Jobmonitor. Search results for Management and organization analysts

32 Jobs found

Used filters:
 • Management and organization analystsx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Borov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  • podpora globálneho vedúceho procesu oddelenia Marketing & Sales s projektovým riadením, KP a alšie súvisiace témy v rámci aktivít prenesených do všetkých procesov v rámci oddelenia na všetkých GBS+ lokáciách• Definície procesov (popis aktivity, workflowu, KPI, logika výpotu rezervy)• Sledovanie a vykazovanie pokroku v Test and Learn Progress• Projektový manament na vysokej úrovni• Funguje ako kontaktné miesto medzi Global Business Solutions + (GBS +) Controlling a jeho / jej vlastným tímom• Podporuje globálneho vedúceho procesu pri hodnotení kvality existujúcich súborov SLA s ohadom na príslušné KPI a realistické ciele• Zodpovedný za iniciovanie kontrol cieov SLA v koordinácii so zodpovednými manaérmi•supports the Global Head of Process, Marketing & Sales with project steering, KP, and o...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - tvorba cenových ponúk- riadenie udí - konštruktér, montánici- komunikácia so zákazníkmi, návšteva zákazníkov za úelom prejednania nových zadaní- komunikácia s nákupným oddelením zákazníka- plánovanie projektu - konštrukný návrh, výroba, montá na firme a následne montá u zákazníka, odladenie ... - zadávanie výrobnej dokumentácie do výroby - komunikácia s výrobou- objednávanie komponentov- tvorba dokumentácie pre zákazníka - návod na obsluhu a údrbu ...- kompletné odovzdanie projektu zákazníkovi vrátane školení obsluhyVýhody:1200 -1700 Eur - nástupný platPlatové podmienky sú na základe skúseností kandidáta....

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - Analýza predaja poda regiónov a produktov, predikcia vývoja a návrh opatrení,- Prieskumy trhu - trendy trhu, správanie zákazníkov, inovácie, konkurencia a analýza získaných informácií snávrhom zlepšení,- Sledovanie rentabilnosti produktových skupín, analýza nákladov a návrhy na optimalizáciu a cenotvorba,- Zostavovanie roného obchodného plánu spolonosti,- Príprava a koordinácia spracovania reportov, mesaných a roných správ pre vedenie spolonosti amaterskú firmu- Harmonizácia obchodných politík sesterských spoloností a zodpovednos zaimplementáciu stratégií schválených vedením spolonosti.Výhody:- Príleitos sebarealizácie a kariérneho rastu- Stabilné zázemie v silnej medzinárodnej spolonosti.- Práca v menšom kolektíve s priateskou atmosférou- Monos alšieho vzdelávania a odborného rastu- Ind...

 • Company SnAP international , s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca zaha:Koordinovanie malých a stredne vekých projektov :• Zbezpeenie podpory pre lenov tímu pri malých a stredne vekých implementaných projektoch • Organizovanie kapacít lenov tímu a zabezpenie súinnosti zákazníka• Riešenie vzniknutých situácií/podnetov zákazníkov na projektoch• Aktívna komunikácia so zákazníkom, zabezpeenie zápisov zo stretnutí• Vyhodnocovanie vykazovania práce lenov tímu na jednotlivých projektoch • Administratívna výpomoc na projektocho zadávanie objednávok v systémeo vypanie a kontrola projektových dokumentovo kontrola zmlúv a cenových ponúk s väzbou na projektyVýhody:koncoroný bonusFinálna mzda závisí od skúseností kandidáta...

 • Company PRO EDUCATION International s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -    Predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní,-    príprava zadávania jednotlivých zákaziek,-    komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutoovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska,-    sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní,-    zodpovednos za dodriavanie postupov a termínov....

 • Company Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pracovná pozícia je vhodná pre absolventov technických škôl, ktorí nemajú skúsenosti z automobilového priemyslu.Zaškolenie bude prebieha priamo vo výrobe, následne na oddelení CI (Continuous improvement), kde uchádza nadobudne skúsenosti a znalosti potrebné k pochopeniu procesov výroby.Po úspešnom absolvovaní zaškolenia sú otvorené alšie monosti v našej spolonosti....

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Rad
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hlavné úlohy: zabezpeovanie personálnej agendy v rámci NP „Bezplatné dlhové poradenstvo“, za ktorú je zodpovedný osobný úrad, odbor personálny. innosti budú zamerané najmä na:•koordinovanie a riadenie nahlasovania voných pracovných miest, príprava a realizácia výberových konaní na voné miesta zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu,•vypracovávanie, zmeny a ukonovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre zamestnancov v rámci projektu,•vypracovávanie, zmeny a ukonovanie pracovných zmlúv pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu a príloh v zmysle platnej legislatívy,•sledovanie, spracovávanie a kontrola dochádzky a pracovných výkazov zamestnancov v rámci projektu,•komunikácia a spolupráca so Sociálnou poisovou a zdravotn...

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Plánovacia innos pre spolonostiVyiadanie a spracovanie údajov pre podnikateský zámer a operatívny plán, normatív zásob a cenník drevnej hmotyAnalytická innos pre spolonostiAnalýza údajov z útovníctva, vyiadanie a analýza doplujúcich údajov nezaznamenaných v databáze útovných operácií.VýkazníctvoVypracovanie hlásenie o výrobe a predaji.Konsolidácia a distribúcia vypracovaných plánov jednotlivých spoloností do rozpisu plánu spoloností.Útovníctvo pre spolonostiVypracovanie príkazu na fakturáciu Holdingových sluieb a Stránej sluby.Vypracovanie výkazu polotovarov, rozpracovanosti a výrobkov z podkladov spoloností.Vypracovanie roných zútovacích cien polotovarov, rozpracovanosti a hotovej výroby.Výhody:- Stabilná a perspektívna práca- Monos osobného rozvoja a sebarealizácie- Motivané mzdové ohodn...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  íslo výberového konania: VKP BDP 29/2021 Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca pre oblas ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (alej len: „NP BDP“)Poet voných miest: 1 (od 15.10.2021 na dobu uritú – 2 roky s monosou predenia po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Organizaný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny; oddelenie bezplatného dlhového poradenstvaMiesto výkonu práce: BBPlatová trieda: 9, funkný plat je urený v súlade so zákonom . 553/2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hlavné úlohy: Koncepná innos zameraná na vyuívanie finanných prostriedkov Európskej...

 • Company Cor Logistics, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Kontrola prijatého materiálu na skladKontrola odchádzajúceho materiálu z výrobyKontrola priestorov prevádzky Spolupráca s výrobou a logistikou Drobné nákupy spotrebného materiálu poda pokynov a potrieb prevádzky...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hlavné úlohy: Koncepná innos zameraná na vyuívanie finanných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finanných prostriedkov iných finanných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadleným osobám v oblasti práva a právnej administratívy. Právne poradenstvo je zamerané na pochopenie klientov ich právneho stavu záväzku, na relevantné podania dlníka, relevantné reakcie na stanoviská veriteainnosti budú zamerané najmä na: •analýzu zmluvných záväzkov, z ktorých vyplývajú najväšie dlhy klienta a analýza aktuálneho právneho stavu týchto záväzkov (najmä aktuálneho stupa vymáhania v ktorom sa nachádzajú),•nastavenie najbliších neodkladných právnych krokov a pomoc pri spracovaní relevantných písomných podaní smerom k veriteom, inkasným agentúram i exekút...

 • Company IMAO electric, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Koordinovanie prác na stavbe• Komunikácia s dodávatemi a montánymi pracovníkmi• Evidencia dodaného materiálu a prác• Spracovanie mesaných výkazov pre fakturáciu• Návrh a výber optimálnych riešení• Riešenie vzniknutých problémov a neštandardných situácií• Iné príbuzné úlohy zadané nadriadeným...

 • Company DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  * Vedie evidenciu výdajov do IT produktov na základe metodiky spolonosti* Vypracúva reporting vyuívania IT produktov, sluieb s vyíslením aktuálnych prevádzkových / investiných nákladov na ich udranie resp. forecast na rozvoj na základe metodiky spolonosti* Vypracúva rozpoty, CBA / Business case poda metodiky spolonosti* Spolupracuje s externými dodávatemi* podporuje vstupmi cenotvorbu oddelenia segmentového manaéra* podporuje z pohadu reportingu produkt manaéra* participuje na tvorbe metodiky kontrolingu* úzko spolupracuje s finanným oddelením DEUS a projektovými manaérmiVýhody:- Flexibilný pracovný as- Práca v príjemnom a inšpiratívnom kolektíve- Stabilné pracovné prostredie- Priestor pre sebarealizáciu- Home Office- 2 sick days- Polroný bonus do výšky mesaného platu...

 • Company Výskumný ústav vodného hospodárstva in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - riadenie projektu informaného systému s riadením udských zdrojov;- riadenie a koordinácia odborných pracovníkov, plánovanie, organizácia, kontrola a reporting projektu informaného systému;- definovanie, analýza a návrh riešení krízových momentov zvereného projektu;- plánovanie technických riešení a asového rozvrhu aktivít projektu; spolupráca pri procese VO, na tvorbe rozpotu a zmluvy;- kontrola poiadaviek VÚVH a ich koordinácia s dodávateom , kontrola plnenia, zabezpeenie súladu s aktuálnou legislatívou.Preferujeme uchádzaov:- so skúsenosami v riadení projektov IS vo verejnej správe a s komunikáciou s koncovými pouívatemi,- so skúsenosami pri tvorbe technickej dokumentácie IS, školení a testovaní IS.Výhody:- pohyblivá pracovná doba a benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,- stravn...

 • Company Centrum podporných služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  •    komplexná administrácia vybraných projektov v rámci TTSK a Úradu TTSK•    koordinácia práce udí zúastujúcich sa na projektoch•    reporting•    participácia na tvorbe rozpotu kapitálových a bených výdavkoch•    participácia na príprave verejných obchodných súaí, verejného obstarávania, architektonických súaí a pod....

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - konzultant Národnej linky na pomoc deom v ohrození v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“ (psychológia, sociálna práca)Poet voných miest:  4 (doba uritá po dobu trvania projektu,  t.j. do 30.11.2022)...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - konzultant Národnej linky na pomoc deom v ohrození v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“ VKP PODPN 4/2021Poet voných miest:  1 (doba uritá - zastupovanie zamestnanca, ktorý je na materskej, rodiovskej dovolenke, najdlhšie do 30.11.2022)...

 • Company KONE SSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  · Resourcing and Talent Management (recruitment, onboarding, job rotation, career streams, international assignments, succession planning, Leadership and Talent Review (LTR), HR KPI’s, International Trainee Program, employer branding, educational institution cooperation, exit from KONE) · Competence Development (leadership & development programs, KONE competences; IDP) · Reward (compensation, incentives, recognition and benefits) · Performance Management (Performance Discussion process, managing performance improvement, recognizing high performance) · Organizational Development (organization management, design & role relationships including role and position descriptions and evaluation) · Workplace equality · Employee Health, Safety and Wellbeing · HR Administration (payroll, employmen...

 • Company Trenčiansky samosprávny kraj in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednostiPlní úlohy oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov a spolupodiea sa na:1. rozpracovaní navrhovaných zámerov vyplývajúcich zo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR do konkrétnych opatrení a projektov prostredníctvom poradenskej a konzultanej innosti pre budúcich iadateov a realizátorov projektov v zmysle Akného plánu transformácie uhoného regiónu hornej Nitry (alej len AP) v rámci operaných programov, Partnerskej dohody na roky 2014 -2020 a alších projektov mimo tohto rámca (programy európskej teritoriálnej, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce), dotaných programov zo štátneho rozpotu;2. dohliadaní na správnu a vasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov;3. komunikácii s donormi a potenciálnymi partnermi, prípra...

 • Company Kiwi.com s.r.o., organizačná zložka v SR in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Identify the most important problems worth solving, and propose improvements maximizing positive impact on customer experience.Own the features through the entire product lifecycle: ideation, discovery, planning, and delivery.Shape the roadmap for your product area in synergy with the rest of the portfolio, and in alignment with OKRs and business objectives.Lead the prioritization and execution of discovery initiatives within your team and contribute to the continuous improvement of discovery processes. Actively engage the stakeholder ecosystem around your product and the whole company, including external stakeholders. Deploy and use best practices to measure, understand, and optimize the success of the products you own. Understand the internal and external customer needs, drive regular fe...

 • Company PROKEŠ & Co.SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - riadenie systému kvality v spolonosti- zodpovednos za manament noriem ISO: 9001, IATF 16 949, ISO: 14001- dodriava organizane smernice a poiadavky IATF- spracovanie reklamácií- optimalizácia procesov za úelom zvyšovania kvality výroby v spolupráci s vedúcimi jednotlivých oddelení- interný dozor nad kvalitou výrobkov a procesov- definovanie nápravných a preventívnych opatrení a ich spätná kontrola- komunikácia s materskou spolonosou v zahranií- riadenie procesov ako sú nápravné opatrenia, zlepšovania, at.- príprava a realizácie interných, externých a certifikaných auditov v spolonostiVýhody:príplatok 0,50€ za kadú odpracovanú hodinu...

 • Company Gestamp Nitra, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - optimalizácia všetkých výrobných procesov na základe štandardov automobilového priemyslu,- zodpovednos za projektové riadenie Supply chain a logistiky, - implementácia globálneho Supply chain konceptu- zodpovednos za logistické procesy (VSM, Working capital reduction, Inventory record accuracy).- zodpovednos za implementáciu Lean kultúry vrátane Kaizen naprie všetkými úrovami spolonosti, - koordinácia všetkých Six Sigma aktivít,Výhody:- 13.plat, - stravné kredit vo výške 5,20 euro de alebo finanný príspevok vo výške 3,50 euro de- práca v modernom pracovnom prostredí...

 • Company ComeIn.sk s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  • Poadujeme vzdelanie technického smeru, najlepšie elektrotechnický odbor • Zodpovednos za riadenie pridelených pracovných úloh (projektov) • Reprezentácia spolonosti voi existujúcim a potenciálnym klientom • Komunikácia s klientom v slovenskom a v cudzom jazyku ( anglický jazyk) • Príprava podkladov pre konatea spolonosti na pracovné stretnutia s klientmi • Vykonávanie analýz poiadaviek klienta, spracovanie poiadaviek a komunikácia s klientom o zákazke • Príprava obchodných zmlúv, dodatkov a ostatných dokumentov • Kalkulácia nákladov pri jednotlivých zákazkách • Prideovanie jednotlivých zákaziek kompetentným pracovníkom a sledovanie ich plnenia • Spolupráca s ostatnými lenmi pracovného tímu • Spracovávanie potrebných analýz, údajov, podkladov a prezentácií pre plnenie cieov spolonosti • P...

 • Company KONE SSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  ·Supporting local Talent Acquisition Managers and Specialists in the countries with sourcing the best candidates and ensuring the recruitment process runs seamlessly, including: - Pre-screening (if the basic requirements are not met, we can decline the candidate and go back to them)- Managing candidate - Booking interviews- Assessment invitations- Candidate communication - Employment related admin task- Processing different transactions and handling queries - Process scope includes following HR processes areas: master data and reporting, recruitment- Validating whether all required information or documentation is provided prior to executing transactions- Working closely together with other HR colleagues within HR Services, Center of Expertise and Unit HR professionals to support the busine...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  íslo výberového konania: VKP BDP 26/2021 Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca pre oblas ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (alej len: „NP BDP“)Poet voných miest: 1 (od 01.10.2021 na dobu uritú – 2 roky s monosou predenia po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Organizaný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny; oddelenie bezplatného dlhového poradenstvaMiesto výkonu práce: KošicePlatová trieda: 9, funkný plat je urený v súlade so zákonom . 553/2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hlavné úlohy: Koncepná innos zameraná na vyuívanie finanných prostriedkov Euró...

 • Company EUFC SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  1.Poradenstvo v oblasti dotácií - tvorba prezentácií, dotaných analýz, spravodajov, dokumentov2.Poradenstvo v oblasti EŠIF a národných zdrojov3.Vypracovávanie iadostí o granty z EÚ, alebo iných verejných zdrojov4.Riadenie projektových tímov5.Administratívne riadenie dotaných projektov vo fáze implementácie6.Aktívna komunikácia s klientami, s riadiacimi a sprostredkovateskými orgánmi7.Aktívne vyhadávanie nových klientov8.Udriavanie dlhodobých odborných vzahov s klientami spolonostiVýhody:- Flexibilný pracovný as- Monos home office- Monos profesionálneho rastu formou platených školení a workshopov- Kontakt s klientami z podnikateskej a verejnej správy- Vstupné zaškolenie- Nastavenie pracovného tímu na vzájomnú pomoc- Práca vo vyváenom pracovnom kolektíve...

 • Company Metodicko-pedagogické centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • koordinovanie podkladov do monitorovacích správ a za zabezpeenie vypracovania monitorovacích správ a ich predloenie na schválenie manaérovi projektu,• zodpovedá za dodriavanie termínov na predkladanie monitorovacích správ,• komunikuje s projektovým manaérom, MŠVVaŠ SR a SO OP Z,• predkladá manaérovi projektu prípadné návrhy na zmeny národného projektu,• sleduje štatistické hodnotenie v meratených ukazovateoch projektu,• zabezpeuje údaje do karty úastníka,• zodpovedá za hlásenia aktivity národného projektu manaérovi projektu vo vzahu k innosti inkluzívnych tímov a pedagogických asistentov zapojených ZŠ, SŠ a MŠ,• sleduje, monitoruje meratené ukazovatele na úrovni národného projektu vo vzahu k innosti inkluzívnych tímov a pedagogických asistentov zapojených ZŠ, SŠ a MŠ,• navrhuje systém m...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Our search for better is changing the lives of our customers. It’s changing the careers of our people too – creating new challenges and opportunities all the time. We’re a business that never stands still. Join us as a Development Engineer, and you won’t either.About the role:Development Engineer provides Existing Product Development support, remediation activities performance, participates in Material change and Base Business projects as a team member on Site.This position focuses on development of design documentation and test-methods to verify the Product compliance with international standards and established company procedure.Your key duties and responsibilities:• To perform analytical tests at site in cooperation with Quality Management• To ensure that design documentation is prepare...

 • Company M52, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Zamestnanec sa bude podiea na plánovaní a príprave projektu vrátane:- asového plánu projektu,- komunikaného plánu,- rozpotu projektu,- plánu riadenia rizík,- organizanej štruktúry projektu, projektových rolí a návrhu zloenia projektového tímu,Zamestnanec bude participova na riadení projektu vrátane:- zadávania, riadenia a kontroly práce projektového tímu,- zabezpeovania komunikácie s klientom a komunikácie s tretími stranami,- sledovanie stavu projektu, projektových rizík a vzniknutých problémov - vykonávanie alších innosti poda pokynov nadriadeného,...

 • Company HDTS, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  •    riadenie a koordinovanie projektov a projektových aktivít,•    plánovanie a realizácia nových projektov•    vytváranie a udriavanie projektových plánov od fázy návrhu, obstarávanie subdodávok, výroby, testovania, dodania, montáe, zaškolenia a popredanej technickej podpory,•    plánovanie inností v rámci vnútorného plánu výroby•    organizovanie a vedenie pravidelných stretnutí a aktualizácií s lenmi projektového tímu•    delegovanie, monitorovanie parametrov projektu•    vyjednávanie, riešenie a plánovanie dodávateských a zákazníckych poiadaviek•    spolupráca na tvorbe a zlepšovaní projektov a spravovanie a vyhodnocovanie nákladovosti a ziskovosti projektov•    motivovanie tímu...

 • Company ZVS holding, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - spracovanie poiadaviek na strojné a stavebné investície- vypracovanie rozborov a projektov výrobného procesu, projektov usporiadania pracovísk prevádzky- vypracovávanie realizaných harmonogramov investinej akcie, spracovanie technických parametrov pre dopytové konanie, spracovávanie podkladov pre výberové konanie- vypracovávanie plánov odborných prehliadok a odborných skúšok pre VTZ a urených zariadení, zabezpeenie ich realizácie- vypracovávanie plánov preventívnych opráv a vyhodnocovanie ich plnenia- sledovanie prestojov vo výrobe a navrhovanie opatrení na ich zníenie,- zodpovednos za plnenie výrobného plánu v súlade s plánovanou metodikou,Výhody: 30percent variabilná zloka mzdy ku ponúkanému základu spolu 1099 eur , konená výška mzdy závisí od skúseností a odbornosti uchádzaa.- Stabi...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  At ConvaTec, our vision is to develop pioneering trusted medical solutions to improve the lives we touch. We are a global medical technology business focused on serving people and care givers in the areas of advanced wound care, ostomy care, continence and critical care and infusion care. We devise, develop and manufacture innovative products and services that support people with deeply personal and challenging medical conditions, helping to improve care for them and giving them greater confidence, freedom and mobility.We are guided by our five core values, that shape the way we work, every day: Improve Care, Deliver Results, Grow Together, Own It and Do What’s Right. We are a global Group, with over 9,900 employees and in 2020, our Group generated revenues of over $1.894 billion. To learn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Management and organization analysts Edit filters