dozor nad platnými inštrukciami- Vykonávanie zváraských, vodoinštalatérskych a iných prác poda odbornosti a oprávnenia (najmä pre voda, plyn, kúrenie)- Plnenie ostatných úloh poda príkazov nadriadeného- Pokia ste z Holía alebo blízkeho okolia, ponúkame Vám stabilnú prácu v jednozmennej prevádzke.Výhody:- základná zloka mzdy od 1 200 Eur brutto s monosou alšieho rozširovania zrunosti a skúseností polroné a roné odmeny a individuálne odmeny poda pracovných výsledkov- zabezp...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Nemecká
  15.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednostiVašou náplou práce bude najmä:- komunikácia s klientmi, sledovanie priebehu prepráv- zadávanie objednávok do informaného systému a ich riešenie- riešenie alších operatívnych úloh- spolupráca s ostatnými oddeleniami v rámci spolonostiZamestnanecké výhody, benefity- stravné plne hradené zamestnávateom nad rámec zákona- zázemie a stabilita vekej medzinárodnej spolonosti- poskytujeme komplexné zaškolenie na odbornú agendu a informaný systém- ponúkame monos vyuíva anglický jazyk na dennej báze- tímovos - sme mladý, dynamický, zárove skúsený kolektív- priateská firemná kultúra a atmosféra, príjemné pracovné prostredieInformácie o výberovom konaníakujeme všetkým uchádzaom za prejavený záujem.Pošlite nám prosím Vaše CV na: . V predmete mailu oznate prosím názov...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Doma
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Do Absolventského programu SR hadáme šikovných absolventov 2021 stredných a vysokých škôl technického zamerania hlavne v odbore elektrotechnickom, strojníckom, stavebnom, informaných, príp. dopravných systémov a materiálového ininierstva. V prípade záujmu neváhaj nás kontaktova, radi poskytneme blišie informácie.Výhody:o získaš?- Istotu pravidelnej mzdy- Odborné školenia- Elektronické stravovacie poukáky- Cestovné výhody doma i v zahranií- Príspevky na rekreané pobyty v zariadeniach SR- Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenieAko nováikovi Ti ponúkame nástupnú mzdu nišiu ako budú ma Tvoji skúsenejšíkolegovia. Prijímame a však s víziou alšej spolupráce. Preto ak sa budeš poddohadom skúseného kolegu pre cieovú pozíciu pripravova dôsledne a splníšpredpoklady na jej obsadenie, radi a zaradím...

 • Company PRECIOZA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Technik na stanici technickej kontroly, pracovisku emisnej kontroly a pracovisku kontroly originality.Výhody: individuálne odmeny, v prípade technika s osvedeniami vyplatenie jednorazovej prémie...

 • Company Gartner Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • riadenie práce vodiov MKD (medzinárodnej kamionovej prepravy)• zabezpeuje a zodpovedá za podpornú innos v oblasti administratívy,• zhromaduje dokumenty a to tak, aby všetky doklady obsahovali pravdivé, správne a úplné údaje a boli itatené, eventuálne ich triedi do potrebných skupín at.• dodriava zásady ochrany dát a osobných údajov poda právnych noriem Slovenskej republiky a vnútorných predpisov spolonosti• plnení ostatné úlohy a pokyny priameho nadriadeného• preklady školení pod vedením kvalifikovaných pracovníkov• preklady rôznych firemných materiálov (aj technického charakteru)• zodpovednos za kvalitu prekladov a zrozumitenos tlmoenia• tlmoenie na stretnutiach• poskytovanie podpory zamestnancomVýhody:- práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti- erstvé ovocie- firemné akcie- mladý dyn...

 • Company Gartner Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • riadenie práce vodiov MKD (medzinárodnej kamionovej prepravy)• zabezpeuje a zodpovedá za podpornú innos v oblasti administratívy,• zhromaduje dokumenty a to tak, aby všetky doklady obsahovali pravdivé, správne a úplné údaje a boli itatené, eventuálne ich triedi do potrebných skupín at.• dodriava zásady ochrany dát a osobných údajov poda právnych noriem Slovenskej republiky a vnútorných predpisov spolonosti• plnení ostatné úlohy a pokyny priameho nadriadeného• preklady školení pod vedením kvalifikovaných pracovníkov• preklady rôznych firemných materiálov (aj technického charakteru)• zodpovednos za kvalitu prekladov a zrozumitenos tlmoenia• tlmoenie na stretnutiach• poskytovanie podpory zamestnancomVýhody:- práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti- erstvé ovocie- firemné akcie- mladý dyn...

 • Company Gartner Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • riadenie práce vodiov MKD (medzinárodnej kamionovej prepravy)• zabezpeuje a zodpovedá za podpornú innos v oblasti administratívy,• zhromaduje dokumenty a to tak, aby všetky doklady obsahovali pravdivé, správne a úplné údaje a boli itatené, eventuálne ich triedi do potrebných skupín at.• dodriava zásady ochrany dát a osobných údajov poda právnych noriem Slovenskej republiky a vnútorných predpisov spolonosti• plnení ostatné úlohy a pokyny priameho nadriadeného• preklady školení pod vedením kvalifikovaných pracovníkov• preklady rôznych firemných materiálov (aj technického charakteru)• zodpovednos za kvalitu prekladov a zrozumitenos tlmoenia• tlmoenie na stretnutiach• poskytovanie podpory zamestnancomVýhody:- práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti- erstvé ovocie- firemné akcie- mladý dyn...

 • Company VS Elektroservis, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Vykonávanie revízii elektrických zariadení a strojov do 1000V.Výhody:Nie je potrebné ma vlastné meracie prístroje. Poskytne ich zamestnávate aj s firemným vozidlom....

 • Company VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - vyšetrovanie pracovných úrazov- posudzovanie rizík na pracoviskách- komunikácia s príslušnými úradmi- vytváranie školiacich podkladov- školenia zamestnancov- vykonávanie kontrol a bezpenostných auditov- poradenská innos zamestnancom a manamentu v oblasti BOZP- výber a testovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov- úas a poradenstvo na preberacích konaniach výrobných technológií- úas na zavádzaní koncernových systémov riadenia BOZP- vytváranie interných predpisov- sledovanie a implementácia legislatívnych zmien- vyhodnocovanie štatistických údajov na úseku pracovných úrazov- vytváranie technických zadaní a úas na výbere dodávateov v oblasti BOZP- plánovanie a úas na objektivizáciach pracovného prostredia- vytváranie preventívnych programov za úelom zníenia pracovných úrazov- spol...

 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  •zabezpeova plnenie úloh údrby a opráv pozemných komunikácií, vykonáva kontroly a prehliadky stavebno-technického stavu ciest a ich súastí •organizova, riadi a plánova prácu zamestnancov pri údrbe a opravách ciest. Kontrolova a prebera vykonanú prácu a jej kvalitu v súlade s platnými STN, TP a TKP•posudzova monosti odstraovania zistených nedostatkov, rozhodova o technológiách ich zmierovania alebo odstraovania a o dopravno-bezpenostných opatreniach•zabezpeova benú a zimnú údrbu ciest, podiea sa pri tvorbe plánov zimnej a letnej údrby•zodpoveda za prevádzkovú spôsobilos a hospodárnos udriavania komunikácií•zabezpeova vyhodnocovanie denných záznamov o výkone a prevádzke vozidiel a mechanizmov na pridelenom cestmajsterstve a zabezpeova ich nahrávanie PC v programe ORISVýhody:- 5 dní dovole...

 • Company Ľubovnianska nemocnica, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Revízny technik elektrických zariadení vykonáva revízieelektrických zariadení a bleskozvodov a vystavuje revíznesprávy.Výhody:viac na webe nemocnice...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physical and engineering science technicians not elsewhere classified Edit filters