Jobmonitor. Search results for Medical assistants

20 Jobs found

Used filters:
 • Medical assistantsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Komplexná hygienická starostlivos o chorých na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonochVýhody:zverejnené na webe zariadenia ...

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - asistencia pri ošetrovateských innostiach pri vyšetrení a ošetrení detského pacienta- poskytovanie ošetrovateských inností v rámci kompetencieVýhody:Mzda od 870,-€ do 975,-€ poda pracovného zaradenia a praxe osobné ohodnotenie. alšie výhody a benefity:- rizikový príplatok; - príplatok za zmennos;- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v jedálni NÚDCH 0,80 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivotné jubileá, pracovné výroia at....

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - asistencia sestre pri odberoch- objednávanie na vyšetrenia- administratíva- asistencia lekárovi- práca s PC- telefonická komunikáciaVýhody:Mzda od 841,-€ poda pracovného zaradenia a praxe.alšie výhody a benefity:- rizikový príplatok; - príplatok za zmennos;- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v jedálni NÚDCH 0,80 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivotné jubileá, pracovné výroia at....

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - realizácia mechanickej oisty zdravotníckych pomôcok- dezinfekcia pomôcok- príprava, balenie, manipulácia a evidencia zdravotníckych pomôcokVýhody:Základná mzda v zmysle Kolektívnej zmluvy je od 841,-€ do 945,-€ poda pracovného zaradenia a praxe.alšie výhody a benefity:- rizikový príplatok; - príplatok za zmennos;- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v jedálni NÚDCH 0,80 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivotné jubileá, pracovné výroia at....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Komplexná hygienická starostlivos o chorých na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonoch vykonávaná zdravotníckym asistentom.Výhody:závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Komplexná hygienická starostlivos o chorých na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonoch vykonávaná zdravotníckym asistentom.Výhody:Stravovanie a preprava zamestnancov z Vekého Medera je zabezpeená....

 • Company Zariadenie sociálnych služieb ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami prijímatea sociálnych sluieb v zariadení sociálnych sluieb pre deti.Výhody:- odmeovanie v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov,- odmeny dvakrát rone,- skrátený pracovný as na 35 hodín týdenne,- zvýšená výmera dovolenky o 1 týde,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie.- poskytnutie ubytovania za finanne výhodných podmienok....

 • Company PEZADENT s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  zdravotná sestra v ambulancii zubného špecialistu, elektronizácia zdravotníctva-zdravotné karty pacientov-úkony zaznamena...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Bená nápl práce praktickej sestry na Neurochirurgickej klinike LFUK, SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, KramáreVýhody:- praktická sestra so špecializáciou 965€ mesiac,- príplatky za víkendy, sviatky, noc nad rámec zákona,- monos priznania osobného príplatku poda dosahovaných pracovných výsledkov,Ubytovanie:- 20 € viaclôková izba- 40 € jednolôková izba- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú po zapracovaní,- príspevok zo soc. fondu v zmysle kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, detskú rekreáciu, ivotné a pracovné jubileá at.- 5 dní dovolenky nad rámec zákona...

 • Company Domov sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  zdravotnícka starostlivos Výhody:bez výhod...

 • Company Obec Makov in Makov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  práca na zdravotnom úseku v Zariadení pre seniorov Makov, rozsah pracovnej doby: 07:00 - 14:30, 07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00Výhody:bez výhod...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Myjava in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Praktická sestra - Asistencia sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonoch, samostatné zabezpeovanie komplexnej hygienickej starostlivosti o chorých na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení....

 • Company Domov pomocnej ruky, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - objednávanie klientov na lekárske vyšetrenia,- doprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia,- zabezpeenie vystavenia lekárskych predpisov a poukazov na inkontinenné pomôcky všeobecnými lekármi, v prípade potreby aj lekármi špecialistami,- informovanie príbuzných o zdravotnom stave klienta a o výsledkoch lekárskych vyšetrení,- vedenie zdravotníckych záznamov v rozsahu potrieb zariadenia pre seniorov,- podávanie liekov, lieiv, aplikácia inzulínu a pod.- meranie krvného tlaku, glykémie, teploty v prípade potreby,- pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov, - kooperácia s personálom ADOS,- opatrovateské innosti,- alšie innosti poda pokynov nadriadeného.Výhody:- príspevok na stravu, - pracovné obleenie,- vianoné odmeny,- stabilné pracovné miesto v perspektívnej pracovnej oblasti,- sa...

 • Company Mgr. Eva Hmissi Vácvalová - klinická logopédia in Banky
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  telefonická a osobná komunikácia s pacientmi a ich zákonnými zástupcami, objednávanie na presné termíny, inkaso platieb, písomná komunikácia so zdravotnými poisovami, zakladanie a triedenie kariet, vybavovanie pošty, banky, objednávanie a predaj drobných pochutín na recepcii...

 • Company MAGNÓLIA Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Ošetrovateské, asistentské a administratívne innosti, spolupráca so sestrou v diagnostickom a lieebnom reime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti.Výhody:Interné a externé školenia....

 • Company EUROREHAB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Pracovná nápl sestry na internej ambulancii:- odbery biologického materiálu,- objednávanie pacientov,- vedenie zdravotnej dokumentácie,- snímanie EKG,- vykazovanie výkonov do zdravotných poisovní.Výhody:- Práca v ambulancii na jednu smenu od Pon. - do Pia.- Príjemné pracovné prostredie a skvelý kolektív- Pracovný pomer na dobu neuritú- Dodatková dovolenka 5 dní nad zákony rozsah- Stravné lístky...

 • Company PEZADENT s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Zdravotná sestra v ambulancii zubného špecialistu, elektronizácia zdravotníctva-zdravotné karty pacientov-úkony zaznamena....

 • Company ADOS SPOKOJNOSŤ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  ošetrovanie rán, dekubitov, rehabilitácia a alšie ošetrovateské úkony na základe odporuenia ošetrujúceho lekára....

 • Company BENETRIX, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - evidencia a dohad nad opatrovateskou starostlivosou klientov,- podávanie liekov, aplikácia s.c. injekcii- spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi- zabezpeenie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie- vykonávanie zdravotníckych úkonov vyplývajúcich zo vzdelania praktickej sestryVýhody:Zloky pripoítanej k základnej mzde: odpracované sviatky, víkendy, nadasyalšie výhody:- motivané osobnostné ohodnotenie- stravné lístky 4,5 € ks...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Komplexná hygienická starostlivos o chorých na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane spolupráce so sestrou pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonoch vykonávaná praktickou sestrou.Vykonávanie administratívnych inností spojených s písomnou agendou a informaným systémom oddelenia vykonávaná praktickou sestrou.Dezinfekcia zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení vykonávaná praktickou sestrou....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical assistants Edit filters