Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

24 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hadáme kvalifikovanú uiteku MŠ do obúbenej škôlky v Bratislave-Nové Mesto....

 • Company Obec Padarovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Uite v materskej škole.Výhody:bez výhod...

 • Company DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opatera a vzdelávanie detí v materskej škole. Vyadujeme kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie, alebo umoníme a uhradíme zaatie 2 roného diakového vzdelávania. V prípade splnenia kvalifikácie miesto triednej uiteky.Výhody:Ubytovanie a práca v kolektíve so zahraninými native speakermi a monos zlepši sa v anglitine.Strava zdarma 3x denne. Permanentka do fitnes v areáli. Plaváre 4x týdenne zdarma. K dispozícii nové špikové fitnes s wellnes v budove.Monos zabezpeenia ubytovania v budove školského zariadenia....

 • Company Detské centrum Kolibrík s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  pedagogická pracovníka v materskej škôlke...

 • Company Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Výchovno-vzdelávacia innos....

 • Company DENKA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Uiteka / výchovný pracovník detí predškolského veku v súkromnom predškolskom zariadení- starostlivos o zverené deti vo veku 2- 6 rokov (nácvik samoobsluných inností u detí, hygiena detí, dokrmovanie, dohad pri hre, spánku...),- edukaná innos detí na základe programu detského zariadenia,- spolupráca na príprave edukaných aktivít,- základná sanita priestorov, jednoduchá príprava desiaty a olovrantu.Výhody:práca na plný alebo skrátený úväzok s flexibilnou dochádzkou poda dohody, malý poet detí na 1 opatrovateku, priateský kolektív, rodinné prostredie, zdravá strava priamo v zariadení....

 • Company Základná škola s materskou školou Kyjov in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Práca v materskej škole....

 • Company Mesto Partizánske in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Uiteka v MŠ....

 • Company Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330 in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Jarošová, riaditeka školy, tel. .: +421 917 582 142, e-mail: , K iadosti o prijatie do zamestnania prilote: Profesijný ivotopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní  a súhlas uchádzaa na pouitie osobných údajov pre potreby prijatia do  zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Práca na zmeny: dvojzmenná, pracovný as: 1. 6:30 - 12:00, 2. 10:30 - 16:00 hod.Zastupovanie poas PN.Názov pracovného miesta: uiteka v materskej škole, výchovno-vzdelávacie aktivity v materskej škole...

 • Company Základná škola s materskou školou Hromoš in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Výchovno-vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je uite MŠ v zariadení pre materské škôlky....

 • Company Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5 in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Starostlivos o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiVýhody:bez výhod...

 • Company Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pedagogická innos predprimárneho vzdelávania....

 • Company Obec Koprivnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  uite v materskej škole...

 • Company Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník in Zdoba
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pomoc deom pri stravovacích a hygienických návykoch, sprevádzanie pri pobyte vonku, kninice, výstavy, divadlo, pomoc pri edukaných aktivitách - maovanie, modelovanie, strihanie, výstava detských prác, pomoc pri vytváraní uebných pomôcok, výzdoba tried....

 • Company Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Starostlivos o deti vo veku 2 - 6 rokov. Pomoc pri jedení, prezliekaní, hygiene a výdaji jedla. Celodenná prevádzka, úspešná škôlka.Výhody:Práca v anglicky hovoriacom prostredí. Príjemné a kreatívne prostredie. Kariérny rast a práca na trvalý pracovný pomer....

 • Company Základná škola s Materskou školou v Brezovici in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Uite/ka v materskej škole...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  vzdelávacia a výchovná innos v MŠ...

 • Company Sizuka, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Do nášho kolektívu hadáme milú, zodpovednú a kvalifikovanú pani vychovávateku, opatrovateku alebo zdravotnú sestru, ktorá zvládne nasledujúce:- starostlivos o deti vo veku od 6 mes. do 5 rokov (kmenie a prebaovanie detí, nácvik hygienických návykov a samoobsluných inností, profesionálne zvládnutie adaptácie detí pri nástupe do zariadenia, naúvanie - pozorovanie a reflexia na potreby kadého dieaa),- príprava, organizácia a vedenie edukaných aktivít,- komunikácia s rodimi,- zabezpeenie plnohodnotnej organizovanej innosti a zvýšená pozornos pri pobyte vonku poas prechádzok.Výhody:- práca v príjemnom mladom kolektíve,- zabezpeenie stravy obedov ,- individuálny prístup k zamestnancom,- získanie skúseností v oblasti starostlivosti a výchovy detí....

 • Company Súkromná materská škola, Kozia 25, Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Our kindergarten is looking for Spanish teacher to work with children from 3 to 6 years old. The working time is from 8:00 am to 4.30 pm Monday to Friday and the teacher will take care of small group of 7 children per classroom.- take care of small group of children from age of 3 to 6- helping to develop learning programmes - motivating and encouraging pupils- attending meetings and reviews- helping with school events, trips and activitiesRequirements for the candidate:- pedagogical education for kindergarten or elementary school- experience with teaching children - communicability, autonomy, responsibility, patience- teamworkPrivate kindergarten Espania offers education in very wide learning formats starting with mathematics, geography, science, physical education, music education, readin...

 • Company Škôlka pri Lese, o.z. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  výchova a vzdelávanie detí v materskej škole, samostatné vedenie edukaného procesuVýhody:nízky poet deti v triede, strava zadarmo, dobrý prac. kolektív...

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Predprimárne vzdelávanie detí v predškolskom veku....

 • Company Záhradka,s.r.o in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Novovytvorené pracovné miesto poda § 54 Praxou k zamestnaniu 2 -do 29 rokov.Štud. odbor pedagog.Komunikatívnos, kultivovaný prejav, emaptiaVýhody:stravovanie...

 • Company Materská škola Fándlyho 2 90301 Senec in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výchovno-vzdelávacia innos v elokovanom pracovisku v Hurbanovej Vsi....

 • Company GALILEO SCHOOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uite v súkromnej materskej škole s vyuovacím jazykom anglickým.Výhody:Mladý kolektív, firemné podujatia....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters