Jobmonitor. Search results for General office clerks

45 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company TN logistica SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - pomocné práce pri vedení podvojného útovníctva- evidencia faktúr, fakturácia- správa registra majetku- komunikácia s úradmi, materskou spolonosou, pobokamiVýhody:- práca v stabilnej, prosperujúcej medzinárodnej spolonosti- zamestnanecké a sociálne výhody- monos profesijného rastu v spolonosti- výuba jazykov- karta MULTISPORT- iné blišie info na pohovore ...

 • Company J&M - Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Všeobecne Administratívne práce - vhodnejšie pre muovFyzické preberanie tovaru dodaného do skladu, kontrola dodacích listov a alších sprievodných dokumentov.Kategorizácia, oceovanie a oznaovanie tovaru pri prevzatí, ukladanie a skladovanie tovaru.Príprava a výdaj tovaru, v prípade potreby vracanie tovaru dodávateom.Udriavanie skladových priestorov v predpísaných podmienkach.Zaisovanie bezpenosti tovaru.Zodpovednos za správu materiálu, spolupráca na inventúrach tovaru v sklade, kontrola záruných lehôt skladových zásob.Aktualizácia údajov o zásobách, evidencia pohybu zásob a vedenie záznamov o zásobách tovaru.Výhody:Minimálna garantovaná výška základnej mzdy 739 € brutto mesane príplatky za víkendovú prácu, 50percent za soboty a 100percent za nedele 25percent za prácu nadas bonusy za pred...

 • Company TLAKON SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - ítanie výkresovej dokumentácie- tvorba sprievodnej dokumentácie k tlakovým nádobám,- preskúmanie dopytov a objednávok duplikátov pasportov,- evidencia, archivácia, skartácia technickej dokumentácie a iné.Výhody:Ku základnej mzde prináleia prémie a osobné ohodnotenie poda zásad odmeovania v spolonosti.Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú.Blišie informácie budú poskytnuté na pracovnom pohovore...

 • Company PIXEL FEDERATION, s.r.o. in Kava
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hadá sa Office Manager/ka do nášho Bratislavského tímu. Ak sa ním/ou staneš ty, denne sa stebou bude chcie rozpráva vea udí, mnohí od teba budú nieo potrebova. ie ak máš dobré organizané zrunosti, príjemné vystupovanie a vený úsmev na tvári, tak hadáme práve teba. - Staráš sa o to, e náš priestor je neustále v top stave a všetci sme v om spokojní.- O to, e naše návštevy sa cítia príjemne.- Zabezpeova logistiku stretnutí, podporu pre Pixel tím a board.- Stara sa o to, e je vdy dos kávy (zistíš, e káva je pre šastie Pixlákov kúová :D )- Postaráš sa, e naša pošta príde kpríjemcovi, ktorému patrí.- Pozícia je vhodná aj pre erstvého absolventa.Osobnostné predpoklady a zrunosti:- Pozitívny prístup kuom a kúlohám, ktoré vedia by nárazové.- Silné organizané zrunosti, schopnos prioritizova a priamo...

 • Company NEXPLUS SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - príprava inzercie ponúk práce pre spolonos na webových portáloch profesia, ISTP - sledovanie prijatých emailov, iadostí o zamestnanie a selektovanie ivotopisov, telefonická komunikácia - organizácia osobných pohovorov - prijímanie nových uchádzaov o zamestnanie (príprava tlaív, zmlúv, prihlasovanie do zdravotnej a sociálnej poisovne, príprava výpovedí)- kontrola dochádzky - komunikácia s personálnymi agentúrami- administratíva, korešpondencia- reportingVýhody:Dochádzkový bonus 50 €...

 • Company NEXPLUS SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisovne- nahrávanie zamestnancov do mzdového systému- výpomoc s výplatami (výpoet hodín, kontrola dochádzky)- spracovanie miezd v systéme ASSECO SPIN - kontrola dochádzky s dochádzkovým systémom BIOMETRIC- tla výplatných pások - objednávanie stravných lístkov pre zamestnancov- spracovanie PN, absencii zamestnancov, nahlasovanie do sociálnej a zdravotnej poisovne- ostatné administratívne práce poda potreby mzdového oddelenia a nadriadenéhoVýhody:dochádzkový bonus 50 €...

 • Company Alena Rehušová in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Telefonovanie, prijímanie hovorov, zakladanie dokumentácie, zaznamenávanie stretnutí.Výhody:Monos nadštandardného zárobku, bezplatné školenia, firemné akcie, kariérny rast....

 • Company VPP servis, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - administratívne práce, fakturácia...

 • Company Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -komplexne zabezpeuje útovnú agendu odberateských faktúr, vedie podvojné útovníctvo                                                                                                              -zabezpeuje verejné obstarávanie tovarov, sluieb a prác pre potreby školy poda plat. predpisov s vyuitím elektronického trhoviska ,ako aj bez neho-podiea sa na príprave zmlúv -organizuje a riadi, kontroluje prácu podriadených zamestnancov-zabezpeuje nákup spotrebného materiálu a DHIM pre prevádzku školy-vedie skladovú evidenciu-vyhotovuje mesané faktúry na základe uzatvorených zmlúv...

 • Company Trnavská univerzita v Trnave in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analytická, metodická a organizaná innos v oblasti procesov zameraných na riadenie vnútorného systému kvality.Výhody:Dovolenka 5 dní nad rámec ustanovení zákonníka práce.Príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie.Zaujímavá a perspektívna práca v stabilnej organizácii....

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  odborná práca pri zabezpeovaní študijnej a sociálnej agendy študentov KU, komplexné spracovanie agendy sociálnych a motivaných štipendií, zhromaovanie dokladov pre výpoet sociálnych štipendií, výpoet ich výšky a príprava rozhodnutí o priznaní/nepriznaní sociálnych štipendií v súlade s platnou legislatívnou, zápis údajov o štipendiách do akademického informaného systému KU, administratívne innosti v súvislosti so školným, spracovávanie agendy pre výroné správy KU a štatistické výkazy , administratívne innosti súvisiace s akreditáciou študijných progrmaov na KU, iné administratívne innosti....Výhody:1 týde dovolenky nad rámec ZP...

 • Company MINORITY SK in Svidník
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Administratívna innos pre obianske zdruenie MINORITY SK spojená s dobrovonými a podporenými aktivitami so zameraním na zlepšovanie vzahov medzi majoritou a minoritou v regióne Svidník....

 • Company IMI SPED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  * Práca s firemným programom. * Kontrola a nahadzovanie objednávok do systému.* Základná práca s Microsoft Excel a Outlook.* Kontrola dokumentov a vyútovaní.* Správa pohadávok* Nahlasovanie poistných udalostíVýhody:Výhody benefity: Základná zloka mzdy 623€ odmenová zloka priemer 120€ , Sociálny program, monos poskytnutia zvýhodneného bývania, teambuildingy akcie, regatta , firemné masáe, 13.-ty plat-v závislosti od výsledkov firmy, zamestnanecké zavy na nákup v iMi Trade , parkovacie miesto pre zamestnanca, firemný mobil....

 • Company J&M - Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Všeobecne Administratívne práceFyzické preberanie tovaru dodaného do skladu, kontrola dodacích listov a alších sprievodných dokumentov.Kategorizácia, oceovanie a oznaovanie tovaru pri prevzatí, ukladanie a skladovanie tovaru.Príprava a výdaj tovaru, v prípade potreby vracanie tovaru dodávateom.Udriavanie skladových priestorov v predpísaných podmienkach.Zaisovanie bezpenosti tovaru.Zodpovednos za správu materiálu, spolupráca na inventúrach tovaru v sklade, kontrola záruných lehôt skladových zásob.Aktualizácia údajov o zásobách, evidencia pohybu zásob a vedenie záznamov o zásobách tovaru.Výhody:Minimálna garantovaná výška základnej mzdy 739 € brutto mesane príplatky za víkendovú prácu, 50percent za soboty a 100percent za nedele 25percent za prácu nadas bonusy za predaj bez hornej hranic...

 • Company Limitless Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Administratívne práce v reklamnej agentúre, komunkácia s klientom. ...

 • Company TEHELNÉ POLE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Podpora práce vedúcich úsekov- Zabezpeovanie organizaných a administratívnych poiadaviek- Plánovanie a organizovanie pracovných schôdzok, stretnutí, porád- Spracovávanie a archivovanie dokumentovVýhody:- Zázemie v stabilnej spolonosti medzinárodnej hotelovej siete Hilton Worldwide- Atraktívne pracovné prostredie- Cestovanie v rámci hotelovej siete Hilton...

 • Company Miriam Vetráková s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Administratívny pracovník - pomocný sprostredkovate-telefonovanie, kontaktovanie klientov, bená administratíva, osobný kontakt s klientami...

 • Company PANAS Tools s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  -spracovanie objednávok-evidencia faktúr-práca s dokumentami-cenové ponuky-mailová a telefonická komunikácia s dodávatemi a odberatemiVýhody:-motivujúce odmeny za plnenie obchodných cieov-flexibilný pracovný as...

 • Company Štefan Kriak in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Ponúkame pracovnú príleitos ambicióznym uom, ktorí sa chcú sta súasou nášho kolektívu. Náplou práce je práca v kancelárii: - administratíva, práca na PC, - vybavovanie e-mailov, telefonický kontakt s našimi partnermi, - kontrola existujúcich riešení, - vyjednávanie VIP podmienok, - práca s umi. Taktie zabezpeovanie chodu kancelárie, vedenie a riadenie udí. Ponúkame monos zúastni sa na rôznych teambuildingových akciách, firemných dovolenkách. Naši spolupracovníci majú monos kariérneho rastu spojeného s ich osobnostným rozvojom.Výhody:- Bezplatné zaškolenie,- osobnostný rozvoj,- zavy na paušály,- firemné dovolenky,- wellness pobyty....

 • Company Jozef Zvara in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Vedenie databázy, evidencia nájomných zmlúv, evidencia hospodárskych zvierat, evidencia pozemkov, kúpne zmluvy, katasterportal, komunikácia s úradmi.Výhody:Zabezpeené stravovanie, sluobný telefón, auto na sluobné úely. Po skúšobnej dobe zvýšenie základnej mzdy....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  -technické zabezpeenie stravovacej prevádzky ;-prieskum trhu dodávateov potravín a stravovacích zariadení-spolupráca s firmami zabezpeujúcimi dodávku potravín do zariadenia.-kvalita surovín, hotových jedál a nápojov,-vedenie dokumentácie v rámci systému HCCP,-odber vzoriek jedál,-sanitácia v stravovacej prevádzke,-objednávanie a preberanie tovarov, v zodpovedajúcej kvalite a mnostve,-sklad potravín s príslušnou dokumentáciou,-správne skladovanie, výdaj potravín a vedenie evidencie,-dodriavanie výivových noriem a receptúr, tvorba JL-evidencia stravníkov, stravné limity,- vybavovanie reklamácií a objednávok potravín.Výhody:Poskytujeme ubytovanie uchádzaom s trvalým bydliskom mimo BratislavyOdmeovanie v zmysle zákona 553 2003 Z.z.Príplatky: osobný príplatok, 5 dní dovolenky nad rámec zákonn...

 • Company On Line Service Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Telefonická mailová komunikácia so zákazníkmi, príprava a expedícia objednávok. Bene administratívne práce. Reporting nadriadenému....

 • Company Integrácia študentov o.z. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu, spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s asovým harmonogramom a rozpotom projektu, komunikácia s dodávatemi,zabezpeuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu,administratívna príprava a kontrola podkladov do iadosti o platbu a monitorovacích správ,zabezpeuje spracovanie podkladov pre útovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku,administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov),zabezpeuje komunikáciu s úastníkmi aktivít, pomáha finannému a projektovému manaérovi pri realizácií predloeného projektu....

 • Company Ivan Kvaššay-EURO in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  všetky administratívne práce v stavebnináchVýhody: Odmeny...

 • Company PRO EDUCATION International s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - komunikácia s domácimi a zahraninými klientami (telefonicky, emailom, osobne)- príprava cenových ponúk,- komunikácia s vyuujúcimi lektormi- komunikácia a koordinácia vzdelávacích aktivít s objednávatemi vzdelávacích projektov- vyhadávanie potenciálnych vzdelávacích projektovVýhody:Po skonení absolventskej praxe moný nástup na TPP....

 • Company SKY Medical, a.s. in Kava
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Vybavovanie telefonickej, mailovej komunikácie. Tlaenie dokumentov, administratívna podpora výroby a skladu / tlaenie dokumentov, príprava dokumentov/.Anglitina výhodou Spracovanie objednávok, komunikácia so zákazníkmi v SJ.Práca s PC na dennej báze.Výhody:Dochádzkový bonus 60€.Roné odmeny v závislosti od výkonu.Pitný reim káva, aj, voda Vzdelávacie programyFiremné akcie...

