Jobmonitor. Search results for Manufacturing supervisors

35 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing supervisorsx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  - vedie a motivuje podriadených pracovníkov- komunikácia so zainteresovanými stranami projektu a spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spolonosti- denná kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z plánu výroby- zodpovedá za preberanie a odovzdávanie pracovných zmien so záznamami a dôleitých opatrení a úlohách- stará sa o hospodárnos pri spotrebe materiálu a energie a pri pouívaní náradia a pomôcok- zabezpeuje organizáciu zdrojov, riadenie innosti dielne, dodriavanie pracovnej, technologickej disciplíny a starostlivos o poriadok na dielni- zabezpeuje dodriavanie bezpenostných a protipoiarnych predpisov, poadovanú kvalitu výroby a odstránenie príin zmätkov- zabezpeuje odstraovanie porúch strojov, zariadení, špeciálneho náradia a zabezpeovania ich náhrady- zabezpeuje izoláciu nezhodných v...

 • Company MAHAX Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:- riadenie výrobného týmu s cieom zabezpei plynulý chod výroby a splnenie denného výrobného plánu- minimalizácia prestojov a maximálnu efektívnos výrobného procesu, vyuitie surovín, strojov a udí- dodriavanie stanovených pracovných postupov a poiadaviek na kvalitu- zabezpeenie ochrany zdravia a bezpenosti pri práci- plánovanie a zabezpeenie udských zdrojov, zaškolenie, rozvoj, motiváciu, neustále zvyšovanie kvalifikácie a pravidelné vyhodnocovanie práce podriadených- iniciatívnu spoluprácu s ostatnými oddeleniami za úelom splnenia stanovených cieov- vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia podnecujúceho na odborný rast, kreativitu a výkon zamestnancov- okamité riešenie vzniknutých problémov prostredníctvom QRQC a 5W analýzy, podávanie...

 • Company Kongsberg Automotive, s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Dohliadanie a koordinovanie inností výrobného procesu,- zabezpeenie výroby poda plánu, vas a v poadovanej kvalite,- organizácia práce a pracovníkov na zverenom úseku z pohadu disciplíny, BOZP, kvality,- s tým spojená administratíva/dokumentácia/dochádzka, - zlepšenie procesov a podpora Lean aktivít (Kaizen, 5S…),- hodnotenie zamestnancov a motivácia, ich rozvoj, aktívna participácia na tvorbe rozvojových programov.Výhody:- výška mzdy dohodou na základe súseností- zaujímavé finanné ohodnotenie so štvrroným bonusom- práca v medzinárodnej spolonosti- monos neustáleho osobného rastu, vzdelávanie poda individuálnych potrieb - príspevok zamestnávatea do 3. piliera- vernostné za odpracované rokyMáme bohatý sociálny program pre zamestnancov: permanentky na hokejové zápasy HK Nitra permane...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Boľ
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Prosím, venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte skúsenos ako vedúci menšieho tímu vo výrobe a rozprávate po anglicky, prosím preítajte si našu ponuku. Vašou náplou práce bude:* Dôkladná znalos výrobného procesu na zverenom úseku a dohad nad jeho bezporuchovým chodom* Vedenie a podpora tímu k dosiahnutiu stanovených cieov* Zabezpeenie potrebných tréningov pre nových zamestnancov na oddelení montáe* Zodpovednos za zalenenie všetkých lenov tímu* Zabezpeenie dodriavania dohodnutých noriem, procesov a bezpenosti pracoviska * Rozvíja, dokumentova a zabezpeova štandardizovanú prácu a stabilnú produkciu poda štandardných prevádzkových postupov. *Zabezpete, aby tím bol primerane vyškolený, a aby sa riadil štandard...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Boľ
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Prosím, venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte skúsenos ako vedúci menšieho tímu vo výrobe a rozprávate po anglicky, prosím preítajte si našu ponuku. Vašou náplou práce bude:* Dôkladná znalos výrobného procesu na zverenom úseku a dohad nad jeho bezporuchovým chodom* Vedenie a podpora tímu k dosiahnutiu stanovených cieov* Zabezpeenie potrebných tréningov pre nových zamestnancov na oddelení montáe* Zodpovednos za zalenenie všetkých lenov tímu* Zabezpeenie dodriavania dohodnutých noriem, procesov a bezpenosti pracoviska * Rozvíja, dokumentova a zabezpeova štandardizovanú prácu a stabilnú produkciu poda štandardných prevádzkových postupov. *Zabezpete, aby tím bol primerane vyškolený, a aby sa riadil štandard...

 • Company Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Riadenie cca 20 lenného tímu.Školenie zvereného tímu.Dohad na disciplínu a dodriavanie bezpenostných predpisov zvereného tímu.Dodriavanie spokojnosti plnenia záväzkov klientov.Rešpektovanie pracovných postupov, smerníc, interných predpisov.Dohliadanie na správnos aplikácii operácii auto-kontroly.Dodriavanie asového plánu preventívnej údrby.Kontrola výrobných asov.Spracovanie príslušnej výrobnej dokumentácie.Organizovanie práce s ohadom na rešpektovanie vymedzených asov, zniovanie namáhavosti, uprednostovanie pozornosti pri práci a uahovanie samokontrol, odber vzoriek.Práca na 3 zmeny.Výhody:- práca priamo v internom stave na hlavný pracovný pomer pre nášho významného klienta- príjemné pracovné prostredie neprašné, nehluné, v zime vykurované, v lete klimatizované - moderné výrobné a montán...

 • Company METAL CONTAINER, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - zabezpeenie a organizovanie práce vo výrobnom procese- ítanie a pouívanie technických podkladov- kontrola procesu výroby (kontrola zvarov, oistenie prskancov, odmastenie kontajnera, ...)Výhody:základná zloka mzdy závisí od skúseností a zruností uchádzaa...

 • Company ANTOLIN TRNAVA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vedenie výrobných pracovníkov spolonosti, ich usmerovanie a kontrola,naahovanie koe, koenky a textílie na plastové diely....

 • Company JMJ+ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - riadenie a koordinácia výrobného procesu v súlade s plánom výroby- plánovanie a organizovanie práce v pridelenom úseku výrobného procesu- kontrola riadnej výroby - prideovanie pracovných úloh podriadeným zamestnancom- zabezpeenie vasného prísunu materiálu na jednotlivé pracoviská- vedenie a motivácia podriadených pracovníkov- denné hlásenie - konená výška ponúkaného platu závisí od skúsenosti kandidáta...

 • Company FMB s.r.o. in Mikula
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -Vedenie a riadenie kolektívu udí-Rozdeovanie pracovníkov a práce-Kontrola pracovníkov a vykonanej práceVýhody:-Práca v stabilnej medzinárodnej firme-Dlhodobé a perspektívne pracovné miesto-Monos práce nadas za nadštandardné príplatky-Náborový benefit a do výšky 800,00€-Finanná motivácia pre dochádzajúcich pracovníkov-Príspevky na ubytovanie, pri svadbe, narodení dieaa-Vianoné odmeny-Vernostné odmeny-Stravovanie v objekte zamestnávatea v cene 0,97€-Spoloensko-kultúrne podujatia – zimná a letná akcia, Mikuláš pre deti-Príplatky za vyuívanie kvalifikácie v praxi-Príplatky za saené prostredie-Koncoroné odmeny-Pravidelné vyplácanie mzdy...

 • Company TOMATA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Riadenie a zabezpeenie plynulého chodu výroby,- zodpovednos za správne a vasné prideovanie pracovných úloh jednotlivým podriadeným zamestnancom v súlade s výrobným plánom a technologickým postupom,- zabezpeenie dodriavania pracovných, technologických a bezpenostných predpisov,- sledovanie dochádzky zamestnancov na zmene a vedenie dochádzky,- nutnos pracova v trojzmennej prevádzke....

 • Company Velička, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -organizácie výroba na pracovnej zmene, normovanie receptúr na výrobu pekárenských výrobkov, sumarizácia výroby,-na ponúkanú prácu zauímeVýhody:zabezpeené ubytovanie zo vzdialenosti väšej ako 50 km, benefit na pek. výrobkoch...

 • Company Visteon Electronics Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Zodpovednos za SMT výrobné linky- Sledovanie výrobných indikátov (OEE, nepodarkovos, prestoje)- Podieanie sa na zaškoovacom procese operátorov- Podieanie sa na zlepšovaní výrobného procesu- 3 zmenná prevádzka- Schvaovanie dochádzky, dokumentácie a admistratívne práceVýhody:- 13. - Vianoný plat- Príspevok na stravovanie- Viacero firemných eventov Family day, Vianoná párty- Bohatý sociálny program pitný reim, vianoné poukáky, vitamínové balíky, vstupenky do aquaparku masáe a iné - Športové aktivity- Stabilná práca v medzinárodnej spolonosti a monos pracova s najmodernejšími technológiami- Príleitos zapoji sa do interného rozvojového programu- Interné a externé jazykové a PC kurzy...

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Teplá
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Organizova a riadi práce zverenej dielne - výroba a oprava koajových vozidiel.Výhody:- celková mzda brutto 1000 - 1200 EUR, výška mzdy je závislá od odborných skúseností a znalostí- odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy- 13. a 14. plat- vianoná odmena- pracovné jubileá do 860 EUR- príspevok pri narodení dieaa 300 EUR- príspevok darcom krvi do 166 EUR- teplá strava, pitný reim, cez víkend gastrolístky- organizovanie športových a spoloenských podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- práca v stabilnej a perspektívnej spolonostialšie informácie na ...

 • Company Foxconn Slovakia, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O PRÁCU: výberové konania sa uskutoujú v priestoroch spolonosti Foxconn iba v termínoch: utorok o 13.30 a štvrtok o 10.00. Prosíme o dodriavanie týchto termínov.Nápl práce:•Nastavuje, riadi a kontroluje výrobné procesy•Riadi 17 - 30 zamestnancov•Dohliada na plnenie cieov výroby (kvalita, výkon, BOZP) •Vypracováva dokumentáciu a rôzne záznamyVýhody:-Zázemie stabilnej nadnárodnej spolonosti-Odmena za dobrú dochádzku vo výške 100€-Výkonnostný bonus do výšky 80€-Zmenové príplatky-13. a 14. plat-Príspevok na dochádzanie do práce od 15€ do 150€-Monos vyuíva zamestnaneckú autobusovú dopravu-Monos kariérneho rastu-Firemné stravovanie-ivotné a úrazové poistenie-Pravidelné zamestnanecké akcie-Monos odporui svojho známeho a získa 300€ náborovú prémiu-Príspevky zo sociálneho f...

 • Company PCA Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  •Zabezpeova menšie opravy výrobných zariadení•Udriava plynulos chodu výroby•Zúastova sa na zabezpeení spoahlivosti zariadení•Navrhova zmeny a podiea sa na neustálom zlepšovaní produktu a procesu•Pravidelne hlási poruchy s následnou analýzou poruchy a návrhy riešenia poruchy•Dodriava a aplikova bezpenostné pokyny a pracovné štandardy•Koordinovy a školi tím cca 5-7 výrobných pracovníkov na výrobných linkách a posudzova ich spôsobilos.•Zaškoova udí na pracovné posty•Zásobova dostatok dielcov na pracovnom poste•Vykonáva operácie údrby 1. stupa a podiea sa na TPM•Zabezpeova potreby svojho pracovného tímu (objednávanie a nosenie prostriedkov OOPP), vykonáva obhliadku priestorov a rieši nedostatkyVýhody:-Adekvátne finanné ohodnotenie základný plat, výkonnostná prémia, vernostný bonus , 13. plat...

 • Company PCA Slovakia, s.r.o. in Trnava
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  • Na svojom pracovnom úseku zabezpeuje výrobu z hadiska kvality, mnostva a asu dodriavajúc pracovný cyklus a štandard.• Koordinuje a školí tím výrobných operátorov na výrobných linkách, aby vedeli ovláda pracovné posty svojho modulu, posudzuje spôsobilos výrobného operátora, ktorý sa pripravuje na získanie oprávnenia.• Pomáha výrobným operátorom v prípade akostí, zaznamenáva kadý zásah a rieši vzniknuté problémy vo výrobe, vykonáva dodatoné úpravy astí produktu vo svojom pracovnom tíme, izoluje nevyhovujúce dielce.• Pozná všetky pozície svojho pracovného modulu a pravidelne ich kontroluje .• Vykonáva operácie údrby prvého stupa a podiea sa na TPM .• Zabezpeuje potreby svojho pracovného tímu v oblasti vybavenia (objednávanie a nosenie prostriedkov osobnej ochrany), vykonáva obhliadku priest...

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  State sa súasou našej globálnej spolonosti a pridajte sa k nášmu výrobnému tímu!Zmenový majster, ktorého hadáme bude: riadi, organizova, kontrolova a zlepšova procesy na pridelenej zmene a pracovisku rieši prevádzkové problémy v oblasti bezpenosti, výroby a kvality koordinova tím 40 udí riadi posuny operátorov v rámci pracoviska na zmene vykonáva deklarácie výroby s cieom zaevidova fyzicky stav výrobkov a materiálov v elektronickom systéme kontrolova správnos evidencie odstávok kontrolova a uzatvára dochádzku podriadených vytvára plány dovoleniek a dohliada na erpanie dovoleniek hodnoti pracovný výkon a navrhova individuálne úpravy miezd zamestnancov a pracovné povýšenie aplikova disciplinárne opatrenia priamo zodpoveda za bezpenos na zmene, evidova pracovné úrazy, spolupracova s tímom EHS...

 • Company JAVORINA, výrobné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  zaradený do výrobného procesu výroby nábytku ako pomocný riadiaci pracovník pre plánovanie, normovanie, technologické postupy a konštrukciu nábytku, majster, asistent veduceho vyroby...

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Teplá
  14.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Organizova a riadi práce zverenej dielne - výroba a oprava koajových vozidiel.Výhody:-- celková mzda brutto 1000 - 1200 EUR, výška mzdy je závislá od odborných skúseností a znalostí- odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy- 13. a 14. plat- vianoná odmena- pracovné jubileá do 860 EUR- príspevok pri narodení dieaa 300 EUR- príspevok darcom krvi do 166 EUR- teplá strava, pitný reim, cez víkend gastrolístky- organizovanie športových a spoloenských podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- práca v stabilnej a perspektívnej spolonostialšie informácie na ...

 • Company K - SUPRA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Zabezpeenie a organizovanie práce na urenom výrobnom stredisku poda stanoveného operatívneho plánu strojárskej výroby.Výhody:- mzda základná sadzba 840,-€ mes. prémie- mesaný príplatok 150,-- €- práca v stabilnej spolonosti- výplata vdy naas...

 • Company Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  majster odbornej výchovy v odbore elektrotechnik-slaboprúdpoaduje sa bezúhpnnos, zodpovednos, vzah k pedagogickej práciPonúkaná mzda je v zmysle zákona .553/2003 Z.z.Výhody:bez výhod...

 • Company BEGE spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - koordinovanie a riadenie zamestnancov na pracovnej zmene- zadeovanie práce na jednotlivé pracovné pozície poda plánu výroby- kontrolovanie plynulého chodu výroby a plnenia denného plánu- dohliadanie na dodriavanie pracovných postupov, vnútropodnikových predpisov a predpisov BOZP a PO- zodpovednos za zaškoovanie nových zamestnancov na pracovisku- sledovanie rozpracovanosti jednotlivých zákaziek vo výrobe- spolupráca s manaérom výroby pri riešení problémov a koordinácii výroby- zodpovednos za efektívne vyuitie strojov (materiál a zamestnanci)Výhody:Po zauení hrubá mzda 1250,- € mesiac....

 • Company SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  riadenie výroby na pracovisku, spolupráca pri vypracovaní operatívneho plánu dielne, zodpovednos za rozdelenie výrobnej dokumentácie,  pravidelné reportovanie Kórejskej centrále spolonosti, jednanie s kúovými klientmi v kórejskom jazyku...

 • Company IVIM s.r.o. Trebišov in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  riadenie pracovníkov výrobyzameriavanie zákaziek u odberateovspracovanie zákaziek (vizualizácia, cenová ponuka)koordinácia výrobného procesuvyhadávanie zákaziekVýhody:podiel na hospodárskom výsledku výroby...

 • Company KRUPA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Prijímanie a zabezpeovanie zakázok, organizácia práce na knihárskej dielni, komunikácia so zákazníkom, fakturácia a skladové hospodárstvo......

 • Company Visteon Electronics Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Koordinácia a výkon úloh vo výrobnej jednotke výrobnej jednotke / montáných linkách- Zaisti dodriavanie plánovaných parametrov pre urené výrobne linky / zmenu – produktivitu, kvalitu- Riadi zrunos a disciplínu pracovníkov na dosahovnanie plánovaného výkonu - Organizova aplikovanie systémov a procesov súvisiacich s udriavanim kvality a bezpenosti práce- Organizova aplikovanie Visteon štandardov na dosahovanie plánovaných cieov- Výkon úloh zadaných Koordinátorom výroby / Supervízorom - Montá prístrojových dosiek pre automobily- Obsluha liniek na osádzanie dosiek plošných spojov (SMT)- Kontrola výrobkov- Balenie vyrobených kusov- Udriavanie istoty na pracoviskuVýhody:- NÁSTUPNÝ BONUS 200€- práca s modernými technológiami po nástupe sa Vám venujú skúsení lektori, ktorí Vás všetko potrebné ...

 • Company IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Jasná in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vykonávanie inností vo výrobe   - podpora a úas na tvorbe denných výrobných plánov - vedenie a reportovanie výrobnej evidencie - riadenie a motivácia stredne vekého pracovného kolektívu (cca 20-30 zamestnancov) - riešenie personálnych otázok súvisiacich s vedením zvereného kolektívu zamestnancov - operatívna analýza a riešenie problémov ako aj iastkových úloh poda zadelenia na jednotlivé oddeleniadodriavanie    noriem interných postupov - kontrola a zabezpeovanie kvality - participácia na tvorba technologických postupov a pracovných inštrukcií - participácia na implementácií nových výrobkov do výroby a modifikácií do výrobe - participácia na kontrole, analýze a zlepšovaní procesov - participácia na starostlivos o linky a stroje a o príslušné technologické zariadenia, programovanie, nasta...

 • Company DOPPLER SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  prax so šitím a strihaním látokkontrola a prerozdelovanie vyrobných planovVýhody:stravné listkypremie...

 • Company Zaluman s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - plánovanie, riadenie a organizácia existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít poda výrobného plánu- znalos vo výrobe hliníkových okien a dverí- okovávanie hliníkových výrobkov- riešenie technických problémov- sleduje a zabezpeuje materiál- zodpovedá za denný vývoz /vlastná expedícia na kadej hale- riadenie technologických zmien, implementovanie nových technológií a postupov-zodpovedanie za dodriavanie bezpenostných noriem ako aj noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001- spolupráca pri riešení reklamácií a prijímaní nápravných opatreníVýhody:Ponúkame:- stabilnú prácu- dochádzkový bonus- príspevok na školenie...

 • Company LAVADO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  brúsenie mramoru, uly montáe hrobov, pomocné prace...

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Rovné
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Plánovanie postupnosti montáe oceových konštrukcií,- plánovanie montánych kapacít,- technický dozor na stavenisku, - vypracovávanie technických reportov o priebehu montánych prác (v AJ),- príprava, riadenie a koordinovanie projektov po celom svete! (cca 90% výkonu práce sa uskutouje v zahranií),- zodpovednos za dodranie termínov, ceny a kvality vykonaných prác, normohodín diela,- zastupovanie spolonosti na kontrolných doch a pri rokovaniach s dodávatemi,- v prípade potreby priamy výkon montánych prác.Výhody:Základná zloka mzdy brutto a alšie odmeny od 1 500 € do 2000 € brutto mesane v závislosti od relevantných pracovných skúseností, úrovne ovládania cudzieho jazyka a alších poiadaviek na danú pozíciu.Okrem základnej mesanej mzdy je súasou odmeovania variabilná zloka mzdy vo výške od 0...

 • Company Sydam s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vedenie kolektívu drevovýroby, výroba paliet, výroba drevených boxov a obalov. Rozdeovanie roboty, zodpovednos za dodriavanie termínov....

 • Company JUSTUR, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Riadi a organizuje výrobný proces poda plánu výroby.Vedie, motivuje a hodnotí pracovný výkon podriadených pracovníkov.Kontroluje dodriavania kvality práce a plnenie kvalitatívnych a termínových cieov.Zodpovedá za dodriavanie technologických a pracovných postupov.Zodpovedá za zaškoovanie pracovníkov.Pravidelne reportuje poda poiadaviek svojich nadriadených.Monitoruje produktivitu, výkonové normy.Rieši problémové situácie, prijíma a realizuje nápravné opatrenia.Zavádza zlepšenia a podiea sa na zlepšovaní.Výhody:Motivujúce ohodnotenieŠiroký sociálny program s podporou kultúry, športu a regenerácie masáe, plávanie, príspevky na dovolenky Výrazný príspevok na teplú stravu, pracovník platí iba 0,30 Eur za kompletné jedloPríspevok na okovaciu vakcínu proti chrípkePríspevky v prípade významných i...

 • Company SALESIANER MIETTEX s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Efektívna koordinácia pracích procesov a zamestnancov.Rozdeovanie a riadenie zamestnancov pri jednotlivých strojoch.Školenie nových zamestnancov.Denný report pracovných výsledkov a permanentná komunikácia s vedúcou prevádzky.Denná komunikácia so zákazníckym centrom, skladom, oddelením HR a administratívou.Zabezpeenie výrobných a pomocných zloiek potrebných k produkcii.Zabezpeenie integrácie nových zákazníkov a sluieb v prevádzke (s pomocou zákazníckeho centra a vedenia spolonosti).Aktívna spolupráca pre úspešnú prípravu dodávky a dokonenie zákazníkov.Práca na plný úväzok a 2 zmeny.Výhody:odmeny do 250 € mesane, mobilný telefón, pracovné obleenie...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing supervisors Edit filters