Jobmonitor. Search results for General office clerks

118 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-50 of 118 results.
 • Company CELPROJEKT plus, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Evidencia zákaziek, kontrola faktúr, príprava podkladov pre útovné oddelenie, príprava dokumentácie - podkladov, príprava preberacích protokolov, zabezpeenie prevádzky kancelárie. Kontakt osobne, vopred sa dohodnú telefonicky alebo mailom....

 • Company Unique People, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  As an administrative worker your main duties would be:- negotiation about the contract conditions and price - communication with clients about the requests and purchase orders- administration of purchase orders through internal CRM system- communication with suppliers about the terms and conditions- check the PO till the payment of invoice- be sure that everyone understands the condition and is satisfied in term of needsVýhody:German language courserefreshment and beverages for freeyoung and motivated colleaguescompany events and team buildingsvariable salary payment every tree months...

 • Company Accountancy & Consilting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Administratívny pracovník...

 • Company MT - EduHouse s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  •    Zodpovednos za riadenie zamestnancov a ich motiváciu, školenia, osobnostný rozvoj•    Plnenie firemných štandardov. Plnenie pokynov nadriadeného poda potrieb spolonosti•    Zodpovedanie za chod oddelenia a vedenie pridelenej agendy•    Administratívna a organizaná podpora pre vedenie spolonosti•    Koordinovanie podriadených zamestnancov a delegovanie úloh•    Spravovanie a dohad nad dodriavaním termínov zamestnancov•    Vedenie zápisov z porád a príprava podkladov pre lenov manamentu•    Komunikácia s úradmi, dodávatemi a inštitúciami•    Zodpovedanie za nákup kancelárskych potrieb, oberstvenia a vybavenia kancelárií•    Poskytovanie informácií zákazníkom, preberanie a prepájanie telefonátov, vybavovanie korešpondencie, pošty, zodpovednos za poriadok a istotu miesta výkonu práce•    ...

 • Company LUXURY FORCE s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Administratívne práce, kontakt s klientom, predaj.....

 • Company Chránené dielne, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Asistent managera pre dodávky do obchodných reazcov.Komunikácia so spolupracovníkmi v teréne. Príjem a evidencia podkladov a to hlavne objednávok a servisných záznamov z prevádzok. Príprava podkladov pre výrobu. Príprava štatistík pre managera.Výhody:Monos kariérneho a finanného rastu....

 • Company Metronet I, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  telefonické oslovovanie klientov,budovanie vzahu s klientmi,získavanie nových klientov,práca s CRM(contact manament),aktívne vyhadávanie obchodných príleitostí,predaj internetového pripojenia pre domácnos a firemných zákazníkovVýhody:mobilný telefón...

 • Company SVETOM.SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  predaj zájazdov, miesto s príspevkom §51aVýhody:bez výhod...

 • Company L & F Language and Fun s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • Vedenie pokladne; • Administratívne práce súvisiace s firemnou korešpondenciou; • Spracovávanie vnútorných predpisov, aktívna spolupráca s inými oddeleniami; • Spravovanie internej dokumentácie aarchivácia dokumentov; • Spravovanie dokumentácie pre výkon innosti spolonosti; • Asistentská innos (plánovanie a organizovanie stretnutí, zápisy zo stretnutí, vytváranie rezervácií, vyzdvihnutie dokumentácie z úradov); • alšie úlohy v rámci svojho pracovného zaradenia poda potrieb zamestnávatea; • Správa spojená s plynulým chodom kancelárie; • Prijímanie návštev; • Udriavanie poriadku v miestnostiach, usádzanie návštev a následné upratanie miestností; • Telefonická a e-mailová komunikácia s interným personálom a externými dodávatemi a klientmi spolonosti; • Registrácia a distribúcia pošty a zási...

 • Company J&M - Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  §51a). Na toto miesto budú umiestnení UoZ mladší ako 25 rokov vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace alebo UoZ, mladší ako 29 rokov a sú vedení v evidencii uchádzaov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov a ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemali pravidelne platené zamestnanie,nepokraujú v procese vzdelávania, ani sa nezúastujú na odbornej príprave vrátane externého štúdia ). Výhody:bez výhod...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - denná kontrola spracovaných dokladov- archivácia spracovaných dokladov- email komunikácia s existujúcimi klientmi- denná evidencia potencionálnych klientov a následné oslovenie zákazníka emailom- spracovanie mesaných štatistických hlásení- vystavovanie colných dokladov pre vývoz v spolupráci s colnou správouVýhody:- nástupný plat pre absolventa z ÚPSVaR s minimálnou administratívnou praxou popri škole - 580,-EUR - po rýchlom adaptovaní do praxe a 100percent výkon, moný postupný rast a do výšky platu 900-1000,-EUR v hrubom príplatky za víkend....

 • Company ADLEN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -administratívne spracovanie zmlúv-práca s PC-elektronická, telefonická, e-mailová komunikácia so zákazníkmi a orgánmi štátnej správy-starostlivos o existujúcich zákazníkovVýhody:práca v príjemnom prostredí monos kariérneho rastu školenia...

 • Company Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Administratívne práce v zdravotníctve v rámci jednotlivých oddelení NsP.Výhody:Iné benefity pri osobnom pohovore ....

 • Company Univerzita Komenského v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Samostatné vykonávanie odbornej práce pri zabezpeovaní študijnej a sociálnej agendy študentiek a študentov v slovenskom a anglickom jazyku. Organizané zabezpeovanie študijnej agendy pre I. II. a III. stupe vysokoškolského štúdia. Spracúvanie prehadov, štatistík a výkazov a vypracovávanie podkladov pre vedenie fakulty. Vedenie registratúryVýhody:Platové podmienky: poda zákona NR SR .553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 629,00 eur, platová trieda 5 poda § 7 ods. 1 a prílohy .3 k zákonu, v závislosti od definovaných špecifických kritérií kvalifikané predpoklady, dka praxe, vedomosti, zrunosti, kompetencie . Zamestnancké výhody a benefity:Pruný pr...

 • Company JUDr. Eva Hencovská in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  sekretárske a administratívne sluby...

 • Company Ekoparts, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Komunikácia s externým prostredím,- vybavovanie objednávok a reklamácií, - príprava dobropisov, - spracovanie faktúr a príprava podkladov pre útovníctvo, - vybavovanie prijatej a odoslanej korešpondencie, - vybavovanie telefonickej komunikácie, - spracovanie podkladov poda pokynov nadriadeného,- spracovanie výkazov pre interné úely evidencia, - vyhadávanie a archivácia podkladov a dokumentov....

 • Company Reedukačné centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Administratívna práca: práca s PC, ovládanie programov : Internet, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, WinIBEU, práca s pokladou, príjem a výdaj tovaru zo skladov, objednávky tovaru, registratúra a archivácia dokumentov ( prija poštu, zaregistrova poštu a prideli registrané íslo.......) ,Výhody:Zabezpeené stravovanie...

 • Company EUROKOV SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Komunikácia so zákazníkmi v nemeckom jazyku, Spracovanie 8D reportov v súinnosti s oddelením kvality pri zákazníckych reklamáciách,Koordinácia pri technických zmenách,Fakturácia (vystavovanie zákazníckych faktúr a zálohových listov) a zasielanie zákazníkom,Tvorba dodacích listov + sprievodných dokladov, koordinácia pri nakládkach,Zabezpeovanie + evidencia zákazníckych prepravných paliet....

 • Company Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Popis pracovných inností:•    Spolupráca pri príprave podkladov ku zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov a poskytnutie sluieb v rámci národného projektu Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (Pop VaT II) v spolupráci s garantmi a pracovníkmi jednotlivých aktivít projektu;•    realizácia procesu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou;•    zadávanie verejných obstarávaní do systému ITMS2014+;•    spolupráca s oddelením verejného obstarávania, odbornými zamestnancami, projektovým a finanným manaérom;•    práca v tíme....

 • Company SYRMEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - vytváranie cenových ponúk- organizácia firemných školení, teambuildingov, rodinných osláv, svadieb- komunikácia s existujúcimi zákazníkmi- emailová, telefonická a osobná komunikácia- vytváranie zmlúv s novými obchodnými partnermi- vyhadávanie nových klientov a starostlivos o existujúcich- spolupráca s ostatnými oddeleniami v hoteliVýhody:mladý kolektívdynamické pracovné prostrediezaujímavá práca v 4 hotelistravné lístky...

 • Company PERSONELA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme administratívneho pracovníka v personálnej agentúre. Chránené pracovisko - osoba so zdravotným postihnutím min. 40%. Hlavný pracovný pomer na dobu neuritú.Nápl práce: Administratívne úkony v kancelárii, kontakt s klientmi, poskytovanie informácií.Vedenie administratívy pracoviska. Schopnos komunikova, telefonova, ovládanie práce s PC, reprezentova spolonos.Výhody:K základne zloke mzdy aj prémie ktoré môu by a výške 70percent základnej mzdy...

 • Company VEPO s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie- Príjimanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov.- Práca s interným informaným systémom spolonosti.- Zabezpeovanie bených kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok.- Obsluha bených kancelárskych zariadení (poíta, fax, kopírka).- Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov.- Komunikácia s dodávatemi, odberatemi a externými partnermi.- Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhadávanie, evidovanie, archivácia.- Naskladovanie a vyskladovanie materiálu zo skladuVýhody:De nástupu a pracovná doba musí by v súlade so zákonníkom práce- t.j.8 hod.prac.as nieje presne urená ,závisí na vzájomnej dohode....

 • Company SHOP-INLEA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Administratívne práce spojené s administráciou webshopu,- telefonická a emailová komunikácia s dodávatemi,- bené administratívne práce,- vybavovanie telefonátov, emailov,- vykonávanie alších prác, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce poda pokynov priameho nadriadeného.Výhody:- garantovaný fixný plat polroné roné odmeny v závislosti od kvality odvedenej práce- komplexné zaškolenie po nástupe- sluobný telefón...

 • Company Mesto Topoľčany in Chrabrany
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Posudzovanie iadostí a vydávanie stanovísk a rozhodnutí v zmysle stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisovPísomné prihlášky na pracovný pohovor môete poda do 03.02.2020 do 12:00 hod. v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu, Nám. M.R. Štefánika ..1, 955 01 Topoany, v zalepenej obálke s oznaením „Sekretariát – pracovný (referent stavebného úradu) – neotvára!“Zoznam poadovaných dokladov:-iados o zaradenie na pracovný pohovor, v ktorej je z dôvodu overenia bezúhonnosti nutné uvies údaje: meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné íslo, íslo platného OP, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, trvalé bydlisko, štátne obianstvo, štát narodenia,-motivaný list,-profesijný štruktúrovaný ivotopis,-osvedená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,-písomný súhlas o spr...

 • Company Alca plast SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  U nás se budete podílet na zadávání dat do poítae, nauíte se tisknout výdejky ze skladu a fakturovat. Kadý den se budete vnovat vyizovaní korespondence, pedevším té emailové. Na denním poádku bude komunikace se zákazníky a leny týmu.Výhody:-moderní prostedí dynamické firmy – nová hala, isté pracovní prostedí-stravenky-píspvek na dovolenou a na Vánoce-akce pro zamstnance...

 • Company TechReal.eu s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - administratívne práce- vybavovanie objednávok, telefonátov, pošty- príprava cenových ponúk- sluobné cesty- starostlivos o web- práca s internetom- tvorba návodov a podkladov- komunikácia s dodávatemi a odberatemiVýhody:- stabilná práca- firemné výhody- profesijný rast- obedy- príjemné pracovné prostredie- zaškolenie- po zaškolení nadštandardné ohodnotenie...

 • Company Ilo Media s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Organizovanie a plánovanie  obchodných stretnutí,- spracovanie podkladov poda pokynov nadriadeného,- evidencia, vyhadávanie a archivácia podkladov a dokumentov,- vybavovanie prijatej a odoslanej korešpondencie, - vybavovanie telefonickej a emailovej komunikácie,- vybavovanie objednávok a reklamácií,- príprava dobropisov,- spracovanie faktúr a príprava podkladov pre útovníctvo,- spracovanie výkazov pre interné úely....

 • Company Luna B - Business, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • Poskytovanie technickej podpory a riešenie konkrétnych problémov zákazníkov telefonicky alebo online • Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty • Evidencia, zakladanie, vyhadávanie, archivácia dokumentov. • Plnenie operatívnych úloh poda pokynov nadriadeného • Vybavovanie záleitostí v mene spolonosti na úradoch a v inštitúciách• Zabezpeovanie bených kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok • Príprava dokladov pre útovníka • Spolupráca pri zhotovovaní a podpisovaní zmlúv s klientom • Obsluha kancelárskych zariadení (kopírovacích zariadení, faxu)...

 • Company Sayrus s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  vykonávanie bených kancelárskych úkonov spojených s realizáciou projektov a s prípravou ich dokumentáciespracovanie podkladov a rozliných vstupných dát na úely projektu, administratívna korešpondencia a komunikácia s dodávatemi a odberatemi tovaru a sluiebbená práca s dokumentmi ktorá bude zaha ich zakladanie, triedenie, evidovanie, kopírovanie, stanovanie a archivácia. príprava na rozliné stretnutia, prezentácie a alšie aktivity realizované iadateom za úelom realizácie projektov...

 • Company HASTIA FOOD, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Komunikacia zo zakaznikmi, vybavovanie reklamacii, logistika....

 • Company Univerzita Komenského v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -koordinovanie systémov vzdelávania s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov so zameraním na koordináciu vzdelávacích aktivít v rámci špecializaných študijných programov-administratívna podpora realizácie Rezidentského programu pre vzdelávanie lekárov, vykazovanie pouitých finanných nákladov a vedenie príslušnej dokumentácie-evidencia iadostí o zaradenie do programov alšieho vzdelávania-kontrola študijných materiálov, podieanie sa na príprave podkladov pre vzdelávacie aktivity a skúšky-podieanie sa na formálnej príprave podávaných iadostí o akreditáciu študijných programov alšieho vzdelávaniaVýhody:- týde dovolenky navyše nad rámec nároku zo Zákonníka práce, pruný pracovný as...

 • Company Službyt Nitra, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - kompletná innos týkajúca sa prenájmu nebytových priestorov- príprava materiálov pre príslušné komisie Mestského zastupitestva a   Mestskej rady- správa registratúry- osobné vybavovanie v klientskom centre...

 • Company ALBERT enduro team, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  administratívne práce, dispeing...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - poskytovanie administratívnej podpory konateovi a iným zamestnancom spolonosti- komunikácia s partnermi, dodávatemi, zákazníkmi, tretími osobami a úradmi- príjem objednávok, vystavovanie faktúr, príjem platieb v hotovosti- zaisovanie potrieb prevádzky kancelárie- spolupráca s ostatnými zamestnancami v rámci spolonosti- evidencia nových klientov (spolonosti) v CRM systéme- pomoc s vyhadávaním zákaziek- úas na výstavách, pomoc s prípravou v rámci výstav- upratovacie práce (1 miestnos)- HPP - práva na skrátený úväzok alebo plný úväzokVýhody:- mzda : nástup 650 €, po 3 mesiacoch 750 €, po 9 mesiacoch 800 €...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vypracovanie miezd zamestnancov, príprava podkladov k mzdám, uzávierka a kontrola dochádzkových listov zamestnancov, komunikácia a spolupráca so sociálnou poisovou a zdravotnými poisovami, asistenné práce poda poiadaviek nadriadeného, reporting...

 • Company Pomoc Rómom, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Všeobecný administratívny pracovník – bude spracováva evidencie , sledova štatistické údaje, pripravova podklady pre projekty....

 • Company UNI Personal, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  • Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov• Evidencia, zakladanie, vyhadávanie, archivácia dokumentov • Vybavovanie záleitostí v mene spolonosti na úradoch a v inštitúciách • Plnenie operatívnych úloh • Obsluha kancelárskych zariadení (kopírovacích zariadení, faxu) • Príprava podkladov pre nadriadených a ostatné oddelenia spolonosti • Komunikácia s útovným oddelením• Spolupráca s inými oddeleniami • Spolupráca pri príprave podkladov pre útovné oddelenie• Asistencia pri spracovaní faktúr • Plnenie úloh poda pokynov nadriadeného...

 • Company Aliora s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Vybavuje a organizuje administratívno-technickú agendu v organizácii.- Komunikuje s externým prostredím, eviduje a vybavuje firemnú korešpondenciu a telefonické hovory.- Zhotovuje zápisy z porád, stretnutí a rokovaní.- Pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpeuje agendu z oblasti odmeovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou.- Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s odmeovaním zamestnancov.- Pripravuje reporty pre mzdové a iné oddelenia spolonosti.- Napomáha pri príprave faktúr. - Plnenie alších úloh poda aktuálnych poiadaviek zamestnávatea....

 • Company Obec Trnávka in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Všeobecný administratívny pracovník...

 • Company GURLEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - vedenie predpísanej administratívy- komunikácia s colným, daovým úradom- skladové hospodárstvo, fakturácia- spolupráca pri príprave marketingových materiálov a výstav- zodpovednos za rôzne organizané úlohy- administrácia web stránky...

 • Company Druživa, o.z. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -Písomná a telefonická komunikácia (aj v anglitine)-Príprava dokladov pre útovníku-Správa sociálnych sieti-Asistencia pri koordinácii a tvorbe projektov-Organizácia akcií-Homeoffice na vlastnom PCVýhody:-interné školenia-firemné akcie-monos rastu mzdy...

 • Company MOBILTECH SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Správa administratívy....

 • Company PREŠOV REAL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vybavovanie telefonickej, emailovej a poštovej komunikácie, písanie formálnych listov, vytváranie zápisníc z porád. Príprava podkladov pre spolonos, spracovávanie dochádzky, vybavovanie operatívnych úloh. Jedná sa o zastupovanie poas materskej dovolenky. ivotopis zasielajte na: ....

 • Company AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vedenie mzdovej a personálnej agendy, administratívne práceiadosti a ivotopisy zasiela emailom...

 • Company MILIN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Kombinovaná administratívna kancelárska innosVýroba a lepenie bilbordov. Prax v odbore minimálne 2 roky...

 • Company VINICA a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Evidencia pozemkového fondu, výpoet miezd, evidencia chemikálii, hnojív, osív pre UKSUP a PPA, spracovanie podkladov na dotácie.Výhody:Odmeovanie aj na základe dohody. Vodiský preukaz typu B je vítaný, ale nie je podmienkou....

 • Company KORUND desktop, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov (ponuky, dopyty).Práca s interným informaným systémom spolonosti. Obsluha bených kancelárskych zariadení (poíta, kopírka).Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhadávanie, evidovanie, archivácia.Spoloenský servis pre vedúceho zamestnanca a jeho hostí, napr. uvádzanie návštev, príprava a podávanie oberstvenia a pod....

 • Company Ľubomír Kováč UNICO-Obchodno-montážna firma in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Fakturácie,- pomocný rozpotár /technická znalos - 100% ovládanie tvorby rozpotu v programe Excel/,- administratívne práce,- práca na poítai - Word, Excel, internet, vybavovanie emailov,- zvládnutie organizaných záleitostí firmy.Výhody:Práca v príjemnom kolektíve, dobré pracovné podmienky, dobré finanné ohodnotenie. Monos sa naui novým veciam a rozvíja sa v oblasti stavebníctva....

 • Company KOVO Ľubotice, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Príprava podkladov pre útovníctvo, príjem tovaru na sklad...

 • Company Socrates s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  administratívna podpora ambulancie...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters