Jobmonitor. Search results for Civil engineers

22 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company Doprastav, a.s. in Zemné
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Na významný dianiný projekt v eských Budjoviciach hadáme posilu, skúseného nového kolegu / kolegyu, na pozíciu stavbyvedúci so zameraním na zemné práce.Vašou náplou práce bude:- riadenie výstavby a realizácie zemných prác na stavbe poda harmonogramu výstavby, práce v programe MS Project,- riadenie a koordinácia úsekových majstrov,- koordinácia prác, naviac prác, dodávok a sluieb,- koordinácia a podrobné vedenie stavebného denníka,- dodriavanie zmluvných podmienok a stanovených ukazovateov zákazky,- priebené reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodriavanie termínov,- uplatovanie finanných nárokov na investora,- kontrola kvality a mnostva vykonaných prác,- fakturácia stavebných výkonov,- komunikácia so subdodávatemi a s investorom,- zodpovednos za plnenie BOZP, OPP a ...

 • Company VERÓNY OaS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinujestavebné práce a iné innosti na stavenisku a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutoovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a asovým plánom výstavby. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, ako aj za dodranie všeobecných technických poiadaviek na výstavbu, vrátane dodriavania predpisov bezpenosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.Výhody:- po skúšobnej dobe moné zvýšenie platu- dochádzkový bonus vo výške 15percent z mesanej mzdy- vianoné odmeny, individuálne odmeny- firemné podujatia - športové aktivity, koncoroný veierok- pracovné obleenie- školenia...

 • Company PEhAES, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •    Organizané riadenie stavebných prác,•    vedenie stavebných denníkov, •    zodpovednos za plnenie stanoveného zisku na stavbe, •    výkon meraských prác pri realizácii stavby, •    zostavovanie podkladov pre fakturáciu ......

 • Company Doprastav, a.s. in Krivá
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Rozširujeme tím o skúseného stavbyvedúceho so zameraním na zemné práce. Pripojte sa k nám pri realizácii projektu R2 Krivá – Mýtna. Šikovných kolegov nikdy nie je dos a preto hadáme mono práve Vás.Medzi Vaše hlavné pracovné úlohy bude patri:- riadenie výstavby a realizácie zemných prác na stavbe poda harmonogramu výstavby, práce v programe MS Project,- riadenie a koordinácia úsekových majstrov,- koordinácia prác, naviac prác, dodávok a sluieb,- koordinácia a podrobné vedenie stavebného denníka,- dodriavanie zmluvných podmienok a stanovených ukazovateov zákazky,- priebené reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodriavanie termínov,- uplatovanie finanných nárokov na investora,- kontrola kvality a mnostva vykonaných prác,- fakturácia stavebných výkonov,- komunikácia so s...

 • Company Doprastav, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Rozširujeme tím pracovníkov útvaru baranenia o šikovného stavbyvedúceho, ktorý má prehad v stavebných mechanizmoch.Medzi Vaše bené povinnosti bude patri:- zodpovednos za organizáciu a realizáciu stavebných prác v súlade s harmonogramom postupov prác a dodriavaním poiadaviek kvality,- fakturácia stavebných výkonov,- koordinácia práce poddodávateov na zverenom úseku,- zodpovednos za riadne prebratie a uskladnenie materiálu na stavbe,- koordinácia a podrobné vedenie stavebného denníka,- dodriavanie zmluvných podmienok a stanovených ukazovateov zákazky,- sledovanie skutoných nákladov na jednotlivých stavbách po objektoch a porovnávanie s kalkulovanými nákladmi,- dôkladné ovládanie projektovej dokumentácie na stavbe,- zodpovednos za plnenie BOZP, OPP a ochranu ivotného prostredia (aj u podzhoto...

 • Company KUMA GSD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti• vedenia interných pracovníkov a organizácia prác na stavbe,• vedenia stavby a koordinácia subdodávateov,• kontrola nákladov, monitorovanie nákladov a zodpovednos za ekonomický výsledok stavby,• zodpovednos za riadenie stavby, jej dokonenie v termíne vrátane spracovania podkladov na kolaudáciu,• dodrania termínov, kvality a bezpenosti práce,• spolupráca s investorom a TDI.Výhody:Zamestnanecké výhody, benefity:- plat: 1600,- € mesiac. Výsledná mzda sa bude odvíja od predošlých pracovných skúseností kandidáta,- monosti odmeovania – výkonnostný bonus,- dostanete príspevok na stravu,- pracovný as je u nás flexibilný,- mobilný telefón,- poskytovanie sluobného vozidla,- zaujímavá práca v priateskom pracovnom tíme,- monos kariérneho rozvoja,- kee sme malá fir...

 • Company MARSUPIUM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Stavbyvedúci na stavbu v Ruomberku.Výhody:monos práce na ivnos...

 • Company Lamikra, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Projekty pozemných stavieb....

 • Company Pavol Hoferica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  •vykonávanie dohadu nad výkonom stavebných prác•prebera stavebné výrobky, zisova ich vhodnos a urova ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,•zodpovedný za práce na stavbách, •vedenie evidencie na stavbe a predloenie dokumentácie k fakturácii, •vedenie administratívnej práce stavbyVýhody:- firemné auto- mobil- ubytovanie- diéty...

 • Company FORA - STAV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti- organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác,- zabezpeenie plynulého postupu výstavby poda schválenej projektovej, rozpotovej a výrobnej dokumentácie,- koordinácia subdodávateov, riadenie vlastných zamestnancov,- vedenia stavebného denníka,- dohad nad dodriavaním aktuálnych technických noriem,- dodriavania technologických postupov prác a kontroly kvality práce,- zostavovanie mesaných a týdenných operatívnych plánov stavby,- zodpovednos za ekonomické výsledky stavieb,- dodriavanie BOZP, OOPP, OP- plnenie ostatných úloh poda pokynov nadriadenéhoVýhody:motorové vozidlo, mobilný telefón...

 • Company OPTI - WER, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Riadenie prác na stavbách...

 • Company SUVAR - Development, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - stavební špecialista s odbornou znalosou ruského jazyka a stavebných noriem platných v Ruskej federácii (stavebný ininier, Geotechnický ininier, Ininier stavebných konštrukcií) uskutoujúci výskum, poskytujúci poradenstvo, projektuje a riadi výstavbu; riadi prevádzku a údrbu ininierskych stavieb; študuje a poskytuje poradenstvo ohadom technologických aspektov uritých materiálov, vyhotovuje porovnania , rozpoty, analýzy v ruskom jazyku v nadväznosti na platnú stavebnú legislatívu v Ruskej federácii. konzultuje a prijíma rozhodnutia na základe odsúhlasení s materskou spolonosou v Ruskej federácii....

 • Company ACG consulting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  •    Znalos a zrunos prác pre výkon na elezninom zvršku•    Schopnos prijíma rozhodnutia•    Zodpovedný a dôsledný prístup k práci•    Vysoké pracovné nasadenie a zvládanie stresových situácií...

 • Company Mesto Svätý Jur in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  oKomplexné zastrešenie ininierskych a investiných inností stavieb a projektov a to najmä:-naštudovanie projektovej dokumentácie-zabezpeenie územnoplánovacích informácií pre prípravu stavieb-zabezpeenie priebených a záväzných stanovísk, komunikácia s úradmi-zabezpeenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii, inštitúcii a správcov sietí a komunikácia s nimi-zabezpeenie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudaného rozhodnutia so všetkými náleitosami a potrebami v rámci konaní (sumarizácia podkladov, podanie konania, vyjadrenie k odvolaniu, vyznaenie právoplatnosti, at.)-zabezpeenie vydania zmeny stavby pred dokonením-koordinácia a sumarizácia všetkých podkladov (zadefinovanie stavebným úradom, prípadne iným dotknutým orgánom) a iastkových povolení pri cel...

 • Company Doprastav, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Hadáme skúseného stavbyvedúceho – špecialistu na cestné objekty alebo mosty, ktorý sa stane súasou nášho projektového tímu pri realizácií významného dianiného projektu v R. Ovláda projektové riadenie stavebných prác a má skúsenosti priamo z vekých dianiných projektov.o zveríme do Vašich rúk?- zodpovednos za organizáciu a realizáciu stavebných prác v súlade s harmonogramom prác a dodriavaním poiadaviek kvality,- zodpovednos za dodriavanie technologických postupov,- zodpovednos za správne plánovanie postupov stavebných prác,- zaistenie projektovej a realizanej dokumentácie- zodpovednos za spracovanie dokladov potrebných k fakturácii a mesanej závierke,- koordinácia prác realizovaných cez subdodávateov, spolupráca pri výberových konaniach subdodávateov.- zabezpeovanie vykonávaných inností v s...

 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • vykonáva zber dát v oblasti dopravného ininierstva v astiach dopravných prieskumov, rozborov, prognózy, rozvojových tendencií a dopravnej nehodovosti• podiela sa na zabezpeovaní prevádzky regionálnej cestnej databanky a centrálnej evidencie mostov, v súlade s budovaním centrálnej cestnej databanky CDB• spolupracova pri koordinácii zámerov SÚC PSK súvisiacich s rozvojom ciest so zámermi iných investorov (tretích osôb), ak sa týkajú plnenia úloh v rámci predmetu innosti • vykonáva zber dát, aktualizáciu údajovej základne operatívno-technickej evidencie mostných objektov na cestách II. a III. triedy v rámci PSK, vykonáva logickú kontrolu týchto dát• vies technickú evidenciu o cestách a mostoch na cestách II. a III. triedy a v rámci nej najmä pasportizáciu ciest a pasportizáciu objektov (pr...

 • Company Slovenská stavebná inšpekcia in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Hlavný štátny stavebný dohad nad uskutoovaním stavieb v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosou v príslušnom územnom obvode. Vypracovávanie záznamov z HŠSD a prvostupových rozhodnutí v rámci správneho a priestupkového konania. Orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii a kontrola jej súladu s prebiehajúcou stavbou.Výhody:Zvýšenie platovej tarify poda dky odbornej praxe, pruný pracovný as, 37,5 hodinový pracovný týde, jeden týde dovolenky navyše, stravné lístky v sume 5,10 € aj za as dovolenky a prekáok v práci, jeden de pracovného vona pouitý bez udania dôvodu....

 • Company BOMAREX SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Samostatné vedenie stavieb* Prevaná prítomnos na stavbách, práca v kancelárii * Celková organizácia, plánovanie a koordinácia stavebných prác a objednávok* Kontrola vykonávania prác* Plnenie asových harmonogramov* Dohad na dodriavanie predpisov BOZP a PO* Dodriavania kvality a technologických predpisov* Priebená kontrola nákladovosti stavby a zodpovednos za dodriavanie rozpotu .......

 • Company FENESTRA Sk, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - Koordinácia a organizovanie pracovníkov poda stavebného plánu- Kontrola postupu stavby v súlade so zachovaním bezpenosti a ochrany zdravia pri práci- Vykonávanie dohadu nad výkonom stavebných prác v súlade s harmonogramom prác- Realizácia výkonov poda stavebnej dokumentácie a ich evidencia- Zodpovedanie za správne hospodárenie s majetkom spolonostiVýhody:- Celková mzda je zloená z fixnej a variabilnej zloky, ktorej výška sa odvíja od skúseností kandidáta. môe by do výšky 6,-EUR hod ...

 • Company Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.) in Zemné
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pripravova podklady k investinému plánu, spolupracova orgánmi štátnej správy zabezpeova schvaovanie a povoovanie stavieb, pripravova a zabezpeova podklady pre územné, stavebné a kolaudané konanie, spolupracova s projektantmi pri prípravnej a projektovej dokumentácii, kontrolova a kompletova PD, vykonáva stavebný a technický dozor investora, zabezpeova údrbu a rekonštrukciu investiného charakteru na tepelných zariadeniach, zabezpeova stavebné úpravy, údrbu a rekonštrukciu stavebných objektov tepelného hospodárstva, zabezpeova vypísanie príslušnej formy verejného obstarávania, zabezpeova a vies agendu verejného obstarávania v zmysle platných predpisov, participova pri uzatváraní zmluvných vzahov s dodávatemi prác, kontrola zmluvných záväzkov, zabezpeova posúdenie technického stavu objektov t...

 • Company Mesto Prešov in Prešov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  ivotopis zasla mailom na: .  VŠ vzdelanie v odbore....

 • Company TTcraft s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Práca pre stavbyvedúceho.Nápl práce:•Rozdeovanie pracovných kompetencií stavebným majstrom•Dohad nad dodriavaním PD•Koordinácia, kontrola a riadenie dodriavania postupnosti prác poda projektovej dokumentácie a technologického postupu•Riadenie a koordinácia stavebných prác HSV/PSV•Koordinovanie dodávateov, subdodávateov a dodávok materiálu•Realizácia stavebných prác v stanovených asových harmonogramoch, rozsahu a kvalite•Zodpovednos za vasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu•Kontrola dodriavania stavebných postupov, bezpenostných predpisov a kvality•Priebené reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác•Evidencia a kontrola pracovných výkonov (m2, m3, t), odpracovaných hodín pridelených pracovníkov•Kontrola a dohad pre dodriavanie BOZPVýhody:odmeny z efektívneh...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters