Jobmonitor. Search results for Government regulatory associate professionals not elsewhere classified

14 Jobs found

Used filters:
 • Government regulatory associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Mesto Šaľa in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  -koordinaná a metodická innos v rámci vyuívania finanných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finanných prostriedkov iných finanných nástrojov- tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce.Výhody:- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

 • Company Mesto Krupina in Krupina
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:• zabezpeovanie potrebnej investinej innosti pri rozvojových a strategických aktivitách mesta, •zabezpeovanie riadenia a koordinácia projektov, •výkon technického dozoru pri realizácii investiných akcií,•zabezpeovanie technicko-prevádzkových inností, •riadenie a kontrola dodriavania zmluvných obchodných podmienok, •sledovanie legislatívnych zmien a v súvislosti s nimi zavádzanie potrebných opatrení,•príprava podkladov pre verejné obstarávanie v zmysle z. . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,•vypracovávanie materiálov v oblasti investinej innosti na rokovania orgánov samosprávy,•vykonávanie administratívnych a bených obchodných a právnych záleitostí pri výkone funkcieVýhody:Zamestnanecké výhody, benefity:-práca...

 • Company Trnavský samosprávny kraj in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výkon odborných inností súvisiacich s budovaním dátovej centrály pre systémy integrovanej dopravy v rámci implementácie projektu cezhraninej spolupráce Clean Mobility v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. •budovanie a manament informaného dopravného systému (nastavenie technickej špecifikácie pre obstaranie hardware a softwear pre dátovú centrálu/dopravnú kanceláriu, t. j. špecifické IKT - softwarové a HW riešenia pre zber dát a prácu s dopravnými informáciami),•komunikácia a spolupráca s partnermi na odborných aktivitách projektu Clean Mobility,•zabezpeovanie profesionálnej komunikácie a výstupov smerom k ústredným orgánom štátnej správy a kontrolným miestam (riadiaci orgán, národný orgán a spoloný sekretariát operaného programu), ako aj smerom do vnútra ...

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Koordinátor/-ka vzdelávania v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.Nápl práce, informácie o pracovnom mieste:-organizácia a koordinácia vzdelávania/facilitaných aktivít pre zamestnancov poskytovateov komunitných centier, nízkoprahových denných centier, nízkoprahovej sociálnej sluby pre deti a rodinu (príprava a kontrola plnenia asového harmonogramu vzdelávacích/facilitaných aktivít, zabezpeenie prenájmu miestností vzdelávacích/facilitaných aktivít, presun pracovníkov KC/NDC/NSSDR v prípade nedostatoného potu úastníkov vzdelávacích/facilitaných aktivít a pod.),-celková administratíva súvisiacu so vzdelávaním/facilitanými aktivitami v rámci projektu,-spolupráca pri hadaní vhodných uchádzaov na vzdelávacíe/facilitané aktivity,-alšie aktivity súvisiace s predmetný...

 • Company Obec Miloslavov in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  innosti stavebného úradu v súlade so zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a súvisiace innosti v súlade so zákonom . 71/1967 Zb. zákon o správnom poriadku.Prenesená innos štátnej správy na obce.Zabezpeenie innosti stavebného úradu....

 • Company Trnavský samosprávny kraj in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  •monitorovanie rozhodnutí národných a európskych autorít v oblasti financií, dopravy, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a alších oblastí spadajúcich do oblastí samosprávnych krajov•príprava a koordinácia rokovaní odborných sekcií SK 8 ako aj programových podujatí zdruenia•podpora pri plánovaní programových inností •príprava odborných stanovísk, reportov a spolupráca na analytických podkladoch•vypracúvanie porovnávacích analýz a ich interpretácia formou kvalitatívnych alebo kvantitatívnych výstupov•vytváranie databázy odborných poznatkov•zabezpeenie a vedenie agendy zdruenia samosprávnych krajov SK 8 •príprava a spracúvanie návrhov materiálov na rokovania zdruenia samosprávnych krajov SK 8•technicko-materiálne zabezpeenie rokovania zdruenia a zostavovanie jeho programuVýhody:-základn...

 • Company Výskumný ústav vodného hospodárstva in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - príprava a vypracovanie odborných stanovísk z pohadu poiadaviek l. 4.7rámcovej smernice o vode (§ 16a ods. 3 vodného zákona)- zabezpeovanie koordinaných, administratívnych a odborných prác spojenýchs posudzovaním projektov poda l. 4.7 rámcovej smernice o vode- komunikácia s orgánmi štátnej správy a klientmi- úas v ad-hoc pracovných skupinách zriadených v rámci uplatovania rámcovejsmernice o vode- základná znalos platnej legislatívy v oblasti vodného hospodárstvaVýhody:- pohyblivá pracovná doba a benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,- stravné poukáky alebo finanný príspevok na stravu,- príspevok na rekreáciu,- práca v tímoch s rešpektovanými odborníkmi vo svojej oblasti,- odborný rast v podobe školení....

 • Company Mesto Martin in Martin
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Metodické usmerovanie a kontrola v oblasti hospodárskeho riadenia škôl a školských zariadení v zriaovateskej pôsobnosti mesta. Vedúci oddelenia:-koordinuje a riadi innos oddelenia školstva, mládee a športu, zodpovedá za plnenie úloh oddelenia,-vykonáva odborné innosti v oblasti školstva, mládee a športu patriace do pôsobnosti mesta,-v rámci preneseného výkonu štátnej správy: poskytuje odbornú pomoc a metodicky riadi a koordinuje innosti v oblasti škôl a školských zariadení v zriaovateskej pôsobnosti mesta,zabezpeuje spoluprácu vo veciach výchovy a vzdelávania a športu s inými zriaovatemi škôl a školských zariadení, s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, mestskou školskou radou, inými štátnymi orgánmi a organizáciami,kontroluje dodriavanie všeobecne záväzných právnych ...

 • Company Mesto Martin in Martin
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Zabezpeenie odborných inností na úseku dopravy:-komplexné zabezpeenie prevádzky, opráv a údrby mostných objektov, podchodov, nadchodov, podjazdov, lávok pre peších, zvodidiel, zábradlí a iných súastí pozemných komunikácií na úrovni mesta v rozsahu poiadaviek a v súlade s rozpotom mesta,-zabezpeenie opráv, údrby a urovania dopravného znaenia a svetelnej signalizácie v rozsahu právomocí cestného správneho orgánu a správcu miestnych komunikácií,-vykonávanie inností spojených so zabezpeením mestskej hromadnej dopravy a jej financovaním (v súlade s rozpotom mesta), kontrola zmluvných prepravcov, kontrola zútovanej straty vo verejnom záujme pri výkone hromadnej prepravy osôb,-starostlivos o autobusové prístrešky v meste,-komplexné zabezpeenie, organizácia, kontrola a financovanie zimnej údrby (v...

 • Company Mesto Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  •zabezpeuje úlohy zriaovatea v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na prenesené kompetencie,•sleduje zmeny v legislatíve v oblasti školstva, •metodicky usmeruje vedenie škôl a školských zariadení,•spracováva zber údajov pre normatívne financovanie,•pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, materiály koncepného informatívneho charakteru na rokovanie komisie, MsR, MsZ, MsŠR,•spracováva štatistiky a informácie v oblasti výchovy a vzdelávania,•rieši odvolania, sanosti, podnety zákonných zástupcov iakov,•vybavuje interpelácie a iadosti o sprístupnenie informácií v rámci svojej agendy,•vypracováva organizané pokyny pre riaditeov škôl a školských zariadení,Výhody:Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.Príspevok na stravovanie.Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie....

 • Company Mesto Pezinok in Pezinok
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Oddelenie školstva v súlade so zákonom . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpeuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a plní úlohy samosprávy obce tzn. originálne kompetencie na úseku školstva v meste Pezinok. Oddelenie zabezpeuje úlohy prostredníctvom organizanej zloky – Referátu školstva (Školský úrad).Rámcová nápl práce:- Zodpovedá za riadenie oddelenia školstva, koordinuje a kontroluje pracovné innosti oddelenia v súlade s dôkladnou znalosou právnych predpisov, koordinuje innos riaditeov škôl a školských zariadení v zriaovateskej pôsobnosti mesta- Zabezpeuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva poda osobitných predpisov- Navrhuje potrebné legislatívne zmeny ...

 • Company Mesto Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  •v súlade s náplou spoloného stavebného úradu zabezpeovanie úloh na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vyplývajúcich zo zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom . 416/2001 Z. z. zabezpeovanie inností spojených s obstarávaním, vypracovaním, vyhodnocovaním a posudzovaním podkladových materiálov potrebných pre vydanie rozhodnutí, poda zákona o správnom konaníVýhody:Platové podmienky:základná zloka mzdy v rozsahu 922,50 - 1 107,00 eur v závislosti od potu rokov zapoítanej praxe, monos priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh...

 • Company Mesto Moldava nad Bodvou in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - projektová príprava stavieb pre stavebné povolenie a zabezpeenie všetkých úkonov a do vydania územného rozhodnutia- zostavovanie a prerokovanie návrhov poloiek rozpotu týkajúcich sa investinej výstavby z rozpotu mesta a iných mimorozpotových zdrojov- priamy výkon stavebného dozoru...

 • Company Mesto Hnúšťa in Rad
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Nápl práce: - príprava, tvorba, aktualizácia, hodnotenie strategických dokumentov mesta s dôrazom na miestny a regionálny rozvoj, primárne Programu hospodárskeho rozvoja mesta,- komplexné vypracovanie projektových zámerov/iadostí o dotácie, granty, nenávratné finanné výpomoci, vrátane ich implementácie,- spolupráca pri tvorbe informaného systému regionálneho rozvoja.Kvalifikané predpoklady:•vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupa v zmysle verzie . 7 USMERNENIA riadiaceho orgánu . 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020Odborná prax:•prax v oblasti prípravy a vypracovania projektových zámerov/iadostí o dotácie, granty, nenávratné finanné výpomoci výhodou,•prax v oblasti tvorby a spracovania strategických dokumentov samosprávy výhodou,•prax v oblasti verejnej správy, št...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government regulatory associate professionals not elsewhere classified Edit filters