Jobmonitor. Search results for Electronics mechanics and servicers

26 Jobs found

Used filters:
 • Electronics mechanics and servicersx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • obsluha osadzovacích automatov,• zoraovanie a nastavovanie zariadení,• výber správneho osadzovacieho programu.Výhody:- mesaná prémia do výšky 12percent- nástupný bonus 75 EUR- príspevok na dopravu do zamestnania a spä 2 EUR de - vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxané aktivity- firemné akcie pre zamestnancov letná párty a vianoný veierok - príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Preventívna údrba a opravy strojných a elektrotechnických zariadení.Výhody:K základnej zloke mzdy sú vyplácané mzdové zvýhodnenia a poda kvality vykonanej práce aj odmeny....

 • Company MIKO - MAT spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výroba, montá a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení.Výroba, servis, montá a oprava automatov MHD.Výhody:Stravné lístky, ostatné upresnené na pracovnom pohovore....

 • Company KAMAX Fasteners s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  * Operatívna a preventívna oprava strojov a ostatných el. zariadení* údrba výrobných strojov a ostatných el. zariadení* vykonávanie plánov údrby a oprávVýhody:-mzda 1 000€ brutto príplatky-pravidelný roný nárast miezd-stabilné zamestnanie v novej výrobnej hale -perspektívna práca v Bardejove-stravovanie priamo v spolonosti-pracovné obleenie pri nástupe...

 • Company MC POWER, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výhody:- znalos ítania výkresovej dokumentácie v elektrotech. priemysle- ahanie a inštalácia káblov vo vagónoch...

 • Company Ján Kuzma - ELTIK in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -    Pravidelná údrba elektrotechnických zariadení a zabezpeovanie ich plnej funknosti.-    Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení poda kontrolného plánu.-    Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzaoch a iných elektrotechnických zariadeniach.-    ítanie technickej dokumentácie a dodriavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu.-    Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzaov, hlavných a vedajších vypínaov a výstraných tabuliek.-    Pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzaov, vypínaov, prípojok, istiov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení.-    Dodriavanie predpisov bezpenosti a ochrane zdravia pri práci.-    Znalos pouívania elektrikárskych nástrojov a prístrojov....

 • Company Evonik Fermas s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - vykonávanie opráv a údrby vyhradených technických zariadení elektrických skupiny „A“ v prostredí s nebezpeenstvom výbuchu a v priestoroch osobitne nebezpených z hadiska úrazu elektrickým prúdom - vykonávanie opráv a údrby vyhradených technických zariadení elektrických skupiny „B“ - vykonávane opráv, údrby a preventívnej údrby na elektrických, pneumatických a mechanických zariadeniach MaR a práca na riadiacich systémoch v rozsahu zaškolenia na tieto systémy.- vykonávanie preventívnych prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických a nápravných opatrení poda vlastného poriadku preventívnej údrby v súlade s platnou legislatívou v oblasti elektrických zariadení- zabezpeenie súladu kompletnej technickej dokumentácie pre zariadenia elektro a MaR so skutkovým stavom- údrba systémov pr...

 • Company ZTS Sabinov, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - zabezpeovanie plynulej prevádzky strojov a zariadení pri dvojzmennej prevádzke,- opravy a údrba strojov, zariadení, budov a areálu spolonosti,- vykonávanie preventívnej a kontrolnej údrby.Výhody:- mzda od 4,03 - 5,22 hod. - v závislosti od prac. skúseností- osobné hodnotenie a do výšky 170 € mesane- alšie motivané zloky odmeovania- príplatky poda ZP- odborné interné a externé zaškolenie,- kariérny rast,- sociálny program- príspevky na DDS...

 • Company KOLAD s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vykonávanie servisných prehliadok, opráv a údrby chladiacich zariadení, riešenie problémov, odstraovanie porúch, poskytovanie záruného a pozáruného servisu....

 • Company Snowparadise a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  údrba a oprava elektrických zariadení, el. inštalácie lanoviek, vlekovVýhody:bez výhod...

 • Company Hudiny s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Samostatne sa podiea na riadení prác pri realizácii projektov. Vykonáva odborné práce pri inštalácii, nastavení a testovaní elektrických, elektromechanických a elektronických astí inštalovaných bezpenostných technológií....

 • Company GRAFID, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Analýza a oprava chybných kusov,- analýza chýb vrátane štatistík o kvalite, urovanie opatrení, ako aj ich dodriavanie,- zabezpeenie reportingu.Výhody:- zodpovedajúce finanné ohodnotenie- stabilná a perspektívna práca- zázemie úspešnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti...

 • Company Mäsokombinát Púchov, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - zoraovanie automatických strojov (stroje na výrobu mäsových výrobkov)- znalos princípov funkcie strojov- základná znalos pneumatických, hydraulických systémov- zoradenie stroja na zabezpeenie výroby- prezoradenie stroja na iný typ výrobku- denná kontrola strojov (parametre, funknos, opotrebujúce sa asti...)Výhody:- osobné ohodnotenie do výšky 376,00 €- stravovanie v závodnej jedálni zdarma...

 • Company AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Montá, údrba a oprava elektrotechnických zariadení v ivoíšnej, rastlinnej výrobe a na stavbe.Výhody:práca na jednej z najväších mlienych fariem v Európe odborné školeniakariérny rastodmeovanie nadpriemerných výkonovstarostlivos o zamestnancov...

 • Company JJ Logistic s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Mechanické práce pri montái a oivovaní výrobných technologických zariadení- Oprava a údrba mechanických astí výrobných zariadení- Úpravy a optimalizácia mechanických astí existujúcich výrobných zariadení- Výmena náhradných dielov v rámci preventívnej a prediktívnej údrby- Zaznamenávanie vykonaných opráv a pouitých dielov na údrbu...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • Obsluha osadzovacích automatov,• zoraovanie a nastavovanie zariadení,• výber správneho osadzovacieho programu.Výhody:- mesaná prémia do výšky 12percent- nástupný bonus 75 EUR- príspevok na dopravu do zamestnania a spä 2 EUR de - vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxané aktivity- firemné akcie pre zamestnancov letná párty a vianoný veierok - príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company IAC Group (Slovakia) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - vykonávanie výmien nástrojov na vstrekolisoch- vykonáva výmeny odoberaov na robotoch a nastavuje odoberací program s otestovaním funknosti jednotlivých okruhov pre hladké spustenie výroby-pripravuje vas predpísaný materiál , farbivá a aditíva, kontroluje dodranie stanoveného asu a teploty sušenia materiálov poda poiadaviek-udriava poriadok na oddelení a istý stav všetkých zariadení-vykonáva poda potreby i alšie práce poda pokynov nadriadených v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluveVýhody:5 dní dovolenky navyšeZimný a letný bonus - vyplácaný poda hodnotiacich kriteríí spolonosti Dochádzkový bonus - vyplácaný mesaneVýkonnostné prémie - vyplácané mesanéPríplatky nad rámec zákona za prácu v poobednej a v nonej zmene Príplatky za špeciálne innosti Poskytnutie ubytovania Vitamíno...

 • Company VAKO SERVIS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Servisná práca s riadiacimi systémami, diagnostikovanie poruchových stavov výahov ich odstraovanie, montá revízie a skúšky výahov.Výhody:- príspevok do tretieho dôchodkového piliera- úrazové poistenie navyše hradené zamestnávateom- vyškolenie a získanie oprávnenia - pravidelná zdravotná starostlivos- pravidelné školenia BOZP- stravné lístky...

 • Company NIMAG, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Servis zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-vykonávanie pravidelnej technickej údrby a odstraovanie porúch na zverenom elezninom zabezpeovacom zariadení-úas na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 940 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer -práca na jednu zmenu -pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci n...

 • Company VUJE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  •servis manipulátorov a jednoúelových zariadení pre nedeštruktívne skúšanie a údrbu komponentov jadrových elektrární u zákazníka,•vykonávanie preventívneho servisu a operatívnych opráv zariadení u zákazníkov v SR, R, Maarsku, Ukrajine a Rusku. (Preventívna údrba zaha kontrolu zariadení pred nasadením, operatívne opravy sa vykonávajú poas nasadenia zariadenia na JE, alebo pracovnej pohotovosti.),•úas pri montái, oivovaní a skúškach nových zariadení vo VUJE, a. s.,•úas pri odovzdávaní zariadení, na školeniach obsluného personálu zariadení a technickej pomoci u odberateov,•obsluha zariadení pri prevádzkových kontrolách a opravách v jadrových elektrárach (práca v zmenovej prevádzke),•zodpovednos za kvalitnú a operatívnu opravu a údrbu,•spolupráca s vývojovou dielou (návrhy na technické zlepšen...

 • Company Foxconn Slovakia, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  • Oprava vyradených LCD setov z výrobnej linky• Zaznamenávanie opráv a vyradených komponentov• Zabezpeovanie servisu pre operátorov pracujúcich na linke (montá, kontrola a nastavenie LCD setu na linke)Výhody:-Zmenové príplatky-Príspevky na dochádzanie do práce od 15€ do 150€-Firemná autobusová doprava-Závodné stravovanie za 0,77 €...

 • Company RIMI-Security Bardejov, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Montá slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov a zariadení - kamerové systémy, varovné systémy, verejné osvetlenia a verejné rozhlasy, optické siete, bezpenostné systémy, riešenia SMART CITY.Práca bude vykonávaná v mestách a obciach Prešovského a Košického samosprávneho kraja.Poskytnutý NFP z EŠIF.Výhody:K základnej mzde sú ponúkané bonusy a príplatky.Zabezpeený profesijný rast prostredníctvom školení a kurzov v oblastiach:Zváranie optických sietíOvládanie pracovných plošínOsvedenie o odbornej spôsobilosti poda §21 a 24 Vyhlášky MPSVaR . 508 209 Z.z....

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -Údrba, preventívne opravy všetkých druhov elektromechanických, mechanických a pneumatických porúch na strojných zariadeniach.-Údrba budovy,-Vykonávanie preventívnej, prediktívnej a benej údrby,-Opravy elektro- rozvodov v rámci svojej pôsobnosti,-Navrhovanie postupov opráv, vedenie dokumentácie v systéme preventívnej údrby a TPMVýhody:-mzda od 850-do 1500€ v hrubom-hodinová mzda od 4,91€-6,30€ príplatky za zmennos, prostredie, nadasy-príspevok na dopravu-príspevok do DDS,-firemné raajky, spoloenské akcie, podpora potenciálu zamestnanca- kariérny rast...

 • Company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  •Obsluha a zabezpeenie prevádzkyschopnosti zariadení MaR a SKR poas nepretritej zmenovej prevádzky JZ TSÚ RAO, JZ JE A1, JZ MSVP, JZ IS RAO a VVBKVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- k mzde sa pripoítava výkonnostná zloka mzdy...

 • Company Valicare s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Montá a údrba výrobných zariadení pre farmaceutický priemysel....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electronics mechanics and servicers Edit filters