Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

30 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company VIP-Medico s.r.o. in Dedinky
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hohentengen – AHKÁ pozícia / VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI / nástup 03.02.2020 / turnus 6 týdov alebo 2 mesiace / potrebná minimálne mierne pokroilá nemina / VODISKÝ PREUKAZ podmienkouDo dedinky Hohentengen, leiacej na švajiarskych hraniciach, hadáme opatrovateku na jednoduchú pozíciu k pánovi (okolo 80 rokov), ktorý býva sám v rodinnom dome so záhradou. Opatrovateka má zabezpeenú samostatnú izbu s pripojením na internet.Stupe ošetrenia: pacient nie je zaradený do iadneho stupa ošetreniaPotreba ošetrovateskej sluby: domácnos nenavštevuje ošetrovateská slubaZdravotný stav: pacient nemá iadne závané ochorenia, má vysoký krvný tlak a cukrovku, na ktorú berie tabletkyNa pozícií nie je potrebné noné vstávaniePohyblivos: pacient je mobilný a pohybuje sa s pomocou paliceKee pacient netrpí iadnymi závanými...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Mantel – Nezmeškajte nové opatrovanie/ ponuka pre MUA alebo ENU / nástup 04.02.2020 / turnus 1 mesiac alebo 6 týdov / s  mierne pokroilou a pokroilou  neminou Do obce Mantel v Bavorsku pri eských hraniciach, hadáme opatrovatea/ku k 84 – ronej pani (167 cm, 100 kg), ktorá býva v dome. V samostatnej asti domu býva syn so enou, majú 3 psov, s ktorými navštevujú pacientku. Opatrovate/ka má samostatnú izbu s pripojením na internet.Stupe ošetrenia: pacientka je zaradená do 4. stupa poadovaného ošetreniaPotreba ošetrovateskej sluby:  domácnos navštevuje ošetrovateská slubaZdravotný stav: pacientka je duševne v poriadku, má cukrovku, horšie pouje a má zavedený katéterNoné vstávanie je potrebné okolo 23 a 6 hodiny, kvôli polohovaniuPohyblivos: pacientka je leiaca, je potrebné ju polohova. K dispozí...

 • Company SPOKOJNOSŤ in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opatrovanie starších osôb v ich domácom prostredí....

 • Company LOTOS EU s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opatrovate/ka bude opatrova jednu osobu (svoju matku, otca, syna, dcéru, starých rodiov, susedu, známeho), ktorý potrebuje opatrovanie. Opatrovanie bude prebieha v domácnosti osoby odkázanej na opatrovanie. Môe by aj spoloná domácnos opatrovateky a opatrovaného. Opatrovate/ka si musí nájs sama osobu, ktorú chce opatrova v jeho domácom prostredí.Výberové konanie sa bude kona na ÚPSVaR ilina, v klube práce, íslo dverí 108, da 24.09.2019 o 9:00 hodine.Výhody:Komplexné sociálne poradenstvo pre opatrované osoby v oblasti peaných príspevkov na kompenzácie ZP....

 • Company Obec Veľká Lomnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • sebaobsluné úkony- hygiena- stravovanie a dodriavanie pitného reimu- vyprázdovanie moového mechúra a hrubého reva- obliekanie, vyzliekanie- mobilita, motorika- dodriavanie lieebného reimu• úkony starostlivosti o svoju domácnos- nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru- príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla- donáška jedla do domu- umytie riadu- bené upratovanie v domácnosti- obsluha bených domácich spotrebiov- starostlivos o prádlo (pranie, ehlenie)- starostlivos o lôko- vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby- donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich istenie- alšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udriavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpeenie úh...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Paňa
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Gröbenzell – opatrovanie takmer samostatného pána pri Mníchove / nástup 28.01.2020 / turnus 1 mesiac / s dobrou neminou / nefajiarkaDo príjemného mesteka Gröbenzell, leiacom v tesnej blízkosti centra Mníchova, hadáme srdenú opatrovateku ideálne vo veku 30-55, k 87-ronému pánovi (170 cm, 90 kg), ktorý býva v byte spolu so svojou manelkou, ktorá pôjde na pár týdov do nemocnice a preto hadáme k pánovi opatrovateku, ktorá by na neho dohliadla a bola mu podporou. V domácnosti nechovajú iadne domáce zvieratá. Opatrovateka má zabezpeenú samostatnú izbu.Stupe ošetrenia: pacient je zaradený do 3. stupa poadovaného ošetrovaniaOšetrovateská sluba: domácnos nenavštevuje opatrovateská slubaZdravotný stav: aj napriek tomu, e pán trpí demenciou a má problémy s mobilitou, je takmer ešte vo všetkom samosta...

 • Company SENIORKA n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opatrovanie klienta v jeho domácom prostredí. Môe by aj vzdialený príbuzný, známy. Mesto alebo dedina v Košickom kraji poda bydliska klienta.Vyaduje sa opatrovateský kurz v rozsahu 220 hodín, alebo zdravotnícke vzdelanie.Výhody:Práca na trvalý pracovný pomer, odpracovaná doba sa poíta do dôchodku, stravné lístky....

 • Company OPATRÍME VÁS n.o. in Vék
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -zabezpeova dôsledne opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby poda prílohy . 4 zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách -poskytovanie starostlivosti a pomoci starším, chorým a imobilným uom. -vykonávanie pomocných domácich prác (ehlenie, upratovanie, pranie, varenie at.). -asistencia pri vykonávaní osobnej hygieny a pri obliekaní. -absolvovanie prechádzok, návštev u lekárov a na úradoch a pod. s klientom. - zabezpeova všestrannú starostlivos o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a    sociálne potreby,- zameriava sa na aktívnu opatrovateskú starostlivos,- sledova prejavy klientov, celkový telesný a duševný stav, hygienickú oistu,- zabezpeova roznášanie stravy poda diétneho systému, podáva jedlo a zabezpeova pitný reim    klienta,- aktívne polohova klientov, p...

 • Company Javorry n.o. in Vék
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Zabezpeova dôsledne opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby poda prílohy . 4 zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách, - poskytovanie starostlivosti a pomoci starším, chorým a imobilným uom, - vykonávanie pomocných domácich prác (ehlenie, upratovanie, pranie, varenie at.), - asistencia pri vykonávaní osobnej hygieny a pri obliekaní, - absolvovanie prechádzok, návštev u lekárov a na úradoch a pod. s klientom, - zabezpeova všestrannú starostlivos o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby,- zameriava sa na aktívnu opatrovateskú starostlivos,- sledova prejavy klientov, celkový telesný a duševný stav, hygienickú oistu,- zabezpeova roznášanie stravy poda diétneho systému, podáva jedlo a zabezpeova pitný reim klienta,- aktívne polohova klientov, p...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Nemecká
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Burbach – NOVÁ ponuka opatrovania / nástup medzi 15.02. – 29.02.2020/ turnus 1 mesiac/ s minimálne mierne pokroilou neminou / potrebný vodiský preukazDo najjunejšej obce Burbach v  Severnom Porýní-Vestfálsku (štvrtá najväšia krajina Nemecka - jej hlavným mestom je Düsseldorf), s potom obyvateov 14 909,  hadáme opatrovateku k 82 - ronej pani (169 cm, 76 kg), ktorá býva v dome spolu so svojím manelom. Ten je samostatný a nevyaduje si iadnu starostlivos. Domácnos je bez domácich zvierat. Opatrovateka má k dispozícií samostatnú izbu s kúpeou a toaletou, pripojením na internet a TV. Monos nakupovania je vo vzdialenosti 1 km od domu – opatrovateka má k dispozícii auto a automatickou prevodovkou. Stupe ošetrenia: pani  je zaradená do 4. stupa poadovaného ošetreniaPotreba ošetrovateskej sluby:  do...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Fahrenzhausen – opatrovanie v malej dedinke nealeko Mníchova / nástup 22.01.2020 / turnus 1 mesiac alebo 6 týdov / s mierne pokroilou neminou Do obce Fahrenzhausen (as Kammerberg), v Hornom Bavorsku, ktorá je vzdialená cca 40 minút od Mníchova, hadáme srdenú a empatickú opatrovateku k 78-ronej pani (160 cm, 70 kg), ktorá býva v rodinnom dome so záhradou, bez domácich zvierat. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu s pripojením na internet a TV.Stupe ošetrenia: pacientka je zaradená do 4. stupa poadovaného ošetreniaPotreba ošetrovateskej sluby:  pacientku navštevuje paliatívny tím Zdravotný stav: pacientka trpí rakovinou púc v poslednom štádiu a zaínajúcou inkontinenciou (nosí plienkové nohaviky), duševne je v poriadkuPohyblivos: má problémy s mobilitou - dokáe ešte niekoko sekúnd sam...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Eichenau – opatrovanie v blízkosti centra Mníchova / turnus 1 mesiac /  nástup 23.1.2020 /  s mierne pokroilou a pokroilou neminou  Do obce Eichenau v nemeckom Bavorsku, ktorá sa nachádza 20 km západne od centra Mníchova, s potom obyvateov 11 894, hadáme srdenú a empatickú opatrovateku vo veku 30-65 rokov, k 78-ronej pani (160 cm, 60 kg), ktorá býva v rodinnom dome so záhradou spolu so svojím manelom, ktorý je fit a nevyaduje si iadnu opateru. V domácnosti sa nechovajú iadne domáce zvieratá. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu a v prípade záujmu je moné zriadi internetové pripojenie. Pacientka má k dispozícii slubu domáceho tiesového volania (malé tlaidlo, ktoré nosí neustále pri sebe)Stupe ošetrenia: pacientka je zaradená do 2. stupa poadovaného ošetrovaniaPotreba ošetrovateskej ...

 • Company Občianske združenie NÁDEJ Slovenská Ľupča in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  opatrovanie seniorovVýhody:pohyblivá zloka mzdy a do 50percent zo základu...

 • Company Bratislavská arcidiecézna charita in Bratislava
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • Poskytovanie opatrovateskej starostlivosti klientovi v jeho domácom prostredí - zabezpeovanie úkonov sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnos a základné sociálne aktivity,• poskytovanie kompletnej opatrovateskej starostlivosti klientom v ich domácom prostredí.Výhody:- monos osobného príplatku,- príspevok na cestovné v rámci MHD Bratislava,- príspevok na obuv...

 • Company EPS65 SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Asistencia pri zabezpeení chodu domácnosti.Asistencia pri aktivitách seniorov....

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Paňa
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Do Eddersheimu – asti mesta Hattersheim, leiaceho v tesnej blízkosti Frankfurtu nad Mohanom, ponúkame jednoduchú pracovnú pozíciu, ktorej podstatou je najmä starostlivos o domácnos 87 – roného pána (168 cm, 80 kg).   Od opatrovateky potrebuje najmä pomoc s udriavaním poriadku a varenie. Býva v dome, kde má opatrovate/ka zabezpeenú samostatnú izbu. Šoférovanie na pozícii nie je nároné a je potrebné len obas. Stupe ošetrenia: pacient nie je zatia zaradený do iadneho stupa a pacientka je zaradená do 5. stupa ošetrenia.Potreba ošetrovateskej sluby: domácnos nenavštevuje ošetrovateská sluba.Zdravotný stav:  pán je vzhadom na svoj vek vo vemi dobrej kondícii, má len slabší sluch a zaínajúcu stareckú demenciu. Sám navštevuje toaletu a nevyaduje sa pri om noné vstávanie.Pohyblivos:  je mobilný a n...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Sonnenbühl – nenároná pozícia / nástup 06.02.2020/ turnus 1 mesiac alebo 6 týdov/ potrebná pokroilá neminaDo obce Sonnenbühl v oblasti Baden-Württenberg s potom obyvateov cca 7160, hadáme opatrovateku k 92– ronej pani (165 cm, 60 kg), ktorá býva sama v  dome.  Opatrovateka má samostatnú izbu s pripojením na internet. Stupe ošetrenia : pacientka je zaradená do 2.  stupa ošetrovania.Potreba ošetrovateskej sluby:  domácnos nenavštevuje ošetrovateská sluba.Zdravotný stav: pacientka nemá iadne závané ochorenia, duševne je v poriadku, trpí len stareckou slabosou. Noné vstávanie je potrebné 1x (kvôli výmene plienok).Pohyblivos: pacientka je mobilná a pohybuje sa s pomocou rolátora. Opatrovateka má v rámci tejto pozície na starosti starostlivos o pacientku: pomoc pri hygiene, prezliekaní, vstávaní...

 • Company Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnos a základné sociálne aktivity poda prílohy .4 zákona 448/2008 Z.z. NR SR a jeho aktualizácií:sebaobsluné úkony, úkony starostlivosti o domácnos, základné sociálne aktivity, dohad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnos a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v prirodzenom prostredí obana v rozsahu na základe sociálnej posudkovej innosti príslušnej obce alebo mesta.Výhody:- poistenie v 3. pilieri- stravné lístky...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Sankt Blasien – Opatrovanie milých a priateských manelov v kúpenom meste / nástup 1.2.2020 / 6-týdový turnus / s mierne pokroilou alebo pokroilou neminou / vodiský preukaz výhodouDo malého kúpeného mesta Sankt Blasien, ktoré sa nachádza v okrese Waldshut, v nemeckom Bádensku-Württembersku, s potom obyvateov 4009, hadáme skúsenú opatrovateku k manelskému páru:88-roná pani (165 cm, 50 kg) a 88-roný pán (164 cm, 58 kg) ktorí bývajú v byte bez domácich zvierat. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu s kúpeou a pripojenie na internet sa pripravuje. K dispozícii je auto. Monos nákupov je vo vzdialenosti 15 minút pešo od bytu. Stupe ošetrenia: pani je zaradená do 3. stupa poadovaného ošetrenia, pán zatia nie je zaradenýZdravotný stav: - pani / netrpí iadnymi vánejšími diagnózami, liei sa na...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Bretten – opatrovanie v dobrej rodine/ nástup 08.02.2020/turnus 3 mesiace/potrebná mierne pokroilá neminaDo mesta Bretten, známeho svojou tradinou architektúrou, hadáme láskavú opatrovateku k 80-ronej pani (168 cm, 64 kg), ktorá ije v rodinnom dome so záhradou. Odkedy ovdovela, ije sama. Má však rodinu, ktorá sa o u zaujíma a v prípade potreby je na pomoci. Dcéra je lekárka a stará sa aj o lieky pacientky. V domácnosti je maka, ktorú je potrebné kmi. V stredy a piatky pani navštevuje denné ošetrovateské centrum od 8.00 do 16.30. V tom ase má opatrovateka zvyajne vono. Opatrovateka má samostatnú izbu s vlastným balkónom, kúpeou a pripojením na internet.Stupe ošetrenia: pacientka je zaradená do 4. stupa ošetrenia.Ošetrovateská sluba: domácnos ráno a veer navštevuje ošetrovateská sluba za úel...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Dedinky
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Abstattt – NENÁRONÉ opatrovanie takmer samostatnej pani  formou spolonosti / nástup medzi 20.1.-22.1.2020 / turnus 1 mesiac alebo 6 týdov / s pokroilou neminou / nefajiarka / BEZ noného vstávaniaDo peknej dedinky Abstatt, leiacej 40 km od Stuttgartu, hadáme pokojnú a poriadkumilovnú opatrovateku nad 40 rokov, k 88 – ronej pani (158 cm, 50 kg), ktorá býva vo vekom dome bez domácich zvierat. Pacientka netrpí iadnymi vánejšími diagnózami a je takmer vo všetkom samostatná. Túi predovšetkým po spolonosti, lebo sa v dome cíti sama. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu s kúpeou a pripojením na internet. Stupe ošetrenia: pacientka nie je zaradená do iadneho stupa poadovaného ošetreniaPotreba ošetrovateskej sluby:  domácnos nenavštevuje ošetrovateská slubaZdravotný stav: pacientku trápi len...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Paňa
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Ammerland – ahké opatrovanie vitálneho pána formou spolonosti / nástup 10.02.2020 / turnus 1 mesiac / s dobrou neminou / BEZ noného vstávania Do „krajiny veterných mlynov“, okresu Ammerland v Dolnom Sasku  hadáme skúsenú a empatickú opatrovateku vo veku 30-65 rokov, k 90-ronému pánovi (178 cm a 70 kg), ktorý býva sám v rodinnom dome so záhradou. Pán chová v domácnosti psa, ktorý je pre neho od smrti manelky (manelka mu zomrela v auguste 2019) všetkým. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu s kúpeou a pripojením na internet. Stupe ošetrenia : pacient nie  je zaradený do iadneho stupa poadovaného ošetreniaPotreba ošetrovateskej sluby:  domácnos nenavštevuje ošetrovateská slubaZdravotný stav: netrpí iadnymi vánejšími diagnózami, je v poriadku aj duševne / po nedávnej smrti manelky potre...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Peterskirchen –opatrovanie manelského paru /nástup 27.01.2020/ turnus 1 mesiac alebo 6 týdov / s mierne pokroilou a pokroilou neminou Do obce Peterskirchen v oblasti Tacherting v Bavorsku nealeko rakúskych hraníc, hadáme opatrovateku k manelskému páru: 86-roná pani (160 cm, 60 kg) a 88-roný pán (165 cm, 70 kg) ktorí bývajú v rodinnom dome so záhradou a majú jednu maku. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu s pripojením na internet. Stupe ošetrenia :  pani  je zaradená do 3. stupa a pán  do 4. stupa poadovaného ošetrenia.Potreba ošetrovateskej sluby:  domácnos nenavštevuje ošetrovateská sluba.Zdravotný stav: pani má demenciu, alzheimerovu chorobu a zaínajúcu inkontinenciu, toaletu navštevuje samostatne. Pán trpí demenciou a inkontinenciou. Noné vstávanie je potrebné príleitostne. Poh...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Paňa
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Fürstenfeldbruck – Opatrovanie v milej rodine / nástup 20.1. alebo 27.1.2020 / turnus 1 mesiac alebo 6 týdov / s dobrou neminou / NefajiarkaDo mesta Fürstenfeldbruck v nemeckom Bavorsku, ktoré sa nachádza 25 km severozápadne od Mníchova, s potom obyvateov 45 000, hadáme skúsenú a empatickú opatrovateku k 81-ronému pánovi (176 cm, 90 kg), ktorý býva v rodinnom dome, bez domácich zvierat spolone so svojou manelkou. Manelka pacienta nedávno prekonala zápal púc, preto sa jej momentálne horšie dýcha a pouíva tie kyslíkovú  masku, ale pomaliky sa zotavuje. Nevyaduje si však takmer iadnu opateru - skôr pomoc v domácnosti. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu.Stupe ošetrenia : - pani  je zaradená do 2. stupa poadovaného ošetrenia - pán  je zaradený do 3. stupa poadovaného ošetreniaPotreba...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Vék
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Gräfelfing – AHKÉ opatrovanie na predmestí Mníchova / nástup 9.2.2020 / turnus 3 týdne alebo 1 mesiac / s mierne  pokroilou  neminou Do mesteka Gräfelfing, ktoré leí na predmestí Mníchova a je k nemu dostupné elektrikou,  hadáme opatrovateku, k 97 – ronej pani (170 cm, 60 kg), ktorá býva v dome bez domácich zvierat. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu s pripojením na internet. Stupe ošetrenia : pacientka je zaradená do 1. stupa poadovaného ošetreniaZdravotný stav: pacientka je na svoj vek relatívne v poriadku, slabo pouje (nosí naúvací aparát) a treba na u dôsledne rozpráva, duševne je v poriadkuPohyblivos: pacientka sa pohybuje pomocou rolátora a treba dáva pozor, aby nespadlaNoné vstávanie nie je potrebné Opatrovateka má v rámci tejto pozície na starosti starostlivos o pacientku...

 • Company PATRIA n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opatrovanie prijímateov sociálnej sluby v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení.Výhody:Základná zloka mzdy plus príplatky nepretritej prevádzky....

 • Company Mesto Pezinok in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  -Plnenie základných sociálnych aktivít v zmysle zákona o sociálnych slubách,-zabezpeenie a výkon opatrovateskej sluby mobilným a nemobilným obanom priamo v ich domácom prostredí, -vykonávanie dohadu pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnos a vykonávaní základných sociálnych aktivitách,-sledovanie zdravotného stavu opatrovaného obana a v prípade zhoršenia jeho zdravotného stavu túto skutonos oznamuje ošetrujúcemu lekárovi a rodine.Výhody:- príjemné pracovné prostredie a práca v profesionálnom kolektíve- 5 dní dovolenky navyše- výhody zamestnanca mesta...

 • Company Charita sv. Alžbety n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opatrovateská sluba pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu choroby alebo vyššieho veku....

 • Company Dôstojný život všetkým, n.o. in Poprad
  15.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opatrovanie 77 ronej pani z obce diar, okres Poprad. Pani je leiaci pacient, inkontinentná, prejde pár krokov, ale je potrebné jej pomáha pri chôdzi. Liei sa na cirhózu peene a vysoký krvný tlak. Poadované úkony od opatrovateky: - pomoc pri hygiene (umývanie, prebaovanie, výmena plienok)- starostlivos o lôko- pomoc pri obliekaní, vyzliekaní- dohliada na stravovanie opatrovanej a tie na pitný reim- dohliada na správne uívanie liekov- pomoc pri rehabilitácii a mobilite- doprovod pri lekárskych vyšetreniachPoiadavka na opatrovateku: opatrovateský kurz, komunikatívnos, opatrovateka by mala by z okolia obce diar.Nástup moný ím skôr....

 • Company "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie pomocných prác pri starostlivosti o seniorov a osoby so zdravotným postihnutím....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters