Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

16 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company Obec Stebník in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Práca s demi vo veku od 2 do 6 rokov, komunikácia s rodimi, zriaovateom.Výhody:V zmysle zákona . 552 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona . 553 2003 Z.z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády . 388 2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme....

 • Company Obec Chminianske Jakubovany in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  iados o prijatie do zamestnania, profesijný ivotopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, dorui do 4.10.2021 do 12.00 hod. na adresu OcU. Na obálku uvies "iados o prijatie do zamestnania" - Neotvára. Vybraní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor da 5.10.2021 o 9.30 hod. na OcÚ....

 • Company 3Limes s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  starostlivos o deti predškolského vekuvýhodou : znalos anglického jazyka, hygienické minimumVýhody:bez výhod...

 • Company Základná škola s materskou školou Jelšava in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  uite/ - ka vmaterskej škôlkeVzdelanie:Vzdelanie poda zákona . 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR . 1/2020 Z.z.Zoznam poadovaných dokladov:•písomná iados o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,•osvedená kópia vysvedenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,•súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v iadosti poda zákona . 18/2018 Z. z. a poadovaných dokladoch na úel výberového konania poda osobitného predpisu.Zastupovanie poas dlhodobej PN.Výhody:bez výhod...

 • Company IMPULS IDEA FAMILY, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Práca v zabehnutej súkromnej materskej škole s malým kolektívom detí, zaradenej v sieti pod ministerstvom školstva. Edukané aktivity, vedenie pedagogickej dokumentácie, práca s demi vo veku od cca 3 - 6 rokov.Výhody:Podpora kreativity, stabilné pracovné prostredie, dobrý kolektív, nadštandardné vybavenie MŠ, preplácanie a podpora sebarozvoja, strava, stravné lístky....

 • Company Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Zástupkya riaditea ZŠ s MŠ s VJM pre Materskú školu, vedenie pedagogických zamestnancov v MŠ. Opatera a vzdelávanie detí v materskej škole. Vyadujeme kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie a prax....

 • Company Svetluška n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  uiteka v súkromnej materskej škole a jasliach...

 • Company Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 19, Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Náplou práce je:• výchovno-vzdelávacia innos zameraná na všestranný rozvoj detí MŠ v skupinovej ako aj individuálnej forme • pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie• príprava na dennú innos (príprava materiálov a pomôcok)• úas na poradách, akciách a aktivitách školy• úas na individuálnych rodiovských konzultáciách a na seminároch srodimiPráca na pracovnú zmluvu na dobu uritú na zastupovanie poas materskej a rodiovskej dovolenky.Výhody:- Práca v mladom a dynamickom kolektíve- práca v kolektíve s medzinárodným zázemím- priestor pre sebarealizáciu- monosti osobnostného rozvoja- zodpovedajúce mzdové ohodnotenie....

 • Company ORTEA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  priama a nepriama pedagogická innos pri výchove a vzdelávaní detí vo veku od 3-6 rokovvýchova a vzdelávanie poda vypracovaného školského vzdelávacieho programupríprava a organizácia výchovno-vzdelávacej innosti v triedevedenie detí k samostatnosti,nácvik hygienických a stravovacích návykovrealizácia hier a aktivítspracovávanie plánov inností pre MŠvedenie pedagogickej dokumentácieVýhody:úplne nové a moderne vybavené priestory súkromnej materskej školymalý kolektív detí v triede max 12 mladý kolektív spolupracovníkovpríjemná rodinná atmosférateambuildingové akciemonos sebarealizácieplne hradené stravné zamestnávateom...

 • Company Pre Žilina n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  uite v materskej škole...

 • Company Obec Chminianske Jakubovany in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  iados o prijatie do zamestnania, profesijný ivotopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, dorui do 16.9.2021 do 12.00 hod. na adresu OcU. Na obálku uvies "iados o prijatie do zamestnania" - Neotvára. Vybraní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company Spojená škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Uite v špeciálnej materskej škole.Výhody:bez výhod...

 • Company Základná škola s materskou školou Kolačkov in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  výchovno-vzdelávacia innos v materskej škole...

 • Company Obec Stebník in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Riadenie a vedenie materskej školy, ASC agenda, komunikácia so zriaovateom, zamestnancami MŠ a rodimi.Výhody:V zmysle zákona . 552 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona . 553 2003 Z.z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády . 388 2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme....

 • Company Súkromná materská škola, Jegorovovo námestie č. 5, Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Riadite materskej školy zodpovedá za dodriavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom innosti materskej školy a zabezpeuje jej celkový organizaný chod....

 • Company Obec Krčava in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  výchova a vzdelávanie detí v predškolskom vekuVýhody:bez výhod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters