Jobmonitor. Search results for Management and organization analysts

47 Jobs found

Used filters:
 • Management and organization analystsx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company SPPP Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  • príprava ponúk pre nové projekty, zostavovanie asového a finanného plánu pri nábehu nového projektu,• dodriavanie noriem ISO a IATF, aktuálne platných zákonov, interných postupov a smerníc, kontrolných plánov,• zostavovanie plánov úpravy projektu za chodu,• sledovanie hlavných mínikov projektu, plánovanie a vykonávanie interného monitorovania priebehu projektu,• riadenie strategických rizík a projektových rizík vyplývajúcich zo samotného projektu a hadanie vhodného riešenia,• odsúhlasovanie technickej stratégie a stratégie kvality s lenmi projektového tímu,• report dodávateom, zákazníkom a manamentu spolonosti o aktuálnom stave projektu,• vypracovávanie správy o ukonení projektu,• zodpovednos za validáciu testov,• vykonávanie dohadu nad výrobou, overovanie prototypov výrobkov vo fáze výv...

 • Company Tatranská mliekáreň a.s. in Diel
  23.01.2020

  - zabezpeovanie investiných akcií (príprava projektovej dokumentácie, organizácie výberových konaní, príprava zmluvnej dokumentácie, preberanie hotových diel a spolupráca s dodávatemi technológie, úradmi),- zabezpeovanie akcií na získanie dotaných príspevkov,- monitorovanie existujúcich technológií na trhu, vyuívanie a rozširovanie vedecko-technických informácií.Výhody:- práca v stabilnej spolonosti, sociálne benefity,- zaujímavá a dynamická práca, zaškolenie,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- monos odborného rastu....

 • Company GREAT register, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  -Zodpovedá za riadenie projektov od ich zaiatku a po koniec-Riadi tím spolupracovníkov-Komunikácia s klientmi-Zodpovednos za naplnenie plánu projektu...

 • Company Strojmont, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  zamestnanec riadi výrobu, montáe, rekonštrukcie a opravy technolog. zariadení...

 • Company Úrad pre verejné obstarávanie in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  V rámci implementácie normy STN ISO 37001 Manamet boja proti korupcii vykonáva najmä tieto innosti: • úzko spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré plnia úlohy v oblasti boja proti korupcii; • prijíma a monitoruje podania poukazujúce na korupné správanie, v tejto oblasti spolupracuje s orgánmi innými v trestnom konaní; • zabezpeuje vzdelávaciu innos v oblasti prevencie korupcie pre zamestnancov úradu v spolupráci s orgánmi štátu, ktoré plnia úlohy v oblasti boja proti korupcii; • spolupracuje so zodpovednou osobou pri preverovaní oznámení o protispoloenskej innosti;• koordinuje aktivity týkajúce sa protikorupnej prevencie vrátane celého procesu riadenia korupných rizík na úrade;• uskutouje prieskumy, anaylizuje a vyhodnocuje korupné riziká;• zodpovedá za dokumentáciu systému riadenia korupných ...

 • Company cargo - partner SR, s.r.o. in Sap
  22.01.2020

  - ReportingFirst level support for the implemented reports on the Jasper Reporting PlatformParticipation on implementation of new reports and processes, their adaption, trainings and further coordination of regional and country controllersParticipation on various projectsActive participation on further development of jasper reporting platform & CP tools platform for finance (documentation, glossary, manuals, testing, training, etc.)Preparation of various regular and ad hoc financial and operational reports and rankings for headquarters, regions and countriesMaintenance of master data in SAP, AS400 (cost centers, profit centers, etc.)- Month End ClosingConsolidation of financial results from countries on corporate level to deliver outcome for whole international groupClose cooperation with ...

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •Odborná innos v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov,•metodické usmerovanie prijímateov v rámci implementácie projektov,•administratívne overovanie iadostí o nenávratný finanný príspevok a zazmluvovanie projektov, •komplexné zabezpeovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov,•kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie iadostí o platbu predloené prijímatemi v rámci administratívnej finannej kontroly iadosti o platbu,•vykonávanie finannej kontroly na mieste a následné spracovanie výstupov z kontrol•monitorovanie a dodriavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane finannej kontroly na mieste,•vypracovávanie stanovísk pre monitorovacie správy predloené prijímatemi,•zadávanie údajov do systému ITMS2014+, prípadne in...

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Ruská
  22.01.2020

  Zodpovednos za spracúvanie finanných dát ohadom zmlúv v CRO so zazmluvnenými nemocnicami, klinetmi a doktormi a proces uhrázania faktúr a pohadávok. Pracovník je zodpovedný taktie za spracovanie a zadokumentovanie zmlúv pre jednotlivé zazmluvnené nemocnice a získavanie dôleitých informácie od daných nemocníc. Jedná sa o podporu rozliných krajín v daných procesoch v anglickom a ruskom jazyku. Pozícia si vyaduje komunikáciu a odborné úkony na profesionálnej úrovni.Táto pozícia je zodpovedná za riadenie implementácie základných finanných údajov pre zmluvy s nemocnicami, klinickými pracoviskami a klientmi a dohliada na proces úhrady faktúr a záväzkov z útov. Táto pozícia je tie zodpovedná za poiatoné nastavenie údajov v  softvérových systémoch, zhromaovanie dokumentácie poadovanej pre lokalitu...

 • Company TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. in Boľ
  22.01.2020

  - Komplexné zabezpeenie zvereného projektu (zákazky) od jeho získania a do odovzdania klientovi-Zabezpei aby zrealizovaný projekt bol odovzdaný v poadovanej kvalite a mari-Splupráca s projektantmi pri spracovaní projektovej dokumentácie-Zabezpeuje výberové konania na dodávateov materiálu a sluieb na ním realizovaný projekt-Sleduje vývoj projektu od jeho zaiatku a po ukonenie, tak, aby bol projekt ukonený v poadovanej kvalite, ase a mari-Po ukonení projektu zabezpeí jeho vyhodnotenie (kvalita, mara), v prípade nesplnenia zadaných ukazovateov identifikuje príiny tohto stavuVýhody:- k základnej zloke prislúcha i variabilná zloka do 435 eur mesiac- monos získa odmeny za dosiahnutú maru na zrealizovaných zákazkách...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  TOP PONUKA !• spolupráca pri spracovávaní kalkulácií, posudzovaní realizovatenosti projektov a získavaní nových projektov v prostredí medzinárodnej spolonosti• zodpovednos za kompletnú koordináciu projektu od nominácie po odovzdanie projektu do sériovej výroby v súlade so štandardmi automobilového priemyslu• koordinácia projektového tímu, komunikácia s materskou spolonosou a cieovým zákazníkom (automobilka)• kontrola dodriavania termínových plánov a stanoveného rozpotu, pravidelný reporting , spolupráca s oddelením controlingu• aktívny a kreatívny prístup k riešeniu vzniknutých problémovVýhody:Motivaný bonus, 13. a 14. plat, plnenie zo SFPoskytnutie sluobného telefonu, stravovanie v priestoroch spolonosti, mzdové nároky v zmysle Kolektívnej zmluvy, DDP, monos navštevova jazykový kurz, mono...

 • Company SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  1. Príprava, stanovenie, rozdelenie a kontrolovanie úloh pri zavádzaní nových procesov, výrobkov.2. Komunikácia so zástupcami jednotlivých oddelení pri zavádzaní nového projektu.3. Dohad nad termínmi, harmonogramom a postupom prác - dodriavanie kontrolného plánu pre nový projekt.4. Implementácia technických zmien na základe poiadavky zákazníka.5. Riadenie výrobných skúšok a reportovanie.6. Komunikácia so zákazníkom v slovenskom a anglickom jazyku.7. Úas na interných a externých auditoch.Výhody:- Dochádzkový bonus 70,- Eur- Príjemné pracovné prostredie,- ohodnotenie poda dosahovaných výsledkov,- firemné spoloenské podujatia,- príspevok na stravu,- odmeny pri darovaní krvi - získanie plakety,- odmeny pri ivotných jubileách,- príspevok pri svadbe zamestnanca,- odmeny pre najlepších zamestnanc...

 • Company wbx, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - spravovanie zákaziek klientov (accounting, executing)- zákaznícka podpora- podieanie sa na príprave reklamných / komunikaných projektov a stratégií (len kretívneho tímu)- námety pre projekty novej netradinej komunikácie- práca v zabehnutej agentúreVýhody:- sme spolonos s tuzemským vedením, kapitálom a rozhodovaním- ke sa pre niekoho rozhodneme, tak na om nám ozaj záleí nie sme korporát, v ktorom si len poradovým íslom - uprednostujeme otvorenú obojstrannú komunikáciu v priebehu asu na pravidelnej báze- monos neustáleho vzdelávania- finanné benefity na základe dosiahnutých výsledkov- rozvoj, podporu a pohodu v práci- príjemné pracovné prostredie- pravidelný prísun kávy, energetických nápojov, vitamínov v podobe ovocia, sladkostí a pitného reimu zdarma- monos odreagova sa v oddychových as...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -Close cooperation with the Global Supply Chain / New Product -Introduction Team (NPI) based in Dusseldorf (Germany)-Daily communication with possibility of short-term business trips -Main areas of responsibility: time-to-market analysis, volume deviation analysis, quantity analysis, BIC projects collection, complexity processVýhody:-13th salary, equal to the amount of the basic monthly salary-Performance-based bonus up to 110percent-Referral bonus for referring a suitable candidate from 500 to 1000 EUR gross-Extra contribution to lunch vouchers-Cafeteria benefit system-Henkel Shop-Henkel Kindergarten-Life insurance-Health care package-Relocation bonus-5 sick days per year-Home Office-Extra paid days off for special life events...

 • Company LEAF in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  This is a once in a lifetime opportunity to help scale-up the successful and proven teacher development program with consistently high participant satisfaction rates and potential to innovate Slovak education. We are looking for a senior colleague help us drive:Plan and implement scale up approach of the teacher development programDesign realistic financial sustainability model (incl. generating fees from participants, identification of other funding sources)Identify and develop individual and institutional program partnershipsStrengthen awareness of LEAF teacher development programs among target group (Slovak secondary & high schools)Build program impact assessment approach, Track and reflect program impactSecure smooth program operations (incl. identify inefficiencies and define and impl...

 • Company LEAF in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Peer Groups Project Manager manages already existing peer groups and helps create news ones in Slovakia, but also abroad. Project manager in this role is critical for LEAF success in creating a scalable community focused program, which helps its members by being in a supportive environment where they can tackle professional and personal challenges.DUTIES AND RESPONSIBILITIES:•Administration and management of existing peer groups•Collecting feedback from members and use it to improve the program experience•Developing a strategy to scale the program•Help improve the methodology of the program•Manage a range of stakeholders, including C-level executives•Be the main point of contact for all existing members•Roll out new peer groups and acquire members for those groupsVýhody:If you look for rou...

 • Company LEAF in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Successful implementation of LEAF cross - organizational projects with the aim to fulfill strategic objectives and support desirable cultural upgrade through transformation of project deliverables into One organization modus operandi. Besides of other responsibilities she/he is responsible for:Preparation of Project plan in line with project scope and expectations;Evaluation of necessary resources and eventual risks;Kick off of the project applying elements of change management from the earliest project stage;Implementation of project plan;Continuous monitoring of the project activities, definition of necessary measures for risk mitigation;Collection and sharing of project learnings at all stages;Communication of project progress in the most appropriate and timely manner (internal communic...

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Zodpovednos za spracúvanie finanných dát ohadom zmlúv v CRO so zazmluvnenými nemocnicami, klinetmi a doktormi a proces uhrázania faktúr a pohadávok. Pracovník je zodpovedný taktie za spracovanie a zadokumentovanie zmlúv pre jednotlivé zazmluvnené nemocnice a získavanie dôleitých informácie od daných nemocníc. Jedná sa o podporu rozliných krajín v daných procesoch v anglickom a ínskom jazyku. Pozícia si vyaduje komunikáciu a administratívne úkony na profesionálnej úrovni....

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Site Management Coordinator podporuje vykonávanie aktivít poda urenia príslušnej krajiny, regionálneho vedenia, globálneho vedenia alebo tímu. Môe vykonáva špecifické úlohy pod vedením vedúcich zamestnancov. Zodpovednosti môu zaha všetky alebo niektoré z uvedených inností.ZODPOVEDNOS• Pomáha tímu pri príprave, manipulácii, distribúcii, archivovaní a archivácii dokumentácie poda rozsahu práce a štandardných pracovných postupov.• Preskúma úplnos, konzistentnos a presnos dokumentov pod vedením vedúcich pracovníkov.• Pod vedením vedúcich pracovníkov pripravujte dokumenty, ktoré je moné klientovi doda, pomocou vhodných nástrojov a návrhu textu na jednoduché dokumenty.• Dokonenie príslušných databáz, nástrojov na sledovanie, harmonogramov a plánov projektov s informáciami o konkrétnych projektoc...

 • Company NAFTA a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Hadáme kolegu/kolegyu do oblasti projektového manamentu, pre ktorého budú výzvou rôzne zaujímavé zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spolonosti so strategickým významom v oblasti energetiky. o bude Vašou hlavnou náplou práce? •Identifikácia vhodných E&P a UGS projektov v zahranií v zmysle stratégie spolonosti a výberových kritérií pre projekty•Riadenie dataroomov a due dilligence vybraných projektov•Komplexné zhodnotenie príleitosti (geologická, technická, legislatívna, komerná, ekonomická stránka) a príprava návrhu alšieho postupu/schválenia v orgánoch spolonosti•Implementácia projektov•Príprava návrhov a plánov projektov v súvislosti so stanovením príslušných asových limitov a harmonogramov, limitných faktorov financovania, real...

 • Company Franke Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednostiNavrhovanie pracovných postupov a inštrukcií s cieom dosiahnu efektívne vyuívanie pracovnej sily, asu a materiálovImplementácia zmien vo výrobnom proceseKoordinácia aktivít s cieom zvyšova kvalitu produktu, odstráni výrobné nedostatky a minimalizova nákladyNeustále zlepšovanie procesov vo výrobe za úelom zvýšenia efektivity a implementácia LEAN manamentuZabezpeovanie dodriavania definovaných technických štandardov v rámci výrobného procesuPríprava výrobnej dokumentácie so zohadnením zákazníckych poiadaviekVedenie a participácia na projektoch neustáleho zlepšovaniaVýhody:-atraktívne mzdové ohodnotenie-letný a zimný bonus-školenia v zahranií-flexibilná pracovná doba-práca v globálnej spolonosti-príjemné pracovné prostredie-švajiarska firemná kultúra-strav...

 • Company Novo Consulting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Administratívna podpora, príprava podkladov na obchodné rokovania, semináre, prezentácie,- vyhadávanie, oslovovanie zákazníkov, úas na obchodných stretnutiach,- práca s databázami,- príprava projektovej dokumentácie.PRÁCA VHODNÁ PRE RODIOV PO MATERSKEJ DOVOLENKEVýhody:pruný pracovný aspráca z domumobilodmeny zo ziskuPRÁCA VHODNÁ PRE RODIOV PO MATERSKEJ DOVOLENKE...

 • Company JOB & DUES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • Realizácia prideleného projektu • Prezentácia výsledkov práce nadriadenému pracovníkovi • Komunikácia so zákazníkom • Udriavanie vzahov s klientmi • Dodriavanie harmonogramu prác • Zodpovednos za realizáciu projektu v stanovenom termíne • Dodriavanie stanovených kvalitatívnych štandardov a firemných postupov • Predkladanie predbených riešení projektov nadriadenému pracovníkovi • Administratívne zabezpeenie projektov • Zapracovanie zákazníckych poiadaviek do projektov • Operatívne riešenie pridelených úloh • Spracovanie a kompletizácia podpornej dokumentácie...

 • Company Stredoslovenská energetika, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Pre túto pracovnú pozíciu hadáme cieavedomého projektového manaéra s obchodníckym duchom, ktorý sa bude aktívne podiea na vývoji nových produktov energetickej efektívnosti v rámci celej Slovenskej republiky.Vašou hlavnou pracovnou náplou bude aktívne sa podiea na napaní stratégie a teda vyhadáva a priamo vykonáva innosti akvizície nových obchodných príleitostí v oblasti energeticky efektívnych riešení. Budete priamo zodpovedný za posudzovanie príleitostí pre investície, produkty, sluby a partnerstvá, za ich následnú realizáciu v súlade so schváleným Strategickým obchodným plánom.Pre našich klientov zo segmentu B2B oakávame kandidáta, pre ktorého je oblas energetiky a energeticky efektívnych riešení odbornou vášou a v rámci budúcich projektov nebude ma problém obsiahnu technickú problematik...

 • Company Stredoslovenská energetika, a.s. in Sap
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Pre túto pozíciu hadáme kandidáta s vysokoškolským ekonomickým vzdelaním, ktorého výhodou je prax na obdobnej pracovnej pozícii v oblasti obchodu, marketingu, predaja, produktového manamentu i business case analýz.Poslaním tejto pracovnej pozície je prieskum a analýza konkurenných trhov a identifikácia nových príleitostí. V súvislosti s tým je vykonávaná aj analýza portfólia existujúcich zákazníkov a následné definovanie cieových skupín pre nové príleitosti. Budete súasou projektových tímov a Vašou úlohou bude efektívne nastavenie internej komunikácie s cieom overenia realizovatenosti. Taktie sa budete zúastova na nastavovaní procesov a postupov pri tvorbe nových produktov.Osobne budete vies obchodné rokovania a nastavova zmluvné vzahy a procesy s obchodnými partnermi, ktorých budete koord...

 • Company Trenčiansky samosprávny kraj in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -    Zabezpeuje  finannú kontrolu procesu verejného obstarávania v rámci implementácie projektov/zámerov,-    poskytuje konzultácie iadateom a prijímateom v oblasti verejného obstarávania,-    zabezpeuje a vykonáva administratívne kontroly projektov a kontroly na mieste projektov poda l. 125 všeobecného nariadenia v spojení s ustanovením § 6 a ustanoveniami § 7 a § 9 zákona . 357/2015 Z. z. o finannej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými právnymi dokumentmi pre  IROP (zahajúci administratívnu kontrolu verejného obstarávania, administratívnu kontrolu iadostí o platbu - okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou, ako aj kontrolu iných skutoností), -    vykonáva prvú a druhú ex-ante kontrolu VO, -    vykonáva štandardnú a následnú ex-post kontrolu VO, -    vyk...

 • Company THERMOPLASTIK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -zodpovednos za vedenie pridelených projektov, zostavovanie asových plánov projektov-sledovanie mínikov projektov, monitorovanie priebehu projektov a zodpovednos za dodranie asového plánu projektov-spolupráca a komunikácia s projektovým tímom zákazníka- spolupráca pri stanovení nápravných opatrení, sledovanie a spolupráca na ich plnení-spolupráca pri hodnotení validácie testov a výsledkov skúšok-spracovanie poadovanej technickej dokumentácie-vykonávanie dohadu nad výrobou v predsériovej fáze-komunikácia s jednotlivými lenmi projektového tímuVýhody:-príspevok na dochádzku: 0,12€ km-dochádzkový bonus -cena obeda pre zamestnanca: od 0,75€ obed-mimoriadne odmeny-príspevok na relaxanú aktivitu, návštevu kultúrneho športového podujatia...

 • Company ZEUSs, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Projektovanie a vedenie stavieb.Výhody:ubytovanie...

 • Company Metodicko-pedagogické centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  zodpovednos za •    koordináciu personálu projektovej kancelárie;•    návrhy systémových opatrení na zjednodušenie administratívnych inností a finanných operácií súvisiacich s riadením projektu pre projektového manaéra; •    sledovanie priebehu projektovej aktivity, monitorovanie meratených ukazovateov projektu; •    sledovanie vykazovania údajov pre potreby monitorovacích správ;•    spoluprácu na návrhoch usmernení pre zjednotenie postupov pri realizácii aktivít projektu;•    sledovanie a analýza neoprávnených výdavkov v projekte, predkladá návrhy na eliminovanie neoprávnených výdavkov....

 • Company VND s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  • Spracovanie technických návrhov a podkladov • Prieskumné práce • Návrhy a riešenia úprav a zmien projektovej dokumentácie • Práca so softwarom • Návrhy riešení poda poiadaviek klienta...

 • Company Dvomi s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Výhody:bez výhod...

 • Company EDYMAX Europe s. r. o. in Nemecká
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  práca v závode na výrobu plastov s výliskami od 10 g - 8 kg, plastové bedniky pre nápoje, zdravotnícke výlisky pre lekárske zariadeniakoordinácia a nápl pracovného plánu výrobykoordinovanie zamestnancov a neustála kontrola výrobného procesupodmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:mzda od 11.50€ hod. bonusy a príplatkymiesto výkonu práce Nemecko - Erlangenpríplatky za prácu nadasnástup do zamestnanie poda dohodypráca na 2 zmeny - pracuje sa pondelok - sobotazabezpeené ubytovanie, poskytovaný príspevok na ubytovanieprvá cesta do Nemecka preplácaná zamestnávateomstravovanie zabezpeené priamo na pracoviskuposkytované zálohynadštandardný príjemférový prístupVIP bonus zava pri nákupe cez portál hej.sk alebo DATART online alebo kamenné predajne ...

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  State sa súasou tejto globálnej spolonosti a pridajte sa k nášmu WO tímu!WO je jedným z 12 pilierov WCM (World Class Manufacturing) a znamená organizáciu na pracovisku. Organizácia na pracovisku by mala identifikova všetky pohyby, ktoré môu ma negatívny vplyv na kvalitu, na náklady, na bezpenos a blaho udí.Koordinátor WO, ktorého hadáme:* denne riadi aktivity WO piliera (v rámci výrobných oblastí)* zodpovedá za expanziu WO piliera a riadi aktivity spolone s výrobnými lídrami* manaérovi výroby pravidelne reportuje status a progres WO piliera (KPIs, KAIs)* prehodnocuje výrobný koncept pre výrobné oblasti, optimalizuje produktivitu, udí a logistiký tok za úelom prepracovania celej výrobnej oblasti* aktívne sa zúastuje na WCM auditoch ako podpora, prezentujúci a "výrobný ininier"* riadi WO pil...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Amazon is seeking a regional leader to lead the Middle East controllership processes. We’re looking for a strong leader that will take ownership and drive change in a dynamic global business environment. It is expected the individual will ensure Amazon's processes stay ahead of risks associated with growth in areas of process design, internal control effectiveness, computer system integration, and other relevant areas.This individual must be eager to dive deep into processes and have a proven record of delivering process efficiency results. The preferred candidate will have outstanding auditing skills, problem solving skills and customer service passion.Key Responsibilities:- Lead special projects to drive controllership improvements and integration across multiple teams- Develop, modify a...

 • Company Centrum rozvoja inovácií in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Do nášho tímu hadáme strategického kolegu, s mimoriadnym potenciálom rastu, o ktorom predpokladáme, e sa stane uznávaným odborníkom v danom odbore.Nápl práce:• tvorba projektov pre budovanie platformy pre vývoj a inovácie, uchádzanie sa o grantové a komerné financovanie z národných a nadnárodných zdrojov,• vyjednávanie a obhajoba projektov,• manament projektov• úas na strategickom plánovaní• budovanie národných a medzinárodných partnerstiev, spoluprác, vzahov• budovanie a vedenie svojho projektového teamu• personálne výbery.Výhody:- veký priestor na sebarealizáciu a odborný rast- flexibilita, pruná pracovná doba,- súas dynamického teamu,- výkonnostné odmeny- medzinárodné pracovné prostredie- individuálna podpora...

 • Company E@I in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Riadenie prideleného projektu,- stanovenie cieov,- spracovanie harmonogramu prác, - koordináciu lenov projektového tímu, - sledovanie dodriavania harmonogramu prác a rozpotu, - hodnotenie a prezentácia výsledkov,- organizovanie a administrácia medzinárodných podujatí,- organizovanie a administrácia esperantských podujatí (nutná znalos jazyka esperanto).Výhody:interné školeniafiremné podujatia...

 • Company E@I in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Riadenie prideleného projektu,- stanovenie cieov,- spracovanie harmonogramu prác, - koordináciu lenov projektového tímu, - sledovanie dodriavania harmonogramu prác a rozpotu, - hodnotenie a prezentácia výsledkov,- participácia na vzdelávacích európskych projektoch v nemeckom jazyku,- organizovanie a administrácia medzinárodných podujatí,- organizovanie a administrácia esperantských podujatí (nutná znalos jazyka esperanto).Výhody:interné školeniafiremné podujatia...

 • Company OSMONT elektromontáže, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Inštalácia, oivovanie a nastavovanie kamerových, zabezpeovacích, dochádzkových, protipoiarnych a EPS systémov,- návrh a výber vhodných komponentov,- optické siete,- technické poradenstvo zákazníkom a investorom,- ostatné príbuzné úlohy zadané zamestnávateom.Výhody:- Práca v stabilnej spolonosti- Monos kariérneho rastu - Motivujúce finanné ohodnotenie fixná zloka osobné ohodnotenie - Zaškolenie a podpora zo strany spolonosti - Technické zabezpeenie zodpovedajúce obsadzovanej pozícií telefón, PC, auto - Monos flexibilného pracovného asu...

 • Company Gestamp Nitra, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zodpovednos za prípravu vzorov a aktualizáciu štandardných pracovných inštrukcií, podpora oddelenia kvality, nahadzovanie dát kvality do systému a reporting KPI ukazovateov oddelenia kvality. Podpora vzdelávacieho a školiaceho systému, coaching a mentoring, koordinátor tréningov....

 • Company Bourbon Automotive Plastics Nitra s.r.o. v skratke Bourbon AP Nitra s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  We are looking for a high technical skilled specialist who is able to lead the complete process of implementation of new single-purpose assembly machine in our company. Your main responsibilities would be to define the production concept of machine for concrete purpose according to customers requirements. For this position we expect from you to have overall overview of the design, production, assembly and launching of the single-purpose machines.Main tasks:• Giving proposals and development of single purpose assembly machines according to clients requirements (e.g. concept definiton, approve the technical documentation, support and cooperation with the supliers)• Project management of the whole development process (demand, calculation, technical specification, time schedule, cost)• Selecti...

 • Company BAT-KLIMA spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Príprava naplánovaných zákaziek do výroby,- kontrola plnenia termínov zákaziek,- odborná technická podpora výroby,- plánovanie jednotlivých operácii v zákazkách....

 • Company RIBE Slovakia, k.s. in Nitra
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zastrešenie oblasti procesného iinieringu a procesu neustáleho zlepšovania v dvoch výrobných závodoch spolonosti RIBE (Nitra, Dubnica n. Váhom):- analýza a optimalizácia existujúcich výrobných procesov v rámci organizanej štruktúry- zavádzanie nových technických procesov- analýza a odobierka nových procesov/produktov- spracovanie a systematický dohad nad prevádzkovými údajmi a dohad nad zlepšovaním procesov- preverovanie a alší rozvoj existujúcich procesov a ich príprava na predkladanie manamentu- samostatná realizácia projektov- koordinátor výrobného systému RIBEVýhody:Kandidát s praxou od 1400 € v závislosti od profesionality kandidáta odmeny a benefity,- práca v medzinárodnej spolonosti s viac ako 100 ronou tradíciou- monos alšieho vzdelávania v odbore- monos zaškolenia v materskej f...

 • Company YMS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:• spoahlivé riadenie realizácie pridelených IT projektov v QTB prostredníctvom kooperácie a koordinácie udských zdrojov• koordinácia inností jednotlivých lenov tímu v rámci pridelených projektov • vedenie tímu IT špecialistov• zdieanie a vyuívanie informácii a skúseností s cieom trvalého zvyšovania efektivity realizácie projektov• obhajoba a prezentácia výsledkov projektov pred zákazníkomVýhody:Mzda: od 1400 EUR od 600 EUR variabilná zloka vo forme pravidelných kvartálnych odmien, plus projektové odmeny finálna úrove mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta .Iné výhody:- prístup k najnovším technológiám a hodnotným projektom- podpora samostatnosti- výrazná podpora vzdelávania- práca v nadšenom a priateskom kolektív...

 • Company PRETTL Electrical Systems Potvorice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zodpovednos za zverené projekty, koordinácia zverených projektov,- komunikácia so zákazníkmi,- vytváranie cenových ponúk - kalkulácií,- zodpovednos za spracovanie výkresovej dokumentácie a technických postupov,- zodpovednos za vypracovávanie pracovných inštrukcií pre výrobu,- technická podpora procesov vo výrobe,- riešenie technických problémov vo výrobe, optimalizácia výrobných procesov,- úzka spolupráca s výrobou, oddelením kvality a ostatnými oddeleniami v spolonosti....

 • Company positive software s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Positive prináša pracovnú príleitos pre iniciatívnych mladých udí.- Podpora predaja produktov a sluieb IT spolonosti- Podpora predaja reklamných priestorov vo finannom médiu- Aktualizácia databázy kontaktov v CRM- Prezentácia nových produktov existujúcim klientom (telefonicky, emailom, osobne)- Poskytovanie FAQ k existujúcim riešeniam (telefonicky, emailom, osobne)- Príprava podkladov k tvorbe cenových ponúk na základe informácií od kolegov- Príprava sprievodných emailov- Úas na firemných poradách- Administratívna podpora pre konatea a vedúcich projektov- Práca v tímeVýhody:Mesaný plat tvorený:- základnou zlokou od 1200 do 1800 EUR brutto - poda typu úväzku a levelu zrunosti- variabilnou zlokou bonusy, prémie, odmeny Základné benefity:- Kompletné hradenie odbornej literatúry na pracovn...

 • Company COMPEL INDUSTRIES s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - príprava technickej dokumentácie materiálu dvojakého urenia- príprava prezentaných materiálov o spolonosti- prezentácia projektov na medzinárodnej úrovni- komunikácia so zákazníkmi- vyhadávanie nových zákazníkov- zúastovanie sa medzinárodných výstav a sluobných ciest za úelom prezentácie a predaja produktov spolonosti- príprava a sledovanie dopytov odberateov a ponúk dodávateov- sledovanie vývoja projektov- komunikácia s dodávatemi východných krajín ako Rusko, Bielorusko, Kazachstan a pod.- sekundovanie obchodnému riaditeovi v rámci krajín Afriky a frankofónnych území- odborným vzdelaním garantovanie technickej výroby...

 • Company Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vedenie IT projektov a manament distribuných partnerov v rámci Európy. Plánovanie a vedenie IT aktivít, zber biznis poiadaviek a následná implementácia do projektu. Komunikácia s IT development tímom a implementácia nových funkcionalít....

 • Company Zoltán Horváth - EVENT PLUS PRODUCTION in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  zjednávanie zákaziek, uzatváranie obchodných zmlúv, za kadú podpísanú a uzatvorenú zmluvu 10% provízie...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Management and organization analysts Edit filters