Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

19 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company PEhAES, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  -    príprava  a kompletizácia podkladov pre realizáciu zákazky - stavieb-    obhliadky budúcich zákaziek, prípadne stavieb v realizácii-    oslovovanie subdodávateov-    vyhodnocovanie cenových ponúk v spolupráci s nadriadeným...

 • Company KUMA GSD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:* Vypracovávanie stavebných rozpotov, kalkulácií a cenových ponúk v súlade s podmienkami zadávatea v súkromnom sektore* Vykonávanie kontroly nákladov pred, poas a po realizácii projektov a následné reportovanie a vyhodnocovanie výstupov* Komunikácia s dodávatemi a zadávanie dopytov na vypracovanie cenových ponúk a vyjednávanie najvýhodnejších dodacích podmienok* Rozosielanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky subdodávateom* Vyhodnotenie a zapracovanie ponúk od subdodávateov* V prípade potreby vykonanie obhliadky stavby* Návrhy na alternatívne riešenia, príp. zmeny* Schválenie a obhájenie spracovania cenovej ponuky* Spolupráca a rokovanie s investorom* Spolupráca a odovzdanie informácií projektovému manaérovi stavby* Príprava podkladov pre vyprac...

 • Company Metrotile CE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - tvorba rozpotov a cenových ponúk- zapracovávanie poiadaviek a potrieb zákazníka- reportovanie nadriadeným- práca so softvérom Business Report- spracovanie kladacích plánov- práca s tabukami- pomocné administratívne práce- pomocné práce v sklade...

 • Company Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -riadenie prác na stavbe-spolupráca s dodávatemi-ovládanie noriem a technologických postupovdodriavanie a kontrola BOZP, OPP, OPVýhody:Práca v stabilnej zahraninej spolonosti, auto na sluobné úely, sluobný mobil, diéty, ubytovanie...

 • Company ZES plus, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Komplexné spracovanie kalkulácií rozpotových poloiek elektromonánych/elektrotechnických prác, kontrola rozpotov a cenových ponúk.Záujemcovia zašlú ivotopis na email, zamestnávate následne so záujemcom dohodne osobný pohovor.Výhody:mesané prémie, príspevok na dopravu, stravovanie, práca v stabilnej spolonosti, kurzy, školenia...

 • Company PEhAES, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  koordinovanie inností stavebných prác poda pokynov stavbyvedúceho a poda technickej dokumentácie,sledovanie spôsobu a postupov stavby v súlade s dodriavaním BOZP a POvedenie administratívnych prác stavby (denné záznamy stavby, evidencia dochádzky vlastných pracovníkov aj subdodávateov, BOZP),kontrola vykonaných prác a dodávok, zodpovednos za hospodárenie s materiálom...

 • Company PEhAES, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  tvorba cenových ponúk, spracovanie podkladov pre fakturáciu realizovaných prác, individuálne kalkulácie, spolupráca s vedúcimi výrobyVýhody:perspektívne zamestnanie...

 • Company ALAS SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - kontrolný odber vzoriek betónov na výrobniach a stavbách- výroba vzoriek betónu v laboratóriu- skúšky konzistencie betónových zmesí- skúšky obsahu vzduchu betónových zmesí- výroba betónových zmesí v laboratóriu- skúšky pevnosti zatvrdnutých betónov v laboratóriu + zápis o skúške- skúšky objemovej hmotnosti erstvých a zatvrdnutých betónov- vypracovanie protokolov do PC- údrba laboratória- iné úlohy súvisiace so zabezpeením kvality betónových zmesíVýhody:Mzda mesane brutto od 900 do 1000 EUR v závislosti od skúseností výkonnostné prémie do 20percent. Po odpracovaní jedného roku a v prípade pozitívnych hospodárskych výsledkov firmy aj 13. a 14. plat.alšie benefity:- doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávatea- finanná odmena pri sprostredkovaní nových kolegov- gastrokarta- pr...

 • Company VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - tvorba projektovej dokumentácie individuálne alebo v rámci projekných tímov- tvorba dokumentácie pre stavebné povolenie, pre realizáciu stavby, - spracovanie podkladov pre rozpoty- projektovaná oblas zaha navrhovanie zabezpeovacích zariadení v elezninej doprave (staniné, priecestné, traové, vlakové, spádoviskové)- prenosové systémy (optické a metalické trasy), PSN, EPS, informané zariadenia, rozhlasové zariadenia- komunikácia s investorom a v rámci tímu- obhliadky v teréne- v rámci kariérneho rastu monos vies vlastný projekný tím- správa dát v projektoch- konštruktér – podporné práce pre projektantov, príprava projektových výstupovVýhody:-zaujímavá práca na významných zákazkách-podpora osobného rozvoja-monos autorizácie v SKSI-vzdelávanie v rámci systému rozširovania vedomostí a zruností...

 • Company KRONOSPAN, s.r.o. in Zvolen
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeuje innosti vyplývajúce zo zákona . 314/2001 Z.z. o ochrane pred poiarmi a vyhlášky 121/2002 Z.z., o poiarnej prevencii s dôrazom na:- navrhuje opatrenia pri innostiach so zvýšeným nebezpeenstvom vzniku poiaru a dozerá nad ich dodriavaním,- podiea sa na školeniach protipoiarnych hliadok a zamestnancov z poiarnej ochrany,- kontroluje úplnos, funknos a neporušenos poiarno-technických zariadení,- vykonáva preventívne protipoiarne prehliadky,- pri vzniku poiaru vykonáva nevyhnutné opatrenia na zdolávanie poiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia v spolupráci s protipoiarnou hliadkou,- riadi innos protipoiarnej hliadky.Na pracovnú pozíciu je potrebné platné osvedenie TPO.Výhody:Spolonos ponúka minimálnu mesanú brutto mzdu od 900 € vrátane prémií, bonusov, zákonných príplatkov alšie...

 • Company ENERGA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - príprava a kontrola výkazu výmer s projektovou dokumentáciou- sledovanie nákladov stavieb a prípadná kontrola zrealizovaných prác priamo na stavbe/v teréne- aktívne sledovanie cien stavebných materiálov a ich vývoj na stavebnom trhu- dopytovanie cenových ponúk od moných dodávateov, resp. subdodávateov a ich následné vyhodnocovanie- vypracovanie harmonogramov stavieb, kontrolných a skúšobných plánov,spracovanie podkladov pre fakturáciu- vyhodnocovanie zrealizovaných staviebVýhody:Ponúkaná mzda 700-1100 EUR v hrubom v závislosti od skúseností uchádzaa....

 • Company Bc. Dávid Gebe POLYSTAV in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  projektovanie strešných konštrukcií,vstupná a výstupná kontrolaasistent manaéraVýhody:po dosiahnutí uspokojivých pracovných výsledkov zvýšenie platu...

 • Company ELSPOL - SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - Naštudovanie projektovej dokumentácie- Kontrola kvality prác- Organizácia, riadenie zákaziek- Komunikácia so zákazníkom- Odovzdanie informácií nadriadenému - reportVýhody:- automobil- telefón- hradené ubytovanie...

 • Company KRIŠKO s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zodpovednos za klientov a zabezpeenie bezpenosti a ochrany pred poiarmi na ich pracoviskáchZabezpeenie plnenia poiadaviek firmy v súlade s platnou legislatívou v oblasti BOZP, PO Podpora manamentu v definícii úloh a zodpovedností, ktoré sa týkajúBOZP/POŠetrenie pracovných úrazov, chorôb z povolania, nebezpených udalostí a incidentovAnalýza bezpenostných rizík, a ich minimalizácia v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami, zlepšovanie procesov z hadiska BOZP/PO, návrhy riešení ako aj zabezpeenie následnej implementácieVykonávanie pravidelných školení (vstupné, periodické, školenie vedúcichpracovníkov, externých pracovníkov a návštevníkov) o ochrane pred poiarmi, zásadách bezpenosti pri práciSpolupráca s dodávatemi a štátnymi inštitúciami v oblasti PO, BOZP...

 • Company Mesto Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  v odbore investinej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre, ktorý sa podiea na investinej innosti pri príprave stavieb. Zabezpeuje predprojektovú prípravu stavieb realizovaných mestom. Dohliada na dodriavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohadu po dobu realizácie stavby. Sleduje systematické doplovanie dokumentácie, poda ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokonených astí stavby. Spolupracuje pri tvorbe zmluvy o dielo s budúcim dodávateom.Výhody:Zamestnanecké výhody, benefity:-odborný rast-monos sebarealizácie, -perspektívna práca-príspevok na stravovanieGarantujeme:-termín výplaty k 14 du v mesiaci-pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisovneMyslíme na budúcnos:-poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company FENESTRA Sk, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - riadenie prípravy stavby- spracovanie cenových ponúk od dodávateov- komunikácia s dodávatemi a klientmi- reporting stavu zákazky- vyhodnotenie zákazky po dokoneníVýhody: prémie poda schopností a znalostí uchádzaa- komplexné zauenie na pracovnú pozíciu- práca v príjemnom kolektíve- monos odborných kurzov- práca v modernej a stabilnej spolonosti...

 • Company FENESTRA Sk, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - spracovanie podkladov pre vypracovanie kalkulácie- technické poradenstvo pri obchodno-technických rokovaniach- pomoc a podpora obchodným zástupcom pri riešení technických návrhov- tvorba technického a obchodného modelu pre získanie zákazky- tvorba cenových ponúk- komunikácia so zákazníkmiVýhody:- prémie poda schopností a znalostí uchádzaa 20percent zo základnej mzdy - komplexné zauenie na pracovnú pozíciu- flexibilná pracovná doba- práca v príjemnom kolektíve- monos odborných kurzov- práca v modernej a stabilnej spolonosti...

 • Company FENESTRA Sk, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - technické a produktové poradenstvo- technické zameranie zákaziek- spracovávanie technických podkladov pre uzatvorenie zmluvného vzahu a interných objednávok- plánovanie a organizovanie realizano-montánych procesovVýhody:- prémie poda schopností a znalostí uchádzaa 40percent zo základnej mzdy - komplexné zauenie na pracovnú pozíciu- flexibilná pracovná doba- práca v príjemnom kolektíve- monos odborných kurzov- práca v modernej a stabilnej spolonosti...

 • Company REAL - IR s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  servis okien dverí tieniacej techniky,zameriavanie ,manaovanie montánych skupin,kontrola zakazokVýhody:plus benefity podla dohody...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters