Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

33 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - usmerova cestmajstrov pri opravách a údrbe ciest a mostov na danej oblasti s ohadom na pracovné a technologické postupy pri opravách, produktivitu a kvalitu prevedených práce na cestách oblasti,- vytvára podklady a spolupracova s vedúcim prevádzkových inností pri tvorbe vecných plánov,- vykonáva funkciu stavebno-technického dozora pri zabezpeovaní innosti realizanej fázy investiného procesu, výstavby, rekonštrukcie a opráv ciest, mostov a priepustov v rámci oblasti od odovzdania staveniska stavby po jej odovzdanie do správy a prevádzky,- vykonáva bené prehliadky mostov oblastiVýhody:- stravné lístky v hodnote 4 eur,- príspevky na DDS,- 5 dni dovolenky nad ustanovenie ZP....

 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - vypracováva všetky potrebné podklady na zaatie procesu verejného obstarávania pre vypracovanie projektových dokumentácií, resp. realizáciu stavieb- zabezpeova realizanú fázu investiného procesu od odovzdania staveniska stavby po jej ukonenie a následné odovzdanie do správy a prevádzky- vykonáva monitoring na pridelených stavbách s vyhotovením správy a fotodokumentácie z danej stavby- na realizovaných stavbách zabezpeova dodriavanie technických postupov poda schválenej dokumentácie a kontrolova dodriavanie všetkých potrebných opatrení na zabezpeenie a dodriavanie BOZP a PO pri stavebných prácach- kontrolova, prebera a evidova vykonávané práce v spolupráci so stavebných dozorom a udeova súhlas na úhrady faktúr zhotoviteVýhody:- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce- stravné lístky v ho...

 • Company LAUG - TECHNO - BAU spol.s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - naskladovanie a vyskladovanie tovaru a materiálu- vývoz materiálu na stavby a koncovým zákazníkom- inventarizácia tovaru a materiáluVýhody:Stravné lístky bez príspevku zamestnancaPráca od pondelka do piatku...

 • Company ELINSS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  príprava stavebných rozpotov, kalkulácie...

 • Company BISMONT, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Kalkulácia rozpotov v oblasti VZT a klimatizácie...

 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - usmerova cestmajstrov pri opravách a údrbe ciest a mostov na danej oblasti s ohadom na pracovné a technologické postupy pri opravách, produktivitu a kvalitu prevedených práce na cestách oblasti,- vytvára podklady a spolupracova s vedúcim prevádzkových inností pri tvorbe vecných plánov,- vykonáva funkciu stavebno-technického dozora pri zabezpeovaní innosti realizanej fázy investiného procesu, výstavby, rekonštrukcie a opráv ciest, mostov a priepustov v rámci oblasti od odovzdania staveniska stavby po jej odovzdanie do správy a prevádzky,- vykonáva bené prehliadky mostov oblastiVýhody:- stravné lístky v hodnote 4 eur- príspevky na DDS,- 5 dni dovolenky nad ustanovenie ZP....

 • Company Širila, a.s., Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor.Výhody:5 dní dovolenky nad zákonom urený nárok...

 • Company Mesto Štúrovo in Zemné
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku. Koncepná a rozhodovacia innos v povoovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane priestupkovej a kontrolnej innosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä: -    Povoova stavby a povoova zmeny umiestnenia stavieb -    Vydáva povolenia na odstránenie stavieb -    Vydáva povolenia na terénne úpravy -    Vyhotovova písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úrady, overova splnenie podmienok      vydaných územných rozhodnutí -    Povoova stavby a ich zmeny poas realizácie, povoova zmeny dokonených stavieb -    Vykonáva kolaudácie stavieb a zmeny v uívaní stavieb -    Povoova stavebné úpravy, udriavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je postaujúce      ohlásenie -    Povoova predasné uívanie...

 • Company UNISTAV spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Vypracovávanie stavebných rozpotov, cenových ponúk, práca s projektovou dokumentáciou, kalkulácia stavebných prác. ...

 • Company FENESTRA Sk, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - spracovanie podkladov pre vypracovanie kalkulácie- technické poradenstvo pri obchodno-technických rokovaniach- pomoc a podpora obchodným zástupcom pri riešení technických návrhov- tvorba technického a obchodného modelu pre získanie zákazky- tvorba cenových ponúk- komunikácia so zákazníkmiVýhody:- prémie poda schopností a znalostí uchádzaa- monos odborných kurzov...

 • Company LAUG - TECHNO - BAU spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - naskladovanie a vyskladovanie tovaru a materiálu- vývoz materiálu na stavby a koncovým zákazníkom- inventarizácia tovaru a materiáluVýhody:Stravné lístky bez príspevku zamestnancaPráca od pondelka do piatku...

 • Company Doprastav, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Spracovanie dokumentov úspešnej zákazky, príprava výstupov pre realizáciu stavby.- Úpravy vybraných odbytových kalkulácií do výrobných kalkulácií.- Vypracovanie projektu realizácie stavby, technológie výstavby.- Zabezpeovanie podkladov výrobnej prípravy poas realizácie stavby.- Spracovanie projektov zariadenia staveniska.- Kontrola realizácie a vyhodnocovanie dodriavania plánov a harmonogramov.- Zabezpeovanie priebenej aktualizácie výrobnej kalkulácie zákazky.- Koordinácia inností v procesoch odovzdania a vyhodnotenia zákazky.- Zadávanie údajov o zákazkách do IS RSV.Výhody:- práca v stabilnej slovenskej spolonosti s dlhoronou tradíciou- motivujúce pracovné prostredie- zaujímavé finanné ohodnotenie základná zloka mzdy mesané prémie roná prémia - príspevok zamestnávatea na doplnkové d...

 • Company ARDIS, a.s. in Zemné
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Ininierska innos:- zmeny územného plánu- ohlásenia stavebných prác- územné rozhodnutia- stavebné povolenia- ininierska innos poas výstavby- kolaudácia- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov- príprava investícií- realitná innosVýhody:Ponúkame zaujímavú prácu s monosou vzdelávania sa v oblasti zmluvných vzahov v rozsahu ininierskej innosti a zabezpeení práv v rozsahu ininierskej innosti. Firemný telefón a notebook....

 • Company LIPA SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Zadávanie zákaziek do internetového poítaového systémuVýpoet energetických certifikátov, auditov a projektových hodnotení budovítanie z výkresov dokumentácieAnalýza poiadaviek zákazníkaKomunikácia so zákazníkmiVýhody:Firemné akcieFlexibilný pracovný asPolroné a koncoroné odmeny...

 • Company JEGON, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  stavebný ininier - statik pozemných stavieb...

 • Company ZANTEO STAV s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Vytváranie rozpotov, normovanie zamestnancov, meranie  a analýza produktivity práce, príprava na verejné obstarávanie, pravidelný report,  príprava  mesaného súpisu prác k fakturácii. Vyhadávanie nových subdodávateov  a podobne....

 • Company Jobworld in Bratislava
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  JOBWORLD GmbH ist ein Partner der Unternehmen in Österreich. Wir bieten engagierten Arbeitsuchenden einen Top-Zugang zu interessanten Jobs. Für den Einsatz bei einem Kunden, ein renommiertes Unternehmen in der Baunebenbranche (Sanierungstechnik), suchen wir zur ***FIXANSTELLUNG*** eine/n vertriebsstarke/n 1 Bautechniker/in bzw. Bauleiter/in mit Option zur Standortleitung m/w (Sanierungsbranche) für Bratislava, Wien, Wiener Neustadt, EisenstadtAufgaben:- Abwicklung von anpruchsvollen Sanierungsprojekten (Sanierungen nach Wasser-, Brand- und Sturmschäden sowie Altbausanierungen bzw. allgemeine Objektsanierungen)- Schneller Aufstieg zum/zur Standortleiter/in- Aktive Betreuung und Bindung bestehender KundInnen am Standort sowie NeukundInnenakquise- Durchführung der Schadenanalyse vor Ort und p...

 • Company VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Komplexné spracovanie kalkulácií rozpotových poloiek stavebných prác, sluieb a výrobkov do cenovej ponuky poda pokynov, - Oslovovanie subdodávateských a dodávateských firiem- Tendrovanie a dopytovanie materiálov a sluieb- Evidencia cenových kalkulácií, - Kontrola rozpotov a cenových ponúk- Obhajoba cenových ponúk, - Príprava podkladov k vytvoreniu harmonogramu postupu prác, - Úas na obhliadkach stavieb za úelom zostavenia cenových ponúk, - Aktívne vyhadávanie nových zákaziek, subdodávateov, dodávateov a ich sledovanie- Tvorba pravidelných reportov o stave rozpotov/plán rozpotov/cenových ponúk- Spracovanie technologických postupov...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Hadáme skúseného kandidáta s praxou. Prípravár/ka stavieb komplexne zastrešuje prípravu a zúastuje sa na obchodných stretnutiach ohadom realizácie stavebného projektu. Dohliada na spracovanie cenovej ponuky. Preberá a kontroluje projektovú dokumentáciu. Spracováva a zadáva technické podklady na vypracovanie cenových ponúk pre jednotlivých subdodávateov. Participuje na výbere rozhodujúcich subdodávateov, vyhodnocuje jednotlivé cenové ponuky a realizuje výber. Pripravuje návrhy Zmlúv o dielo so subdodávatemi, dodatky, kontroluje správnos fakturácie poda ZoD. Zabezpeuje materiálové vybavenie na jednotlivé stavby v spolupráci so stavbyvedúcim. Komunikuje so stavebným dozorom investora. Mesane sleduje stav projektu.Výhody:Zamestnanecké výhody, benefityPráca v stabilnej spolonosti, motivujúce fi...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - obhliadka stavby- príprava a kontrola výkazu výmer s projektovou dokumentáciou- spracovanie kalkulácií a cenových rozpotov stavebných inností- spolupráca pri optimalizácii technických riešeníVýhody:Zamestnanecké výhody, benefityStabilné zamestnanie, monos osobného rastu, mobilMzdové podmienky brutto Od 750 EUR mesiacPlat je rozdelený v dvojzlokovej mzde fixná 750 € brutto pohyblivá a do výšky 1250€ brutto v závislosti od skúseností kandidáta....

 • Company IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Príprava rozpotov, komplexná príprava stavieb zahrujúca vyhadávanie dodávateov, kontrola plnení pri stavbách (porovnanie vykonaných prác s projektom a rozpotom), vedenie evidencie k stavbám (stavebný denník), znalos práce s programom Cenkros výhodou....

 • Company WAYNE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - vypracováva rozpoty stavieb- spracovanie výrobnej prípravy zákazky- úas pri stavebnej výrobe formou podpory stavebných technikov- nastavovanie, plánovanie a sledovanie nákladov stavby- objednávky tovarov a materiálov na stavbu- spracováva podklady do tendrov- pripravuje podklady realizovaných stavieb pre útovníctvo...

 • Company SILFER STEEL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  cenové ponuky na oceove konštrukcie...

 • Company Comm-Net s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  this role helps project manager on the site. Follow realization on the field. This role asks for lot of field work and terrain. It is suitable for persons who like terrain work....

 • Company BUDOKOP s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -Analýza súaných podkladov / projektovej dokumentácie pred prípravou ponuky-Príprava kalkulácie nákladov pre spracovanie ponuky na základe súaných podkladov-Analýza alternatívnych riešení-Spracovanie pripomienok zákazníkov-Príprava ponuky pre klienta a jej komplexné ocenenie-Optimalizácia základných riešení-Kontakt so zákazníkom-Hadanie nových klientov a zmlúvVýhody:-Atraktívny plat-Stabilné podmienky zamestnania-Príleitos pôsobi v dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti-Priateská atmosféra v mladom pracovnom tíme-Potrebné pracovné nástroje...

 • Company EKOCLIM SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - preverovanie vstupných údajov pre tvorbu nákladov rozpotov- zisovanie fixných a variabilných poloiek pre stanovovanie ceny- vypracovávanie rozpotov a cenových kalkulácií- cenotvorba- sledovanie nárastov cien produktov, priráok a vyjednávanie bonusov a zliav- vykonávanie kontroly nákladov pred, poas a po realizácií projektov a následné reportovanie a vyhodnocovanie výstupov- komunikácia s dodávatemi a vyjednávanie najvýhodnejších dodacích podmienokVýhody:Pracovné miesto bude vytvorené v rámci projektu EC SK zamestná UoZ a je vhodné pre uchádzaa evidovaného na ÚPSVaR....

 • Company Doprastav, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - Zabezpeovanie prípravy realizácie stavby v jej jednotlivých fázach,- kontrola a vypracovanie výkazu výmer poda PD,- zabezpeenie podkladov výrobnej prípravy poas realizácie stavby,- kontrola realizácie a vyhodnocovanie dodriavania plánov a harmonogramov,- zabezpeovanie subdodávateských prác,- koordinácia inností v procesoch odovzdania a vyhodnotenia zákazky.Výhody:- Práca v stabilnej slovenskej spolonosti s dlhoronou tradíciou.- Zaujímavé finanné ohodnotenie základná zloka mzdy mesané prémie roné prémie .- Príspevky zo sociálneho fondu, príspevok na rekreáciu.- Vzdelávacie aktivity.- Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.- Flexibilná as pracovnej doby....

 • Company MIPE Invest, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - vypracovávanie cenových ponúk – komunikácia s dodávatemi- kontrola zverenej projektovej dokumentácie- odborná a cenová konzultácia s projektovými manaérmi- kontrola a odsúhlasovanie prác dodávateom- spracovanie harmonogramov výstavby technologických astí stavieb- spracovanie podkladov dokumentácie zákaziek pre dodávateov...

 • Company VERÓNY OaS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  rozpotárVýhody:interné, externé školeniafiremný PCfiremný telefónpracovné obleeniefiremné podujatia - športové aktivity, koncoroný veierokdochádzkový bonus - mesane 15percent z mesanej mzdy , vianoné odmeny...

 • Company HÍLEK a spol., a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Znalos nákupu stavebných materiálov, tovarov a sluieb.Výhody:prémie zo základnej mzdy mesane...

 • Company HÍLEK a spol., a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Príprava stavebných rozpotov.Výhody:a prémie zo základnej mzdy mesane...

 • Company PRODOMA,s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - kreslenie výkresov tvaru a výstue...

 • Company EKOPROFIL MONT, s.r.o. in Bratislava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Rozširujeme náš tím o technika pre zameriavanie a servis okien, dverí a súvisiaceho príslušenstva a to pre oblas Bratislava a okolie. Máš záujem pracova v stabilnej spolonosti? Ozvi sa nám. Základné finanné ohodnotenie od 1200,-€ brutto +osobné ohodnotenie, podiel na zisku spolonosti, výkonnostné prémie, monos finanných aj nefinanných bonusov, preplácanie vybraných finanných výdavkov súvisiacich s pracovnou pozíciou....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters