Jobmonitor. Search results for Buyers

28 Jobs found

Used filters:
 • Buyersx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  •Budovanie stratégie nákupu pre zodpovednú kategóriu a región strednej Európy, zabezpeenie exekutívy kategórie schválenej manaérom kategórie•Zodpovenos za rozpoet za jednotlivé projekty na základe roného/dlhodobého plánovania a definovaných cieov•Vykonávanie pravidelných hodnotení rizík, zodpovednos za navrhovnie adekvátnych opatrení v rámci daného rozpotu•Zodpovednos za portfólio dodávateov a zabezpeovanie strategických dodávateských vzahov•Spolupráca s lokálnymi a regionálnymi nákupcovskými teamami za úelom implementácie stratégie pre daný región, implementácia projektov•Samostatné riadenie projektu, zodpovednos za projektový manament na regionálnej úrovni, spolupráca s internými a externými partnermi•Develop a sourcing strategy for the selective baskets and responsible region CE, define...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  *Zodpovednos za nákup, vyjednávanie a zazmluvovanie nových alebo existujúcich dodávateov v oblasti logistických sluieb so zameraním na cestnú a elezninú prepravu v súlade s globálnou stratégiou*Zodpovednos za a prínos pre kategóriu v oblasti cieov a stratégií so zameraním na krátko, stredno a dlhodobé finanné ciele a risk obmedzujúce stratégie*Identifikácia a implementácia najvýhodnejších obchodných partnerstiev v úzkej spolupráci s internými a externými obchodnými partnermi*Spolupráca so zásobovacím reazcom (oddelením Supply Chain)*Práca s prislúchajúcimi elektronickými systémami v oblasti nákupu a logistiky; plná zodpovednos za proces obstarávania*Sledovanie a podpora KPI (kúových ukazovateov výkonnosti)*Execute sourcing events, negotiations and contracts with new or existing suppliers w...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Job Description:-Responsible for the purchasing of “Contract Manufacturing and Traded Goods” for our Laundry Home Care Business for specific countries-Hold contacts and build relationships to our external manufacturing partners which extend our own production network - on top, you scout for innovations amongst new suppliers-Manage project milestones and collaborates with suppliers, Supply Chain and Product Development teams to present deliverables in gate reviews to stakeholders-Participate in cost definition and correct cost evolution during new product development and discuss with all relevant internal stakeholders-Ensure purchasing deliverables readiness on time related to his/her projects and areas of responsibilities (costs, contracts, savings, lead-times…)-Define and manage supplier ...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  *Nákup priamych surových materiálov*Zastrešovanie vyjednávaní s existujúcimi alebo novými dodávatemi poda globálnych stratégií v rámci danej kategórie*Inovatívny prístup a prínos pre kategóriu v oblasti cieov a stratégií so zameraním na krátko, stredno a dlhodobé finanné ciele a risk obmedzujúce stratégie*Identifikácia a implementácia najvýhodnejších business partnerstiev v úzkej spolupráci s Key Account manaérmi na oddelení nákupu*Spolupráca so zásobovacím reazcom (oddelením Supply Chain)*Sledovanie a podpora KPI (kúových ukazovateov výkonnosti)Your roleResponsible for the purchasing of direct raw materials *Executes sourcing events, negotiates and contracts new or existing suppliers in line with the global strategy of the purchasing category *Challenges and enriches the Categories' objec...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Nákup priamych materiálov (3 materiálové skupiny – surové materiály, obalové materiály, CMTG)/Responsiblefor the purchasing of direct materials (Raw materials, packaging materials, contract manufacturing and tradedgoods)- Zastrešovanie vyjednávaní s existujúcimi alebo novými dodávatemi poda globálnych stratégií v rámci danejkategórie/ Executes sourcing events, negotiates and contracts new or existing suppliers in line with the globalstrategy of the purchasing category- Inovatívny prístup a prínos pre kategóriu v oblasti cieov a stratégií so zameraním na krátko, stredno adlhodobé contributing towards overall operational excellence-Sledovanie a podpora KPI (kúových ukazovateov výkonnosti)/Mentoring Category support teams in the COE,leverage KPI reporting from analytical support teams to driv...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  -Nákup priamych materiálov (3 materiálové skupiny – surové materiály, obalové materiály, CMTG)/Responsible for the purchasing of direct materials (Raw materials, packaging materials, contract manufacturing and traded goods) -Zastrešovanie vyjednávaní s existujúcimi alebo novými dodávatemi poda globálnych stratégií v rámci danej kategórie/Executes sourcing events, negotiates and contracts new or existing suppliers in line with the global strategy of the purchasing category-Inovatívny prístup a prínos pre kategóriu v oblasti cieov a stratégií so zameraním na krátko, stredno a dlhodobé finanné ciele a risk obmedzujúce stratégie/Challenges and enriches the Categories' objectives, goals and strategies, including all short, mid and long term financial targets and any risk mitigation strategies. ...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  *Nákup priamych surových materiálov*Zastrešovanie vyjednávaní s existujúcimi alebo novými dodávatemi poda globálnych stratégií v rámci danej kategórie*Inovatívny prístup a prínos pre kategóriu v oblasti cieov a stratégií so zameraním na krátko, stredno a dlhodobé finanné ciele a risk obmedzujúce stratégie*Identifikácia a implementácia najvýhodnejších obchodných partnerstiev v úzkej spolupráci s Key Account manaérmi na oddelení nákupu*Vedenie podporných teamov na oddelení nákupu*Spolupráca so zásobovacím reazcom (oddelením Supply Chain)*Sledovanie a podpora KPI (kúových ukazovateov výkonnosti)*Responsible for the purchasing of direct raw materials *Executes sourcing events, negotiates and contracts new or existing suppliers in line with the global strategy of the purchasing category *Challe...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Nemečky
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  •Obstarávanie technického zabezpeenia – MRO (Údrba, servis a prevádzka) pre nemecky hovoriaci región•Vyhadávanie dodávateov, vyjednávanie podmienok, zazmluvovanie nových alebo existujúcich dodávateov v súlade s globálnou stratégiou kategórie•Inovatívny prístup a prínos pre kategóriu v oblasti cieov a stratégií so zameraním na krátko, stredno a dlhodobé finanné ciele a risk obmedzujúce stratégie•Identifikácia a implementácia najvýhodnejších business partnerstiev v úzkej spolupráci s lenmi kategórie, lokálnym nákupným oddelením a vedúcimi kategórie•Spolupráca s technickým oddelením a ininiermi•Zastrešovanie aktivít v rámci zodpovednosti za dodávateov, faktúr a zmlúv•Zlepšovanie procesov v kategórii MRO a zabezpeovanie inovatívneho a rýchleho procesu vyhadávania dodávateov•Responsible for the...

 • Company NEXPLUS SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - nákup materiálu v súlade a potrebami výrobného útvaru s dôrazom na cenu, mnostvo, kvalitu a podmienky dodávky-nákup a vedenie evidencie artiklov z krajín spoloenstva Európskej únie a z tretích krajín- aktualizova cenové ponuky - hodnotenie dodávateov- vyhotovenie a evidencia objednávok so všetkými predpísanými náleitosami a poiadavkami- doruenie objednávky dodávateovi a vyiadanie potvrdenia objednávky a následné zaslanie spä- vedenie tímu na nákupnom oddelení- zaškolímeVýhody:Výsledná mzda závisí od skúseností a schopností kandidáta.Dochádzkový bonus...

 • Company Masterwork Corp s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -riešenie dopytov, reklamácií, cenových rozdielov-aktívne vyhadávanie nových dodávateov, návšteva dodávateov, hodnotenie a prieskum trhu-zabezpeovanie potrieb a nákup materiálu, vystavovanie objednávok, cenové vyjednávania-komunikácia s jednotlivými oddeleniami spolonosti-oblas nákupu: frézované a sústruené diely, katalógové diely-komunikácia s materskou spolonosou v oblasti nákupuVýhody:- Základná zloka mzdy od 1050,00 EUR mesaná variabilná zloka 10percent a 15percent mesaný príspevok na cestovné 13. plat,-perspektívna práca v medzinárodnej spolonosti-dochádzajúcim do Nového Mesta nad Váhom poskytujeme príspevok na cestovné vo výške 70percent z celkových mesaných nákladov na dopravu-13. plat-odborný rast-sluobný telefón-sociálne zázemie-jedále s výdajom stravy v priestoroch firmy cen...

 • Company CHRIEN, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Manaér nákupného oddelenia- vyhadávanie a kontaktovanie dodávateov- nákup strategického tovaru- dojednanie obchodných podmienok s dodávatemi- komunikácia a vyhadávanie zahraniných obchdných partnerov- nastavenie limitov skladových zásob a kontrola zásob v sklade- zodpovednos za optimalizáciu kvality, nákladov a zásob- operatívne riešenie reklamácií s dodávateom alebo výrobcom- komunikácia a spolupráca s obchodným oddelením, skladom a obchodnými zástupcamiVýhody:Trvalý pracovný pomer, sluobný telefón, notebook, milý kolektív, stabilné pracovné prostredie, výhodné zamestnanecké nákupy potravín, výhodné platové podmienky, alšie benefity poskytované zamestnávateom...

 • Company GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. in Levice
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Budova obchodné vzahy s dodávatemi s cieom zabezpei optimálne obchodné podmienky pre nákup nevýrobných poloiek• Obstaráva nákup nevýrobných poloiek a ich nacenenie• Zaklada kontrakty v programe pre výrobu s hodnotou na základe špecifikácií a procedúr pre nákupné oddelenie• Nahadzova relevantné údaje a udriava ich v stanovenom programe v súlade s nákupnými dátami• Identifikova potenciálnych dodávateov a vyhodnocova cenové ponuky s ohadom na poiadavky interného zákazníka s cieom optimalizova nákupno-obchodné podmienky• Vyhodnocova výber dodávateov• Sledova mnostvo rezerv zásob a v prípade poklesu na stanovenú úrove doobjedna potrebné mnostvo• Rieši vzniknuté reklamácie s dodávatemi• Navrhova a implementova efektívnejšie procesy vo zverenej oblasti• Navrhova a implementova efektívnejšie pro...

 • Company Úrad pre verejné obstarávanie in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opis štátnozamestnaneckého miesta a bliší popis nájdete v priloenom odkaze:áronejšia innos (poda prílohy . 2 zákona . 55/2017 Z. z. o štátnej slube):•Koncepná a koordinaná innos v oblasti štátnej sluby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záleitosti na celoštátnej úrovni.•Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na alšie zloité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záleitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosou.Blišie urená najn...

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Kvalitne technicky vykonaný nákup drevnej hmoty pre výrobné potreby spolonosti• Dopyty na relevantných dodávateov s presne stanovenými kvalitnými podmienkami drevnej hmoty • Vytváranie nákupných objednávok a sledovanie dodávok drevnej hmoty • Sledovanie trhu dodávateov • Prieskum trhu dodávateov • Sledovanie plnenia nákupného prípadu/zákazky• Vykonanie vstupnej kontroly nakupovanej píliarskej guatiny • Oznaenie a zatriedenie drevnej hmoty poda kvalityVýhody:- Stabilná a perspektívna práca- Monos osobného rozvoja a sebarealizácie- Motivané mzdové ohodnotenie- Doplnkové dôchodkové sporenie- Finanné odmeny pri významných ivotných a pracovných jubileách- Sluobný telefón- Obedy 0,90 €- Príspevok pri svadbe zamestnanca 500,- EUR- Príspevok pri narodení dieaa zamestnancovi 500,- EUR...

 • Company UDERMAN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Do tímu hadáme nového kolegu alebo kolegyu, na pozícií Nákupcao budeš na tejto pozícií robi? - vytvára objednávky- aktívne komunikova s dodávatemi- hada a zaradzova nové produkty do portfólia- niekedy nadviaeš novú spoluprácu a budeš ju udriava aktívnu- Spracuješ benú administratívu- Skontroluješ si nový tovar a overíš jeho kvalitu, poiadavky- urobíš potrebnú administratívu po prijatí tovaru Produkty, ktoré nakúpiš budú na stránke , a preto je podmienkou ma záubu v autách i motorkách. Vedie ako sa vymenia brzdy alebo základný servis okolo auta. Pretoe ak chceš dobre nakúpi, musíš produkty pozna. Nákupca nakupuje hotové výrobky priamo na sklad. Nejedná sa o dropshipping ani o výrobu.o by si mal/a ma?- lásku k íslam (excelu, analytike, k datastudiu)- vzah k poriadku (nestráca as s hadaním...

 • Company Východoslovenské múzeum v Košiciach in Boľ
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti zamestnanec verejného obstarávania : vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní, príprava zadávania jednotlivých zákaziek, komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutoovanie celého procesu VO) vrátane elektronického spracovania, vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu, vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní, sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní, zodpovednos za dodriavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a alšími predpismi, vedenie objednávkového systému a centrálneho registra zmlúv inštitúcieNápl práce, právomoci a zodpovednosti Referent správy majetku : komplexné zabezpeovanie agendy správy majetku zamestnávatea, zabezpeuje...

 • Company Výskumný ústav vodného hospodárstva in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - príprava a realizácia nadlimitných, podlimitných postupov verejného obstarávaniaa zákaziek s nízkou hodnotou na tovary a sluby,- posudzovanie súladu dokumentov verejného obstarávania so zákonom o verejnomobstarávaní,- vykonávanie predbenej finannej kontroly,- metodické usmerovanie jednotlivých odborov v otázkach verejného obstarávania,- príprava, resp. pripomienkovanie zmlúv,- zverejovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávatea poukonení VO o ktorých to ustanovuje zákon (napr. dodatky k zmluvám, oznámenieo zmene zmluvy a pod.),- vyhotovovanie referencií o dodaní tovaru, uskutonení stavebných prác aleboposkytnutí sluby po skonení plnenia zmluvy v zmysle zákona o ver. obstarávaní,- komunikácia s uchádzami,- príprava a pripomienkovanie interných smerníc,- archivácia súvisi...

 • Company KRONOSPAN, s.r.o. in Zvolen
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  polonos KRONOSPAN, s.r.o. hadá šikovného preberaa drevnej hmoty, ktorého pracovná nápl bude nasledovná:- prebierka, vstupná kontrola a uskladnenie dodávanej drevnej hmoty,- odber vzoriek, váenie a ich evidencia,- komunikácia s výrobou,- dávkovanie drevnej hmoty do výroby,- organizácia práce,- poriadok v sklade drevnej hmoty.Výhody:Výška mesanej mzdy závisí od skúseností. Na pracovnom pohovore je moná dohoda.Spolonos alej ponúka:Mesaný dochádzkový bonus,Mesané prémie do výšky 30percentPríspevok zamestnávatea na III. dôchodkový pilierOdmena za pracovné výroia poda odpracovaných rokovZávodné stravovanie Pravidelné školenia a obnova preukazovMonos relaxácie v Mestských kúpeoch Zvolen formou plávaniaGarancia mzdy naasPráca v stabilnej nadnárodnej skupine KronospanVízia dlhodobého pracovného pom...

 • Company Chipita Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vykonávanie nákupných aktivít surového a obalového materiálu- komunikácia s dodávatemi- spracovanie cenových ponúk, vystavovanie objednávok a kontrola - dodriavania zmluvných podmienok- kontrola skladových zásob- reportingVýhody:základná mzda: od 1 200 EUR mesiackonená výška platu závisí od praxe a schopností uchádzaa- monos by súasou stabilnej a rastúcej spolonosti, istotu dlhodobého zamestnania- monos kariérneho rastu, školenia v CHIPITA Slovakia, s.r.o. a v rámci firemnej skupiny- stravovanie v závodnej jedálni hradené zamestnávateompravidelný prídel produktov- zamestnanie v istom a modernom prostredí- vekononý a vianoný benefit...

 • Company PSS SVIDNÍK, a.s. in Boľ
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  • zabezpeuje nákup materiálu poda konkrétnych materiálových noriem,• zabezpeuje výhodný nákup materiálu a zabezpeuje dodranie alebo úsporu plánovaných nákladov,• zabezpeuje výrobu kooperaných zákaziek, • kontroluje a eviduje faktúry poda prideleného sortimentu,• kontroluje dodávku materiálu (jeho mnostvo, kvalitu),• urguje dodávateov, aby bol poadovaný materiál dodaný vas,• rieši reklamácie pri nezhode - vystavenie reklamácie a zaslanie dodávateovi na odsúhlasenie,• hadanie nových dodávateských firiem pre monos nišej ceny alebo kratšieho termínu dodania.Výhody:- stabilné zamestnanie- vzdelávanie a tréning na zvýšenie kvalifikácie- monos kariérneho rastu - zabezpeené stravovanie v areáli firmy- monos ubytovania na ubytovni v areáli firmy- preplácanie cestovného pri dochádzaní nad 20 km- ...

 • Company SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - zodpovednos za nákup prideleného materiálu- dohody a komunikácia s dodávatemi- nákup materiálu na základe plánu výroby- komunikácia s ostatnými oddeleniami spolonosti- riešenie problémov v súvislosti s nákupomVýhody:- 13. a 14. plat;- výkonnostné odmeny;- monos osobného rastu;- monos ubytovania;- monos vzdelávania....

 • Company KNK NAKO, výrobné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - komunikácia s dodávatemi a odberatemi, - príjem materiálu, výdaj tovaru, kontrola prijímaného materiálu a vydávaného tovaru, - pomoc s organizáciou výroby....

 • Company TERMÁL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zodpovedanie za výber a konenú cenu objednaných tovarov a sluieb, vyhadávanie nových dodávateov, analyzovanie cenových ponúk, vybavovanie reklamácií. Preverovanie správnosti dodávateských faktúr z vecného a cenového hadiska, pripravovanie podkladov pre potreby útovníctva. Vykonávanie inventarizácie, spracovanie a sumarizácia výsledkov. Spolupracovanie s ostatnými sekciami spolonosti....

 • Company Adient Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  For both the strategic and operational sourcing for defined sub-commodities within the responsible commoditySupport all program purchasing activities within the given Customer Business Unit while ensuring compliance with overall company objectives , strategies and procedures.Coordination of Program Purchasing activities over specific customer business unit to ensure excellent product launchesEnsure smooth project launchesControl and approval of all Program Purchasing activities specified in Program launch system and decisions in line with customer demands and commodity strategiesGuarantee financial control over complex, modular programs from phase 0-5 and over lifetimeEnsure the cost-, quality and time-oriented supply of all required goods, materials, equipment’s and services under complia...

 • Company FIMABO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • efektívne zabezpeovanie nákupu priameho a nepriameho materiálu a sluieb, vyhadávanie nových dodávateov• kontrola a analýza nákupných cien• komunikácia a vyhodnocovanie spolupráce s dodávatemi• vytváranie objednávok, práca so zmluvami, alšie úkony spojené s internými pravidlami oddelenia• optimalizácia procesov s cieom minimalizova náklady• denná komunikácia s oddelením skladu, výroby, plánovaním, kvalitou, obchodom• spolupráca pri inventarizácii produktov za pridelenú skupinuVýhody:- perspektívna práca v rodinnej spolonosti- príjemné, nové a moderné prostredie- jedále s výdajom stravy v priestoroch firmy cena stravnej jednotky 1€ - monos školení a profesijného rastu- odmeny- vianoné poukáky- teambuildingové akcie...

 • Company MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Práca so zákazkami, kontakt so zákazníkmi, zásobovanie materiálom,kooperácie, odovzdávanie výrobkov, vybavovanie colných náleitosti pri vývoze, spracovávanie cenových ponúk a kalkulácií, výjazdy za zákazníkmi....

 • Company APIS Plastic Slovakia s. r. o. in Mikula
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  1.Sústavné preverovanie, vylepšovanie pracovného procesu a sluieb s cieom minimalizova náklady na nekvalitnú výrobu 2.Tvorba objednávok3.Získavanie cenových ponúk4.Tvorba dodacích listov5.Kontrola plnenia dodávok od dodávateov(termíny, kvalita)6.Komunikovanie s dodávatemi7.Hodnotenie a zaradenie dodávateov do zoznamu schválených resp. potenciálnych dodávateov8.Vybavovanie reklamácií hlásené útvarom kvality, zo skladu alebo výroby9.Archivovanie objednávok a dodacích listov10.Samotný nákup od predloenia iadanky a po dodanie tovaru konkrétnemu útvaru11.Vozový park (servis automobilov, kniha jázd)12.Plnenie príkazov nadriadeného13.Plnenie podmienok vyplývajúcich z noriem ISO 14001 a IATF 1694914.Plnenie a dosahovanie cieov environmentálnej politikyVýhody:- dochádzkový bonus 70 EUR mesane- p...

 • Company Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky in Rad
  28.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  Zabezpeenie nákupu tovarov, prác a sluieb pre potreby ministerstva poda zákona . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Kontrola verejného obstarávania realizovaného prijímatemi regionálneho príspevku, ktorý úrad poskytuje menej rozvinutým regiónom. Metodika v oblasti kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ.Výhody:Na pracovný pohovor budú prizvaní iba uchádzai, ktorí majú reálne skúsenosti s verejným obstarávaním. Mzda sa v závislosti od skúseností môe pohybova vo výške od 1450 do 2000 eur Pruný pracovný as, vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, odborné školenia súvisiace s verejným obstarávaním....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Buyers Edit filters