Jobmonitor. Search results for Child care workers

22 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company Centrum pre deti a rodiny Prievidza in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Profesionálny náhradný rodi osobne zabezpeuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivos o diea v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu....

 • Company Imcontec plus s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Starostlivot po deti do veku troch rokov...

 • Company Zariadenie sociálnych služieb ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opatrovateská sluba v zariadení sociálnych sluieb pre deti.Výhody:- odmeovanie v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov- odmeny dvakrát rone,- skrátený pracovný as 35 hodín týdenne,- zvýšená výmera dovolenky o 1 týde,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie,- poskytnutie ubytovania za výhodných finanných podmienok....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Polomka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie komplexnej starostlivosti urenému potu detí v domácom prostredí zamestnanca....

 • Company Viera - Láska - Nádej, o. z. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Domov sociálnych sluieb Centrum Svetielko v Bratislave hadá od nového roka pracovníka/pracovníku na pozíciu Opatrovateka.Sme ambulantné zariadenie venujúce sa viacnásobne postihnutím deom vo veku od 3 - 15 rokov. Naši klienti sú prevane deti s DMO, epilepsiou, MR, s peg, a pod..Hadáme do nášho kolektívu šikovného a empatického loveka, ktorý má vzah k deom, nebojí sa nových výziev a zodpovednosti.Výhody:- 40h týdenný úväzok,- priateský kolektív,- monos vzdelávania hradeného zamestnávateom,- osobnostné hodnotenie, - stravné lístky...

 • Company ASSEMBLY SERVICES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  opatrovanie detí v domácnosti a servis domácnosti...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Levice in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -    Komplexnú starostlivos o zverené diea v prirodzenom rodinnom prostredí, v mieste naviazanom na výkon starostlivosti o diea, s dôrazom napania všetkých potrieb dieaa pre jeho zdravý vývin /biologických, psychologických a socializaných/,-    prostredníctvom výchovného pôsobenie zabezpeuje všestranný rozvoj dieaa s dôrazom na jeho individuálne potreby, socializáciu a integráciu, v súlade s odborným usmernením OT CDR /psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg/....

 • Company Detský domov in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Profesionálny rodi osobne zabezpeuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivos o diea v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Profesionálne vykonávanie rodinnej starostlivosti a výchovy detí vo vlastnom rodinnom prostredí....

 • Company Lucia Valachová in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  opatrovanie detí, pomoc pri stravovaní, aktivity s Výhody:bez výhod...

 • Company S láskou, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  • Zodpovedanie za normálny duševný vývoj a bezpenos zverených detí predškolského a školského veku • Realizovanie kreatívnych inností, hier, súaí a pod. • Asistovanie deom pri obliekaní, esaní ako aj s hygienou pred spaním, po vykonaní malej, resp. vekej potreby • Ukladanie detí na poludajší spánok • Sprevádzanie detí a dozeranie na ich bezpenos poas vychádzok mimo areálu materskej školy• Nacviovanie programov skladajúcich sa z piesní, recitácií a kratších scénok pri príleitosti blíiacich sa sviatkov (De matiek a pod.) • Úas na poradách, akciách a aktivitách školy...

 • Company Detské jasle Julinka, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Opatrovanie a vychovávanie- starostlivos a deti od 1-3 rokov veku....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  profesionálny náhradný rodi je zamestnancom Centra pre deti a rodiny Spišská Nová Ves, ktorý sa stará o zverené diea vo svojom domácom prostredí...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Valaská in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie starostlivosti deom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pracovné miesto na zastupovanie poas materskej dovolenky.Výhody:Uvedená mzda je minimálna, zamestnávate pri odmeovaní postupuje poda zákona . 553 2003 Z.z.o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poda najnáronejšej pracovnej innosti, ktorú bude zamestnanec vykonáva, dosiahnutého vzdelania a zapoítanej praxe. Po uplynutí skúšobnej doby monos priznania osobného príplatku....

 • Company Rodinný detský domov n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zamestnanec, ktorý poskytuje starostlivos urenému potu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona . 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 52 zákona . 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Nitra in Nitra
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zamestnanec Centra pre deti a rodiny Nitra, ktorý poskytuje starostlivos urenému potu detí v domácom prostredí v zmysle zákona . 305/2005 Z.z.Výhody:Mzda profesionálneho rodia pozostáva zo základnej mzdy 728,- EUR a príplatkov za poet detí a náronos starostlivosti o deti v profesionálnej rodine:- výhody z Kolektívnej zmluvy,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Komárno in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zamestnanec centra pre deti a rodiny, ktorý poskytuje starostlivos urenému potu detí vo svojom domácom prostredí.(v zmysle § 17 vyhlášky . 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona . 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)....

 • Company Komunita Kráľovnej pokoja in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytovanie komplexnej starostlivosti urenému potu detí v domácom prostredí zamestnanca, ktoré sa môe nachádza v Nitrianskom, Banskobystrickom alebo v Trnavskom samosprávnom kraji.Záujemca musí ma absolvovanú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti....

 • Company Dobrý Pastier n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Starostlivos o mal. deti s nariadenou ústavnou starostlivosou v pote najmenej 1 mal. diea a najviac 3 mal. deti a mladý dospelý v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodia, alebo v priestoroch centra pre uchádzaa bez partnera (slobodný, rozvedený)....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opatrovateská sluba v zariadení sociálnych sluieb pre deti.Výhody:Monos ubytovania za výhodných podmienok....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Opatrovateská sluba v zariadení sociálnych sluieb pre deti.Výhody:- odmeny dvakrát rone,- skrátený pracovný as 35 hodín týdenne,- zvýšená výmera dovolenky o 1 týde,- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie,- poskytnutie ubytovania za výhodných finanných podmienok....

 • Company DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH KAMPINO in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Základná opatrovateská starostlivos o klientov pri sebaobsluhe - hygiena, stravovanie, prechádzky, dohad.Výhody:monos ubytovania v ubytovni BSK v Raivoné víkendy a sviatkydodatková dovolenka stravovanie vo vlastnej stravovacej prevádzkeDSS - tretí pilier...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters