Jobmonitor. Search results for Health care assistants

55 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company Zariadenie pre seniorov Náruč in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Vykonáva rutinnú prácu pri vytváraní, prehlbovaní a upevovaní základných hygienických, spoloenských a pracovných návykov pri starostlivosti o prijímateoch sociálnej sluby, zabezpeuje uspokojovanie základných ivotných potrieb PSS.Výhody:V rámci sociálneho programu zamestnávate ponúka rehabilitáciu a relaxáciu v objekte zariadenia a cenovo výhodné stravovanie v objekte zariadenia....

 • Company Zariadenie pre seniorov-Domov dôchodcov Bojnice in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Opatrovate/ka v zariadení pre seniorov....

 • Company Komunita Kráľovnej pokoja in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Pozícia v rámci priamej innosti s klientmi, pomoc pri vykonávaní osobných a iných úkonov FO odkázanej na pomoc inej FO, starostlivos o osobné prádlo klientov - pranie, ehlenie, hygienu a bezpenos, udriavaní istoty a poriadku v osobných veciach, v izbe, v spoloných priestoroch.Výhody:K základnej mzde sa pripoítavajú príplatky, napr. v sobotu 50 percent, v nedeu 100 percent, ako aj osobný príplatok. Hrubá mzda môe dosiahnu aj sumu 900 eur. Organizácia s dlhoronou skúsenosou vznik v roku 1993 , rôznorodá innos nie monotónna práca , rast osobnosti a zruností úas na kurzoch a alšom vzdelávaní . Mzda v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov....

 • Company Patria - Domov dôchodcov v Galante in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opatrovanie ako mobilných a imobilných klientov, poskytovanie opatrovateskej odbornej innosti v rámci pomoci pri odkázanosti....

 • Company Harmónia Chmeľová, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  OPATROVATE V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUIEB ZABEZPEUJE INNOSTI SMERUJÚCE K VYTVÁRANIU, PREHLBOVANIU A UPEVOVANIU ZÁKLADNÝCH HYGIENICKÝCH NÁVYKOV KLIENTA V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUIEB. STAROSTLIVOS O KLIENTA A Ó JEHO POTREBY....

 • Company Centrum sociálnych služieb Ľadoveň in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Ponúkame voné pracovné miesto na pozíciu opatrovateky v nepretritej prevádzke na dobu uritú poas zastupovanie poas dlhodobej práceneschopnosti.Nápl práce: komplexná starostlivos o prijímatea sociálnych sluieb v zariadení s nepretritou starostlivosou, spolupráca pri výkonoch v opatrovateskej slube.Výhody:- 5 dní dodatkovej dovolenky- doplnkové dôchodkové sporenie- stravovanie v zariadení, prípadne stravné lístky- odmeny- mzdové podmienky poda potu rokov odbornej praxe v zmysle zákona . 553 2003 Z.z. v znení neskorších predpisov...

 • Company Centrum sociálnych služieb - Chmelinec in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výhody:K základnej zloke mzdy ponúkame: hrubá mzda sa potom môe pohybova okolo 780-800Eur osobné ohodnoteniepolroné odmenykoncoroné odmenymimoriadne odmeny príspevok na rekreané poukazypríspevok zo sociálneho fondumonos stravovania príspevok na stravu stravné karty ...

 • Company Senior Modrová, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Starostlivos o  klientov CSS...

 • Company Harmónia života, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme opatrovateku na TPP na opatrovanie pacientov v ZSS v Jablonovom. Ponúkame príspevok na dopravu a monos príjemného pracovného prostredia.Náplou práce je:Komplexná starostlivos o klientov - seniorov.Dezinfekcia nástrojov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu.Všestranná starostlivos o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby.Aktívna ošetrovateská starostlivos.Sledovanie klientov, ich celkový telesný a duševný stav, hygienu.Roznášanie stravy poda diétneho systému, podáva jedlo a zabezpeova pitný reim klienta.Aktívne polohovanie klientov, prevencia preleanín.Starostlivos o celkovú hygienu klienta.Vedenie záznamov klientov.Ostatné innosti poda pokynov nadriadených.Výhody:- PRIEMERNÁ MESANÁ MZDA a do 800 EUR NETTO- príjemné pracovné prostredi...

 • Company Casa Slovensko n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  kompletná opatrovateská starostlivos o seniorovprihliadanie na individuálne potreby klienta, aktivizovanie klienta poda jeho schopností a monostíspolupráca pri plánovaní poskytovania sociálnej sluby poda individuálnych potrieb, schopností a cieov klientarutinná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevovaní hygienických, spoloenských a pracovných návykov obanov v zariadení sociálnych sluiebMzdové podmienky: 760€/mesiac základná mzda+ 100 € pohyblivá zloka mzdy+ Príplatky za pracovnú zmenu: 17€ za prácu v sobotu, 34€ za prácu v nedeu a sviatok, 9€ za nonú zmenu+ Preplácané nadasy s príplatkom 25% priemerného zárobkuVýhody:Stravné lístky v hodnote 4€. Zabezpeujeme pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov. Ponúkame benefity v podobe pravidelných coffee breakov s koláikom a ovocia na pracovisk...

 • Company Domov pre seniorov in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulaná alebo obsluná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevovaní hygienických, spoloenských a pracovných návykov obanov v zariadení sociálnych sluieb. Vykonávanie opatrovateskej starostlivosti o klientov v zariadení....

 • Company Centrum sociálnych služieb Clementia in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Rutinná, pomocná, manipulaná alebo obsluná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevovaní hygienických, spoloenských a pracovných návykov obanov v zariadení sociálnych sluieb.Výhody:Odmeovanie poda zákona . 553 2003 Z. z., nástupný tarifný plat od 584,00 € - 701,00 € v závislosti od praxe príplatky za smennos, soboty, nedele a sviatky. Odmena za kvalitné plnenie pracovných povinností osobný príplatok. Príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2 percent z hrubej mzdy zamestnanca. Týde dovolenky nad rámec Zákonníka práce. 1x rone príspevok na dopravu. Príjemné pracovné prostredie. Obedy priamo u zamestnávatea. Firemné podujatia....

 • Company JESIENKA - zariadenie pre seniorov a denný stacionár in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomoc prijímateom sociálnej sluby pri zvládaní denných inností....

 • Company Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  starostlivos o staršie osoby...

 • Company LIKAVA - centrum sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opatrovate/ka- starostlivos o klientov na úseku zdravotnom, pomoc pri sebaobsluných innostiach....

 • Company Casa Slovensko n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  kompletná opatrovateská starostlivos o seniorovprihliadanie na individuálne potreby klienta, aktivizovanie klienta poda jeho schopností a monostíspolupráca pri plánovaní poskytovania sociálnej sluby poda individuálnych potrieb, schopností a cieov klientarutinná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevovaní hygienických, spoloenských a pracovných návykov obanov v zariadení sociálnych sluiebMzdové podmienky: 720€/mesiac základná mzda bez kurzu+ 100 €/mesiac pohyblivá zloka mzdy+ Príplatky za pracovnú zmenu: 17€ za prácu v sobotu, 34€ za prácu v nedeu a sviatok, 9€ za nonú zmenu+ Preplácané nadasy s príplatkom 25% priemerného zárobkuVýhody:Ponúkame stravné lístky v hodnote 4€ a zabezpeenie opatrovateského kurzu v prípade potreby. Zabezpeujeme pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov. Ponúkam...

 • Company Jar života, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  starostlivos o ako zdravotne postihnutých...

 • Company Dom pokojnej staroby n.o., Gbely in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocná opatrovateská starostlivos o seniorov - pomoc pri sebaobsluných úkonoch (hygiene, stravovaní, obliekaní, mobilite, motorike), pomoc pri základných sociálnych aktivitách, pomoc pri úkonoch starostlivosti.Výhody:jeden týde dovolenky naviac nad rámec Zákonníka prácev prípade záujmu monos preplatenia Opatrovateského kurzupríspevok 2percent na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Domov seniorov ARCHA in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  kompletná opatrovateská starostlivos o klienta v zariadení pre seniorov(celková toaleta, pomoc pri roznášaní stravy, pomoc pri kmení, dodriavanie a sledovanie pitného reimu, at.)Výhody:-príplatky za noné, sviatky, soboty, nedele, preplácanie nadasov-polroné, roné odmeny-5 dní dovolenky naviac-strava len za 0,66 €-monos ubytovania v ubytovni 2-posteová izba 110€ ...

 • Company Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opatrovanie klientov v zariadení sociálnych sluieb.Výhody:Príplatky poda zákonníka práce, finanné osobné ohodnotenie....

 • Company Ad usum, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  komplexná opatrovateská starostlivos...

 • Company Eurotrend, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Opatrovate.Opatrovanie starších osôb a osôb so zdrav postihnutím v zariadení.Výhody:bez výhod...

 • Company Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  pomocné a obsluné práce pri starostlivosti o klientov zariadenia...

 • Company DUNASA s.r.o. in Pondelok
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Hadáme opatrovateky alebo zdravotné asistentky do domova dôchodcov do Nemecka. Ide o benú starostlivos o klientov v zariadení: starostlivos o hygienu a pohodlie, podávanie jedál, sprevádzanie na toaletu, výmena plienok, podpora pri chôdzi, transfer na vozík a pod.Ide o prácu na nemeckú pracovnú zmluvu, na trvalý pracovný pomer, nie na turnusy. Máte nárok na platenú dovolenku, 25 dní v roku.Pracuje sa v 6 a 12 hodinových zmenách, väšinou denné zmeny. Týdenne max. 50 hodín.Miesto práce: celé Nemecko.Nástup: je moný kadý pondelok/ stredu - poda dohody.Výhody:Ubytovanie zabezpeené blízko pracoviska alebo priamo v domove dôchodcov.Plat v hrubom : 12€ hodinu príplatky 6€ hodinu v istom na výdavky na cestu a stravu ...

 • Company Dom tretieho veku in Suché
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Náplou práce je komplexná opatrovateská starostlivos o klientov zariadenia:- pomáha sestre pri podávaní stravy, - dohliada na pitný reim klientov, - spolupracuje so sestrou pri prevencii preleanín pravidelným polohovaním, starostlivosou o suché inkontinenné pomôcky, hygienou a ošetrením pokoky,- dbá o hygienický štandard obyvateov zariadenia, denne vykonáva rannú a veernú toaletu,- zodpovedá za uloenie a za rozdelenie osobnej bielizne klientom,- zabezpeuje starostlivos o lôko klienta,- zabezpeuje úpravu bezprostredného okolia klienta, - dbá na pravidelnú a dôslednú dezinfekciu postelí, stolíkov a všetkých pomôcok a zariadení, ktoré pouíva pri manipulácii s klientom.Výhody:V zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Základná zloka mzdy: 820€ mesiac, príplat...

 • Company Obec Dolná Súča in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  vykonávanie prác súvisiacich so zdravotnou starostlivosou o seniorov, vykonávanie jednoduchých rehabilitaných úkonov s iastone imobilnými obyvatemi, vykonávanie ostatných prác súvisiacich s prevádzkou zariadeniaVýhody:Môe by dohodnutá vyššia mzda v závislosti od odbornej praxe a dosiahnutého vzdelania v zmysle zákona . 553 2003 Z.z.. Po skúšobnej dobe sa priznáva osobný príplatok. K základnej zloke mzdy patrí v zmysle zákona o odmeovaní zamestnancov- príplatok za zmennos- príplatok za prácu v sobotu, v nedeu, v sviatok. Ponúkame stabilné pracovné miesto najskôr na dobu uritú na 1 rok s perspektívou predenia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Komplexná opatrovateská starostlivos o deti a dospelých v domove sociálnych sluieb.Výhody:- Poskytujeme ubytovanie uchádzaom s trvalým bydliskom mimo Bratislavy- Benefity: 10 dní dovolenky nad rámec, stravovanie, rehabilitácia, príspevok zamestnávatea na III. pilier DDS, príjemný kolektív, príspevok na rekreáciu- Príplatky za: zmennos, saené prostredie, osobný príplatok...

 • Company SENIOR CLUB STRIEBORNICA in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vykonávanie innosti opatrovatea v zariadení pre seniorov, starostlivos o klientov zariadenia.Výhody:uvedená hrubá mzda s príplatkami, nepravidelne rozvrhnutý pracovný as, strava zabezpeená, bez monosti ubytovania...

 • Company SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY, nezisková organizácia in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  opatrovanie seniorov v zariadení po dovšení dôchodkového veku, vykonávanie všetkých opatrovateských úkonovVýhody:príspevok na dopravu, stravovanie zdarma, roný finanný príspevok po odpracovaní roka...

 • Company „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  obsluné práce pri opatrovaní prijímateov sociálnych sluieb...

 • Company „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  pomoc pri napaní primárnych a sekundárnych potrieb prijímateov sociálnych sluieb...

 • Company Hortenzia, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vykonávanie opatrovateských úkonov, pomoc pri benej hygiene klienta, podávanie stravy a nápojov, pomoc pri prezliekaní klientov, hlásenie zmien o zdravotnom stave klienta.Výhody:Zabezpeenie dopravy a stravovania....

 • Company Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  starostlivos o starých a chorých udí, pomoc pri dennej hygiene, stravovaní, obliekaní...

 • Company Zariadenie pre seniorov - Smaragd in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Opatrovanie v zariadení pre seniorov.Miesto je vytvorené cez projekt - Pracuj, zme svoj ivot - opatrenie . 2. Vhodní uchádzai sú uchádzai o zamestnanie s dobou evidencie na úrade práce min. 1 mesiac....

 • Company Ružinovský domov seniorov in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Opatrovateská starostlivos o mobilných a imobilných klientov zariadenia pre seniorov poda štandardov opatrovania.Výhody:- odmeovanie poda zákona . 553 2003 Z.z. príplatky za S N, noc a sviatky, - 37,5 hodinový pracovný týde,- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,- príspevok na DDS vo výške 45,-€ mesane,- príspevok na športovú innos dieaa,- min. 1x rone odmeny snaíme sa dvakrát, zvyajne sa nám to aj podarí ,- po splnení podmienok príspevok na rekreáciu,- po dohode príspevok na zvyšovanie kvalifikácie,- štedré sociálne benefity poda vnútorného predpisu,- v prípade potreby flexibilný pracovný as,- po skonení pandemickej situácie plánujeme aj teambuildingy.- cena obeda len 0,63€...

 • Company SENIOR n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  opatrovanie starých udí, obsluné praceVýhody:odmeny, 13 a 14 plat, preplatenie dopravy nad 50 km....

 • Company Centrum sociálnych služieb LÚČ in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Starostlivos o prijímateov sociálnej sluby.Výhody:dodatková dovolenka 5 dní, príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie 2percent z hrubého zárobku ...

 • Company Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Rutinná práca pri vytváraní a prehlbovaní hygienických, spoloenských a pracovných návykov klientov v ZpS, opatrovanie ako mobilných a imobilných klientov na lôku, pomoc pri pitnom reime, stravovaní, obliekaní, kúpaní, toalete, podávaní liekov, dezinfekcia, ochrana osobnej a postenej bielizne, komunikácia s klientom, práca s poítaom....

 • Company Pokora, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pomocné práce pri rannej a veernej hygiene- pravidelné kúpanie klientov, zabezpeovanie osobnej hygieny- pomoc pri  prebaovaní inkontinentných klientov - pomoc pri podávaní stravy- udriavanie hygienických štandardov...

 • Company Centrum sociálnych služieb - Juh in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Rutinná práca pri opatrovaní obanov v zariadeniach sociálnych sluieb.Výhody:Ponúkame pracovné miesto najskôr na dobu uritú na 1 rok s perspektívou predenia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Opatrovateka v zariadeni pre seniorov, praca s seniormi,opatrovateské úkony, Praca na dvojzmenna...

 • Company EVITO in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Starostlivos o seniorov s akým zdravotným postihnutím...

 • Company Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  starostlivos o seniorov, vedenie opatrovateských záznamovVýhody:k základnej zloke mzdy sa vyplácajú zákonné príplatky nadas, sobota, nedea, sviatok , 5 dní riadnej dovolenky nadas...

 • Company Prosenior in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Opatrovateská starostlivos v zariadení sociálnych sluieb komunitného typu pre 15 seniorov.Výhody:- práca v komunitnom prostredí,- mzdové zvýhodnenia za prácu v noci, sobotu, nedeu a vo sviatok,- polroné odmeny....

 • Company Občianske združenie Barlička in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Opatrovanie mobilných a imobilných klientov:- stravovanie, správna ivotospráva- toaleta, hygiena- obliekanie, obúvanie- mobilita, motorika- základné sociálne aktivity, záujmové innosti- komunikácia s klientom - dodriavanie lieebného reimuVýhody:- monos stabilného zamestnania na dobu neuritú po prvom roku zamestnania - odmeny a osobné príplatky k základnej mzde- príjemné pracovné prostredie- práca v stabilnej spolonosti s väzbami na zahraniné organizácie- podpora vzdelávania- pravidelná supervízia zabezpeovaná zamestnávateom...

 • Company „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  opatrovanie a starostlivos o starých a chorých klientov v zariadení sociálnych sluieb, hygiena, sprevádzanie na vyšetrenia, kmenie PSS, ktorý sú odkázaní na pomoc iných a pod.Výhody:dodatková dovolenka 5 dní za rok, týdenný pracovný úväzok 35 hod., príplatky za sobotu, nedeu, nonú a sviatok, Odmeny 2 x do roka, príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie, príspevky na stravu....

 • Company Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Stará sa o PSS odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby:- vykonáva komplexnú starostlivos o imobilných klientov,- stará sa a vykonáva osobnú hygienu PSS, pomáha pri kúpaní a kúpe PSS, podáva stravu,- vykonáva manipulácie so špinavou a istou bielizou vrátane dezinfekcie, - stará sa o dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a potrieb,- vykonáva pomocné práce zdravotníckeho charakteru a alšie opatrovateské innosti poda pokynu nadriadených.Výhody:Práca v príjemnom prostredí a kolektíve. Stravovanie zabezpeené priamo v zariadení. Zaškolenie a alšie vzdelávanie podporované.K hrubej mzde sú poskytované mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeu, za prácu v noci a za odpracovaný sviatok....

 • Company Centrum sociálnych služieb - LIPA in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  starostlivos o prijímateov sociálnej sluby v centre sociálnych sluiebVýhody:ku mzde je osobný príplatok a taktie všetky príplatky v zmysle Zákonníka práce...

 • Company Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Poskytovanie pomoci pri kadodenných úkonoch, sprostredkovanie spoloenských aktivít, starostlivos o zdravie zverenej osoby. Cieom je zvyšovanie kvality ivota udí predovšetkým v dôchodkovom veku.Náplou práce je:o    zabezpeovanie základných ivotných potrieb prijímateov:o    pomoc pri osobnej hygiene, celkový kúpe, obliekanie, poskytovanie a zaisovanie potravy a pitného reimuo    spolupráca pri zaisovaní odbornej pomoci,o    starostlivos o bezprostredné okolie prijímatea,o    sprevádzanie prijímateov na odborné lekárske vyšetrenia, - - návrh inností a aktivít pre klientov, spoloenské podujatia, prechádzky,o    ergoterapeutická pomoc pri pohybových aktivitách a iné......

 • Company Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - starostlivos o seniorov, chorých a odkázaných- zabezpeovanie základných bio–psycho-sociálnych potrieb- stravovanie, pitný reim, osobná hygiena, celkový kúpe, obliekanie- starostlivos o vzhad, hygienické potreby, lieba a prevencia bených problémov- spolupráca pri zaisovaní odbornej pomoci- pomoc a spolupráca pri rehabilitácii- sprevádzanie klientov na odborné lekárske vyšetrenia, spoloenské podujatia, prechádzky- iné aktivity...Výhody:- príjemné pracovné prostredie a skvelý kolektív- nadštandardné zázemie zamestnancov- monos odborného rastu a vzdelávania- stravovanie a kaviare za zvýhodnené zamestnanecké ceny- fyzioterapia, rehabilitácie za zvýhodnené zamestnanecké ceny- príplatky za prácu v sobotu, nedeu, vo sviatok, za nonú prácu- vernostný bonus ku mzde...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters