Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

33 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company TROLIGA BUS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Hlavnou pracovnou náplou bude podieanie sa na vývoji nových a zdokonaovaní súasných modelov autobusov.- Vytváranie 3D modelov a výkresovej dokumentácie v programe Solid Works.- Vytváranie podkladov/dokumentácie na podporu výroby (výkresy, postupy montáe, katalógy náhradných dielov).- Archivácia kompletnej dokumentácie.- Spolupráca v rámci projektového tímu.- Spolupráca s inými oddeleniami - výroba/montá, nákup, sklad.- Vytváranie technických špecifikácií pre dodávateov komponentov pouívaných pri montái autobusov, v prípade potreby komunikácia priamo s jednotlivými dodávatemi.Výhody:Mzdové ohodnotenie poda skúseností a schopností :Absolvent: 700-900 EURSkúsený prax min. 1 rok, skúsenos s výrobou – autobusy automobily : 900-1300 EUR- Monos výkonnostných odmien.- Ponúkame kreatívnu prácu ...

 • Company VT-HADICE & PLAST s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  servis hydraulických a pneumatických zariadeníVýhody:stravné lístky, preprava k zákazníkovi...

 • Company FARGUELL NITRA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Dizajn lisovacích nástrojov,- dohla nad výrobou lisovacích nástrojov,- udriavanie výkresovej dokumentácie nástrojov....

 • Company PSS SVIDNÍK, a.s. in Svidník
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - spracováva výkresovú dokumentáciu a sprievodnú dokumentáciu tak, aby bolo moné poda nej vyrobi funkný produkt,- spracováva návrhy na zmeny a odchýlky vo výkresovej dokumentácii,- operatívne odstrauje konštrukné nedostatky, ktoré sa prejavia v procese výroby,- pri pouití nových konštrukných prvkov alebo súiastok zabezpeuje kontakt na dodávatea s presným definovaním ich kúových parametrov,- konzultuje a rieši problémy zákazníka priamo so zákazníkom a hadá pre neho najlepšie riešenie, - objasuje s výrobou nejasnosti vo výkresovej dokumentácii,- sleduje trendy konštrukcie strojov a zariadení a pouíva ich vo svojej práci, - sleduje trendy vývoja nových komponentov pouitených pri konštruovaní a vyuíva ich pri konštrukcii produktov PSS SVIDNÍK, a.s.Výhody:- Stabilné zamestnanie,- monos kariérne...

 • Company KUKA Slovakia s.r.o. in Doma
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Proces od poiatoného návrhu nového automobilu a po jeho sériovú výrobu je vemi dlhý.Naši konštruktéri pracujú v strede tohto procesu – zákazník (automobilka) u má predstavu o tom, ako bude vyzera nový model auta , ale ešte nemá postavenú výrobnú linku, ktorá tento model auta vyrobí.My na základe podkladov od zákazníka navrhujeme robotické linky ktoré tento model budú jedného da vyrába.Úlohou konštruktérov je navrhnú komponenty ktoré budú pouité na robotických linkách . i u pôjde o zariadenia, ktoré budú slúi na manipuláciu s dielmi karosérie alebo na ich zváranie, lepenie at. - na všetky operácie pri výrobe je potrebné vyvinú nové konštrukcie.Ak a baví konštruovanie, ovládaš cudzí jazyk na komunikatívnej úrovni a uvítaš obasné cestovanie do zahraniia, pridaj sa k nám.Ako konštruktér zvárac...

 • Company KUKA Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Oddelenie simulacie má na starosti kontolu funknosti konštrukcií (bezkolíznos), prípravu a zhotovenie finálneho rozostavenia všetkých komponentov vo výrobnej hale. Úlohou pracovníkov oddelenia robotickej simulácie je navrhnú jednotlivé pohyby robotov tak, aby sa kadá operácia previedla v správny as a bez kolízie . Vieme simulova jednotlivé kroky výroby, pohyby jednotlivých robotov a taktie máme monos si odsimulova celý výrobný proces karosérie automobilu. Do nášho tímu na oddelenie robotickej simulácie hadáme nového kolegu/kolegyu, ktorého/ktorej náplou práce bude: -samostatné plánovanie a simulácia robotických výrobných liniek karosérií automobilov-virtuálne preverovanie výrobného procesu – dostupnos a funknos všetkých zariadení-plánovanie procesu vrátane taktovacích diagramov a optimal...

 • Company KUKA Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pouitie pneumatických systémov je v automobilovom priemysle vemi rozsiahle. Vo zváracích linkách sa pouíva na uchytávanie komponentov pri zváraní, prípadne na jednoduché lineárne pohony.Pracovníci oddelenia pneumatiky pripravujú technickú dokumentáciu, ktorá sa vyuíva v alších etapách tvorby zváracej linky. Medzi jednotlivé kroky patrí napríklad tvorba komponent listu, kde sú uvedené pneumatické komponenty, ktoré sú pouité na jednotlivých pracoviskách, pracovný postup daných komponentov a jednoduchý náhad. Na základe takejto dokumentácie nasleduje príprava ventilterminálov, ktoré slúia na ovládanie pneumatických komponentov na pracovných stoloch, resp. manipulátoroch, ktoré prepravujú komponenty z pracoviska na pracovisko. Nasleduje príprava pneumatických plánov, pomocou ktorých pracovníci...

 • Company FOR Clean, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  * Spracovanie konštrukných riešení strojárskych výrobkov* Tvorba technickej dokumentácie poda zadaných špecifikácií v modelovacom programe AutoCad, SolidWorksVýhody:Základná mzda od 900 € poda dky praxe prémie do výšky 30percent, odmeny vedúceho;alšie benefity: Príplatky nad rámec zákona Príspevok na dopravu Dochádzkový bonus Odmeny pri ivotnom a pracovnom jubileu Odmena pri uzatvorení manelstva a narodení dieaa Jazykové kurzy Teambuildingy Lístky do kina a divadla Wellness a športové aktivity Školenia A iné...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prosím, venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte záujem o moderné technológie a robotiku v automotive segmente, preítajte si našu ponuku.Vašou náplou práce bude:* obsluha robotov v oddelení lakova* vytváranie trajektórií a dohad nad nastavenými procesmi * meranie, analýza a reporting vykonávaných inností* navrhovanie zdokonalení a aplikácia potrebných opatrení* aktivna úas na školeniach a zdokonaovanie technických zruností * udriavanie istoty a bezpenostných štandardov na pracoviskuVýhody:Hne od zaiatku získate zmluvu na dobu neuritú a ste hne naším kmeovým zamestnancom. Ponúkaný odmeovací balíek zaha základnú mzdu, kompetenný príplatok, mesaný výrobný bonus a do 15percent ráta sa poda stanovených kritéri...

 • Company Runtime BP Slovak, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vedie procesy pri udriavaní efektívnosti všetkých výrobných zariadení, o vedie k optimalizácii technických a finanných zdrojov. Dohliada na vykonávanie benej a mimoriadnej údrby výrobných zariadení. Spolupracuje s tímom na definovaní plánov údrby a konzultuje spôsoby zlepšenia spoahlivosti, udriavatenosti a bezpenosti zariadení.Riešenie technických problémov zariadení s cieom dosiahnu vyšší výkon. Navrhuje projekty na zlepšenie procesov výrobných zariadení zamerané na zníenie benej a mimoriadnej údrby a optimalizáciu prevádzkovej a energetickej úinnosti. Reaguje na núdzové situácie, poruchy a iné prevádzkové problémy s cieom minimalizova narušenie výrobného procesu.Spravuje a aktualizuje technickú dokumentáciu výrobných zariadení.Preventívne prehliadky strojov Komunikácia s externými dodá...

 • Company ELTE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  zaškolenie zamestnancov na technológiu strojov lisy Výhody:bez výhod...

 • Company GPM Tools, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca s elektroerozívnymi strojmi, PM, vývoj....

 • Company MARTO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Tvorba výkresovej dokumentácie pre jednoúelové stroje a zariadenia poda špecifikácie klienta, v súlade s termínmi a postupmi firmy, komunikácia a spolupráca s oddeleniami (nákup, výroba), zadávanie podkladov pre nákupné a výrobné oddelenie.Navrhova konštrukné riešenia v zmysle technického zadania, zodpoveda za správnos a úplnos vytvorených dokumentov, zodpoveda za správnu aplikáciu príslušných noriem, predpisov a iných poiadaviek v dokumentácií, spolupracova so zamestnancami technológie, výroby, kontroly a inými útvarmi v rámci realizaného tímu.Výhody:- mzdové podmienky budú upravené v závislosti od praxe a odborných skúseností uchádzaa vianoná prémia,- príspevok na stravovanie,- zabezpeenie pitného reimu v priestoroch pracoviska,- organizované prestáv...

 • Company BUKÓZA INVEST spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Strojvedúci papierenského stroja PS1...

 • Company Garrett Motion Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Podpora a implementácia nových technológií pre výrobné procesy v automobilovom priemysle. Úzka spolupráca s digitalizaným tímom COE so sídlom v Indii pri prenose technológií a odovzdávanie dát na ostatné európske výrobné miesta korporátu. Aktívna práca s PLC a Scada budú nevyhnutne iadúce, rovnako ako prax a skúsenosti....

 • Company Applied Meters, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  konštrukcia jednoduchých podzostáv a ich finalizácia...

 • Company Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. in Bratislava
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Engineering Excellence Center in Bratislava is looking for motivated individuals who wish to succeed in the position of Senior Project Application Engineer in a highly specialized team of professionals with the focus on safety applications within the projects in process automation.Key responsibilities:• provide pre-project, project and post-project engineering services;• design and implement solutions based on client’s requirements;• develop control application, human machine interface or safety application;• prepare project documentation;• participate in customer acceptance tests, provide on-site support;• communication with customer;• work in a team....

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Máme pre Vás TOP ponuku !- údrba strojov a ostatných zariadení- riadenie a koordinácia tímu 3 technikov údrby- zabezpei plynulý chod strojov a zariadení vo výrobe- príprava a vedenie kompletnej evidencie, záznamov a dokumentácie vo vzahu kpoiadavkám auditu (poiadavky IATF 16 949 a ISO 14001)- príprava návrhov projektov údrby a riadenie realizácie projektov- vyhodnocovanie, analyzovanie a uzatváranie výsledkov údrby opráv, prestojov, spotrebynáhradných dielovVýhody:Mzdové podmienky brutto od 1100 EUR brutto. Výška základnej mzdy sa odvíja v závislosti od odbornej skúsenosti a praxe v údrbe.mesaný dochádzkový bonus 50 EUR bruttoletný a zimný bonusIII. dôchodkový pilier DDSjednozmenná prácafiremné školeniapráca v mladom kolektívezaujímavé finanné benefity...

 • Company Scheuch s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Erstellen von Detailkonstruktionen für Anlagen und Geräte- Befüllen von Layoutparametern zu Erstellung von parametrisch gesteuerten baugruppen- Aufbereitung der Zugehörigen Fertigungsunterlagen und StücklistenVýhody:- einen Arbeitsplatz beim Marktführer für Lufttechnische Anlagen- Arbeitsequipment am Stand der Technik- Raum für Ideen und der Möglichkeit über den Tellerrand hinauszuarbeiten- hilfsbereite Kolleginnen und Kollege- abwechslungsreiche, eigenverantwortliche und herausfordernde Tätigkeit- einarbeitungsprogramme, Produktsschulungen, Weiterbildungen und Entwicklungsprogramme- diverse Sozialleistungen Verpflegung Gratis, Flexizeit, Sprachunterricht, Transportkostenzuschuss, Jubiläumsbelohnungen, Aktionen im Rahmen des Sozialsprogramms wie z.B. Weihnachtsfeier, Mikulas für Kinder,...

 • Company Scheuch s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Erstellen von Detailkonstruktionen für Rohrteile- Entwickeln von technische Lösungen im Team in Zusammenarbeit mit dem Stammhaus in Österreich- Aufbereitung der Zugehörigen Fertigungsunterlagen und StücklistenVýhody:- einen Arbeitsplatz beim Marktführer für Lufttechnische Anlagen- Arbeitsequipment am Stand der Technik- Raum für Ideen und der Möglichkeit über den Tellerrand hinauszuarbeiten- hilfsbereite Kolleginnen und Kollege- abwechslungsreiche, eigenverantwortliche und herausfordernde Tätigkeit- einarbeitungsprogramme, Produktsschulungen, Weiterbildungen und Entwicklungsprogramme- diverse Sozialleistungen Verpflegung Gratis, Flexizeit, Sprachunterricht, Transportkostenzuschuss, Jubiläumsbelohnungen, Aktionen im Rahmen des Sozialprogramms wie z.B. Weihnachtsfeier, Mikulas für Kinder, ...

 • Company KNIKOV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  •Vyhotovovanie výkresovej dokumentácie a návrhov pre potreby spolonosti a zákazníkov. •Tvorba konštruknej dokumentácie – návrh materiálov, výkresy, postupy konštrukcie. •Spolupráca s produktovým a technickým oddelením pri navrhovaní. •Kreslenie a upravovanie v modelovacích programoch /Solid Work, ProgeCAD/•Vykonávanie potrebných analýz a kontrol k navrhnutým konštrukným riešeniam. •Riešenie moných problémov pri vytváraní konštrukcií (nákladnos, komplikovanos, neefektívnos). •Upozorovanie na nevyhnutné zmeny vo výrobných procesoch. •Zhromaovanie všetkých potrebných dokumentácií pre navrhovanie a upravovanie konštrukcií.Výhody:- práca v stabilnej spolonosti,- zaujímavá, motivujúca mzda,- príspevok na stravovanie...

 • Company Aliora s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Riadi bezproblémový chod konštrukných inností.- Vedie, motivuje a kontroluje podriadených zamestnancov.- Pravidelne kontroluje stav konštruknej kancelárie, hadá nedostatky a navrhuje vylepšenia.- Rieši neštandardné prípady pri konštrukcii, rieši sanosti a reklamácie zákazníkov.- Zodpovedá za poskytovanú úrove sluieb.- Rozdeuje a kontroluje innosti.- Konštruuje systémy pouívané na meranie fyzikálnych a nefyzikálnych veliín s dôrazom na ich špecifickos a výnimonos.- Spracováva konštruknú dokumentáciu pre výrobu nástrojov, strojov a zariadení.- Vypracováva výpoty poda rámcových dispozícií a pokynov.- Vypracováva výkresy a konštrukné podklady výrobkov.- Konzultuje s ininiermi vo výskume a vývoji, s hlavným konštruktérom a s výrobným technológom.- Podiea sa na spolupráci pri vývoji nových zar...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  * zodpovednos za kvalitu pri zavádzaní nových produktov do výroby* komunikácia so zákazníkmi a dodávatemi* tvorba príslušnej dokumentácie kvality* zabezpeenie vhodných meracích techník pre nakupované diely i finálny produktVýhody: flexibilný pracovný as monos relokaného príspevku kvalitný proces zaškolenia zahraniné sluobné cesty monos získania skúseností s greenfield práca v stabilnej a sociálne zaloenej firme mzda závisí od skúseností kandidáta od 1200 eur brutto ...

 • Company TECHNOKLIMA, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Komunikácia so zákazníkmi; vyhadávanie nových zákazníkov; odpovedanie na dopyty klientov - identifikácia potrieb zákazníka osobným a telefonickým kontaktom a návrh ich riešení; pomoc, analýza, kalkulácia a návrh technického projektovania; pomoc pri technickej analýze nových produktov; plnenie alších úloh poda pokynov vedúceho pracovníka.Výhody:Príspevok na stravovanie stravné lístky ...

 • Company TRENS SK, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Vykonáva konštrukné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukné riešenia výrobkov v strojárskej výrobe,- vyhotovuje výkresovú dokumentáciu a technické špecifikácie,- aktívne vyuíva výpotovú techniku WIN, MS Office, mail, internet, ERP-QAD, Sysklass, CAD - NX10, Teamcenter,- podiea sa na návrhoch a spracovaní obchodno-technickej dokumentácie.Výhody:- k základnej zloke mzdy patrí prémia vo výške 40 percent výška základného platu sa odvíja od rozsahu pracovných skúseností a kvalifikácie ,- stabilná pracovná pozícia,- monos odborného rastu,- jazykové vzdelávanie,- príspevok na DDP,- skupinové rizikové poistenie,- po skonení doby uritej monos uzavretia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company VUJE, a.s. in Doma
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  vývoj manipulátorov a jednoúelových zariadení pre nedeštruktívne skúšanie a údrbu komponentov jadrových elektrární (JE),•návrh zariadení poda poiadavky zákazníka,•tvorba výkresovej dokumentácie, STD a špecifikácia materiálu,•príprava objednávok,•preberanie a kontrola dodávok na projekt v zmysle objednávky,•úas pri montái, oivovaní a skúškach vyrobených zariadení vo VUJE, a. s.,•úas na skúškach vyrobených zariadení v kontrolovanom pásme u odberatea v JE doma a zahranií (R, Maarsko, Ukrajina a Rusko).Výhody:-k ponúkanej mzde má zamestnanec priznané rozpätie vo výške 200 - 500,- € vyplácané kadý mesiac,-13., 14. plat,-vernostné a jubilejné odmeny,-strava v hodnote 4,20 € bez doplatku zamestnanca,-monos zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie....

 • Company SlovZink, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Navrhovanie, posudzovanie a hodnotenie technických zmien a úprav pre zlepšenie chodu výrobných zariadení, konštrukné riešenie v zmysle technického zadania. Spracovanie kompletnej technickej dokumentácie 3D/2D, zodpovednos za jej analýzy, úpravy, aktualizáciu a správnos. Úzka spolupráca s výrobou, plánovanie a realizácia potrebných zmien na základe poiadaviek oddelenia kontroly a vývoja. Neustále zlepšovanie v danej oblasti.Výhody:Práca pre stabilného a prosperujúceho zamestnávatea.Motivané finanné ohodnotenie.Vzdelávací program - jazykové kurzy.Príspevok zamestnávatea do III. dôchodkového piliera.Mesaná polroná roná odmena za dochádzku.Flexibilná pracovná doba....

 • Company Enabling Technology Solution s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  * návrhové výpoty kompozitných štruktúr zaloené na existujúcich a novo vyvinutých matematických modeloch* vývoj štruktúr, ich prvkov a zlúenín z kompozitných a kovových materiálov* príprava na výrobu, vývoj výrobných nástrojov a výroba kompozitných výrobkov* príprava a vykonávanie skúšok na urenie stavu napätia a deformácie vyrobených vzoriek a funknej schopnosti vyvinutých konštrukcií* vypracovanie a vykonanie projektovej dokumentácie* práca v CAD systémoch (Autodesk Inventor, AutoCAD, Compas-3D)* analýza stavu napätia kompozitných štruktúr metódou konených prvkov v softvérových balíkoch ANSYS a CosmosM* vývoj matematických modelov a výpoet pohybových programov pôsobiacich astí navíjacieho stroja pomocou programov vyvinutých nezávisle v Mathcad a Delphi a pomocou dodávaného produktu Windi...

 • Company Brose Prievidza, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  • Plánuje, koordinuje, riadi vývojove aktivity• Dohliada na proces vývoja a koordinuje všetky súvisiace funkcie (dizajn, testing at.) a dodávateov • Zodpovedá za splnenie technických poiadaviek na produkt • Zodpovedá za technickú analýzu rizík a chýb / problémov a / alebo vplyv zmien, príprava návrhov a implementácia technických zmien • Je kontaktnou osobou pre zákazníka a taktie projektového manaéra pre všetky oblasti vývoja • Vedie zmenové riadenie• Kontroluje patenty príslušného produktu • Zodpovedá za projektový reporting a príslušnú dokumentáciuVýhody:Unikátna príleitos by súasou vývojového tímu v automotive na Slovensku Práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti zaloenej v r. 1908Priateská a podporujúca firemná kultúraIntenzívne školenie od expertov z NemeckaMonosti kariérneho rastuF...

 • Company PSS SVIDNÍK, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Korekcie programov, ladenie, oivovanie strojov,- vytvára elektroschémy k strojom a zariadeniam,- zabezpeuje softvérové vybavenie stroja (konzultuje funkciu strojov s programátormi),- nahráva a upravuje programy (od firmy Omron, Siemens, Allen-Bradley) do PLC riadiacich systémov strojov a zobrazovacích dotykových terminálov pomocou špecializovaného softvéru,- práca v systéme EPLAN ELEKTRIC P8,- v prípade potreby sa zúastuje montáe, spúšania alebo reklamácií strojov, alebo výrobných liniek u zákazníka,- rieši reklamácie týkajúce sa elektro zapojenia alebo softvéru pouitého v stroji....

 • Company Slavia Production Systems a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -Tvorí koncepné riešenie prípravku v 3D alebo 2D v programoch CATIA, Inventor alebo iných.-Spolupracuje s projektovým manaérom pri spracovaní cenovej ponuky a návrhu koncepných riešení.-Konzultuje navrhnuté a zákazníkom poadované riešenia s vedúcim konštruktérom.Výhody:Bohatý sociálny program:-príspevok na rekreáciu, rehabilitáciu, vrátane regenerácie-príspevok na detskú rekreáciu na kadé nezaopatrené diea-príspevok pri narodení dieaa-príspevok pri prvej svadbe-príspevok pri nástupe do I. triedy ZŠ-príspevok na kultúru-príspevok na športové aktivity-odmeny pri ivotných jubileách a odchod do SD...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -Príprava výroby na automatickej lakovacej linke,-Spracovanie programov,-Riešenie technický problémov,-Spolupráca pri údrbe linky,-Návrhy na zlepšenie,-Ostatné súvisiace innostiVýhody:Plat od 1500€ brutto poda seniority a skúseností...

 • Company Vladimír Grznár GRZNÁR COMPANY in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  schopnos kresli paliace programy na plazmu, hrúbky plechov 2-40mmVýhody:stravné lístky...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters