Jobmonitor. Search results for Electrical engineering technicians

25 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineering techniciansx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company BELUMI PUMPY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeuje plynulý chod pridelenej výrobnej prevádzky, spolupracuje a zúastuje sa na plánovaní výroby erpacej techniky.Zabezpeuje poadovanú kvalitu a kvantitu výroby - prevádza montá vodárniiek a kompletá erpadiel.Elektrotechnik - montánik v servisnom oddelení vykonáva diagnostické merania a skúšky, stanovuje diagnózy a vyhodnocuje technický stav zariadení z hadiska alšej prevádzky. Vykonáva záruný a pozáruný servis erpacej techniky.Vykonáva innosti súvisiace s kontrolou a schvaovaním vstupných výrobných komponentov.Dohliada na plynulý chod výroby, vykonáva medzioperanú kontrolu kvality, testuje a schvauje kvalitu hotových výrobkov urených na expedíciu a vyhodnocuje výsledky testov na pravidelnej báze.Výhody:- po skúšobnej dobe pohyblivá zloka mzdy závislá od plnenia firemného plánu od 120...

 • Company OXYWISE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zapájanie el. komponentov do elektrických kabinetov  poda schém a alšie el. práceHadáme elektrikára s platným osvedením o odb. spôsobilosti §21 poda vyhlášky MPSVaR SR .508/2009 Z.z.- vodiský preukaz sk. B- samostatnos- zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam a riešeniu pracovných úloh- precíznos a lojálnos- znalos anglického jazyka výhodouMzdové podmienky (brutto)1 000 EUR/mesiacDruh pracovného pomeru:  TPP,  dohodaV prípade, e Vás naša ponuka oslovila, pošlite nám svoj ivotopis na email: akujeme za Váš prejavený záujem....

 • Company Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  údrba techniky a technologických zariadení v ODuvádzanie technologických zariadení do innosti ako i do kuduvykonávanie bených opráv a údrba elektrických zariadení ODobsluha plynovej kotolnezabezpeuje otváranie a zatváranie ODkontroluje technický stav obchodných a prevádzkových priestorovúdrba okolia ODvykonáva odpoet energiípoas neprítomnosti zastupuje správcu ODVýhody:príspevky zo SF na stravovanie...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Opravy elektrickej inštalácie a el. zariadenia stavebných strojov a triediacich liniek formou výmeny alebo opravy poškodených el. zariadení, vrátane odskúšania ich funkcie.- Vykonávanie skúšok zapojení.- Zabezpeenie opráv elektrických zariadení v "NN".- Vykonávanie elektroinštalaných prác na napätí do 1000 V a opravy bleskozvodov.- Zhotovenie elektroinštalaných rozvodov do 380 V, poda proj. dokumentácie.- Zhotovenie doasných prípojok zariadení staveniska.- Riadenie chodu, obsluha spínacej alebo transformanej stanice.- Opravy jednotlivých systémov el. rozvodov, diakovo ovládaných zariadeníVýhody:Miesto výkonu práce - Kameolom Devín.5 dní dovolenky navyše.-Kvartálne osobné ohodnotenie.-Dlhodobo stabilná pozícia.-Stravné v hodnote 4€ hradené do výšky 3,40€ zamestnávateom.-Príspevok na rekre...

 • Company OMNIA KLF, a. s. in Lok
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •Návrh nových a vylepšovanie existujúcich technologických postupov.•Vykonávanie dohadu nad dodriavaním technologických postupov•Koordinácia – riadenie pracovnej skupiny•Vykonávanie procesu prípravy výroby s cieom eliminova moné nedostatky.•Analýzy dosahovanej kvality, prijímanie nápravných opatrení v rámci technológie výroby pre zabezpeenie poadovanej kvality, posudzovanie poiadaviek kvality nových výrobkov.•Navrhovanie opatrení na optimalizáciu výrobných procesov•Spracovanie programov pre obrábanie v prípade pridelenia CNC strojov•Analyzovanie vzniknutých výkonových odchýlok v spolupráci so zmenovými majstrami.•Vypracovávanie a aktualizovanie technologickej a/alebo výkresovej dokumentácie.•Spracovanie návrhov noriem spotreby práce.•Spolupracovanie pri príprave cenových kalkulácií.Výhody:u...

 • Company OMNIA KLF, a. s. in Lok
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •Návrh nových a vylepšovanie existujúcich technologických postupov.•Vykonávanie dohadu nad dodriavaním technologických postupov.•Koordinácia – riadenie pracovnej skupiny.•Vykonávanie procesu prípravy výroby s cieom eliminova moné nedostatky.•Analýzy dosahovanej kvality, prijímanie nápravných opatrení v rámci technológie výroby pre zabezpeenie poadovanej kvality, posudzovanie poiadaviek kvality nových výrobkov.•Navrhovanie opatrení na optimalizáciu výrobných procesov.•Spracovanie programov pre obrábanie v prípade pridelenia CNC strojov.•Analyzovanie vzniknutých výkonových odchýlok v spolupráci so zmenovými majstrami.•Vypracovávanie a aktualizovanie technologickej a/alebo výkresovej dokumentácie.•Spracovanie, kontrola návrhov noriem spotreby práce.•Spolupracovanie pri príprave cenových kalku...

 • Company Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. in Veselé
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  údrba zariadení a starostlivos o chod zariadení po elektrickej a mechanickej stránkesamostatné prevádzanie opráv a zabezpeenie vyuitia kapacity všetkých zariadeníšpecifikácia chybovosti, ND a odstraovanie porúch vo výrobnom procesenastavovanie strojov a zariadenídodriavanie technologických postupov a bezpenostných predpisov pri prevádzaní vykonávaných prácVýhody:Základná mzda od 1250€ mesane, konená mzda môe by vyššia poda skúseností a znalostí uchádzaa DOPRAVA FIREMNÝMI AUTOBUSMI ZDARMA zabezpeená zo smerov Piešany, Nové Mesto n V, Veselé, Vrbovéstravný lístok v hodnote 4,50 € za kadú odpracovanú zmenumzdové zvýhodnenie za poobednú zmenu 0,40 € hod. dochádzkový bonus 50,00€ mes.extra bonus za nadasové zmeny nad rámec Zákonníka prácepríspevok na regeneráciu 120,00€ rokjubilejné narode...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- údrba a oprava elektrických zariadení- zostavovanie, opravy a skúšky elektrických strojov- nadstavenie, meranie a ciachovanie elektrických strojov, prístrojov a zariadení- oprava, údrba, obsluha, oivovanie a odskúšanie zloitých elektronických zariadení koajových mechanizmov- oprava elektrických toivých strojov, vrátane montáe a demontáe, nabíjanie, vrátanie nadstavenia reimu nabíjacieho prúdu, vykonávanie a vyhodnocovanie kapacitnej skúšky, príprava elektrolytuVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 940 € mes. brutto- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovný as: 06:00 - 14:00- pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zah...

 • Company MENERT spol. s r.o. in Galanta
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Práce Slovensko - Trnavský kraj, Galanta, Nitriansky kraj, Šaa.Výhody:ubytovanie a doprava do zamestnania...

 • Company MicroStep-MIS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme pracovníka do tímu pre vývoj zariadení pre kalibrané laboratóriá a meracích zariadení. Súasou práce je vývoj elektronických ako aj mechanických astí zariadení, príprava kalibraných laboratórií pre zákazníka, inštalácia systémov, podpora a školenie zákazníkov.Nápl práce:- vývoj zariadení- kompletovanie a spájanie prvkov do funkných celkov, integrácia systémov- inštalácia, údrba a servis zariadení u zákazníka- štúdium nových technológií v oblasti hardware- výroba dokumentácie pre zákazníka- vzdialená podpora zákazníka- manuálna výroba hardware- analýza a návrhy systémov- konfigurovanie zariadení- školenie zákazníkov- testovanieVýhody:Zamestnanecké výhody, benefity- 13. plat a kvartálne odmeny- monos pracova v stabilnej a medzinárodne pôsobiacej firme- monos ui sa nové technológie- fle...

 • Company RIBE Slovakia, k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opravy a údrba strojných zariadení.Výhody:- mesaná mzda od 1300 €. Mesaná mzda obsahuje základnú zloku mzdy 810 €, príplatky a prémie- stabilné pracovné miesto - mesané prémie 15percent zo základnej mzdy - príplatok za prácu v hlunom prostredí 0,72 € hod. - nadasy platené nad rámec zákonníka práce- kadoroné zvyšovanie základnej mzdy- letná a zimná prémia 13.,14. plat - zaškolenie pod dohadom skúseného zamestnanca- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Muehlbauer Automation s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - You connect electrical components according to electrical diagrams- You do complete cabling of the machine, main assemblies and subassemblies- You find and analyze errors and then solve the problems- You perform a VDE test of the machine- You set up the configuration of electrical components- You make final electrical test of the machine- You do risk analysisVýhody:- Meal vouchers valued 4,20€ 8 hours- Holiday bonus from 30€ month- Travel bonus after the end of the trial period- Multisport card- Social benefits- 40percent bonus from contractual hourly wage for working at night- 50percent bonus from contractual hourly wage for working on Saturday- 100percent bonus from contractual hourly wage for working on Sunday- 100percent bonus from contractual hourly wage for working on holiday...

 • Company Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  údrba techniky a technologických zariadení v ODuvádzanie technologických zariadení do innosti ako i do kuduvykonávanie bených opráv a údrba elektrických zariadení ODobsluha plynovej kotolnezabezpeuje otváranie a zatváranie ODkontroluje technický stav obchodných a prevádzkových priestorovúdrba okolia ODvykonáva odpoet energiípoas neprítomnosti zastupuje správcu ODVýhody:príspevky zo SF na stravovanie...

 • Company KLIMA TREND, spol. s r.o. in Mikula
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • Konfigurácia, pravidelný servis zariadení - vzduchotechnika, klimatizácia a ústredné kúrenie,• vykonávanie funkných skúšok týchto zariadení po preventívnej údrbe alebo oprave,• vykonávanie preventívnej údrby pridelených zariadení,• elektro-inštalané práce na týchto zariadeniach,• operatívne riešenie havarijných situácií,• diagnostika porúch.Výhody:- Od 1100 € brutto vrátane variabilnej zloky pre chladiara zaiatoníka . Výška mzdy závisí od dohody s kandidátom na základe jeho vedomostí, vzdelania a pracovných skúseností. - motivujúce ohodnotenie, od 1 roka sa ku mzde pridáva bonusový systém odmeovania - Viac peazí v rodinnom rozpote poteší kadého, preto vám ponúkame 13. plat.- Navyše získate a 200€ za odporúanie nového lena tímu po uplynutí jeho skúšobnej doby.- Zaistíme pre vás kvalitný ...

 • Company GAOL Energy Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Zapájanie elektrických rozvádzaov a strojov, potrebné osvedenie §22, §23....

 • Company Tomra Sorting s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  •Vykonáva mechanickú a elektronickú montá strojov a ich podskupín, testovanie a balenie•Rieši operatívne problémy oddelenia poda svojich schopností a vedomostí a nastaveného eskalaného systému• Dodriava istotu a poriadok na pracovisku a v ostatných výrobných aj nevýrobných priestorov• Vykonáva inú prácu poda pokynov nadriadeného na pracovisku • Realizuje aktivity zabezpeujúce plnenie KPI ukazovateov vyplývajúcich z hodnotiaceho pohovoru• Neustále sa zlepšuje vo svojej práci a odborne sa vzdeláva vzhadom na potreby zamestnávatea• Spolupracuje na príprave reportov výroby poda potreby• Zabezpeuje zvyšovanie efektivity práce a kvality• Dodriava výrobný plán• Zúastuje sa pracovných porád s nadriadenými•Dodriava zavedené nástroje vo výrobnom procese - KANBAN, 5S a všetky, ktoré sú internými sy...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • sledovanie a vyhodnocovanie plnenia dennej produkcie a efektívnosti výroby • zaznamenávanie výsledkov výrobnej linky za uvedenú zmenu do databáz • zabezpeenie plynulosti výroby • kontrola dochádzky a vypracovanie podkladov pre spracovanie miezd • kontrola dodriavania ESD predpisov na výrobnej linke • organizácia práce podriadených pracovníkov • pravidelné oboznamovanie podriadených o plnení plánu, kvality a efektivity • zabezpeenie pracovných pomôcok a ich výmenu• spolupráca pri príprave a realizácii projektov na zlepšenie produktivity a kvality výroby a pri návrhu opatrení a riešení problémovVýhody:- mesaná prémia do 10percent- nástupný bonus 100 EUR- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • obsluha, oprava a údrba testovacích, spájkovacích a mechanických zariadení• spolupráca s vedúcim zmeny pri zabezpeení plynulosti výroby• zabezpeenie technických a technologických poiadaviek vo výrobe• zoradenie a nastavenie zariadení poda technickej dokumentácie a technologických postupov výroby a výrobku• podieanie sa na riešení technických a technologických vylepšení vo výrobnom procese• návrh a zabezpeenie výroby potrebných zariadení a prípravkov• pomoc pri príprave a realizácii projektov na zlepšenie produktivity a kvality výrobyVýhody:- mesaná prémia do 10percent- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- vstu...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Univerzitná nemocnica hadá:Prevádzkový elektrikár energetických zariadení na Prevádzke referátu tepelného hospodárstva:- vykonáva prevádzkové prehliadky na energetických zariadeniach, rozvodoch, rozvádzaoch, transformátoroch, náhradných zdrojov elektrickej energie- vykonáva údrbu a opravy trafostaníc primárneho a sekundárneho obvodu o napätí 22KV- vykonáva údrbu prepojovacieho systému štartu dieselagregátových centrál- vykonáva drobné mechanické opravy a údrbu náhradných zdrojov el. energie o výkone nad 75kVA- správa a údrba jednotlivých systémov el. obvodov a prepojení rozvodní VN a NN vo vzájomnej nadväznosti na paralelnú spoluprácuVýhody:- zvyšovanie základnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy v závislosti od potu rokov odbornej praxe- monos pridania osobného príplatku po ukonení skúšobn...

 • Company KRAJSPOL SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Oprava, servis, inštalácia elektronických obchodných a priemyselných váhových systémov.Výhody:Práca v stabilnej spolonosti, notebook, mobil, servisné vozidlo....

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  •Analyzovanie a spracovanie poiadaviek z jednotlivých oddelení nemocnice v internom systéme a v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi, komunikácia s oddeleniami nemocnice a dodávatemi•Spolupráca s oddelením centrálneho nákupu – príprava podkladov pre obstaranie zdravotníckej techniky•Zabezpeovanie inností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác•zabezpeovanie náhradných dielov, servisných sluieb a revízií diagnostických a lieebných systémov v súlade s poiadavkami jednotlivých oddelení •Vypracovanie podkladov pre zostavenie plánu komplexnej údrby zdrav. techniky•Sledovanie dodriavania podmienok servisných zmlúv, sledovanie harmonogramu pre skúšky a overenia zdrav. techniky v zmysle platných vyhlášok.Výhody:- skrátený pracovný ...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- vykonávanie pravidelnej technickej údrby a odstraovanie porúch na zverenom elezninom zabezpeovacom zariadení- úas na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení.Výhody:PONÚKAME:- základná mzda 940 € mes. brutto- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovný as od 06:00 - 14:00- pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec ZP- príspevok na rekreané pobyt...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-vykonávanie pravidelnej technickej údrby a odstraovanie porúch na zverenom elezninom zabezpeovacom zariadení-úas na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 940 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer -práca na jednu zmenu GARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME: - odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonníka práce-príspevok na rekr...

 • Company NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  28.08.2021 Updated on: 28.08.2021

  zabezpeovanie a koordinovanie inností súvisiacich s montáou, údrbou a opravou technických zariadení (tlakové, plynové, elektrické, klimatizané, zdvíhacie, vodovodné, spojovacie)Výhody:zamestnanecké bonusy...

 • Company OXYWISE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  28.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  Zapájanie el. komponentov do elektrických kabinetov  poda schém a alšie el. práceHadáme elektrikára s platným osvedením o odb. spôsobilosti §21 poda vyhlášky MPSVaR SR .508/2009 Z.z.- vodiský preukaz sk. B- samostatnos- zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam a riešeniu pracovných úloh- precíznos a lojálnos- znalos anglického jazyka výhodouMzdové podmienky (brutto)1 000 EUR/mesiacDruh pracovného pomeru:  TPP,  dohodaV prípade, e Vás naša ponuka oslovila, pošlite nám svoj ivotopis na email: akujeme za Váš prejavený záujem....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineering technicians Edit filters