Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

79 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-50 of 79 results.
 • Company Domov pre seniorov in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  - odborne vykonáva zdravotnícke úkony s Vyhláškou MZ SR . 109/2009- realizova individuálny adaptaný a ošetrovateský plán- zabezpeova poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach...

 • Company Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  úkony zdravotnej starostlivosti (dávkovanie a podávanie liekov), realizované v rámci poskytovania sociálnych sluieb v domove sociálnych sluieb s ambulantnou a celoronou pobytovou formou poskytovania sociálnych sluieb pre osoby s akým mentálnym postihnutím.Výhody:pokojná práca v zariadení sociálnych sluieb rodinného typu 24 prijímateov sociálnych sluieb , stabilné pracovné miesto...

 • Company Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Samostatné zabezpeovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti obanom v zariadeniach sociálnych sluieb alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach a koordinovanie prác so zamestnávatemi poskytujúcimi zdravotnú starostlivos vykonávané sestrou.Výhody:Stravovanie a preprava zamestnancov z Vekého Medera je zabezpeená....

 • Company Centrum sociálnych služieb Žarec in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Odborné pracovné innosti pri ošetrovateskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb klientov v zariadení sociálnej sluby, spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri lieebných, diagnostických a ošetrovateských výkonoch vykonávané sestrou.Výhody:stravné lístky vo forme karty, doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny 2-3x do roka, 5 dní dovolenky navyše 5 dní dodatkovej dovolenky...

 • Company BUDS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  práca na PC, príprava pacientov na vyšetrenie, odber krvi, podávanie Výhody:bez výhod...

 • Company MUDr.Magdaléna Svateníková, stomatológ in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  práca zdravotnej sestry, alebo zdravotníckeho asistenta v zubnej ambulancii spojená s upratovaním ambulantných Výhody:bez výhod...

 • Company MUDr. Tomáš Gálik s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  práca z zubnej ambulancii, dentálna hygiena Výhody:bez výhod...

 • Company Občianske združenie NÁDEJ Slovenská Ľupča in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vedenie agendy klientov domova seniorov, riadenie opatrovateliek, podávanie liekovVýhody:pohyblivá zloka mzdy a do 50percent zo základu...

 • Company Ugľaj, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - asistencia pri stomatologických výkonoch- starostlivos o chod ambulancie- starostlivos o inštrumentárium- práca s PC na uívateskej úrovni - komunikácia s klientmiVýhody:- stabilné zamestnanie- práca v atraktívnom a príjemnom prostredí - odborné školenia...

 • Company HAPPYDENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  •asistencia zubnému lekárovi pri ošetrovaní pacientov•plnenie asistentských úloh v preventívnom, diagnostickom a lieebnom reime v stomatologickej starostlivosti•príprava ambulancie pred ošetrením pacienta zubným lekárom ako aj po jeho ošetrení•zabezpeenie plynulého chodu ambulancie•vykonávanie administratívnej práce a vedenie dokumentácie ambulancie zubného lekára, vykazovanie v zdravotníckom systéme•zhotovovanie röntgenových snímkov poda pokynov lekára•obsluha elektronickej registranej pokladne•objednávanie pacientov poda pokynov lekára a náronosti ošetrenia•zabezpeenie istoty na pracovisku•istenie a sterilizácia inštrumentária•ostatné plnenie úloh poda pokynov lekára a nadriadených•poskytovanie odbornej prvej pomociVýhody:- osobný príplatok ku mzde...

 • Company STAV-DENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  ODBORNÉ PRACOVNÉ INNOSTI SPOJENÉ S POSKYTOVANÍM OŠETROVATESKEJ STAROSTLIVOSTI...

 • Company Zariadenie sociálnych služieb ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Odborné pracovní innosti pri ošetrovateskej starostlivosti prijímateom sociálnej sluby v zariadení sociálnych sluieb pre deti.Výhody:- odmeovanie v súlade so zákonom . 553 2003 Z. z. odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,- odmeny dvakrát rone,- skrátený pracovný as 35 hodín týdenne,- zvýšená výmera dovolenky o 1 týde,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie,- poskytnutie ubytovania za výhodných finanných podmienok....

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Nápl práce sestry na Gastroenterologickom a hepatologickom oddelení, Nemocnica Ruinov.Výhody:- monos priznania osobného príplatku poda dosahovaných pracovných výsledkov po ukonení skúšobnej doby- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú po zapracovaní- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, detskú rekreáciu, ivotné a pracovné jubileá- 5 dní dovolenky nad rámec zákona- ubytovanie 20€ mesiac viaclôková izba, 40€ mesiac jednolôková izba...

 • Company Akadémia Košice, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - práca zdravotnej sestry v stomatologickej ambulancii- asistencia zubnému lekárovi pri stomatologických výkonoch- starostlivos o chod ambulancie- starostlivos o inštrumentárium- práca s PC...

 • Company Liečebňa pre dlhodobo chorých in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Starostlivos o pacienta. Kontakt osobne, vopred sa telefonicky dohodnú....

 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Ambulantná sestra na gastroenterologickej ambulancii.Výhody:Zvýšenie základného platu po trojmesanej skúšobnej dobe po zaškolení....

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - práca v jednozmennej prevádzke- poskytovanie odbornej a špecializovanej starostlivosti v odbore ošetrovatestvoVýhody:- náborový príspevok vo výške 1 000,- € - stabilizaný príspevok po odpracovaní 5 rokov v UNM- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení - asový postup v zmysle Kolektívnej zmluvy UNM- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu s finannou podporou UNM- ubytovanie za výhodných podmienok- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vykonáva ošetrovateskú innos poda platných ošetrovateských štandardov.Výhody:osobný príplatok, plat. kompenzácia za saený výkon, príplatok za zmennos, zvýšenie platovej tarify poda §7 ods.7 zák.553...

 • Company NOMIMED, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  špecializovaná zdravotná sestra v odbore vnútorné lekárstvo a endokrinológia...

 • Company Sv. Kozma n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Starostlivos o seniorov v zariadení pre seniorov s nepretritou prevádzkou....

 • Company Arcidiecézna charita Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Špecializované innosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje ošetrovateskú starostlivos v súlade s medziudskými, technickými aspektmi, hospodárnym a efektívnym vyuívaním prostriedkov.Výhody:1 týde dovolenky navyše...

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Preväzová sestra do jednozmennej prevádzky na detskú onkológiu.Odbery, zákroky (lumbálne punkcie, punkcie kostnej drene, preväzy rán, centrálnych venóznych vstupov), asistencia lekárovi, práca s PC, telefonická komunikácia.Výhody:Základná mzda v zmysle Kolektívnej zmluvy od 849,50€ do 1.256,50€ poda praxe a dosiahnutého vzdelania osobný príplatok odmeny.- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí- osobné ohodnotenie a odmeny- skrátený pracovný as- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme- podpora alšieho vzdelávania- monos poskytnutia ubytovania- stravovanie v závodnej jedálni 0,80 € je platba zamestnanca za stravný lístok - príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivotné jubileá, prac...

 • Company GEMERCLINIC, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Zdravotná sestrav ambulancii vnútorného lekárstva.Výhody:bez výhod...

 • Company SENIOR CLUB STRIEBORNICA in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  vykonávanie innosti zdravotnej sestry v zariadení pre seniorov, starostlivos o klientov zariadeniaVýhody:strava zabezpeená...

 • Company CrystalDent in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Asistencia v stomatológii, inštrum. práca, administratívna práca, objednávanie klientov.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea zaslaním ivotopisu. Vhodní uchádzai budú pozvaní na pracovný pohovor....

 • Company Spišská katolícka charita in Poprad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Miesto výkonu je Poprad a okolie.Komplexná ošetrovateská starostlivos v domácom prostredí - ošetrovateské výkony v Agentúrach domácej ošetrovateskej starotlivosti....

 • Company Klein & Gefferth, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vykonávanie ošetrovateských intervencií, vrátane špecializovaných,  vedenie ošetrovateskej dokumentácie, ostatné innosti potrebné pre chod ambulancie....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Ošetrovateská starostlivos formou ošetrovateského procesu o deti s akým mentálnym a fyzickým postihom....

 • Company PEZADENT s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  zdravotná sestra v ambulancii zubného špecialistu,elektronizácia zdravotníctva-zdravotné karty pacientov-úkony zaznamena...

 • Company Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Pracovník/ka na stredisku wellness hotela, rezervovanie procedúr hotelových ale aj mimo hotelových hostí hotela, vykonávanie uritých procedúr (parafín, zábaly), obsluha wirpool, kontrola bazéna (teplota, istota) denná sanita strediska (bazén, sauny a prisluchajúce prostredie), vydávanie istých plachiet a uterákov pre návštevníkov wellnesu, odkladanie pouitých plachiet a uterákov do nádob urených do práovne, pranie malého textilu, príprava pomôcok pre masérov....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Samostatná odborná práca pri  poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti ZP deom v centre pre deti a rodiny  metódou ošetrovateského procesu a realizácia odborných ošetrovateských výkonov...

 • Company Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  práca sestry na lôkovom oddelení a kúpeochVýhody:ostatné benefity poda KZ...

 • Company Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania "LÚČ" in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Samostatné zabezpeovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení sociálnych sluieb - vedúca pozícia....

 • Company Marek Šimunek - ADOS SAMARITÁN in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  ošetrovateská staroslivos v domácnosti, monos kariérneho rastu,kadých 6 mesiacov poas prvých dvoch rokov zvýšenie platu o 50 Eurpoaduje sa vysoké pracovné nasadenie, serióznos, svedomitos, komunikatívnosVýhody:bez výhod...

 • Company Pokora, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - dávkovanie a podávanie liekov- meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií- vedenie príslušnej dokumentácie- starostlivos o seniorov- riešenie jednoduchých zdravotných problémovVýhody:- Priemerný mesaný plat 1200 € v istom s prémiami- ubytovanie 45€ mesiac- základná mzda prémie do 30 percent z výšky platu - pravidelné zvyšovanie platu - zabezpeovanie školení zamestnancom- strava a ubytovanie zabezpeené- alšie príplatky za nonú zmenu, sviatky a víkendy...

 • Company Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Samostatné zabezpeovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti obanom so zmenenou pracovnou schopnosou.Sestra:-posudzuje potreby prijímatea sociálnej sluby (alej len SS),-uruje ošetrovateské diagnózy, plánuje, zabezpeuje alebo uskutouje uspokojovanie potrieb prijímateovi SS súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním a vyhodnocuje uspokojenie zistených potrieb,-zabezpeuje dodriavanie bezpeného prostredia prijímatea SS a ochranu jeho intimity pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti,-zabezpeuje a vykonáva innosti súvisiace s prijatím, prepustením, preloením, umieraním a úmrtím prijímatea SS,-spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu ošetrovateskej starostlivostiVýhody:obedy za 0,75 €stravné lístky za nonú zmenudarekové poukáky zo SF...

 • Company Ad usum, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Plánovanie, poskytovanie a koordinovanie ošetrovateskej a opatrovateskej starostlivosti, vedenie príslušnej dokumentácie.Výhody:Letné a vianoné odmeny,Doplatok k strave,Voný vstup do Termálneho kúpaliska VM,Pravidelné zamestnanecké aktivity....

 • Company Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Realizácia individuálneho  adaptaného a opatrovateského plánu v zariadení pre seniorov....

 • Company DOMOVINA, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Výhody:plat dohodou...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Poskytuje ošetrovateskú starostlivos s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnos. Pracuje poda ošetrovateských štandardov. Podmienkou na prijatie je ukonená stredná zdravotnícka škola. Výhody:Príspevok na dopravu, ubytovanie, stravovanie, zamestnanecké karty, podpora vzdelávania a rozvoja, zamestnanecké akcie......

 • Company MUDr. Dagmar Ballayová, neurologická ambulancia Poprad, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  zdravotná sestra...

 • Company ADOS AC s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zdravotná sestra- starostlivos o pacienta na lôku v domácom prostredí...

 • Company ALIAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Práca zdravotnej sestry na ambulancii, objednávanie pacientov, práca s PC, elektronické zdravotníctvo, odbery, asistencia lekárovi pri ambulantných lekárskych zákrokoch....

 • Company Centrum sociálnych služieb Kežmarok in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Min. maturita, aj vyššieho vzdelania, odbor - diplomovaná sestra alebo všeobecná sestra, odborné pracovné innosti v zariadení sociálnych sluieb, podávanie liekov, ošetrovanie, a pod. ... výkon : Kemarok, pracovisko DSS ubicaVýhody:bez výhod...

 • Company GRYNENKO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výhody:bez výhod...

 • Company Minerva n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Opatrovanie starších osôb po zdravotnej stránke (iastoná)Výhody:stravovanie...

 • Company Liečebňa pre dlhodobo chorých in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Kontakná osoba p. Mgr. Mráziková Anna, tel. kontakt: 044/ 432 31 62, e-mail.: Pracovná pozícia: zdravotná sestra Nápl práce: starostlivos o pacienta Poiadavky na uchádzaa: - min. vysokoškolské vzdelanie prvého stupa v odbore zdravotníctvo  ...

 • Company Centrum sociálnych služieb ANIMA in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Odborné pracovné innosti pri ošetrovateskej starostlivosti, hlavne pri uspokojovaní Bio-psycho- sociálnych sluieb pacientov v zariadení sociálnych sluieb. Výhody:stravovanie, 1 týde dovolenky navyše, príspevok na dopravu, regeneráciu a rekreáciu...

 • Company Centrum sociálnych služieb ANIMA in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti metódou ošetrovateského procesu v zariadeniach sociálnych sluieb. Výhody:stravovanie, 1 týde dovolenky navyše, príspevok na dopravu, regeneráciu a rekreáciu...

 • Company Špeciálna základná škola s materskou školou internátna in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  FyzioterapeutSamostatné poskytovanie lieebno-preventívnej starostlivosti, lieebnej telesnej výchovy a fyziatricko-rehabilitanej starostilvosti deom z materskej školy a iakom školy....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters