Jobmonitor. Search results for Business services and administration managers not elsewhere classified

8 Jobs found

Used filters:
 • Business services and administration managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company MSM holding, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hadáme skúseného manaéra so skúsenosami v oblasti bezpenosti a ochrany zdravia pri práci, poiarnej ochrany, priemyselnej bezpenosti a ivotného prostredia. Pracovná príleitos je urená pre cieavedomého, dominantného a sebaistého lídra. Úspešný kandidát by mal ma ukonené vysokoškolské vzdelanie II. stupa v odbore BOZP a PO. Zárove oakávame, e  kandidát dokáe preukáza iniciatívu a proaktívny prístup ku kadodenným úlohám.   Nápl práce:-    Monitoruje efektívne vykonávanie postupov bezpenostných a environmentálnych systémov a zabezpeuje súlad spolonosti s legislatívou a rozhodnutiami orgánov štátnej správy v  oblasti bezpenosti a ochrany zdravia pri práci, poiarnej bezpenosti, prevencie závaných priemyselných havárií, ochrany ivotného prostredia a integrovanej prevencie a kontroly zneisovania iv...

 • Company LafargeHolcim European Business Services s.r.o. in Sap
  24.09.2021

  - Zavádzanie nových obchodných a nákupných nástrojov- Implementácia nových softvérov do operatívy- Vedenie tímu lokálnych špecialistov- Inovácie existujúcich procesov a postupov- Komunikácia s manamentom spolonosti a partnermi v sesterských organizáciách- Podpora existujúcich klientov- Zastrešenie tréningu nových lenov tímu- Zodpovednos za implementáciu interných a externých auditových aktivít a poiadaviekPracovný as:- pevný pracovný as je medzi 9:00-15:00 hod- pruný pracovný as je medzi 6:00-9:00 hod a 15:00-22:00 hod- týdenný pracovný as je 40 hodínVýhody:- denne vyuíva anglitinu a druhý jazyk španielsky, portugalský, rumunský, nemecký, taliansky, francúzsky, bulharský, chorvátsky, maarský jazyk a mnoho iných - rozvíja technické znalosti v SAP a alších programoch- vyui znalosti a prax v...

 • Company MUniversal s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Jednotlivci, ktorí sú zodpovední za plnenie úloh, ktoré vyadujú úas iných lenov organizácie alebo organizané zdroje. Umením manaérov je rozumne riadi, vái, harmonizova podnikateskú innos, spolupracovníkov, resp. pracovné kolektívy a ich prácu. Manaéra mono charakterizova ako riadiaceho pracovníka rozvíjajúceho aktivity v trhovom hospodárstve. Je to pracovník, ktorý vie spoznáva trh v jeho rozmanitosti, pripravova si ho pre svoju innos a súasne ho primerane aj ovplyvova....

 • Company FUSO Industries Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •    Riadenie a organizácia oddelení všeobecné záleitosti, útovné a personálne oddelenie•    Výber  vhodných kandidátov pre voné pracovné pozície •    Vedenie výberových pohovorov - overovanie pracovných skúseností a znalosti anglického jazyka kandidátov•    Kontrola  útovnej  agendy•    Koordinátor  projektov•    Týdenný, mesaný, roný  reporting v súlade s japonskými útovnými a právnymi predpismi pre potreby vedenia spolonosti....

 • Company FOR Clean, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - Organizácia a riadenie útvaru správy majetku- Zodpovednos za nehnutený majetok, jeho technický stav, prevádzku a bezpenos v rámci firmy- Organizácia a riadenie ochrany firmy, údrby budov, strojného parku, areálu firmy a ininierskych sietí- Riadenie evidencie a údrby motorových vozidiel spolonosti- Organizácia a riadenie systému odpadového hospodárstva firmy, zabezpeovanie poriadku v budovách a areáli- Organizácia a riadenie BOZP, PO a ochrany ivotného prostredia...

 • Company DONGWON SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - kontrola a urovanie špecifikácií výrobkov poda kvalitatívnych poiadaviek zákazníka- innosti zodpovedajúce výkonu poverenej zodpovednej osoby za kvalitu v zmysle ISO TS- komunikácia so zákazníkmi...

 • Company NEXPLUS SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - riadenie skupiny nákupcov a koordinácia nákupných operácií, zodpovednos za realizované nákupy,- zodpovednos za dodanie všetkých materiálov a sluieb na základe lokálnych potrieb,- schvaovanie všetkých nákupných aktivít a rozhodnutí na oddelení,- kontrola a analýza nákupných cien, vyjednávanie s dodávatemi,- analýza a optimalizácia dodávateských tokov, kontrola BOM,- zabezpeenie efektívneho nákupu a hadanie nových dodávateov,- riešenie problémov s dodávatemi a hodnotenie spolupráce s nimi,- prezentácia portfólia produktov a sluieb, príprava cenových kalkulácií,- vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udriavanie obchodných štandardov,- pravidelná komunikácia s materskou firmou v Kórei...

 • Company LIKAVA - centrum sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosou, starostlivos o zamestnancov a technickú úrove zariadenia v stravovacej jednotke,- zodpovednos za hospodársku, ekonomickú a  prevádzkovú stránku stravovacej jednotky,- príprava podkladov k uzatváraniu zmlúv s dodávatemi tovarov (potraviny), - zodpovednos za hygienu stravovacej prevádzky a skladov,- vedenie komplexnej predpísanej evidencie na úseku stravovacej prevádzky,- zodpovednos za dodriavanie uzatvorených dodávatesko-odberateských vzahov,- koordinovanie inností pri zabezpeovaní výroby jedál a dodriavanie ich kvality v zmysle platnej legislatívy (HACCP),- úzko spolupracuje s ostatnými úsekmi....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services and administration managers not elsewhere classified Edit filters