Jobmonitor. Search results for Human resource managers

20 Jobs found

Used filters:
 • Human resource managersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company LUXMAG s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.11.2019 Updated on: 18.11.2019

  •  vedenie tímu pracovníkov s cieom zabezpeova ich rozvoj, kouovanie, motiváciu a neustály rast    •  rozvoj a realizácia obchodných príleitostí    •  plánovanie obchodných cieov, prezentácia ich plnenia riaditeovi a vlastníkom spolonosti    •  prezentovanie sluieb a riešení klientom    •  úas na výbere a schvaovanie prijímania nových pracovníkov, rozhodovanie o rozviazaní pracovného pomeru    •  dohad nad spokojnosou zákazníkov, nad dodriavaním kvality poskytovaných sluieb    •  spoluzodpovednos za ekonomické ukazovatele spolonosti,    •  starostlivos o súasných klientov, aktívne vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, vytváranie partnerskej siete    •  prezentácia portfólia sluieb, príprava cenových kalkulácií    •  optimalizácia portfólia ponúkaných sluieb v súlade s vývojom...

 • Company Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  •    Responsible for personnel costs budget planning and monitoring for the com-pany and the program•    Collaborate in the development of methodology, implementation of control standards and benchmarking activities•    Ensure that efficient and accurate budget preparation, financial reports and forecast•    Assure data accuracy and maintanace in the relevant information systems and applications and files•    Preparing HR reports based on the methodology for internal and international reporting•    Responsible for comprehensive reporting on company employees and prepare reports and analysis for line managers in the respective area•    Preparing data for ComBen surveys and participating in domes-tic/international surveys•    Assure keeping the relevant documents and arranging for their arch...

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  - skusenost so mzdovou oblastou pre Mexico.- koordinovanie aktivít vzahujucich sa prioritne k mzdovej problematike a dosahovanie KPIs v ramci GBS HR timu. - aktivne prispievat k zlepšovaniu a rozvoju spracovavania miezd a benefitov - definovanie procesov a vytvaranie standardnych operacnych procesov SOP.- asistencia pri realizacii projektovych planov a implementacia novych rieseni- zodpovednost za mapovanie dat- priprava reportov a prezentacii v oblasti mzdovej agendy- pripava standardov pre konecnych uzivatelov- administracia, procesovanie a rekonsiliacia miezd vyuzitim lokalnych mzdovych systemov- manazovanie a tvorba vztahov s internymi zakaznikmiVýhody:- dynamické prostredie, otvorená komunikácia a neformálna atmosféra- monos pracova v medzinárodnom prostredí- jazykové vzdelávanie a pr...

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  - skusenost so mzdovou oblastou pre Mexico.- koordinovanie aktivít vzahujucich sa prioritne k mzdovej problematike a dosahovanie KPIs v ramci GBS HR timu. - aktivne prispievat k zlepšovaniu a rozvoju spracovavania miezd a benefitov - definovanie procesov a vytvaranie standardnych operacnych procesov SOP.- asistencia pri realizacii projektovych planov a implementacia novych rieseni- zodpovednost za mapovanie dat- priprava reportov a prezentacii v oblasti mzdovej agendy- pripava standardov pre konecnych uzivatelov- administracia, procesovanie a rekonsiliacia miezd vyuzitim lokalnych mzdovych systemov- manazovanie a tvorba vztahov s internymi zakaznikmiVýhody:- dynamické prostredie, otvorená komunikácia a neformálna atmosféra- monos pracova v medzinárodnom prostredí- jazykové vzdelávanie a pr...

 • Company Ján Ciling in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019 Updated on: 18.11.2019

  - Budovanie finannej spolonosti.- Efektívne vedenie, vzdelávanie a delegovanie systému práce. - Tvorba stabilného teamu.- Úas na stretnutiach s obchodnými partnermi.- Zabezpeenie komplexných finanných sluieb klientom.Výhody:zmysluplná a finanne dobre ohodnotená prácaflexibilná pracovná dobafiremné benefitykariérny rast garantovaný výsledkamikvalitné vzdelávanie na všetkých stupoch plánu kariérymonos pracova kdekovek na Slovensku a v 14 krajinách Európy...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Our multicultural Payroll team is seeking a Payroll Manager to lead several countries within the Middle East Payroll Team. We are looking for a strong leader that will take the ownership and drive the change in our growing payroll hub in Bratislava.If you would like to join us to make sure our employees are paid accurately and on time and make a difference by driving and participating in challenging project, we definitely want to hear from you!As our Payroll Manager, you will be responsible to:- Lead a small team of Payroll Analysts supporting a minimum of 3 countries in the Middle East region- Lead projects to drive payroll improvements for one country or group of small to medium size countries- Develop, modify and maintain the operational effectiveness of payrollprocess from the start to...

 • Company Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  1.organizovanie a riadenie innos oddelenia2.koordinovanie a metodické usmerovanie právnej agendy zamestnávatea na celoštátnej úrovni3.podávanie správy a informácie o výsledkoch inností v rozsahu pôsobnosti oddelenia a poiadaviek na zabezpeenie innosti riaditeovi odboru4.na úseku pôsobnosti oddelenia priebené sledovanie právnej úpravy týkajúcej sa innosti oddelenia5.vykonávanie kontroly plnenia úloh zamestnancov oddelenia a vasné prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov6.predkladanie náelníkovi prostredníctvom riaditea odboru návrhov na plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupitestva, ktoré majú vzah k mestskej polícii a pôsobnosti oddelenia7.vypracovávanie materiálov do porád náelníka, operatívnych porád primátora, komisií mestského zastupitestva, mestskej rady, me...

 • Company Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.11.2019 Updated on: 18.11.2019

  - komplexné zabezpeovanie personálnej politiky SC TSK, - evidencia nástupu, preradenia a rozviazania pracovných pomerov zamestnancov SC TSK, - príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní pracovnej innosti, dohôd o vykonaní práce, - spracovanie mzdových návrhov, dekrétov, sledovanie odbornej praxe, - výpoet stravných lístkov, objednanie a distribúcia na cestmajsterstvá poda nároku zamestnancov, - spolupráca pri tvorbe interných smerníc SC TSK, - alšie úlohy zabezpeujúce plynulý chod organizácie.Výhody:- systém odmeovania 2-3 krát v priebehu kalendárneho roka, - stravné lístky v zmysle Kolektívnej zmluvy nad rámec zákona, - dovolenka o 5 dní viac v zmysle Kolektívnej zmluvy,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové zabezpeenie....

 • Company reQUEST spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Personálna agentúra reQUEST spol.s.r.o. príjme zamestnanca na pozíciu koordinátor. Výkon práce Šaa. Aj na ivnostenský list!Struný popis práce: nábor zamestnancov, usporiadanie výberových konaní, starostlivos o zamestnancov, komunikácia s obchodným partnerom.  Základná hrubá mzda od 3€/h + odmeny. Mzdové ohodnotenie je posudzované osobitne na základe vedomosti kandidáta. istá mzda za mesiac pribline 600€.ivotopisy posielajte na . Kontakt: 0915 /953 631. Osobne na adrese: Šaa, ul. P.Pázmánya 49/3 (bývalá budova Hydrostavu, v súasnosti budova Merusu )....

 • Company MOTIVATION s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Hadám loveka, ktorý má skúsenosti s vedením zamestnancov z minulosti a okrem toho najlepšie pozná pomery vo firme, ciele firmy a pracovné pozície, ktoré budú mentorované....

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  riadi innos oddelenia, zodpovedá za dosahovanie stanovených cieov a úloh zadaných vedením spolonosti, podiea sa na nábore a výbere nových zamestnancov, zodpovedá za vedenie personálnej evidencie zamestnancov, za údrbu mzdovej a personálnej agendy, vytváranie personálnej politiky a súinnos na vyjednávaní s odbormi...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  dozerá na efektívne fungovanie personálneho manamentu, poradenstvo pre zamestnancov a spolupráca v oblasti odmeovania, príplatkov, hodnotenie výkonnosti, sledovanie a zabezpúeovanie štatistických dát týkajúcich sa zákonníka práce, pracovno-právnych predpisov a vyjednávanie s odbormi...

 • Company SPRING MB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.11.2019 Updated on: 18.11.2019

  • zabezpeenie plynulého chodu zvereného pracovného tímu, sledovanie dochádzky a pracovných návykov podriadených lenov tímu • zabezpeovanie dodriavania kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov pracovného tímu poadovaných zo strany nadriadeného • realizácia pravidelných motivaných a hodnotiacich stretnutí s lenmi zvereného pracovného tímu • zaškoovanie novoprijatých agentov do firemných procesov, postupov a produktovej oblasti • podieanie sa na tvorbe motivaných programov • preberanie povinností nadriadeného v prípade neprítomnosti na pracovisku...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Amazon is looking for an energetic and enthusiastic candidate to join the fast paced world of European Financial / Payroll Operations. We’re not an average retailer and this is definitely not your average Payroll position. We’ll give you the opportunity to really make a difference to our business by working on and initiating projects in a fast-paced environment and ultimately delivering results.It is critical to Amazon’s on-going success that we provide the highest service to our employees. If you are motivated to dive into the detail and take ownership, we have the career you’re looking for!About AmazonAmazon strives to be earth's most customer-centric company where people can find and discover virtually anything they want to buy online. By giving customers more of what they want - low pr...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Amazon is looking for an energetic and enthusiastic candidate to join the fast paced world of Financial Operations in Bratislava. We’re not an average retailer and this is definitely not your average finance position. We’ll give you the opportunity to really make a difference to our business by working on and initiating projects in a fast-paced environment and ultimately delivering results.It is critical to Amazon’s ongoing success that we provide the highest service to our employees. Our mission statement is:“Pay Employees accurately and on time with the highest level of controllership and compliance, at the lowest cost to Amazon”If you are motivated to dive into the detail and take ownership, we have the career you’re looking for!About the roleIf you are the right candidate, you feel at ...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  This position will be responsible for all aspects of EMEA Payroll Operations including: hiring, training, and employee development; managing group workload and establishing priorities; ensuring existing policies and procedures are followed; managing annual performance targets and operating budget; creating and monitoring appropriate performance metrics. This position will also act as an escalation point in resolving complex outstanding issues with internal and external business partners. Overall responsible for Audit compliance and Business controls.Key Strategic Objectives    Lead a team of 40+ amazonians    Contributes to the strategic direction of the company based on internal and industry knowledge    Responsible for developing and communicating team or department vision and goals    B...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  The firm is looking for a Senior Payroll Manager that will report to the EMEA Payroll ManagerThe successful candidate will lead the Payroll Shared Services Centre located in Bratislava and will be responsible for managing payroll processing for the EMEA region which currently covers 16 countries and is continuously expanding. The candidate will be responsible for a team of 20-30 people. There is expected to be 5-6 direct reportsThe firm is looking for a strong operational leader with excellent communication skills and a strong proven background in delivering multiple payrolls. The role is a fantastic opportunity for a leader, who wants to raise the bar for the payroll team and set the team up for success.He/she will have the opportunity to build the team and make a real difference. This is...

 • Company Štátna opera in Košice - Dargovských Hrdinov
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  -Riadi kontroluje innos sekretariátu, registratúry, osobných údajov, verejných informácií, kontrolnej innosti, schvauje objednávky na úseku -Poda potreby zastupuje na sekretariáte-Vykonáva správcu registratúry-Vedie evidenciu saností, podnetov a iadostí o verejné informácie-Vedie predpísanú dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov-Vedie agendu osobných spisov zamestnancov od zaiatku a do konca ,pripravuje pracovné zmluvy, pracovné náplne, prihlášky , odhlášky do poisovní, eviduje práceneschopnosti, neplatené voná, sleduje erpanie povolených limitov pri návšteve lekára, erpanie dovoleniek, zabezpeuje vstupné lekárske prehliadky-Vedie evidenciu o zaraovaní zamestnancov do platových tried poda katalógu pracovných inností, posudzuje odbornú prax, podáva informácie v tejto oblasti vedú...

 • Company IC-AUMONT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Zamestnanec v rámci svojho pracovného zaradenia zabezpeuje a je zodpovedný za:Tlmoenie vo výrobe,Manament výberu externých zamestnancov,Starostlivos, koordinácia a zodpovednos za pridelených zamestnancov,Kontrola dochádzky zamestnancov, externých zamestnancov,Evidencia a kontrola ubytovacích zariadení zamestnávatea,Reportovanie výsledkov vedeniu spolonosti,Tlmoenie poda potreby,Realizácia a tlmoenie vstupných a priebených školení zamestnancov, oblasti BOZP a iné, preberanie a odovzdávanie OOP so zamestnancami, doprevádzanie a tlmoenie vstupných a preventívnych lekárskych prehliadok, ošetrenie zamestnancov u lekára, testovanie uchádzaov o zamestnanie, doprevádzanie na cudzineckú políciu, príprava dokumentov, nábor zamestnancov.Navrhovanie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedosta...

 • Company STARSTAFF, s. r. o. in Rad
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  - Riadenie personálneho a mzdového oddelenia vo výrobnej spolonosti,- Kontrola a zabezpeovanie personálnej agendy spolonosti – výber zamestnancov, nástupy zamestnancov, výstupy zamestnancov, školenia, pracovné náplne zamestnancov, lekárske prehliadky zamestnancov,- Kontrola a zabezpeenie chodu mzdovej agendy – spracovanie miezd, spracovanie výkazov do sociálnej poisovne a zdravotných poisovní, spracovanie roného zútovania miezd,- Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce personálneho a mzdového oddelenia,- Zabezpeovanie a schvaovanie interných smerníc spolonosti, vypracovanie interných smerníc spolonosti,- Komunikácia a riešenie problémov so sociálnou poisovou a zdravotnými poisovami, doplnkovými dôchodcovskými spolonosami, inšpektorátom práce,- Vypracovanie projektov pre úrad práce...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Human resource managers Edit filters