Jobmonitor. Search results for Electrical engineering technicians

42 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineering techniciansx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company C m c, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Obsluha bioplynovej stanice.Obsluha a údrba bioplynovej stanice, práca s teleskopickým manipulátorom.Výhody:bez výhod...

 • Company EXIM - TECH, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Aká je naša predstava o Vás?- tvorivá technická ininierska innos- navrhovanie optimálnych riešení- testovanie, uvedenie do prevádzky navrhnutých riešení, vo firme ako aj priamo na výrobnej prevádzke u zákazníka- špecifikácie vhodných komponentov na základe dopytov zákazníkov- kreslenie výkresov a schém- tvorba technickej dokumentácie- montá a inštalácia komponentov, systémov, zariadení- dohliadanie na záruný a pozáruný servis- zaškoovanie zákazníkov- aktívna spolupráca na odborných seminároch, tréningoch a školeniach.Výhody:Monos neustáleho odborného a osobnostného rozvoja ako aj budovania manaérskej kariéry.Výborné pracovné výsledky, ochotu a pracovné nasadenie rozhodne vieme oceni.Sluobný notebook, mobil.Príspevok na kultúrne a športové podujatia.Príspevok na výivové doplnky...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • obsluha, oprava a údrba testovacích, spájkovacích a mechanických zariadení• spolupráca s vedúcim zmeny pri zabezpeení plynulosti výroby• zabezpeenie technických a technologických poiadaviek vo výrobe• zoradenie a nastavenie zariadení poda technickej dokumentácie a technologických postupov výroby a výrobku• podieanie sa na riešení technických a technologických vylepšení vo výrobnom procese• návrh a zabezpeenie výroby potrebných zariadení a prípravkov• pomoc pri príprave a realizácii projektov na zlepšenie produktivity a kvality výrobyVýhody:- mesaná prémia do 12percent- nástupný bonus 75 EUR- príspevok na dopravu do zamestnania a spä 2 EUR de- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- p...

 • Company SEZ Krompachy a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Urovanie technologických postupov, zaisovanie technologickej prípravy výroby.Urovanie technických noriem a kalkulácií.Výhody:- uchádza s praxou 850€ mesiac benefity- bezplatný sezónny vstup do mestskej plavárne- príspevok po 3 mesiacoch 100€ po 6 mesiacoch 200€- cieové odmeny a príplatky nad rámec zákona...

 • Company iw.sk s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  *sledovanie technického stavu zariadení areálu*vykonávanie opráv a údrby elektrických zariadení areálu portálových eriavov hlavne z oblasti elektrických zariadení*špecifikácia potrieb nákupu náhradných dielov k elektrickým zariadeniam a k eriavomVýhody:- zázemie a stabilita vekej medzinárodnej spolonosti- práca v medzinárodnom tíme- neustále vzdelávanie, priestor pre odborný rast- úas na firemných akciách - seriózny a otvorený prístup- mladý, dynamický kolektív...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Staré
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Nápl práce elektrikára v Nemocnici Ruinov, Nemocnica Staré Mesto- opravuje a udruje elektrické a strojové zariadenia,- odstrauje závady zistené pri revíziách elektro samostatne alebo za spoluúasti dodávateskou firmou,- opravuje a udruje elektrickú inštaláciu, osvetlenie a rozvody elektrickej energie,- vykonáva montá elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skrí.Výhody:- poskytujeme ubytovanie - 20€ mesiac - viaclôková izba, 40€ mesiac - jednolôková izba- zvyšovanie základnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy v závislosti od potu rokov odbornej praxe- monos pridania osobného príplatku po ukonení skúšobnej doby - monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú- monos vyuitia karty MultiSport- monos stravovania s príspevkom zamestnávatea- príspevok zo sociálneho fondu v...

 • Company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •digitalizovanie technickej dokumentácie•kreslenie a úprava operatívnych schém v programe A-CAD•podporná innos v stredisku technickej dokumentácieVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- k mzde sa pripoítava výkonnostná zloka mzdy...

 • Company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •plnenie úloh súvisiacich s budovaním procesného modelu riadenia, rozširovaním a zlepšovaním ISM JAVYS, a.s.Výhody:- práca v stabilnej spolonosti- k mzde sa pripoítava výkonnostná zloka mzdy...

 • Company Aalborg Engineering Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytnú všetky výpoty pre základný návrh kotla (basic ininiering) pre obe oddelenia obchodné a projektové:- Ide o návrh kotla (tepelný výpoet, aerodynamický, hydrodynamický výpoet) so zameraním na plynové a olejové priemyselné kotly a kotly na odpadné teplo (HRSG) - Vytvorenie popisov kotla, stanovenie garanných podmienok- Vypracovanie materiálovej špecifikácie, PID diagramov a zadávacích formulárov pre pomocné zariadenia kotla ( erpadlá, ventilátory, horáky)Pripravi a podiea sa na výkonnostnom teste na stavenisku v rámci AE hraníc:-vypracovanie vykonávacích predpisov pre garanné skúšky a ich vyhodnotenie- asistova obchodnému a projektovému oddeleniu v otázkach základného návrhu od zákazníkov. Uisti sa, e sú vo všetkých projektoch pouité schválené riešenia.Výhody:Základná hrubá mzda 1500 ...

 • Company CEMM THOME SK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Vykonáva údrbu elektrických testerov.Navrhuje vylepšenia testerov, aby sa zredukoval as testovania a aby sa zredukoval as údrby.Pri kadom uskutonenom zásahu aktualizuje databázu údrby.Vykonáva preventívnu a zásahovú údrbu testerov....

 • Company ŽOS Trnava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - údrba strojov, zariadení a CNC strojov- diagnostika a odstraovanie porúch a nedostatkov elektrických zariadení- zaznamenávanie údajov do systému údrby- vykonávanie plánovanej údrby poda plánov- podiea sa na prácach pri presune strojov a ich opätovnom spustení do   prevádzky- znalos ítania výkresovej dokumentácie...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prosím venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte skúsenos s údrbou v automotive segmente, prosím, preítajte si našu ponuku.Vašou náplou práce bude:* Vykonáva opravy na všetkých typoch zariadení bezpene a vasne* Pomáha pri rozvoji preventívnych plánov údrby* Vykonáva preventívnu údrbu na základe plánov* Reportova príiny poruchy zariadení vedeniu* V prípade potreby výroba náhradných dielov s pouitím sústruhu, frézky, zváracích zariadení a.i.* Typickým príkladom práce bude reagova na poiadavku obsluhy kvôli poruche zariadenia, diagnostikova poruchu a návrat zariadenia do benej prevádzky* Identifikovanie poiadaviek náhradných dielov a kontrola ich efektívneho pouitia* Pomoc pri sahovaní, inštalácii, premiestova...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prosím venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar Land Rover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte skúsenos s prácou v údrbe a máte elektrotechnickú vyhlášku, venujte pozornos našej ponuke.Vašou náplou bude:* Poskytovanie podpory pre údrbu na oddelení zvarovne* Neustále zlepšovanie výkonu v priradenej oblasti* Zabezpei preventívnu a aktívnu údrbu* By schopný trénova a podporova výrobných pracovníkov pri úlohách údrby* Analyzova údaje a implementova zlepšenia zaloené na týchto údajochVýhody:· Hne od zaiatku získate zmluvu na dobu neuritú a ste hne naším kmeovým zamestnancom. Ponúkaný odmeovací balíek zaha základnú mzdu, kompetenný príplatok, mesaný výrobný bonus a do 15percent ráta sa poda stanovených kritérií a zo sútu základnej mzdy a kompeteného prípla...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prosím venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar Land Rover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte skúsenos s prácou v údrbe a máte elektrotechnickú vyhlášku, venujte pozornos našej ponuke.Vašou náplou bude:* Poskytovanie podpory pre údrbu na oddelení zvarovne* Neustále zlepšovanie výkonu v priradenej oblasti* Zabezpei preventívnu a aktívnu údrbu* By schopný trénova a podporova výrobných pracovníkov pri úlohách údrby* Analyzova údaje a implementova zlepšenia zaloené na týchto údajochVýhody:· Hne od zaiatku získate zmluvu na dobu neuritú a ste hne naším kmeovým zamestnancom. Ponúkaný odmeovací balíek zaha základnú mzdu, kompetenný príplatok, mesaný výrobný bonus a do 15percent ráta sa poda stanovených kritérií a zo sútu základnej mzdy a kompeteného prípla...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prosím venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte skúsenos s údrbou v automotive segmente, prosím, preítajte si našu ponuku.Vašou náplou práce bude:* Vykonáva opravy na všetkých typoch zariadení bezpene a vasne* Pomáha pri rozvoji preventívnych plánov údrby* Vykonáva preventívnu údrbu na základe plánov* Reportova príiny poruchy zariadení vedeniu* V prípade potreby výroba náhradných dielov s pouitím sústruhu, frézky, zváracích zariadení a.i.* Typickým príkladom práce bude reagova na poiadavku obsluhy kvôli poruche zariadenia, diagnostikova poruchu a návrat zariadenia do benej prevádzky* Identifikovanie poiadaviek náhradných dielov a kontrola ich efektívneho pouitia* Pomoc pri sahovaní, inštalácii, premiestova...

 • Company EXIM - TECH, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  analyzovanie potrieb zákazníkov, technická ininierska innos, navrhovanie optimálnych riešení,testovanie riešení vo firme aj priamo na prevádzke u zákazníka, kreslenie výkresov a schém, tvorba technickej dokumentácie, montá a inštatácia komponentov, systémov, zariadení, dohliadanie na záruný a pozáruný servis,zaškoovanie zákazníkov, spolupráca na odborných seminároch, školeniechVýhody:príspevok na dopravu, ubytovanie, stravovanie, telefón na súkromné úely...

 • Company ENERGA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Koordinácia elektromontánych prác poda projektovej dokumentácie. Samostatné vedenie stavby, koordinácia prác subdodávateov, kontrola a dodriavanie zmlúv a projektov. Organizovanie a kontrola práce zverených zamestnancov.- koordinácia a riadenie realizaných prác- súinnos pri príprave a dodriavaní asových plánov projektu- samostatné riadenie a realizácia montánych prác a skúšok- participácia na príprave a spracovaní projektovej dokumentácie- vedenie a riadenie pracovných tímov- koordinácia subdodávateov- komunikácia so zákazníkom- vedenie administratívnej agendy /stavebno-montánej dokumentácie/ Práca vyaduje cestovanie v rámci Slovenska. Dochádzanie do miesta výkonu práce na 3 a 5 dní v rámci týda.Výhody: zabezpeenie ubytovania hradené ubytovanie zamestnávate prepláca stravné dobrý kolek...

 • Company ENERGA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Kontrola výkresovej dokumentácie, koordinácia realizaných prác, súinnos pri vypracovaní projektovej dokumentácie, komunikácia so subdodávatemi, základná znalos programu Autocad.Miesto výkonu práce je v Ruomberku s obasným výjazdom na stavbu.Firemné benefity:   - sluobný telefón   - sluobný notebook   - sluobný automobil...

 • Company Eat & Coffee s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Montá, servis kávovarov a gastrozariadení....

 • Company Tomra Sorting s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •Vykonáva mechanickú a elektronickú montá strojov a ich podskupín, testovanie a balenie•Rieši operatívne problémy oddelenia poda svojich schopností a vedomostí a nastaveného eskalaného systému• Dodriava istotu a poriadok na pracovisku a v ostatných výrobných aj nevýrobných priestorov• Vykonáva inú prácu poda pokynov nadriadeného na pracovisku • Realizuje aktivity zabezpeujúce plnenie KPI ukazovateov vyplývajúcich z hodnotiaceho pohovoru• Neustále sa zlepšuje vo svojej práci a odborne sa vzdeláva vzhadom na potreby zamestnávatea• Spolupracuje na príprave reportov výroby poda potreby• Zabezpeuje zvyšovanie efektivity práce a kvality• Dodriava výrobný plán• Zúastuje sa pracovných porád s nadriadenými•Dodriava zavedené nástroje vo výrobnom procese - KANBAN, 5S a všetky, ktoré sú internými sy...

 • Company EQUINOX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Inštalácia tepelných erpadiel.Výhody:Zaujímavé finanné ohodnotenie, perspektívne zamestnanie z dlhodobého hadiska, práca v mladom a dynamickom kolektíve....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-vykonávanie pravidelnej technickej údrby a odstraovanie porúch na zverenom elezninom zabezpeovacom zariadení,-úas na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 940 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer -práca na jednu zmenu GARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonníka práce-príspev...

 • Company eSOtech, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vypracováva projektovú dokumentáciu poda zadaní (primárne slaboprúd a neskôr silnoprúd) a pokynov nadradeného pracovníka, vykonáva pomocné práce, poítaové práce v kancelárii, vykonáva pomocné práce pri kompletizácii tlaených verzií a iné kancelárske innosti poda pokynov nadriadenéhoVýhody:mobilný telefón, monos notebooka, auta na sluobné cesty, prípadne aj na súkr. úely...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-vykonávanie pravidelnej technickej údrby a odstraovanie porúch na zverenom elezninom zabezpeovacom zariadení,-úas na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 940 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer -práca na jednu zmenu -pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci n...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opravy a kontroly elektrotechnických zariadení, záznamy o kontrolách a opravách, nadstavovanie elektrotechnických zariadení vo výrobe, zodpovednos za trafostanicu a chod výrobného procesu.Vyhláška min. §22 alebo §23 podmienkou!...

 • Company MS Electrical Services s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Si kvalifikovaný elektrotechnik, ktorý svoju prácu robí svedomito a kvalitne, a aj napriek tomu neustále poúvaš pripomienky k svojej práci?Dávaš práci maximum, ale nikto neocení tvoju vynaloenú energiu?Prestáva a kvôli tomu bavi tvoja práca? Tak povedz STOP a ZME TO! Prí k nám - MS Electrical Services Ti ponúka jedinenú príleitos zmeni Tvoj ivot.KOHO HADÁME?Hadáme loveka, ktorý má platné oprávnenie poda § 22 alebo § 23 vyhlášky 508/2009 a má za sebou prax a skúsenosti v oblasti elektroinštalácií. Je prirodzený vodca a nerobí mu problém docieli splnenie zadaných úloh. Ako líder dokáe pracova samostatne, ale aj usmerni a pomôc svojmu tímu. Nebojí sa výziev a vie o chce dosiahnu a túi napredova spolu s firmou. Tak o, hadáme práve teba? Ak si myslíš, e áno,...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • obsluha, oprava a údrba testovacích, spájkovacích a mechanických zariadení• spolupráca s vedúcim zmeny pri zabezpeení plynulosti výroby• zabezpeenie technických a technologických poiadaviek vo výrobe• zoradenie a nastavenie zariadení poda technickej dokumentácie a technologických postupov výroby a výrobku• podieanie sa na riešení technických a technologických vylepšení vo výrobnom procese• návrh a zabezpeenie výroby potrebných zariadení a prípravkov• pomoc pri príprave a realizácii projektov na zlepšenie produktivity a kvality výrobyVýhody:- mesaná prémia do 12percent- nástupný bonus 75 EUR- príspevok na dopravu do zamestnania a spä 2 EUR de- vianoná prémia 13. plat - príplatky noná práca, zmennos vo výške nad rámec zákona- mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné preh...

 • Company ANV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Hadáme šikového kandidáta na pozíciu elektrotechnického ininiera, ktorý nadobudne prax v navrhovaní elektrotechnických schém (skúsenosti v navrhovaní elektrotechnických schém výhodou).Potrebujeme posilu do elektro- tímu, predovšetkým pri navrhovaní schém v oblasti testovacej, meracej a regulanej techniky. Nápl práce : Zodpovednos za ininiersku as projektov : - Návrh elektrických schém zapojení pre testovacie systémy (vyuívame softvér EPLAN, vieme zaui)- Tvorba BOM (Bill of Material pre navrhovaný systém, súpiska) - Technická podpora pri naceovaní projektov- tvorba technických návrhov- Komunikácia s klientom ohadne technických poiadaviekIninierska podpora pri kompletái zariadení: - Podpora realizaného tímu - Finálna kontrola zariadenia pred odovzdaním a prípadná revízia...

 • Company ANV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Hadáme šikového kandidáta na pozíciu elektrotechnického ininiera, ktorý nadobudne prax v navrhovaní elektrotechnických schém (skúsenosti v navrhovaní elektrotechnických schém výhodou).Potrebujeme posilu do elektro- tímu, predovšetkým pri navrhovaní schém v oblasti testovacej, meracej a regulanej techniky. Nápl práce : Zodpovednos za ininiersku as projektov : - Návrh elektrických schém zapojení pre testovacie systémy (vyuívame softvér EPLAN, vieme zaui)- Tvorba BOM (Bill of Material pre navrhovaný systém, súpiska) - Technická podpora pri naceovaní projektov- tvorba technických návrhov- Komunikácia s klientom ohadne technických poiadaviekIninierska podpora pri kompletái zariadení: - Podpora realizaného tímu - Finálna kontrola zariadenia pred odovzdaním a prípadná revízia...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Kontrolovanie a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti svetelných zabezpeovacích zariadeníVykonávanie odbornej pracovnej innosti na elektrických zariadeniach a rozvodoch nízkeho a vysokého napätiaÚdrba a oprava elektrických zariadení za úelom ich udrania v prevádzkyschopnom staveVasné odstraovanie porúch na elektrických zariadeniachVýhody:základ výška nástupnej mzdy bude dohodnutá s ohadom na skúsenosti a zrunosti konkrétneho uchádzaa príplatky za víkendy sviatky a noné zmeny výkonnostný bonus po skúšobnej dobeMzdové zvýhodnenia poda Zákonníka práce za prácu poas víkendov, sviatkov a prácu v nociBonus za individuálny výkon zamestnancaMzdový nárast v závislosti od výkonuPríspevok na doplnkové dôchodkové sporenieParkovanie a posilova pre zamestnancov zdarmaMonos vyuitia Multisport ka...

 • Company Visteon Electronics Slovakia s. r. o. in Lok
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Denná údrba montánych liniek v oblasti odstránenia porúch výrobného zariadenia alebo nástroja linky- Evidencia a report údajov zásahov a zmien v nastaveniach výrobnej linky a jej zariadení- Preventívna údrba montánych liniek poda plánu a predpisu - Podpora pri implementácii TPM ( total productive maintenance )- Ohlasovanie zistených odchýlok v procesoch údrby a disciplíny prevedenia- Spolupráca s výrobným tímom na riešení procesných odchýlok, nezhôd- Analýza chýb zariadení, podávanie návrhov riešení a návrhov zlepšení- Konanie v zhode s normami a dokumentáciou spolonostiVýhody:- práca s modernými technológiami po nástupe sa Vám venujú skúsení lektori, ktorí Vás všetko potrebné nauia - 365 dní v roku v istom, teplom a nehlunom prostredí - zabezpeenie teplej stravy 24 hod. denne - bohatý ...

 • Company Visteon Electronics Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Vykonáva preventívnu údrbu poda plánu- Vykonáva diagnostiku a opravu výrobných zariadení (výroby dosiek plošných spojov)- Odstraova poruchy na výrobných linkách na základe poiadaviek vedúceho výroby- Komunikácia s výrobnými pracovníkmi pri odstraovaní porúchVýhody:- práca s modernými technológiami po nástupe sa Vám venujú skúsení lektori, ktorí Vás všetko potrebné nauia - 365 dní v roku v istom, teplom a nehlunom prostredí - zabezpeenie teplej stravy 24 hod. denne - bohatý sociálny program príspevky pri jubileách, spoloenské a športové aktivity, program starostlivosti o zdravie, pitný reim, prekvapenia poas tématických dní - de matiek, de otcov, ... - monos profesijného rastu...

 • Company Visteon Electronics Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Podporova dodávatea v Námestove pre nové zariadenia so zameraním na výrobnú softvérovú integráciu- Zabezpeova technickú podporu workshopu pre nové produkty, linky...- Optimalizova detekcie chýb na automatických strojoch- Rozvíja výrobné postupy skúmaním poiadaviek na výrobky, navrhova, modifikova a testova výrobné metódy a zariadenia- Príprava reportov zhromaovaním, analýzou a zhrnutím informácií a trendov zameraných na softvérovú stratégiu a implementáciu...

 • Company VUJE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  •servis manipulátorov a jednoúelových zariadení pre nedeštruktívne skúšanie a údrbu komponentov jadrových elektrární u zákazníka,•vykonávanie preventívneho servisu a operatívnych opráv zariadení u zákazníkov v SR, R, Maarsku, Ukrajine a Rusku. (Preventívna údrba zaha kontrolu zariadení pred nasadením, operatívne opravy sa vykonávajú poas nasadenia zariadenia na JE, alebo pracovnej pohotovosti.),•úas pri inštalácii, oivovaní a skúškach nových zariadení vo VUJE, a. s.,•úas pri odovzdávaní zariadení, na školeniach obsluného personálu zariadení a technickej pomoci u odberateov,•obsluha zariadení pri prevádzkových kontrolách a opravách v jadrových elektrárach (práca v zmenovej prevádzke),•zodpovednos za kvalitnú a operatívnu opravu a údrbu,•spolupráca s vývojovou skupinou (návrhy na technické z...

 • Company PZ plus, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Montá oceových konštrukcií spojená so stavebnou innosou v exteriéri, lezecké, výškové práce. Odborná práca pri stavbe a rekonštrukciách elektrického vedenia.Výhody:výkonnostné odmeny...

 • Company HERN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  •meranie a vyhodnocovanie parametrov elektronických zariadení, diagnostika porúch•odborné práce pri opravách elektronických prvkov a zostáv•vykonávanie opráv, údrby, nastavovania elektrosystémov•skúšanie, opravy a oivovanie automatizanej techniky, riadiacich systémov•montá a oivovanie slaboprúdových obvodov, elektronických prvkov a zostáv•meranie a ciachovanie elektrických strojov, prístrojov a zariadení•vykonávanie opráv, údrby, nastavovania, renovácie a montáe slaboprúdových zariadení•skúšanie, opravy a oivovanie automatizanej, oznamovacej a zabezpeovacej techniky•údrba a oprava elektrických zariadení obrábacích strojov•oprava elektrických motorov a rozvádzaov•elektromontáne práce na technologických zariadeniach v priemyselných objektoch •nastavovanie, skúšanie, o...

 • Company JJ ELECTRONIC, spol. s r.o. in Lok
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  vypracovanie technologických postupov výrobyoptimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovaniarealizácia nových technológií do výrobného procesu vykonávanie odborných skúšok technického stavu pouívaného náradia, prístrojov a zariadenívedenie a kontrolovanie technickej dokumentácieanalýza a odstránenie mimoriadnych situácií, odchýlok vo výrobnom proceseVýhody:prémia do 450 EUR poda vzdelania a skúseností prémia za dochádzkuštvrroné odmeny...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:vykonávanie pravidelnej technickej údrby a odstraovanie porúch na zverenom elezninom zabezpeovacom zariadeníúas na rekonštrukciách a budovaní nových zariadeníVýhody:PONÚKAME:základná mzda 940 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciustabilná práca na trvalý pracovný pomerpráca na jednu zmenupracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkovelektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME:bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec ZPpríspevok...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  • Diagnostika a opravy závad (mechanické, softwarové, hardwarové) na testovacom zariadení,• spolupráca pri zavádzaní nových produktov do výroby,• údrba testovacích zariadení,• spolupráca s oddelením prípravy výroby a kvality,• návrh, stavba a programovanie testovacích zariadení,• oprava a údrba automatizovaných liniek.Výhody:Základná mzda 5 EUR brutto hod. Mesaná hrubá mzda pri plnení výkonu, kvality a dochádzky môe by od 915- 1100 EUR. Zvýhodnenie za prácu v noci priemerne 100 EUR brutto mesiac príplatok za nadas 50percent....

 • Company CONFED SLOVAKIA s.r.o. in Mikula
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - denné sledovanie poiadaviek výroby- výroba a návrh prototypov- návrh a vyhotovenie testovacieho zariadenia- návrh a vyhotovenie výrobného náradia- vyhadanie elektronických komponentov pre náradie- kontakt s dodávatemi elektronických komponentov- podpora výroby- spolupráca s výrobou pri tvorbe technických dokumentáciíVýhody:- príjemné pracovné prostredie neprašné, nehluné, v zime vykurované, v lete klimatizované - stravné na dobíjacie karty- zmluva priamo v spolonosti- mikuláš- vianoná párty- bezplatné parkovanie v areáli firmy- preplácanie cestovného do uritých kilometrov aj pre komáranov - preplatenie rekreaného pre zamestnancov zamestnaných viac ako 24 mesiacov- príspevok pri narodení dieaa- monos kariérneho postupu...

 • Company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. in Bohunice
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  •zabezpeuje funknos a správnu innos elektronických prístrojov a komponentov SKR, televíznej a vizualizanej techniky SKR v areáli Jaslovské Bohunice – spracovateské centrum, hlavný výrobný blok A1, IS RAO, MSVP, výroba VBK, a FS KRAO v areáli EMO MochovceVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- k mzde sa pripoítava výkonnostná zloka mzdy...

 • Company LEONI Slovakia, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Tvorivá technická ininierska innos, navrhovanie optimálnych riešení, testovanie, uvedenie do prevádzky navrhnutých riešení, vo firme ako aj priamo na výrobnej prevádzke u zákazníka, špecifikácie vhodných komponentov na základe dopytov zákazníkov, kreslenie výkresov a schém, tvorba technickej dokumentácie, montá a inštalácia komponentov, systémov zariadení, dohliadanie na záruný a pozáruný servis.Výhody:Základná mzda: 850 EUR brutto mesiac Mesaná hrubá mzda pri plnení výkonu, kvality a dochádzky môe by od 1200 EUR. Ponúkneme Vám mzdu poda Vašich skúseností a trhového porovnania platov.LEONI Trenín ponúka flexibilné a hlavne konkurencieschopné benefity a odmeny pre svojich zamestnancov.- Všetci výrobní zamestnanci LEONI Trenín majú nárok na operatívny bonus pri splnení i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineering technicians Edit filters