Jobmonitor. Search results for Manufacturing supervisors

16 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing supervisorsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company Agropodnik a.s. Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  obsluha obilných síl z velínu. K základnej mzde sú poskytované prémie....

 • Company Mata Automotive Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  -    znalos výroby a výrobných procesov-    kolektívne jednania, manaovanie zamestnancov, zúastova sa výrobného procesu-    skúsenosti z automotive výhodouVzhadom k vekému potu iadostí, si vyhradzujeme právo kontaktova iba vybraných uchádzaov. Vopred akujeme všetkým záujemcom za zaslanie ivotopisov....

 • Company OMNIA KLF, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •Dohliadanie a koordinovanie inností výrobného procesu.•Plánovanie a organizovanie práce v pridelenom úseku výrobného procesu.•Príprava operatívnych plánov a ich vyhodnocovanie•Zostavovanie a rozdeovanie plánov výrobného procesu na dennej báze•Vedenie a kontrola tímu•Plánovanie zmien a dovoleniek•Operatívne riešenie vzniknutých problémov•Zbieranie a vyhodnocovanie dát a výstupov z výrobného procesu•Vypracovávanie pravidelných reportov•Zabezpeovanie dodriavania pracovných a technologických postupov.•Zabezpeovanie dodriavania stanovených asových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese •Vedenie prevádzkovej dokumentácie.•Vedenie, motivovanie, výber a hodnotenie podriadených zamestnancov.•Zabezpeovanie dodriavania bezpenosti pri práci.Výhody:Upresnenie mzdový...

 • Company Správca zálohového systému n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Kúové zodpovednosti pozície sú:- Zodpovednos za plánovanie, organizáciu a kontrolu výrobného procesu na zmene v zmysle kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateov. Riadenie pracovníkov na zmene. Zodpovednos za dodriavanie BOZP a dodriavanie technologických postupov vo výrobnom procese na zmene.- Riadenie pracovníkov na linke a zmene;- Zodpovedá za dodriavanie výkonnosti produkcie na zmene;- Chod linky po technickej aj kvalitatívnej stránke;- Riešenie neštandardných udalostí na linke a zmene;- Zodpovedá dodriavanie BOZP a technologických postupov;- Zodpovedá za nahlasovanie, koordináciu a spoluorganizovanie prác pri servisnom zásahu a organizáciu prípadnej opravy;- Zodpovednos za vykonávanie autonómnej údrby v Triediacom centre;- Koordinuje príjem materiálu a expedíciu produkcie s externým...

 • Company SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - zodpovednos za príslušnú as výroby - riadenie, plnenie noriem, plánov, dodriavanie technológií- riadenie a kontrola innosti operátorov- zaškolovanie nových pracovníkov, hodnotenie a motivácia zverených pracovníkov, spracovávanie podkladov pre mzdy- dohad nad dodriavaním BOZP, PO, 6S, Zákonníka práce, firemných smerníc a predpisovVýhody:- práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti- jazykové a iné odborné vzdelávanie- roné odmeny- priaznivé podmienky pre osobný rast a rozvoj...

 • Company DELFINGEN SK Nitra, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - organizovanie práce podriadených zamestnancov- kontrola plnenia výrobného plánu - hlásenie a evidencia porúch na technologickom zariadení - príprava vstupného a obalového materiálu - vizuálna kontrola kvality výrobkov - práca v systéme evidencie výrobkov - vypisovanie denných formulárov, evidencia personálnej dokumentácie podriadeného zamestnanca- príprava podkladov pre hodnotenie zamestnanca - preberanie a odovzdávanie pracovnej zmeny po kontrole stavu strojov a nástrojov, dokumentácie Práca v 3 zmennej prevádzke, 05:50-13:50, 13:50-21:50, 21:50-05:50, práca v istom klimatizovanom prostredí, nenároná na fyzickú prácu.Ide o pracovný pomer na dobu uritú-zastupovanie MD.Výhody:Ponúkame:- príspevok na stravu nad rámec zákona- bonus za vernos- variabilná zloka mzdy - vedenie tímu, efektivita...

 • Company CFM Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Vedie kolektív pracovnej zmeny v lisovni kovov,- organizuje chod výroby,- dohliada na dodriavanie výrobných postupov, - zodpovedá za plnenie plánu výroby, - školí a zacviuje nových zamestnancov,- udriava dokumentáciu.Výhody:Perspektíva predenia pracovného pomeru na dobu neuritú.Výška základnej mzdy závisí od kvalifikácie uchádzaa, bude dohodnutá na osobnom pohovore.K základnej zloke mzdy sú vyplácané mesané odmeny, príplatky.Stravné lístky v hodnote 4 €....

 • Company MPC PLUS spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  -vedie a kontroluje výrobný proces po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej- zodpovedá za dodriavanie technologickej disciplíny vo všetkých fázach výrobného procesu- zabezpeuje vedenie operatívnej evidencie poda podnikových postupov a smernícVýhody:prémie a príplatky nad úrove Zákonníka práce...

 • Company PROPER Service SK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Zmenový majster zodpovedá za riadny a plynulý chod pridelenej pracovnej zmeny ,za riadenie a vedenie zvereného kolektívu, pracovných postupov,..Výhody:- mzdové podmienky : od 855-1600 EUR mesiacMzda je závislá od skúseností kandidáta a je predmetom dohody poas výberového konania.Príplatky za noné zmeny, víkendové zmeny - odmeny - bonusy....

 • Company IEE Sensing Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - odborný a disciplinárny dozor zverených zamestnancov (operátor výroby,nastavova strojov a zariadení)- starostlivos o podriadených (hodnotenia, školenia)- technické obstarávanie výroby (odstraovanie prekáok v práci, zabezpeovanie pomôcok a potrebného zariadenia, kontrola údrby)- zodpovednos za kvalitu výroby (materiál,výstupná kontrola) a realizáciu objednávok- spolupráca pri vykonávaní inventúr- zodpovednos za bezpenos na pracovisku v súlade s BOZP- zodpovednos za dosahovanie cieov a zlepšovanie aktuálnych procesovZmennos - 8 hod zmeny (2 dni ranná 6:00-14:00, 2 dni poobedná 14:00-22:00, 2 dni noná 22:00-6:00 a 2 dni vono)Zastupovanie poas materskej dovolenkyVýhody:Zmenové príplatky poda zákona aj nad rámec zákona:- Kadorone : koncoroný bonus , vernostný bonus- Bonus za odporuenie kandid...

 • Company KAMAX Fasteners s.r.o. in Lok
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  1. Spolupracuje na tvorbe a vyhodnotení mesaných plánov výroby. 2. Plní úlohy vyplývajúce z podnikových cieov a politiky kvality pre výrobu. 3. Zodpovedá za riadnu starostlivos o stroje a zariadenia na oddelení výroby. 4. Zodpovedá za ochranu ivotného prostredia a dodriavanie zásad environmentálnej politiky v rámci výroby. 5. Vyhodnocuje nábeh nových výrobkov vo výrobe a navrhuje opatrenia smerujúce k ich rýchlemu zavedeniu do sériovej výroby. 6. Navrhuje opatrenia na zlepšenie kvality na oddelení výroby a zaisuje ich plnenie. 7. Kontroluje dodriavanie predpisov a technologických postupov. 8. Motivuje podriadených pracovníkov s cieom zaistenia maximálnej produktivity práce. 9. V pravidelných intervaloch, ktoré stanovuje manaér výroby, vykonáva hodnotenie podriadených pracovníkov.10. Riadi ...

 • Company Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - zodpovedá za dodriavanie postupov a vedenie dokumentácie v procese opráv a údrby vozidiel,- organizuje innos v opravárenskej dielni a zadeuje automechanikov na jednotlivé opravy vozidiel,- analyzuje príiny jednotlivých porúch motorových vozidiel a stanovuje postup opravy,- zodpovedá za funknos a údrbu strojov, zariadení, prístrojov.Výhody:- cestovné výhody pre zamestnancov a rodinných príslušníkov na linkách spolonosti,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- práca v stabilnej spolonosti....

 • Company BJ Energy, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - koordinácia zamestnancov výroby na pridelenej zmene- riadenie a organizácia zmeny poda výrobného plánu- riadenie objemu a kontrola dodriavania kvality výroby- evidencia a kontrola odpracovaných hodín- organizácia zaškolenia a preškolenia pracovníkov- kontrola BOZP a dodriavanie PO- riešenie problémových situácií, prijímanie a realizovanie nápravných opatrení na ich odstránenie- zodpovedanie za zaškoovanie nových zamestnancov- Zodpovedanie za prideovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie a zvyšovanie kvality a kvantity výrobkov.- vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu podriadených zamestnancov- v spolupráci s údrbou zodpovednos za technický stav strojov a nástrojov- dohliadanie nad dodriavaním štandardov ISOVýhody:Ponúkaná mzda je v priemere od 1000 € - 2000€ mesane b...

 • Company MAHLE Behr Námestovo s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  * poda plánu výroby zodpovedá za prípravu a výmenu nástrojov na zariadení.* zorauje a nastavuje periférne zariadenia ako dopravníky, stolíky, testovacie jednotky potrebné k produkcii poa daného typu modelu.* poda plánu preventívnej údrby zodpovedá za overenie a vykonanie preventívnej údrby.Výhody: rozmedzie mzdy medzi 5,31 € hod - 6,11 € hod pohyblivá zloka mzdy za splnenie ukazovateov 0,30 € hod bonus za podiel na produktivite 0,20 € hod vianoné odmeny DDS 3. pilier rôzne benefity zo sociálneho programu...

 • Company Fekollini s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - nastavenie, riadenie a kontrola výroby obloeného peiva- optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania- realizácia a implementácia nových technológií do výrobného procesu- tvorba normoasov a prepoty efektivity výrobných procesov- vedenie a kontrolovanie technickej a výrobnej dokumentácieVýhody:- variabilná zloka mzdy 700 e- tradiný zamestnávate v regióne s viac ako 20 ronou históriou- významná , stabilná spolonos- motivané finanné ohodnotenie- športové, spoloenské a kultúrne aktivity zamestnancov- spoloenské podujatia- školenia a alšie vzdelávanie- zavy na produkty vlastnej spolonosti...

 • Company CCS - Cargo Customs Service s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vedenie zmeny- administratíva a reporting procesov- práca s PC/skener - výrobný a skladový systém- zodpovednos za chod logistiky a výroby na zmeneVýhody:- Mesaná odmena: do výšky 460 eur brutto mesiac,- dochádzkový bonus: 250 eur brutto mesiac,- príplatky poda zákona navyše k mesanej mzde,- zabezpeenie ubytovania príspevok na ubytovanie,- práca v stabilnej spolonosti....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing supervisors Edit filters