 • Company Naturella factory, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Komunikácia písomná a ústna v slovenskom, maarskom a nemeckom jazyku, práca s PC, skladová evidencia v Exceli, bené administratívne práce, príprava podkladov pre útovníku, evidencia a vybavovanie pošty, vyhotovovanie dodacích listov, faktúr, tla etikiet a alšie práce poda pokynov nadriadeného.Výhody:alšie bonusy: po polroku prispieva zamestnávate v plnej výške na stravné, vianoné odmeny....

 • Company Lekáreň AMARA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Administratívna agenda spojená so zabezpeením innosti prevádzky: 1. Objednávanie a príjem tovaru, preberanie kvantitatívnych zásielok, zabezpeovanie ich správneho uloenia a doplovania.2. Manament skladových zásob.3. Sledovanie exspirácie skladových zásob.4. Vyhotovenie dodacích listov a faktúr pre odberateov a vyhotovenie a spracovávanie faktúr pre poisovne.5. Spracovanie receptov pre zdravotné poisovne.6. Príprava útových a ekonomických podkladov.7. Dopanie záznamovej dokumentácie.8. Sledovanie správ o kvalite lieiv.9. Zabezpeovanie nákupov pre benú prevádzku lekárne.10. Poda pokynov vedúceho lekárnika vykonáva aj iné práce.Výhody:Prémie za usilovnos a spoahlivos. Dochádzkové bonusy...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - administratívne práce - fakturácia, príjem a výdaj faktúr, príjem a výdaj objednávok, - spracovanie cenových ponúk,- zodpovednos za chod tuzemských (vnútroštátnych) a medzinárodných prepráv- zabezpeovanie prepráv poda poiadaviek zákazníka- vedenie obchodných prípadov ich evidencia a reporting- telefonická komunikácia so zákazníkmi, oslovovanie nových zákazníkovVýhody:dynamická práca v mladom kolektíve s monosou sebarealizácie, motivujúce platové ohodnotenie, poda dosiahnutých výsledkov variabilná zloka mzdy do 1 000 € istota a monos dlhodobého zamestnania, monos kariérneho rastu...

 • Company Obec Brunovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  administratívny pracovník-kvalifikané predpoklady - znalosti útovníctva, archivácie, mzdy, daneVýhody:bez výhod...

 • Company IT - CONNECT, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - vystavovanie odberateských faktúr, spracovanie dodávateských faktúr- vedenie skladového hospodárstva- príprava útovných dokladov do útovníctva- iné administratívne sluby na základe pokynov nadriadeného...

 • Company KC, Slovakia Plus, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Komunikácia s nemeckými zákazníkmi, vyhadávanie potenciálnych zákazníkov, nábor nových zamestnancov.Výhody:Konená výška mzdy sa bude odvíja od skúseností uchádzaa...

 • Company KC, Slovakia Plus, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Komunikácia s nemeckými zákazníkmi, vyhadávanie potenciálnych zákazníkov, nábor nových zamestnancov.Výhody:Konená výška mzdy sa bude odvíja od skúseností uchádzaa...

 • Company CD - profil s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  • Komunikácia so zákazníkmi (v rámci Slovenska a Európy)• Podporné innosti pre zabezpeenie innosti obchodného oddelenia (príprava reportov, spracovanie štatistík, príprava podkladov k reklamaným konaniam, spracovávanie plánov na základe poiadaviek zákazníka a iné...)• Vypracovávanie cenových ponúk na základe poiadaviek zákazníkov• Zadávanie údajov do interného informaného systému spolonostiVýhody:- 770,- EUR variabilná zloka vo výške 0-27percent zo základnej zloky mzdy spolu 975,- EUR nástupná hrubá mzda - práca v spolonosti s perspektívou alšieho rozvoja - monos kvalifikaného rastu a zaškolenia- polroné a koncoroné odmeny poda výkonu firmy a výkonu pracovníka- celozávodné dovolenky 2x rone...

 • Company NaturePharm s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhadávanie, evidovanie, archivácia. Spracovávanie rôznych podkladov. Vedenie interných evidencií. Práca v programe POHODA....

 • Company Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pomocné administratívne prace v rámci jednotlivých zdravotníckych oddelení nemocnice....

 • Company MONTTER s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • Komunikácia so zákazníkmi• Práca s poítaom• Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov•Komunikácia s dodávatemi, odberatemi a externými partnermi•Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov•Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhadávanie, evidovanie, archivácia•Prijíma návštevy a stara sa o ne•Zhotovova zápisy z porád•Práca s Microsoft office•Plnenie alších poiadaviek poda pokynov nadriadenéhoVýhody:-Sluobný telefón aj na súkromné úely-Sluobné auto aj na súkromné úely-Firemné akcie, teambuildingy-Firemný notebook- Mladý kolektív...

 • Company AH COM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Komplexná administratívna podpora vedenia spolonosti, evidencia, zakladanie, vyhadávanie, archivácia dokumentov, alšie úlohy poda zadania priameho nadriadeného alebo vedenia.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea telefonicky a dohodnite si termín stretnutia....

 • Company ESPIK Group s.r.o. in Iňa
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - poda potreby telefonické kontaktovanie zákazníkov- nahadzovanie nových poiadaviek a oprava chybných alebo neaktuálnych údajov zákazníkov v internom systéme- vybavovanie telefonátov, ktoré sa prepoja zo zákazníckej linky- systémové pozastavovanie/obnovovanie zberov- telefonická a písomná komunikácia s ostatnými pracovníkmi firmy- kontrola nahodených, prijatých a vybavených poiadaviek/zmlúv v internom systéme- kontrola dokumentov, faktúr- zabalenie a odnesenie korešpondencie na poštu- zaevidovanie doplnkových sluieb firmy po zrealizovaní zákazky- spracovanie/odoslanie rôznej firemnej dokumentácie- administratívne innosti týkajúce sa obchodných zmlúv- vypracovanie a e-mailové odoslanie potrebných reportov a štatistík- iná administratívna práca poda poiadaviekVýhody:Mesaná mzda v skúšobnej d...

 • Company Okresný súd Bratislava V in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Administratívna innos v súdnej agende, zapisovanie na pojednávaniach.Výhody:Flexibilná pracovná doba....

 • Company Okresný súd Bratislava IV in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Samostatná odborná innos na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR . 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, zákona . 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR . 24/2011 o zverejovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí a poda rozvrhu práce.Výhody:Monos osobného ohodnotenia, týde naviac dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok na dopravu mimo BA, gastrolístky, odmeny, príspevok zo sociálneho fondu....

 • Company Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - zabezpeenie odbornej práce a koordinovanie spracúvania stanovísk v sekretariáte generálneho riaditea sekcie (GRS) v ústrednom orgáne štátnej správy,-organizácia pracovného programu GRS, vybavovanie telefónnych hovorov na sekretariáte GRS, -organizovanie návštev a porád, príprava podkladov na rokovanie GRS, -evidovanie úloh, sledovanie termínov a ich dodriavanie, -komplexné koordinovanie a priebené zabezpeovanie korešpondencie GRS a kontakt s jednotlivými odbormi,-komplexné zabezpeovanie prostredníctvom elektronickej podatene prijatej a odoslanej korešpondencie - evidencia, písanie, odosielanie, zakladanie a archivácia spisov,-zabezpeovanie súhrnných podkladov a materiálov za sekciu,-komunikácia so zahraninými inštitúciami pri príprave zahraniných návštev, organizovanie a príprava ...

 • Company CIMBAĽÁK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Príjem a spracovanie objednávok, dodacích listov zákazníkaVystavovanie faktúr, kontrola pohadávok, riešenie reklamácii...

 • Company SKY Medical, a.s. in Kava
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Vybavovanie telefonickej, mailovej komunikácie. Tlaenie dokumentov, administratívna podpora výroby a skladu / tlaenie dokumentov, príprava dokumentov/.Anglitina na komunikanej úrovni slovom a písmom.Spracovanie objednávok, komunikácia so zákazníkmi v SJ.Práca s PC na dennej báze.Výhody:Dochádzkový bonus 60€.Roné odmeny v závislosti od výkonu.Pitný reim káva, aj, voda Vzdelávacie programyFiremné akcie...

 • Company TUreality s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  Aktívna kpodpora ealitného podpora, pri jeho kadodennej práci, ako: návšteva klientov, obhliadky nehnutenosti, návštevy miestnych úradov, spracovanie údajov o nehmutenostiach, komunikácia a centrálov, komunikácia s právnym oddelením.Výhody:iné...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters