Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

36 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Výkon práce lekára - diagnostické a lieebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Diagnostická a lieebno-preventívna innos v operaných odboroch na odd. úrazovej chirurgie.Výhody:Ubytovanie v jednoizbových bytoch, závodné stravovanie....

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Biskupice
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Nápl práce lekára poda jednotlivých kliník a oddelení v Nemocnici Ruinov, Nemocnica akad. L. Dérera Kramáre, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petralka, Nemocnica Staré Mesto, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice.Výhody:- priznanie a zvyšovanie základnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy v závislosti od potu rokov odbornej praxe- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, na dioptrické okuliare, detskú rekreáciu, ivotné jubileá , pracovné jubileá, vernostné- monos stravovania s príspevkom zamestnávatea- 5 dní dovolenky nad rámec zákona- monos objednania karty Multisport...

 • Company Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Samostatne vykonáva odborné pracovné innosti preventívnej a lieebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania na chirurgickom oddelení....

 • Company Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Samostatne vykonáva odborné pracovné innosti preventívnej a lieebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania na gynekologicko-pôrodníckom oddelení....

 • Company Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Samostatne vykonáva odborné pracovné innosti preventívnej a lieebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania na internom oddelení....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  poskytovanie zdravotnej starostlivostiVýhody:ubytovanie...

 • Company Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Diagnostická a lieebno-preventívna innos vykonávaná po vedením lekára so špecializáciou v príslušnom odbore (chirurgia, pediatria, vnútorné lekárstvo)....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Mikula
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie konziliárnej a zdravotnej starostlivosti u hospitalizovaných pacientov.Výhody:Monos zvyšovania kvalifikácie.Karty so zavou MAX, EXI, MultiSport.Firemné akcie: Mikuláš, Vianoný veierok, Športový de.Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov....

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie lieebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom zboru, obianskym zamestnancom zboru a odsúdeným.Výhody:ubytovanie, pravidelný príjem, garantovaný pravidelný platový postup, 6 týdov dovolenky, 1 týde dodatkovej dovolenky, po 35 rokoch fyzického veku alebo 15 rokoch trvania sluobného pomeru 2 týdne preventívnej rehabilitácie, 100percent plat poas dovolenky, vznik nároku na výsluhový dôchodok po 25 rokoch sluobného pomeru, stravovanie priamo v ústave v súasnosti 10 centov obed, veera , posilova, rekreaná starostlivos Kováová, Omšenie a eská republika, monos alšieho vzdelávania, práca v stabilnej organizácii...

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie lieebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom zboru, obianskym zamestnancom zboru a odsúdeným. Riadi, metodicky usmeruje, kontroluje plnenie sluobných úloh a zodpovedá za innos zdravotníckeho zariadenia.Výhody:ubytovanie, pravidelný príjem, garantovaný pravidelný platový postup, 6 týdov dovolenky, 1 týde dodatkovej dovolenky, po 35 rokoch fyzického veku alebo 15 rokoch trvania sluobného pomeru 2 týdne preventívnej rehabilitácie, 100percent plat poas dovolenky, vznik nároku na výsluhový dôchodok po 25 rokoch sluobného pomeru, stravovanie priamo v ústave v súasnosti 10 centov obed, veera , posilova, rekreaná starostlivos Kováová, Omšenie a eská republika, monos alšieho vzdelávania, práca v stabilnej organizácii...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do tímu oddelenia neurológie prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Nápl práce predstavuje plnenie pracovných inností zameraných na zabezpeenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, lieebnej, preventívnej a konziliárnej innosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Výhody:V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku navyše,- príspevok na DDS,- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,- zavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných prísluš...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do tímu oddelenia urológie prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Nápl práce predstavuje plnenie pracovných inností zameraných na zabezpeenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, lieebnej, preventívnej a konziliárnej innosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Výhody:V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku navyše,- príspevok na DDS,- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,- zavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných príslušní...

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivos v súlade s koncepciou daného odboruposkytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivosposkytuje a zabezpeuje zdravotnícke výkony a postupy uskutonené u pacientov na zistenie správnej diagnózyVýhody:Monos zvyšovania kvalifikácie.Karty so zavou MAX, MultiSport.Firemné akcie.Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Lekár/ lekár špecialista na oddelení pediatria poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivos,vykonáva odbornú špecializovanú diagnostickú a preventívno-lieebnú innos v danom odbore....

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie všeobecnej lekárskej starostlivosti personálu a klientom v ústave na výkon trestu odatia slobody na trvalý pracovný pomer, v sluobnom pomere, alebo na dohodu o pracovnej innosti.Výhody:Plná podpora pri získaní atestácie v odbore všeobecné lekárstvo.Monos získania sluobného bytu za zvýhodnené nájomné.Pevná pracovná doba 7:00-15:00, bez sluieb.Práca v dobrom kolektíve.7 dní dodatkovej dovolenky navyše a po 35. veku alších 14 dní preventívnej rehabilitácie.Výhody pre rodiov s demi do 11 rokov....

 • Company Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Vykonávanie prehliadok mtvych tiel v súlade so zákonom . 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, dohade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Pozícia vhodná pre pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke povolanie "lekár"....

 • Company FORTISCHEM a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - poskytovanie komplexnej lekárskej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých- vykonávanie preventívnych prehliadok noných a rizikových prác pre zamestnancov spolonosti- spolupráca s pracovnou zdravotnou slubou- poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti- spolupráca s ostatnými lekármi pri diagnostických a terapeutických výkonochVýhody:Podmienky, bonusy budú predmetom vzájomnej dohody....

 • Company Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. in Mikula
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho skúseného tímu špecialistov hadáme kolegov - lekárov.Nápl práce:- zabezpeovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou zvoleného daného odboru, v súlade s platnými predpismi, etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a ohadom na práva pacienta-efektívne vyuívanie svojho pracovného asuVýhody:Základná zloka mzdy neatestovaný lekár v zmysle zákona .578 2004 Z.z. ; ; osobný príplatok k UPS, plus , moné Q prémie a odmeny.Našim zamestnancom ponúkame okrem plného vyuitia svojich schopností a odborností aj široké spektrum benefitov s prihliadnutím na tie najvyššie ivotné hodnoty:ZDRAVIE- celoroná zdravotná starostlivos o Vás a Vašich najbliších, príspevky na regeneráciu pracovnej sily masáe, plaváre RODINA- detský tábor, MDD, Mikuláš...TÍMOVOS - športové hry, teamb...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekáromVýhody:ubytovanie...

 • Company NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výkon odborných pracovných inností preventívnej a lieebnej starostlivosti vrátane výkonu ústavnej pohotovostnej sluby.Výhody:zamestnanecké bonusy, ubytovanie...

 • Company ProCare, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie - všeobecný lekár pre dospelých samostatne vykonávanie preventívnej, diagnostickej a lieebnej innosti...

 • Company Záchranná zdravotná služba Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výkon inností lekára záchrannej zdravotnej sluby, o je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,...

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Poskytovanie lieebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom zboru, zamestnancom zboru a odsúdeným. Samostatná diagnostická a preventívno-lieebná innos v ambulancii primárnej starostlivosti.Výhody: Základná zloka mzdy zaína u lekára bez špecializácie vo výške od 1718 Euro do 3080 Euro, u lekára so špecializáciou od 1945 do 3455 Euro, v závislosti od odbornej praxe a výšky osobného príplatku, po 3 mesanej skúšobnej dobe priznanie osobného príplatku, monos priznania príspevku na bývanie, garantovaný nárast mzdy v závislosti od praxe, sluobný pomer na dobu neuritú, t.j. stabilné zamestnanie, prepracovaný systém vzdelávania, monos kariérneho rastu, alej 7 týdov dovolenky, prípadná 2 týdová rehabilitácia, monos rekreácie aj detskej , výhodný sociálny systém, stravovani...

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Samostatné vykonávanie základných diagnostických a lieebných výkonov alebo asistencia pri zloitejších diagnostických a lieebných výkonoch a  úkonoch vykonávaná lekárom poas špecializanej prípravy....

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Samostatné vykonávanie základných diagnostických a lieebných výkonov alebo asistencia pri zloitejších diagnostických a lieebných výkonoch a  úkonoch vykonávaná lekárom poas špecializanej prípravy...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné innosti a realizuje lieebno-preventívnu starostlivos na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania. (c)...

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Prijmeme lekárov - absolventov na tieto odd: OAIM, geriatria, púcne, onkológia, neonatológia, rádiológia.Výhody:Základná mzda lekára absolventa od 1365 €. Rizikový príplatok od 30 do 108 €.Nadštandardné príplatky za UPS sluby, náborový príspevok 3 000 €, týde dovolenky naviac, 3. pilier DDS, vianoný príspevok, obed za 1 €.Zaradenie do špecializaného štúdia hne po skúšobnej dobe....

 • Company NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôkovom oddelení fyziatrie, balneológie a lieebnej rehabilitácie lekárom so špecializáciou v odbore fyziatria, balneológia a lieebná rehabilitácia....

 • Company Ľubovnianska nemocnica, n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Základné diagnostické a lieebné výkony alebo asistencia pri zloitejších diagnostických a lieebných výkonoch.Výhody:webová stránka nemocnice...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivos v súlade s koncepciou daného odboru.Výhody:Stabilné zamestnanie, zamestnanecké benefity...

 • Company Nemocnica AGEL Levice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Zabezpeovanie zdravotnej a medicínskej starostlivosti.Výhody:Podpora zvyšovania, prehlbovania alebo rozširovania kvalifikácie zametnanca prostredníctvom interných a externých vzdelávacích aktivít.Osobnostné a odborné školenia. Podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov....

 • Company STEFFI, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného praktického lekára pre dospelých- Diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporuením alšieho diagnostického a terapeutického postupu- Indikovanie odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, okovanie pacientov- Predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok- Vyhodnotenie EKG záznamu- Zaznamenávanie vyšetrovacieho a terapeutického postupu ako aj výsledkov laboratórnych vyšetrení do zdravotnej dokumentácie pacienta, vedenie záznamov o zdravotnom stave pacientov- Vykazovanie zdravotných výkonov zmluvným zdravotným poisovniam- Preventívne prehliadky poda zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnanímVýhody:- V budúcnosti monos odkúpenia ambulancie- ...

 • Company SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - lekár samostatne pracujúci- výhodou atestácia z FBLR - aktívna znalos jedného cudzieho jazyka nutnosou (jazyk nemecký alebo anglický)- potrebná aj znalos slovenského jazykaVýhody:- zaujímavá práca v medzinárodnej spolonosti so zahraninou klientelou- monos alšieho odborného vzdelávania a kariérneho postupu,- zaujímavý sociálny program - mnostvo finanných a nefinanných benefitov výmenné rekreácie tuzemské a zahraniné, zavnené ceny lieebných procedúr,... - motivujúci systém odmeovania- monos sluobného ubytovania- 1365 € lekár bez špecializácie ; 2512 € lekár so špecializáciou motivané zloky mzdy...

 • Company SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Hadáme lekára do zdravotníckeho zariadenia špecializovaného na klinický výskum.Poiadavky:-komunikácia s pacientami-sledovanie vedajších úinkov-elektronická dokumentácia-komunikácia s laboratóriom, sponzormi-komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku-práca s PCPráca je vemi vhodná aj pre absolventov, ktorých radi zauíme....

 • Company Nemocnica AGEL Zvolen a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  LekárPoskytovanie zdravotnej starostlivosti, potrebná prax na internom oddeleníiadosti a ivotopisy prosíme posiela na e-mail: Výhody:štandardné pracovné podmienky...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters