Jobmonitor. Search results for Finance managers

11 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •    koordinácia pridelených projektov a ich realizácia vo vysokej kvalite a v poadovaných termínoch;•    riadenie a rozvoj lenov pracovných tímov;•    príprava odborných stanovísk a príprava daových priznaní pod vedením skúsenejších kolegov a nadriadených zamestnancov;•    sledovanie zmien v daovej oblasti, zber, analýza a spracovanie údajov a informácií v elektronickej podobe, ich kontrola a uistenie sa o ich správnosti, zdieanie takto nadobudnutých informácií s ostatnými lenmi pracovných tímov; uvedené platí aj pre informácie získané na odborných školeniach poskytnutých tretími stranami, ktorých sa zamestnanec zúastnil na náklady zamestnávatea;•    komunikácia s klientmi, nadriadenými a ostatnými lenmi pracovného tímu v anglickom jazyku v súlade s inštrukciami a internými postupmi zames...

 • Company adv holding s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - vedenie divízie útovníctva- školenia a kontrola útovníkov a mzdárov- spolupráca s obchodnou sieou- zabezpeenie školení pre obchodnú sie- zodpovednos za výsledky divízie...

 • Company AS-TS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Manaovanie a komunikácia s klientmi a zamestnancami, a zodpovednos chodu celej prevádzky ekonomicky a personálne....

 • Company PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  -   koordinácia a realizácia projektov vo vysokej kvalite a v poadovaných termínoch;-    riadenie a rozvoj lenov pracovných tímov a alších zamestnancov;-  komunikácia s klientmi a potenciálnymi klientmi na odbornej úrovni a spôsobom v súlade s firemnou politikou a etickým kódexom;-   reprezentácia zamestnávatea, budovanie kontaktov v rámci globálnej siete zamestnávatea a s existujúcimi a potenciálnymi klientmi s cieom rozšíri svoje znalosti a získa nové zákazky;-  plnenie alších úloh poda pokynov nadriadených...

 • Company PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  •     collecting, analysing and processing data and information in electronic form, checking them and ensuring their accuracy;•    application of knowledge and procedures gained through training;•    communication with clients, supervisors and other members of the working team in the Slovak and English languages;•    Performing additional tasks as instructed by superiors.•    Coordinate and implement projects at a high-quality level and by the requested deadlines;•    Manage and develop working team members and other employees;•    Communicate with clients and prospective clients at a professional level and in a manner consistent with the firm’s policy and the Code of Ethics;•    Represent the Employer, establish and strengthen contacts in the global network the Employer is part of and wit...

 • Company COAVIS SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Vedenie finanného a personálneho oddelenia spolonosti,- Zodpovednos za interné procesy v súlade so štandardami definovanými z materskej spolonosti;- implementácia ERP systému poda špecifikácie materskej spolonosti; - finanné vedenie spolonosti (cash flow, pohadávky, zásoby, splátky úverov, finanné plánovanie),-sledovanie a analyzovanie plnenia obchodných plánov- implementácia rozhodnutí materskej spolonosti,- príprava pravidelných reportov pre materskú spolonos....

 • Company Doprastav, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - tvorba metodík pre kontroling stavebných zákaziek- úas pri prerokovaní ponukových kalkulácií a výrobných kalkulácií záväzných prehodnotenie zákaziek- vyhodnocovanie vývoja stanovených parametrov zákaziek- analyzovanie odchýlky medzi ponukovou kalkuláciou, aktuálnou kalkulácioua skutonosou- spracovanie reportov a analýz urených zákaziek- kontrola údajov v informanom systéme RSV a odstraovanie zistených nedostatkov- monitorovanie a kontrola zmien a rizík poas realizácie zákazky- spracovanie závereného vyhodnotenia zákaziekVýhody:- práca v stabilnej slovenskej spolonosti s dlhoronou tradíciou- motivujúce pracovné prostredie- zaujímavé finanné ohodnotenie základná zloka mzdy mesané prémie ronáprémia - príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu- prís...

 • Company ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Asset Valuation•    Spravovanie infraštruktúry Asset Valuation (oceovanie aktív) Arvalu: metodiky, usmernenia a pokroilých štatistických modelov•    Podpora stratégie Arvalu poskytovaním analýz automobilového trhu pre podnikanie a  odporúaní pre manament•    Implementácia štatistických modelov pre oceovanie zostatkových hodnôt, servisu + opravy, pneumatík•    Definovanie metodík a nástrojov pre spresnenie odhadov: Oakávaná trhová hodnota (EMV), expertné zostatkové hodnoty, servis + opravy, pneumatiky•    Podpora lenov Asset valuation oddelenia pri definovaní pokroilých štatistických metód pouívaných pre úely modelovania a spätného testovania•    Zaruenie najlepších moných KPI a modelovacích techník•    Aktívna úas na projektoch Arvalu, vrátane IT projektov, kvality dát•    Manament tímu re...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Strategické finanné plánovanie so zameraním na zabezpeenie finannej stability spolonosti a analýza výsledkov hospodárenia. Analýzy vývojových trendov a predpokladaných dosiahnutých výsledkov organizácie.    Spracovanie rozpotu a finanných plánov organizácie a kontrola ich dodriavania.    Riadenie innosti finanného úseku spolonosti.    Spracovávanie finanných výsledkov, vypracovávanie finanných výkazov a reportov.    Urovanie zásad pre vykonávanie útovnej evidencie v rámci spolonosti, riadenie kontrolných finanných mechanizmov.    Reprezentácia organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi a s finannými a daovými orgánmi štátnej správy. Komunikácia s finannými inštitúciami a obchodnými partnermi spolonosti.    Posudzovanie investiných zámerov, kontrola nákladovosti firmy, peaných tokov...

 • Company CD - profil s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  - Príprava a tvorba stratégie rozvoja spolonosti, - príprava roných plánov,- príprava podnikateských plánov,- plánovanie operatívnych a strategických inností súvisiacich s rozvojom spolonosti,- operatívne riadenie spolonosti,- monitoring plnenia roného plánu spolonosti, riadenie, motivovanie, kontrola a hodnotenie podriadených manaérov,- reprezentácia spolonosti, vytváranie firemnej kultúry smerom do firmy a smerom na trh,- vystupovanie v mene spolonosti, rozhodovanie / schvaovanie a podpisovanie zmlúv v rozsahu kompetencií pridelených generálnym riaditeom spolonosti- jednanie s obchodnými partnermi spolonosti- monitorovanie a kontrola trendov rozvoja trhu, vývoja cien a produktov- riadenie udských zdrojov, výber kúových manaérov spolonosti, - mesané reportovanie výsledkov a analýza plneni...

 • Company SEJONG Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  * vedenie obchodného oddelenia a oddelenia logistiky vstupného materiálu* komunikácia, koordinácia a kontrola logistických procesov, financií a útovníctva spolonostiVýhody: firemný mobil...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters