Jobmonitor. Search results for Buyers

31 Jobs found

Used filters:
 • Buyersx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company VEGUM a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  - Výkon odborných prác v oblasti nákupu, komplexné riadenie a zabezpeovanie obchodných inností v rámci prideleného referátu surovín a materiálov. - Výber a hodnotenie dodávateov, tendre, likvidácia faktúr z hadiska realizovaných dodávok a príslušná evidencia. - Efektívne riadenie stavu zásob. - Riešenie reklamácií, vykonávanie auditov u dodávateov.Výhody:- práca v stabilnej spolonosti- príspevok na stravu...

 • Company DECODOM, spol. s r. o. in Rovné
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - zabezpeuje nákup materiálu jemu zverených komodít- organizuje a zúastuje sa obchodných rokovaní s dodávatemi, dojednáva zmluvné podmienky nákupu materiálu- sleduje plnenie zmluvných podmienok s dodávatemi- vypracováva a vyhodnocuje alternatívne cenové ponuky nákupných komodít- analyzuje a porovnáva cenove úrovne objednaného materiálu od alternatívnych dodávateov- podiea sa na optimalizácii skladových zásobVýhody:- k základnej mzde je vyplácaná variabilná zloka mzdy 800 €- práca v slovenskej spolonosti s 20. ronou tradíciou- kariérny rast- stabilný príjem. príspevok na stravovanie- finanná odmena pri pracovnom výroí- finanná odmena pri ivotných jubileách- odmeny pre darcov krvi...

 • Company Sara Trading & Construction s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  nákup a predaj tovaru , komunikácia s obchodnými partnermi v Spojených arabských emirátochVýhody:pohyblivá zloka mzdy 1percent zo zisku...

 • Company AJ Metal Design a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • zabezpeenie a realizácia inností súvisiacich s nákupom poda technologickej špecifikácie a poiadaviek výroby• efektívne riadenie stavov zásob materiálov vzhadom na výšku zásob a rýchlos pokrytia poiadaviek výroby (stanovenie výšky zásob, udriavanie optimálnych zásob, objednávacích mnostiev)• výber dodávateov z hadiska kvality, cien, dodávateskej disciplíny, zabezpeovania servisu, dopravy a pod.,• evidencia databázy dodávateov• vystavovanie nákupných objednávok• analýza trhových podmienok s cieom zaisti súasnú i budúcu dostupnos materiálov s ohadom na kvalitu materiálov a celkovo kvalitný servis pri dodávkach• riešenie reklamácií• komunikácia s výrobou a plánovaním – reagovanie na prípadné zmeny vo výrobe• zodpovednos za asovú realizáciu a kvalitatívny priebeh plnenia dodávok materiáluVýho...

 • Company SE Služby inžinierskych stavieb, s. r. o. in Mochovce
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  We are looking for a skilled and experienced employee for the position of SENIOR PROCUREMENT COORDINATOR, who will participate in the construction of nuclear power plant in Mochovce. KEY RESPONSIBILITIES:- Reports to Head of Procurement Coordination Unit providing updates relevant to procurement related issues (Procurement Plan update, preparation of purchase requests, etc.);- Promotes proactive and efficient interface and coordination between MO34 Procurement Department and other involved Units (PM, Contract management, Site Construction, Engineering, Planning, Project Control) to the ensure procurement process of new Contracts/Jobs and Amendments according to Project needs and schedule;- Providing support to Project Managers for procurement and contract administration (payment milestones...

 • Company ELINSS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Odvoz udí z ubytovne na miesto pracoviska, vyzásobovanie materiálom....

 • Company Stredná športová škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - príprava podkladov a realizácia verejného obstarávania- evidencia majetku v programe iSPIN- vyradenie a likvidácia majetku, odpisy majetku- výkazy o prírastkoch a úbytkoch DHM, DNM- inventarizácia majetku- vypracovanie výkazov a správ...

 • Company Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu in Rad
  22.01.2020

  Zabezpeenie nákupu tovarov, prác a sluieb pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (alej len "úrad") poda zákona . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Kontrola verejného obstarávania realizovaného prijímatemi regionálneho príspevku, ktorý úrad poskytuje menej rozvinutým regiónom. Metodika v oblasti kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ.Výhody:Pruný pracovný as, vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, odborné školenia súvisiace s najmä s verejným obstarávaním. K základnej mzde je moné prizna osobný príplatok poda praxe kandidáta....

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Support and administration of the bidding events for different purchasing categories (Packaging, Raw materials, Indirect Materials and services)-Preparation and setting up electronic tenders & auctions within Henkel eSourcing tool-Support and training on eTool for Henkel Purchasers and Suppliers-Coordination with Suppliers to collect bid relevant documentsVýhody:-13th salary-Performance-based bonus up to 110percent-Financial bonus for referring a suitable candidate from 500 to 1000 EUR gross-Extra contribution to lunch vouchers-Cafeteria benefit system-Henkel Shop...

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Znalos zákona . 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Znalos práce v EKS AEVO systéme vítaná....

 • Company REBIOP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Komunikácia s dodávatemi aj v cudzom jazyku (anglický), vybavovanie objednávok, práca so skladovým programom....

 • Company Mesto Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stratégie a rozvoja mesta. Spracováva podklady pre mestské politiky a koncepcie. Zabezpeuje získavanie a jednotnú evidenciu štatistických údajov a open dát . Zabezpeuje poítaové spracovanie GIS - Informaného  systému o území mesta. Sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území. Zodpovedá za prípravu projektov plánovania verejných priestorov s participáciou obanov na verejných veciach....

 • Company NATURAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Naša firma je výrobcom a predajcom vitamínov a výivových doplnkov.Práca v kolektíve a s kolektívom, ktorý sa zaujíma o zdravie.NÁPL PRÁCE:- komunikácia s dodávatemi v anglickom jazyku a vyberanie najlepších ponúk- objednávanie potrebného tovaru pre výrobu vitamínov a výivových doplnkov (práca v skladovom a ekonomickom systéme - aj po zauení)- zabezpei dodávky materiálu v správnom ase a kvalite- zabezpeenie prepravy- riadi nákupné objednávky materiálov- schopnos dokonova zadané úlohy v termíneVýhody:- kariérny rast- stravné lístky v hodnote 3,9€- firemný telefón- fix odmeny...

 • Company Eltek s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Inicializova a vies aktivity v oblasti nákupu vo zverenom  regióne v koordinácii so Sourcing tímom- Nadviaza a vyjedna zmluvné podmienky v segmente zverených komponentov- Participova a rozvíja programy na zniovanie nákladov a rozširovanie portfolia dodávateov- Benchmarking/prieskum ponuky dodávateov,neustále vyhadáva nových dodávateov- Participova na procese schvaovania dodávateov- Participova v procese vývoja nových produktov - Sourcing- Spolupracova s manaérom výroby, resp. s manaérom operatívy- Sledovanie a reevidovanie zmluvných podmienok s globálnymi dodávatemi v rámci tímu- Riadenie globálnych dodávateov v koordinácii s ostatnými lenmi Sourcing tímu...

 • Company CHEM - UNIO, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Objednávanie materiálu od dodávateov, zabezpeenie logistiky objednaného tovaru, sledovanie zákaziek, evidencia faktúr, komunikácia so zákazníkmi.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea telefonicky a dohodnite si termín stretnutia....

 • Company UDENCO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  •Samostatné vyhadávanie potencionálnych dodávateov na základe najlepších podmienok pri zachovaní poadovanej kvality vítane vykonávania auditu potencionálnych a vybraných dodávateov poda pravidiel zamestnávatea •Samostatná príprava a spracovávanie iadostí o cenové ponuky dodávok materiálu a sluieb vítane ich vyhodnocovania v rozsahu pridelených komodít•Samostatné spracovávanie technicko – ekonomických moností a aplikácia zniovania nákladov priameho materiálu a výrobných sluieb v rozsahu pridelených komodít•Vypracovávanie návrhov nákupných zmlúv •Kontinuálne preskúmavanie cien a voných kapacít na trhu v nízkorozpotových krajinách komodít nakupovaných zamestnávateom•Konsolidácia dodávateskej základne vítane vykonávania a distribuovania pravidelných analýz výkonnosti dodávateov •Kalkulácie ná...

 • Company UDENCO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - administratíva spojená so zadávaním dodávateov, dohodnutých nákupných cien a iných parametrov do informaného systému- prepoet nákupných a výrobných cien- výpomoc strategickému nákupcovi - seniorovi pri vyhadávaní potenciálnych dodávateov-Výhody:50€ mesané osobné ohodnotenie4€ stravná jednotka za odpracovaný de...

 • Company TIGRID s.r.o. Michalovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Zabezpeova materiál pri realizácii stavieb.Výhody:bez výhod...

 • Company REGADA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  - Zodpovedá za databázu pridelených materiálov a ich evidenciu,- zodpovedá za vyiadanie ponúk a sledovanie zásob,- komunikuje s dodávatemi a hodnotí ich,- vyhadáva nových dodávateov,- vystavuje objednávky a zodpovedá za urgenciu dodávok,- kontroluje dodacie listy.Výhody:- stabilná práca vo firme s dlhoronou tradíciou,- školenia rôzneho charakteru,- pracovné cesty,- príspevok na DDS,- vono nad rámec zákonaKonená mzda sa odvíja od skúsenosti uchádzaa....

 • Company Štátna filharmónia Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  koordinovanie a zabezpeovanie inností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a sluieb, analyzovanie a vyhodnocovanie poiadaviek organizaných útvarov obstarávatea pre úely definovania predmetu verejného obstarávania a prípravy metód a postupov verejného obstarávania, vykonávanie innosti spojenej s prieskumom trhu,zabezpeovanie prác spojených s vypracovaním súaných podkladov, vykonávanie innosti spojenej so zabezpeovaním postupov verejného obstarávania,komplexné koordinovanie inností spojených s vyhodnocovaním metódy verejného obstarávania a uzatvorením zmluvy, zabezpeovanie vysvetovania súaných podkladov a zabezpeovanie rokovaní s uchádzami pri pouití rokovacieho konania, znalosti procesu verejného obstarávania, teoretické a praktické ovládanie zákona...

 • Company Waspper, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Nákup pre benú výrobu poda objednávkových lístkov- Objednávka náhradných dielov- Spolupráca pri vyhadávaní a nákup vybraných technologických zariadení- Výber vhodných dodávateov a zabezpeenie procesu pri výbere dodávatea- Pravidelná komunikácia s dodávatemi a riešenie prípadných problémov- Monitorovanie skladových zásob, materiálová kalkulácia- Optimalizácia nákladov-Spolupráca s ostatnými oddeleniami v spolonosti- Vykonávanie alšej práce súvisiacej s pracovným zaradením poda pokynov nadriadeného...

 • Company EGEM, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Kontakná osoba p. Eva Menderová/ personalistka, tel. kontakt: +421 902 962 921, e- mail: Prosíme uchádzaom o zamestnanie zasiela ivotopis mailom. Na osobný pohovor pozveme na základe oslovenia vybraných kandidátov.Náp práce: posúdenie úplnosti dopytu zákazníka, vykonávanie obhliadok predmetu obstarávania, spracovanie ponukových kalkulácií a rozpotov danej ponuky, vypracovanie ponúk zákazníkov, vrátane ponúk v rámci verejného obstarávania, kominkácia so zákazníkmi. Výhody:13. plat, roné odmeny, zázemie v stabilnej firme, príspevky zo SF....

 • Company EGEM, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Kontakná osoba p. Eva Menderová/ personalistka, tel. kontakt: +421 902 962 921, e- mail: Prosíme uchádzaom o zamestnanie zasiela ivotopis mailom. Na osobný pohovor pozveme na základe oslovenia vybraných kandidátov.Náp práce: spracovanie dopytu na dodávateov, vyhodnocovanie ponúk od dodávateov, zaistenie cien do ponúk, vystavovanie objednávok, spracovanie zmlúv, hodnotenie dodávateov. Výhody:13. plat, roné odmeny, zázemie v stabilnej firme, príspevky zo SF....

 • Company Zvoimpex, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeenie dodávok materiálov a výrobkov, vrátane koordinácie nákupných operácií, zodpovednos za realizované nákupy.Výhody:sluobný mobil, odmeny...

 • Company Masterwork Corp s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Riešenie dopytov, reklamácií, cenových rozdielov,- aktívne vyhadávanie nových dodávateov,- zabezpeovanie potrieb a nákup materiálu, vystavovanie objednávok,- hodnotenie dodávateov,- komunikácia s oddelením konštrukcie,- oblas nákupu: frézované a sústruené diely, katalógové diely,- komunikácia s materskou spolonosou v oblasti nákupu.Výhody:- Základná zloka mzdy od 1050,00 EUR mesaná variabilná zloka 10percent a 15percent mesaný príspevok na cestovné 13. plat,- práca v medzinárodnej spolonosti,- odborný rast,- sociálne zázemie, - 13. plat,- sluobný telefón, - dochádzajúcim do Nového Mesta nad Váhom poskytujeme príspevok na cestovné vo výške 70percent z celkových mesaných nákladov na dopravu....

 • Company RIBE Slovakia, k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -Vytváranie objednávok-Sledovanie stavu vybavovania objednávok-Komunikácia s dodávatemi-Vykonávanie inventúry materiálu-Analyzovanie a optimalizácia skladových zásobVýhody:- základná mzda od 750 € v závislosti od seniority kandidáta - mesané prémie 10percent zo základnej mzdy - kadoroná valorizácia tarifných miezd- letná a zimná prémia 13.,14. plat ...

 • Company Ultra Print, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - obstarávanie materiálu a sluieb- starostlivos o sklad materiálu- dodávanie zákaziek zákazníkom- odvoz zákaziek v BA a okolí na automobile typu pik-upVýhody: 200 Eur Brutto osobné ohodnotenie mesane povinné mzdové príplatky špeciálne odmeny za výborne vykonanú prácu stravné lístky za odpracované dni sluobný mobilný telefón vlastná kancelária s poítaom a tlaiarou nové sluobné MV typu pik-up...

 • Company Národný onkologický ústav in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - kontrola hygieny pracovného prostredia- administratívna innos- spracovanie zráok zo mzdy zo stravovacieho systému firmy ARBE- práca so stravovacím systémom firmy ARBE - spracovanie podkladov pre mesanú útovnú uzávierka pre utáre ako je spotreba potravín, faktúry, príprava podkladov na polroné a roné štatistiky ohadom hospodárnosti SSS - vyhotovenie iadosti na nákup tovaru, na servis strojov, spracovanie podkladov pre nákup tovaru cez elektronické trhovisko, vyhotovenie výstupov z elektronického trhoviska, pravidelná kontrola platnosti zmlúv, vypracovanie podkladov na nákup tovaru za aktuálny týde, komunikácia s dodávatemi pri riešení problémov pri dodriavaní zmlúv- vypracovanie mzdových výkazov, vypracovanie tabuliek – evidencia zamestnancov- vedenie evidencie denných stavov pacientov- k...

 • Company DSN s. r. o. in Galanta
  10.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - objednávanie materiálu- kontrola zásob- evidencia materiálu v Excel- telefonická a mailová komunikácia s obchodnými partnermi- podpora kolegov pri preberaní materiáluVýhody:Termín nástupu dohodouNástupný plat:610€ základná zloka mzdy 150€ dochádzkový bonus bruttoPo skúšobnej dobe zvýšenie:730€ základná zloka mzdy 150€ dochádzkový bonus bruttoPonúkame Vám:- doprava zadarmo je zabezpeená na týchto trasách:--- 1. Galanta – ierny Brod – Košúty – Senec--- 2. Trstice – Kráov Brod – Dolné Saliby – Horné Saliby – Matúškovo – Senec--- 3. Dunajská Streda – Vydrany – Orechová Potô – Lehnice – Mierovo – Zlaté Klasy – Senec--- 4. Tomášikovo – Vozokany – Mostová – ierna Voda – Veké Úany – Jelka – Senec DSN--- 5. Galanta – Sládkoviovo – Senec- stravné lístky v hodnote 4,20€ na de,- práca na jed...

 • Company Alžbeta Časná in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zásobovanie, nakupovanie,- drobné opravy,- starostlivos o bazén, kosenie trávy,- zabezpeovanie istoty a poriadku....

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie administratívnych a metodických úkonovKomunikácia s verejným obstarávateom v procese verejného obstarávania (alej len VO)Realizovanie inností spojených s procesom VOZabezpeenie poadovaných podkladov pre VO (certifikáty, referencie, právne doklady, preklady, notárske overovania a pod.)Príprava podkladov do tendrov a zosúladenie so zákonom o VOPravidelné sledovanie legislatívnych zmien a noviniek v oblasti VOParticipácia na aktualizácii podkladov pre VO ekonomického charakteru v spolupráci s úsekom ekonomiky Aktívna spolupráca s HR oddelením v rozsahu potrieb zákona o VO (certifikáty špecialistov, CV a alšie)Organizovanie interných stretnutíÚas na interných obchodných stretnutiach Tvorba zápisov z porádVybavovanie requestov prichádzajúcich na všeobecnú e-mailovú adresu sales od...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Buyers Edit filters