Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

19 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  03.12.2022 Updated on: 08.12.2022

  fyzicky namáhavá pomocná práca na lôkových oddeleniach zdravotníckeho zariadenia , hadáme zamestnanca -mua na obsadenie funkcie ošetrovate, jedná sa o fyzicky namáhavú prácu v nepretritej prevádzke, vrátane výkonu pracovnej pohotovosti, ktorá zaha prevoz pacientov z lôkových oddelení na operané sály jednotlivých pracovísk zamestnávatea, premiestovanie pacienta na operaný stôl a vyhradené pomocné práce pri zákroku, potrebujeme empatického a fyzicky zdatného loveka aj bez zdravotníckeho vzdelania, ktorému nevadí kontakt s chorými udmi, vecami súvisiacimi s operanými zákrokmi - krv a iné telesné tekutiny, vrátane kontaktu s mtvym telomVýhody:príspevok na dopravu, ubytovanie, stravovanie, príspevok do III.piliera DDS, rekreáciav SR...

 • Company Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  03.12.2022 Updated on: 08.12.2022

  Pomocné ošetrovateské práce na lôkových oddeleniach. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea telefonicky a dohodnite si miesto a termín stretnutia....

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.12.2022 Updated on: 06.12.2022

  - pomocná práca pri starostlivosti o chorých na lôkových oddeleniach pod vedením pracovníkov so zdravotníckym vzdelaním,- sprevádzanie a preváanie chorých na odborné vyšetrenia,- umývanie a dezinfekcia nemocniných lôok, pracovných plôch, pouitých nástrojov, prístrojov a pomôcok,- manipulácia s istou a zneistenou bielizou,- pomocné práce pri podávaní stravy, kmenie imobilných pacientov, starostlivos o pitný reim,- hygienická starostlivos o chorých vrátane úpravy lôka, výmena postenej bielizne, osobného prádla,- spolupráca pri prevencii preleanín, polohovanie chorého,- a iné.Výhody:Základná mzda od 646,- €, príplatky nad rámec ZP za so, ne, sv, prácu v noci 180 - 230 €, mzdová kompenzácia za saený výkon práce od 30€ mesiac, polroný dochádzkový bonus 240 €, príspevok na DDS 2percent, týde...

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.12.2022 Updated on: 06.12.2022

  Sanitárske pracovné innosti na lôkových oddeleniach nemocnice (prezliekanie postelí, kmenie, hygiena pacientov, doprovod na vyšetrenia...), fyzicky namáhavá práca pri poskytovaní starostlivosti o chorých.Výhody:Základná mzda od 762 €, príplatky nad rámec ZP za so, ne, sv, prácu v noci 180 - 230 €, mzdová kompenzácia za saený výkon práce od 30€ mesiac, polroný dochádzkový bonus 240 €, príspevok na DDS 2percent, týde dovolenky naviac, obed za 1,14 €. Náborový príspevok 1 000 €. Hrubá mzda 880 - 1000€....

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.12.2022 Updated on: 06.12.2022

  Podporný pracovník v zdravotníctve zabezpeuje podporné administratívne a organizané úkony súvisiace s manamentom pacienta v zdravotníckom zariadení, pomocné práce pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti.Výhody:Základná mzda od 646,- €, príplatky za so, ne, noc nad rámec ZP, hrubá mzda cca 850 - 900,- €. Týde dovolenky naviac, DDS 2percent, dochádzkový bonus, osobný príplatok. zabezpeenie ubytovania...

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  30.11.2022 Updated on: 06.12.2022

  - pomocné práce na oddeleniach a klinikách nemocniceVýhody:Základná mzda v zmysle Kolektívnej zmluvy je od 740,-€ poda pracovného zaradenia a praxe.alšie výhody a benefity:- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v jedálni NÚDCH 1,00 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivotné jubileá, pracovné výroia at....

 • Company Ľubovnianska nemocnica, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.11.2022 Updated on: 02.12.2022

  Pomocná práca v nemocniných oddeleniach a pri dezinfekcii.Výhody:Kolektívna zmluva...

 • Company Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.11.2022 Updated on: 01.12.2022

  • vykonávanie základnej dezinfekcie prostredia a pomôcok• sprevádzanie a preváanie pacientov...

 • Company Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.11.2022 Updated on: 29.11.2022

  Podporné, pomocné práce pri starostlivosti o  pacientov na lôku. ...

 • Company Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.11.2022 Updated on: 29.11.2022

  Podporné, pomocné práce pri starostlivosti o  pacientov na lôku. ...

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.11.2022 Updated on: 29.11.2022

  - Pomocná a obsluná práca na oddelení centrálnej sterilizácie;- príprava pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu;- dezinfekcia a istenie zdravotníckych pomôcok a prístrojovej techniky.Výhody:Ponúkaný plat základné zloka v hrubom je v zmysle Kolektívnej zmluvy od 790,- € poda pracovného zaradenia a praxe 20,- € motivaný príplatok 17,- € príplatok za zmennos osobný príplatok a odmeny.alšie benefity:- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v závodnej jedálni 1,00 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle...

 • Company Harmónia života, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.11.2022 Updated on: 29.11.2022

  1. Pomocná práca v zariadeniach sociálnych sluieb pri starostlivosti o chorých na lôkových oddeleniach  2. Sprevádzanie a preváanie chorých na odborné vyšetrenia  3. Umývanie a dezinfekcia nemocniných lôok, pracovných plôch, pouitých nástrojov, prístrojov a pomôcok  4. Manipulácia s istou a zneistenou bielizou  5.Pomocné práce pri podávaní stravy, príprava prostredia pre podávanie stravy, kmenie imobilných  pacientov, starostlivos o pitný reim  6. Hygienická starostlivos o chorých  vrátane úpravy lôka, výmena postenej bielizne, osobného prádla. Estetická a hygienická úprava  prostredia, izieb klientov a jednotlivých miestností oddelenia vrátane zariadení na hygienickú oistu.    7. Spolupráca pri prevencii preleanín, polohovanie chorého  8. Asistencia  pri úprave  tela zomrelého  9. Odnášan...

 • Company NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.11.2022 Updated on: 24.11.2022

  Ošetrovateská starostlivos o pacienta na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke, osobná hygiena, polohovanie, kmenie, sprevádzanie na vyšetrenia....

 • Company SANIMAT SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.11.2022 Updated on: 23.11.2022

  Spolupracuje pri uchovávaní zdravotníckeho materiálu a liekov.Asistuje pri kontrole dodávky liekov a zdravotníckych pomôcok od dodávateov.Asistuje pri pripravovaní zdrav. pomôcok pre DSS.Sleduje dobu pouitenosti liekov a zdravotníckych pomôcok.Vykonáva sanitáciu v rámci hygienického reimu lekárne.Vedie predpísanú dokumentáciu.Dodriava pokyny nadriadených, dodriava vnútorné predpisy organizácie....

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Pomocná práca v nemocniných oddeleniach vykonávaná sanitárom s odbornou spôsobilosou.Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v spolupráci so sestrou- praktickou sestrou, obsluná práca....

 • Company Psychiatrická nemocnica Hronovce in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Pomoc - pri aktivitách denného ivota pacientov /hygiena, stravovanie, vyprázdovanie/ pri úprave zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok. Spolupráca s fyzioterapeutom na oddelení pri individuálnej rehabilitácii. Manipulácia s istou a špinavou bielizou na oddelení. Umývanie a dezinfekcia noných stolíkov a postelí, úprava pacientskych lôok.Výhody:Príspevok zamestnávatea na DDS....

 • Company NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. in
  19.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  ošetrovateská starostlivos o pacienta na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke, osobná hygiena, polohovanie, kmenie, sprevádzanie na vyšetrenia....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru na oddeleniach pacientov trvale leiacich, na oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom.Pomocná práca na nemocniných oddeleniach, hygienická oistia a pomoc pri úprave tiel zomrelých a odvoz zomrelých na oddelenie patológie.Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých obanov na odborné vyšetrenia.Výhody:- náborový príspevok po skúšobnej dobe 100.-€, - príplatky za prácu v noci, v sobotu, nedeu a vo sviatok, - závodné stravovanie, - príspevky zo sociálneho fondu, - príspevky na DDS, - príspevky na domácu rekreáciu, - jubilejné odmeny....

 • Company KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Vykonávanie pomocných prác v ošetrovateskej starostlivosti o pacienta a sanitárskych prác spojených s dezinfekciou zdravotníckych pomôcok a prostredia, v spolupráci s ostatnými lenmi zdravotníckeho tímu.Výhody:- úprava platu po skúšobnej dobe- pracovný pomer na dobu neuritú- jednorázový náborový príspevok vo výške 250,00 EUR- platobné podmienky nad rámec zákona- roné benefity- príspevok na stravu nad rámec zákona- príspevok na rekreáciu a šport- práca v mladom dynamickom kolektíve- moderné pracovné prostredie- spoloenské akcie teambuilding - moné zavy v partnerskej lekárni...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters