Jobmonitor. Search results for Financial analysts

17 Jobs found

Used filters:
 • Financial analystsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  • Úzka denná spolupráca s regionálnym kontrolingovým tímom so sídlom v Nemecku• Príprava mesaných reportov a obchodných prezentácií pre vrcholový manament• Úas na innostiach plánovania a predpovedania a riadenie podnikania v oblasti P&L• Práca na konkrétnych projektoch a ah-hoc analýzy poda obchodných potrieb• Príleitos podiea sa na projektoch neustáleho zlepšovania a získava všeobecne uznávané certifikácie (Lean, Six Sigma)• Close daily cooperation with the Regional Controlling Team based in Germany• Preparation of monthly reports and business presentations for top management • Participation in planning & forecasting activities and P&L business steering• Working on specific projects and ah-hoc analyses per business need• Opportunity to participate in Continuous Improvement projects and ob...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  -Správa zákazníckych útov-Kadodenná komunikácia (prostredníctvom telefónu alebo e-mailu) v španieline (alebo portugaline) a anglitine s miestnymi a globálnymi tímami-Prehad zákazníckych útov - správa kreditných a debetných poukáok-Vyšetrovanie cenových a logistických nezrovnalostí-Nahlasovanie, fakturácia-Podpora poiadaviek zákazníkov, miestnych partnerov a alších oddelení-Úas na rôznych projektoch a navrhovanie zlepšení procesov-Execution of customer account management-Daily communication (via phone or email) in Spanish (or Portuguese) and English language with local and global teams-Overview of customer accounts – credit and debit notes management-Pricing and logistic discrepancies investigation-Reporting, invoicing, billing-Supporting requests of customers, local partners and other depa...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - Zodpovednos za analytické innosti konkurencie v organizácii marketingu a predaja, výkon reportingových povinností s osobitným zameraním na finannú analýzu, peer group a makroekonomickú analýzu/Responsibility for competitor analysis activities for Marketing and Sales organization, execution of reporting responsibilities with special focus Financial, Peer Group and Macroeconomic analysis- Pravidelný a ad hoc reporting a analýzy operatívneho a konkurenného výkonu/Regular and ad-hoc reporting and analyses of operative and competitor performance- Úzka spolupráca s Global Market Intelligence/Close cooperation with Global Market Intelligence- Najmodernejšia práca na projektoch BI a flexibilita pri alších osobných projektoch/State-of-the-art BI projects work and flexibility for additional person...

 • Company Štefan Mikuláško in Rad
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Do novootvoreného klientského centra v OC Avenue v Humennom prijímame nových pracovníkov.Si technický/ekonomický typ a bavia a ísla? Máš veké sny, ale vo svojej práci nedostávaš monos ich realizova? Rád komunikuješ s umi a vieš zvláda prípadné odmietnutia? Ak áno, jednotka na trhu hadá do tímu finanného konzultanta, ktorý vykonáva innos na základe zmluvy o obchodnom zastúpení pre Allianz - Slovenskú poisovu.Ak sa staneš súasou tímu Elitnej siete, tvojou náplou práce bude:- aktívne oslovovanie nových a zverených klientov- poskytovanie starostlivosti o zverených klientov- dojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincami - podávanie informácii klientom o produktoch spolonosti- preberanie iadostí a hlásení poistných udalostí od klientovDe nástupu dohodou. V prípade záujmu, prosím, za...

 • Company Juraj Komorovský in Banky
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - starostlivos o existujúcu firemnú klientelu poisovne a banky, malé a stredné firmy- vyhadávanie nových obchodných príleitostí v rámci poistenia firemných klientov- analýza a nastavovanie poistnej ochrany rizík firmy- komunikácia pri riešení poistných udalostíVýhody:- práca pre renomovanú spolonos, v najlepšom firemnom centre na Slovensku- platové ohodnotenie poda výkonu, fixná a variabilná as- následné provízie od 2. roka- kvalitný vzdelávací systém,- flexibilný pracovný as- monos dovolenky nad 20 dní rone...

 • Company Ivana Minksová in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Starostlivos o súasných a nových klientov-Aktívna e-mailová a tel. Komunikácia so súasnými a potenciálnymi klientmi-Aktívna e-mailová a tel. Komunikácia s partnerskými spolonosami-Analyzovanie potrieb existujúcich klientov a následné vytváranie plánov-Práca s firemným portálom-Kontrolovanie, plánovanie a servisovanie potrieb našich klientovVýhody:Zabezpeené vzdelávanie v oblasti finanníctva.Individuálny mentoring kouing v oblasti rozvoja....

 • Company Martin Mikóczi in Martin
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do klientského centra vo Vranove nad Topou prijímame dvoch pracovníkov.Si technický/ekonomický typ a bavia a ísla? Máš veké sny, ale vo svojej práci nedostávaš monos ich realizova? Rád komunikuješ s umi a vieš zvláda prípadné odmietnutia? Ak áno, jednotka na trhu hadá do tímu finanného konzultanta, ktorý vykonáva innos na základe zmluvy o obchodnom zastúpení pre Allianz - Slovenskú poisovu.Ak sa staneš súasou tímu Elitnej siete, tvojou náplou práce bude:- aktívne oslovovanie nových a zverených klientov- poskytovanie starostlivosti o zverených klientov- dojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincami - podávanie informácii klientom o produktoch spolonosti- preberanie iadostí a hlásení poistných udalostí od klientovDe nástupu dohodou. V prípade záujmu, prosím, zasla Váš ivotopis m...

 • Company Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - Vedenie projektového tímu pre oddelenie Finance Reinsurance-Zavedenie správnych kontrol na procesy vyuívané na oddelení- Analýza rizík suvísejúca s iniciatívami ako transformácia z útovného štandardu US GAAP do IFRS - Navrhnutie a zavedenie nového digitálneho procesu a nástrojov pre oddelenie-Komunikácia so zástupcami oddelenia a informovanie o stave projektu-Konzultácie v oblasti finanného rizika pre zástupcov oddelenia...

 • Company PaedDr. Elena Moravčíková - SOWIRES in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pre klienta, stabilnú spolonos hadám dravého, ambiciózneho loveka na pozíciu obchodníka, ktorý bude spravova svoje portfólio klientov a stara sa o nich, ponúka im sluby, produkty a z toho následne získa pre seba provízie.Prácu je moné vykonáva aj na ivnos, sro alebo DI. Spolonos poskytuje kancelárske priestory, výborné zaškolenie, proces adaptácie, vzdelávanie, monos kariérneho rastu.Výhody:Informácie ku mzde:sú 2 spôsoby odmeovania:- v prípade loveka so skúsenosami z oblasti finanného sektora bankovníctvo, poisovníctvo, leasing - je fixná iastka : 800€ brutto mesane provízie - kde si mono zarobi v priemere za mesiac min. 1500€ a viac závisí od šikovnosti- výška provízií je neobmedzená- v prípade loveka bez skúseností vo finannom sektore je základ 400€ a provízie monos zárobku aj 10 0...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Our Financial Operations team is now looking for a proactive, customer and detail oriented Finance Analyst whose main responsibility will be to manage and resolve receivables and payment related queries received from the Vendors of Amazon in Europe.We’ll give you the opportunity to really make a difference to our business by working on and initiating projects in a fast-paced environment and ultimately delivering results.The Financial Analysts’ responsibilities include but are not limited to:Analyze receivable discrepancy (Commercial agreements, Vendor returns etc.) and fix issues in cooperation with the vendors of Amazon in order to issue on-time payments;Reconcile vendor statements received from Amazon vendors with the open amounts in our ledger;Respond to AR related inquiries by phone or...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  The successful candidate will be responsible for cash collection operations in cooperation with our local sales and finance management. As part of our commitment to your development, you will also gain exposure in cross functional and process improvement projects but you can expect your responsibilities to include to:Full cycle of accounts receivable past due balances, including: research, analysis and calling customersReconciling AR account(s), Managing and resolving invoice discrepancies to ensure timely and accurate receivablesManaging internal and external Accounts receivable inquiries.Maintain Customer relationships by responding timely and accurately to both internal (company) and external (customers directly) questions and requests for information....

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  This position will be primarily responsible to support the income tax Manager located in Luxembourg for tax reporting and compliance. Foreign Direct Tax Reporting and Compliance Responsibilities with a primary focus on Amazon’s operations in Luxembourg:· Prepare / Review non-US income tax returns and other foreign tax filings and supporting work papers· Prepare / Review estimated tax payments· Support income tax accounting and reporting under US-GAAP· Support local income tax payments· Assist with process improvement and automation implementation throughout the foreign tax reporting and compliance process· Support ASC 740/foreign local quarterly and annual tax provision calculations· Prepare standard operating procedures for review and approval by managementRequirements: ACCA, financial mo...

 • Company Swiss Re Corporate Solutions Services s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Hlavná nápl práce network koordinátora zaha:- koordinátor dohliada na implementáciu poistných zmlúv vrámci medzinarodných poistných programov- koordinuje spoluprácu medzi Swiss Re Corporate Solutions Office, manaérmi medzinarodných programov a network partnermi (externí partneri spolonosti)- dohliada na správnu implementáciu a dodriavanie poistných predpisov a poiadaviek klientov poda zmluvných podmienok a miestnych predpisov- pravidelne komunikuje s partnerskými spolonostami v Rusku a iných rusky hovoriacich krajináchHlavnými zákazníkmi tímu sú:- celosvetoví network partneri Swiss Re Corporate Solutions a partnerské poboky - iné oddelenia Swiss Re Corporate Solutions- externí sprostredkovatelia a poistené spolonosti...

 • Company Swiss Re Corporate Solutions Services s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Hlavná nápl práce network koordinátora zaha:- koordinátor dohliada na implementáciu poistných zmlúv vrámci medzinarodných poistných programov- koordinuje spoluprácu medzi Swiss Re Corporate Solutions Office, manaérmi medzinarodných programov a network partnermi (externí partneri spolonosti)- dohliada na správnu implementáciu a dodriavanie poistných predpisov a poiadaviek klientov poda zmluvných podmienok a miestnych predpisov- pravidelne komunikuje s partnerskými spolonostami v Rusku a iných rusky hovoriacich krajináchHlavnými zákazníkmi tímu sú:- celosvetoví network partneri Swiss Re Corporate Solutions a partnerské poboky - iné oddelenia Swiss Re Corporate Solutions- externí sprostredkovatelia a poistené spolonosti...

 • Company Klaudia Ladányiová in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Nápl (druh) prácePracuješ? Študuješ? Hladáš zmenu i monos privyrobi si? Si na správnom mieste.aká a zaujímavá a podnetná príleitos pre slovenskú spolonos, ktorá prináša monos na osobnostný a kariérny rast, nadštandardné platové ohodnotenie a benefity vo forme áut i dovoleniek.Prax a špeciálne vzdelanie nie sú potrebné staí spravi prvý krok....

 • Company Monika Ignáciková s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  PRACOVNÁ PONUKA: Klientsky pracovníkMiesto práceBanskobystrický región - manaérska kancelária DETVAZákladná zloka mzdy (brutto) a alšie odmenyod 1250€ mesane (garantovaný fixný príjem) + provízie z kadého obchoduTermín nástupuDohodouInformácie o pracovnom miesteNápl práce, právomoci a zodpovednostiHlavnou úlohou bankára je spracovanie tipov na úvery od obchodníkov v Banskobystrickom regióne, realizácia vlastných úverových obchodov, komunikácia s klientom, kompletizácia úverovej zloky a riadenie celého úverového prípadu od zaslania iadosti a po erpanie úveru.Zamestnanecké výhody, benefity - flexibilná pracovná doba- mesaný garantovaný fixný príjem- nadštandardné provízie za vlastné obchody aj za spracovanie tipov, odmeny za poistný obchod + bonus pre TOP obchodníkov- klienti z databázy...

 • Company Monika Ignáciková s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  PRACOVNÁ PONUKA: bankár/finanníkMiesto práceDETVAZákladná zloka mzdy (brutto) a alšie odmenyod 1250€ mesane (garantovaný fixný príjem) + provízie z kadého obchoduTermín nástupuDohodouInformácie o pracovnom miesteNápl práce, právomoci a zodpovednostiHlavnou úlohou bankára je spracovanie tipov na úvery od obchodníkov v Banskobystrickom regióne, realizácia vlastných úverových obchodov, komunikácia s klientom, kompletizácia úverovej zloky a riadenie celého úverového prípadu od zaslania iadosti a po erpanie úveru.Zamestnanecké výhody, benefity - flexibilná pracovná doba- mesaný garantovaný fixný príjem- nadštandardné provízie za vlastné obchody aj za spracovanie tipov, odmeny za poistný obchod + bonus pre TOP obchodníkov- klienti z databázy spolonosti- atraktívne súae Poiadavky na zamestn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Financial analysts Edit filters