Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

26 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company GPM Tools, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca s elektroerozívnymi strojmi, PM, vývoj....

 • Company Brose Prievidza, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Samostatné, systematické a metodické riešenie problémov pri zloitých porúchách• Stanovenie optimalizaného potenciálu pre systémy a zariadenia po konzultácii• Programové zmeny (PLC) pre automatizované výrobné zariadenia• Technická podpora pri premiestovaní strojov a zariadení• Dohad nad všetkými skúškami (akustické skúšky, testovanie výkonu), vrátane krátkodobých zmien• Spravovanie siete poítaových systémov• Optimalizácia robotických systémov• Hodnotenie nových systémov v oblasti IT bezpenosti poda zadaniaVýhody:- Práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti zaloenej v r. 1908- Priateská a podporujúca firemná kultúra- Flexibilná pracovná doba- Odborné školenia vrátane neobmedzeného prístupu k Linked In Learning databáze - Monosti kariérneho rastu- Flexibilný pracovný as- Monos home office-...

 • Company Brose Prievidza, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Zodpovednos za oblas kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby v spolupráci s vývojovým centrom a projektovým tímom• Pravidelný kontakt a komunikácia so zákazníkom, s oddelením dodávateskej kvality, projektovým tímom a vývojovým centrum• Koordinovanie priebehu analýz vzniknutých nezhôd v oblasti kvality nakupovaných dielov, finálneho produktu i samotného výrobného procesu• Odsúhlasenie a zavedenie vhodných meracích techník pre nakupované diely i finálny product• Tvorba príslušnej dokumentácie kvality• Školenie juniorných ininierov kvality...

 • Company Brose Prievidza, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu hadáme kolegu / kolegyu, ktorého / ktorej hlavnou náplou práce bude najmä automatizácia manuálnych operácií v našej výrobe s cieom zvýši efektivitu výroby a kvalitu, zníi prestoje, prípadne optimalizova u automatizované operácie z rovnakých dôvodov.Výhody:- Práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti zaloenej v r. 1908- Priateská a podporujúca firemná kultúra- Flexibilná pracovná doba- Odborné školenia vrátane neobmedzeného prístupu k Linked In Learning databáze - Monosti kariérneho rastu- Flexibilný pracovný as- Monos home office- Sociálny program a benefity- Poskytneme Vám podporu pri presahovaní do Prievidze formou finanného príspevku v zmysle interných predpisov ...

 • Company Brose Prievidza, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu na oddelení kvality hadáme nového kolegu / kolegyu, ktorého / ktorej náplou práce bude najmä:• meranie a kontrola produktov, produktových skupín a jednotlivých dielov v súlade s výkresmi, normami a špecifikáciami a vyhodnotenie výsledkov,• samostatné plánovanie a koordinácia merania,• vytvorenie kontrolnej správy vzorových dielov,• spolupôsobenie pri analýzach pri zistení slabín produktov, produktových skupín a jednotlivých dielov,• spolupôsobenie pri nábehu sériovej výroby,• odsúhlasovanie opatrení, korekcie a odstavenia s odbornými oddeleniami,• interná starostlivos o montány tím, vývoj a konštrukciu,• spolupráca a asistencia externým poskytovateom meracích sluieb a dodávateov,• vypracovávanie a overenie spôsobilosti meradiel a zariadení,• spravovanie a evidencia skúšobných...

 • Company ZVS holding, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vypracovávanie technickej dokumentácie výrobkov, špeciálneho náradia, prípravkov a meradiel.Vypracovávanie technologických postupy pre výrobu nových výrobkov.Riešenie technických a technologických problémov vo výrobe, zisovanie príiny prípadných nezhodných výrobkov a návrh opatrení k ich odstráneniu.Vypracovávanie technologickej dokumentácie pre výrobu s uvedením noriem spotreby materiálu a noriem spotreby asu.Archivácia pridelenej technologickej a technickej dokumentácie.Vypracovávanie zmenových návrhov v konštruknej dokumentácii náradia a meradiel.Vypracovávanie podkladov k cenovej tvorbe a k obchodným dopytom.Zabezpeovanie výroby náradia a prípravkov v kooperácii.Zodpovednos za plnenie výrobného plánu v súlade s plánovanou metodikou.Výhody: 30percent variabilná zloka mzdy ku ponúkanému...

 • Company REA SLOVTEAM, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Komplexná zodpovednos za vstupnú, medzioperanú a výstupnú kontrolu,- zodpovednos za triedenie, správne uloenie a archiváciu dokumentov kvality (v písomnej forme a aj v PC),- zodpovednos za vedenie evidencie a protokolárne odovzdanie a prijatie (vrátenie) meracích prístrojov a pomôcok výrobným pracovníkom,- zodpovednos za to, e vydané meradlá spajú poadované parametre (nie sú poškodené, vyhovujú presnosou, majú platnú kalibráciu at.),- zodpovednos za kontrolu vrátených meradiel a meracích pomôcok výrobným pracovníkom (meradlá musia by vrátené isté a nepoškodené),- kontrola práce výrobných pracovníkov v oblasti kontroly (zhoda vyrábaných výrobkov s predpísanou dokumentáciou, dodriavanie predpísaných postupov, správne a úplné vedenie výrobnej a kontrolnej dokumentácie),- zodpovednos za ...

 • Company K - SUPRA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - konštrukné spracovanie dokumentácie- operatívne riešenie záleitosti konštrukného charakteru- tvorba materiálových dispozícií pre nákup materiálu a vytypované ponuky- tvorba nárezových plánovVýhody:- osobné hodnotenie poda pracovných skúseností- prémia zo zisku...

 • Company FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Hadáme loveka: • technicky zruného, zaujíma ho automatizácia a robotizácia• rozmýša strategicky• komunikuje anglicky na pokroilej úrovni a pracuje s excelom • prax vo výrobnom podniku vekou výhodou (procesný ininiering)Výhody:Sluobný notebookHomeofficeStravovanie vo firemnej jedálni teplé jedlo - na výber 3 druhy Prestávky v práci nad rámec Zákonníka prácePríspevok pri narodenení dieaa 150 €Poistenie proti škodám v zamestnaní pri obsluhe VZV 50percentKoncoroný bonusVitamínové balíkyMikulášske balíky...

 • Company CFM Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Vedenie a koordinácia kolektívu zamestnancov v lisovni kovov,-organizácia procesu výroby, -zodpovednos za plnenie plánu výroby, -riadi technické a technologické postupy súvisiace s lisovaním,-identifikácia problémov vo výrobe a návrhy riešení,-ovládanie nástrojov ISO 9001, 14001.Výhody:Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú.Výška základnej mzdy závisí od kvalifikácie uchádzaa, bude dohodnutá na osobnom pohovore.K základnej zloke mzdy sú vyplácané mesané odmeny, príplatky.Stravné lístky v hodnote 4 €....

 • Company VISIO systems s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  spolonos VISIO systems hadá nového kolegu na TPP na pozíciu Konštruktéra.Vašou náplou práce je podiea sa na inovácií našich produktov, a vytváraní výkresoch v programe.Vytvára budete nové, zaujímavé projekty, kde a nebudeme obmedzova v predstavivosti. Zabezpeíme ti rast schopností, vedomostí, zrunosti v obore.Výhody:Prid nas ocarit svojim konstrukterskym kuzlom, chutou a preciznostou tvojich projektov. Chces pracovat pre spolocnost ktora tvojej predstavivosti a fantazii vytvarat nieco nove, inovativne da zelenu ? Si na spravnej adrese a citas spravny inzerat pre tvoju karieru. Preto sa nazyvame VISIO systems. Chceme ocarit zakaznikov s perfektnym nakresom, 3D zobrazeniami a splnit im, ich niekedy nepredstavitelne tuzby a sny. Sme spicka na trhu , ktora vytvara aj nepredstavitelne. Ak chce...

 • Company RIBE Slovakia, k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - preberanie zákazníckych reklamácií, ich preverenie a zapisovanie do interného systému- spracovanie reklamácií v zákazníckych portáloch- podávanie informácií danému zákazníkovi o aktuálnom stave spracovania danej reklamácie a jej alšom riešení- riešenie zákazníckych e-mailových hlásení/saností- vyjednávanie so zákazníkom s cieom o najefektívnejšieho vyriešenia reklamácie- spracovávanie prichádzajúcich hovorov zákazníkov v súvislosti s reklamáciami od zákazníka, odpovedanie na dotazy telefonicky, emailom, písomne alebo osobne- zabezpeenie eskalácie a vasného vyriešenia problémov, v prípade, ak ich nevie rieši osobne- proaktívne riešenie vzniknutých reklamácií priamo u zákazníka (zahraniie)- spolupráca s kolegami z iných oddelení spolonosti- práca so systémom SAP- vytváranie 8D-reportov- šk...

 • Company APL TREND s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  * vyhotovuje výkresovú dokumentáciu a návrhy pre potreby spolonosti a zákazníkov* optimalizácie navrhovaných výrobných liniek, stroj. zariadení (nákladnos, komplikovanos, neefektívnos)* upozoruje na nevyhnutné zmeny vo výrobných procesoch* zhromaovanie všetkých potrebných dokumentácií pre predmet zákazky* zameriavanie jestvujúceho stavu predmetu zákazky pre potreby vyhotovenia VVD* spolupracuje s obchodným a výrobným oddelením* vykonáva vstupnú kontrolu vyrábaných dielcov od dodávatea* obchodné jednania so zákazníkomVýhody: stabilná práca stravovanie príjemný a mladý pracovný kolektív...

 • Company SLOVMAG a.s. Lubeník in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výhody:ubytovanie, bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov, finanné benefity, dni plateného vona nad rámec Zákonníka práce, príspevok pri narodení dieaa a alšie, 25percentprémie...

 • Company LVD S3, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  2D a 3D modelovanie a prezentácie strojov a astí strojov na základe poiadaviek výroby, komunikácia s vedúcim výroby, návrhy zlepšení na komponenty poda poiadaviek, aktívna spolupráca s oddelením konštrukcie v materskej spolonosti, práca s CAD SW, pravidelný reportingVýhody:ubytovanie, práca v stabilnej a rozvíjajúcej sa spolonosti, monos rozvoja...

 • Company FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Cieom je: -Zodpovednos za správne nastavenie výrobných procesov - Analyzovanie všetkých astí výrobného cyklu za úelom optimalizácie výrobného procesu a zabezpeenie technologickej kvality- Mapovanie procesov a ich analýza- Zavádzanie nových pracovných a výrobných postupov s cieom dosiahnu o najvyššiu produktivitu a kvalitu - Riadenie a nasadzovanie technických zmien- Plánovanie / Koordinovanie nábehov nových produktov po technickej stránke a tvorba layoutov- Zodpovednos za implementáciu nových projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia.Výhody:Sluobný mobilSluobný notebookHomeofficeStravovanie vo firemnej jedálni teplé jedlo - na výber 3 druhy Prestávky v práci nad rámec Zákonníka prácePríspevok pri narodenení diea...

 • Company METICON, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Zabezpeovanie výrobno-technickej dokumentácie. Posudzovanie výrobnej dokumentácie z technologického hadiska a výrobných moností firmy. Objednávanie a zabezpeovanie výrobno-technickej dokumentácie poda platných noriem a štandardov. Koordinácia priebehu tvorby výrobno-technickej dokumentácie.3D modelovanie. Programovanie CNC strojov na delenie a tvárnenie plechov....

 • Company HYDRAULI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Kreslenie hydraulických valcov v programe autocad, úprava výkresov poda potreby výroby....

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Kreslenie špeciálneho náradia pre výrobky v zmysle poiadaviek technológie výrobyPrevádzanie konštrukných opráv pouívaného náradiaZúastovanie sa overovania nového náradia vo výrobných podmienkachZabezpeovanie zmenového riadenia v oblasti náradiaPreverovanie monosti pouitia univerzálneho náradia pre nové výrobkyZabezpeovanie evidencie ŠN poda výkresových ísel a typového ŠNVedenie dennej evidencie prác a innostiPreverovanie monosti vylepšenia vyrobeného špeciálneho náradiaZabezpeenie dodriavania termínov, funknosti a realizovatenosti pri príprave konštrukných zostávVýhody:25percent prémie poda plnenia Dochádzkový bonus Odmena za EBIT Ak sú skúsenosti a prax uchádzaa ky na vyššej úrovni ako vyadujeme v pracovnej ponuke, je moné dohodnú vyššiu nástupnú mzdu. Práca v stabilnej spolonostiPruný p...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  •Ininier štandardizácie zabezpeuje technické zmeny v skupine štandardizovaných súiastok pouívaných v širokom spektre mechatronických systémov•Ako len vývojového tímu, kladie dôraz na technické, kvalitatívne a finanné náklady štandardizovaných komponentov v celosvetovom rozsahu•Pôsobí ako lokálny zástupca pre štandardizáciu komponentov a ako lokálny kontakt pre vývojových odborníkov v oblasti otázok charakteristík príslušných štandardných komponentov a ich rozhrania•Vylepšovanie a zmenové riadenie komponentov•Zhromaovanie, koordinácia a kontrola globálnych poiadaviek na štandardné komponenty a iniciovanie výsledných inností•Zabezpeenie transferu know-how týkajúceho sa štandardných komponentov •Úas na analýzach problémov v sériovej výrobe a zavedenie trvalých opatrení poda špecifikácie (kval...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  • Plánuje, koordinuje, riadi vývojové aktivity• Dohliada na proces vývoja a koordinuje všetky súvisiace funkcie (dizajn, testing at.) a dodávateov• Zodpovedá za splnenie technických poiadaviek na produkt• Zodpovedá za technickú analýzu rizík a chýb / problémov a / alebo vplyv zmien, príprava návrhov a implementácia technických zmien• Je kontaktnou osobou pre zákazníka a taktie projektového manaéra pre všetky oblasti vývoja• Vedie zmenové riadenie• Kontroluje patenty príslušného produktu• Zodpovedá za projektový reporting a príslušnú dokumentáciu...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  •Komunikácia a spolupráca s dodávatemi materiálov a sluieb (kooperácie) na zabezpeení a zlepšení kvality procesov výroby a produktov•Komunikácia s internými oddeleniami•Metodické vedenie riešenia reklamácií interných a externých zákazníkov•Tvorba internej dokumentácie (8D report, kontrolné postupy,..)•Vykonávane interných auditov•Príprava analýz, podkladov a reportov•Vykonávanie preventívnej a vzdelávacej innosti•Spolupráca pri tvorbe a uskutoovaní akných plánov, nápravných a preventívnychopatrení•Návrhy riešení k zvyšovaniu kvality•Štatistické sledovanie procesu a jeho vyhodnocovanie v nadväznosti na kvalitu•Zodpovednos za zniovanie potu reklamáciíVýhody:25 percent prémie v závislosti od plnenia stanovených cieov. Dochádzkový bonus, Odmena za EBIT - splnenie celopodnikových ukazovateov Ak...

 • Company FIMABO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • Vykonávanie vizuálnej kontroly kvality a meraní na základe výkresovej dokumentácie, vrátane výrobkov na prepracovanie• Pozastavovanie dielov, ktoré nie sú v súlade s výkresovou dokumentáciou alebo vopred stanovenými poiadavkami na kvalitu• Vystavenie protokolu o nezhode a prvotné zhodnotenie príiny nezhody v spolupráci s ininierom kvality• Zaznamenávanie výsledkov meraní do IS a vystavovanie meracích protokol a reportov pre zhodné výrobky• Obsluha meracích zariadení a prístrojov• Balenie a expedícia hotových výrobkovVýhody:- perspektívna práca v rodinnej spolonosti- príjemné, nové a moderné prostredie- jedále s výdajom stravy v priestoroch firmy cena stravnej jednotky 1€ - monos školení a profesijného rastu- odmeny- vianoné poukáky- teambuildingové akcie...

 • Company T I A, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - obsluha a nastavovanie stroja (pracovník bude zaškolený)- plánovanie výroby poda objednávky- usmerovanie, riadenie operátorov výroby (6 pracovníkov)- práca s VZV- práca v sobotuVýhody:- 4€ stravné lístky hradené plne zamestnávateom,- po skúšobnej dobe 3 mesiacov, nárast hrubej mzdy....

 • Company ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  -testovanie výrobkov z gumy, plastov, gumových kovov a gumových plastov- obsluha a programovanie testovacích zariadení- technická zodpovednos za neprerušovaný priebeh testovacieho procesu (zariadenie, hydraulický systém)- vypracovanie testovacích protokolov poda poiadaviek zákazníka a poda štandardov CTVC- komunikácia výsledkov testov so iadateom- spolupráca na oddelení vývoja a zlepšovania testovacieho procesu- spolupráca pri rozšírení a prispôsobení testovacieho strojného zariadeniaVýhody:Rôzne benefity, bohatý sociálny program:- 13. a 14. plat vo výške 75percent priemerného mesaného platu- príspevok na dopravu do zamestnania a spä z miesta trvalého bydliska- príspevok na stravovanie a pitný reim- príspevok do III. dôchodkového piliera- rôzne nepeané benefity...

 • Company Aliter Technologies, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - zber a analýza poiadaviek, spracovanie systémových a technických špecifikácií- návrh a integrácia elektronických (HW) zariadení zahrujúca napríklad zdroje, dátové zbernice, komunikané rozhrania pre rádiové zariadenia a „embedded“ systémy s výkonnými procesorovými jednotkami, obvody ochrán, filtre a podobne- návrh obvodového zapojenia, výber vhodných komponentov, návrh viacvrstvových dosiek plošných spojov (Altium Designer), generovanie výrobných podkladov pre výrobu, prototypová realizácia a verifikácia- spracovanie a vedenie vývojovej dokumentácie- tvorba a riadenie výrobnej dokumentácie zahajúca tvorbu technických výkresov elektronických zariadení, systémov, montáne, oivovacie a testovacie postupy- montá a oivenie elektronických zariadení- testovanie a servisná podpora elektronických z...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters