Jobmonitor. Search results for Building caretakers

62 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-50 of 62 results.
 • Company Róbert Jurových NIKARA in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  údrbárske práce strojov a zariadení vo výrobnej prevádzke, elektromechanického charakteru...

 • Company ŽILBYT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Zabezpeovanie prevádzky, údrby a opráv spoloných astí a spoloných zariadení priahlého pozemku a príslušenstva bytového domu, komunikácia s dodávatemi pri obstarávaní sluieb, evidencia technickej dokumentácie, vypracovanie podmienok na realizáciu elektronických súaí výberového konania, vypracovanie energetických postupov, opatrení a kontrol, vypracovanie harmonogramu revízií, zabezpeenie operatívneho dispeingu.Výhody:Notebook, mob. telefón poda potreby sluobné motorové vozidlo....

 • Company KAMAX Fasteners s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  -Operatívna a preventívna oprava mechanických a hydraulických asti strojov -údrba výrobných strojov a ostatných zariadení-vykonávanie plánov údrby a oprávVýhody:-mzda 1 000€ brutto príplatky-pravidelný roný nárast miezd-stabilné zamestnanie v novej výrobnej hale -perspektívna práca v Bardejove-stravovanie priamo v spolonosti-pracovné obleenie pri nástupe...

 • Company Biometrix, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Vykonávanie kadodenných inností údrby a správy budovy spolonosti,- preventívna údrba a kontrola výrobných zariadení,- identifikácia a odstránenie porúch na výrobných strojoch a zariadeniach,- údrba vzduchotechnického zariadenia,- ostatné innosti na základe pokynov nadriadeného.Výhody: alšie bonusy a do €140 poda prémiového poriadku- stabilná práca v medzinárodnej spolonosti,- pracovný pomer na dobu neuritú,- kurz anglitiny,- firemné akcie pre zamestnancov,- odmena za zlepšovacie návrhy, ktoré znamenajú prínos pre spolonos,- odmena za odporuenie kandidáta,- ochranné pracovné pomôcky k dispozícii,- gastrolístky v hodnote 4€....

 • Company BEDE, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pravidelná a preventívno- operatívna údrba strojov a zariadení výrobnej haly a priestorov Výhody:ubytovanie, odmeny, firemné obleenie...

 • Company MAHAX Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nápl práce- vykonávanie preventívnej údrby výrobných a technologických zariadení- asistenná innos pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funknosti a bezpenosti týchto zariadení- realizácia plánu údrby pre všetky linky- zabezpeovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu výrobných liniek- údrba a starostlivos o prevádzkové prostriedky a náradie- evidencia všetkých dokumentov potrebných pre údrbuZváraský preukaz alebo skúsenosti v tejto oblasti výhodou.Výhody:Variabilná zloka do výšky 100€ brutto.Stravné lístky 3,83 € de,Kadoroné navýšenie mzdy....

 • Company METALFIL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Údrba areálu, nakládka a vykládka materiálu. Vodiské oprávnenie na VZV.Pracovný as (od/do): 1 smena: 6.00-14.00 hod, 2.smena 14.00-22.00 hod.Výhody:bez výhod...

 • Company Liptovské múzeum v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - zabezpeovanie údrby a opráv spojených so správou budov, hnuteného a nehnuteného majetku   - zabezpeovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, sprevádzanie s nárokmi na odborný výklad s prekladom do  dvoch cudzích jazykov- predaj  rôzneho drobného materiálu a pamiatkových predmetov, preberanie uvedeného materiálu na základe zoznamov a zmluvy, vyútovanie trieb zo vstupného a drobného predaja.- spolupráca pri organizovaní a propagovaní kultúrno-výchovných podujatí a výstav, lektorovanie a sprievod návštevníkov na kultúrno-výchovných podujatiach a výstavách, spolupráca so školami a uitemi  pri vyuovaní v expozíciách, výstavách a tvorivých aktivitách s demi v Gotickom kostole v Ludrovej. - spolupráca pri ochrane pamiatkového fondu v...

 • Company HWA SUNG Corporation s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Oprava vozíkov na finálne diely v automobilovom priemysle.Drobné práce pri údrbe budovy.Obasné zváranie.Výhody:Mzda závislá od skúseností a kvalifikácie.Práca v stabilnej spolonosti.Práca na dve zmeny - 6:00-14:00, 14:00-22:00.Stravné lístky.Po skúšobnej dobe príspevok na dopravu....

 • Company MALKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - zabezpeovanie pravidelnej údrby komunikácií v areáli- zabezpeenie spoahlivého a bezpeného chodu technických zariadení- výkon drobných stavebných, vodoinštalaných, maliarskych, elektroinštalaných a iných manuálnych prác...

 • Company Air International Thermal ( Slovakia) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Údrba strojov a zariadení v novom výrobnom závode.Výhody:- minimálna mesaná odmena je 1400 EUR, avšak môe by prehodnotená v prípade, e Vaše skúsenosti, odbornos a kvalifikácia napajú naše oakávania- priateské, bezpené a isté pracovné prostredie- práca na 3 zmeny...

 • Company SOREA spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - pravidelná údrba elektrotechnických zariadení a zabezpeenie ich plnej funknosti- vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení poda kontrolného plánu- operatívne riešenie vzniknutých problémov na elektrotechnických zariadeniach- vedenie predpísanej evidencie- odstraovanie závad bleskozvodov- výpomoc pri ostatných údrbárskych prácach- znalos pouívania elektrikárskych nástrojov a prístrojov- dodriavanie predpisov BOZPVýhody:- práca v stabilnej a perspektívnej spolonosti- perspektíva osobného rozvoja a monos kariérneho rastu- benefity plynúce z Kolektívnej zmluvy, zvýhodnené rekreácie, vyuitie relaxaných zariadení hotelovejsiete SOREA- monos zamestnaneckého ubytovania a stravovania- podniková sociálna politika- výplata mzdy naas...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  montáne, prevádzkové a údrbárske práce v interiéri a exteriéri;obsluha nízkotlakových plynových kotlov teplovodného systému ústredného vykurovania...

 • Company KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opravy spojené s údrbou hotela, bazéna, reštaurácie. Údrba areálu hotela, obsluha kotolne, obsluha traktora.Výhody:zamestnanecké stravovanie...

 • Company Obec Blatné in Zelené
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  údrbár - cintorína, kosenie a istenie trávnatých plôch, kosenie parkov a verejnej zelene v obci, istenie verejných priestranstiev...

 • Company EKO - podnik verejnoprospešných služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Zabezpeuje údrbárske a opravárenské práce stolárskeho charakteru, - zabezpeuje prevádzkyschopnos drevených asti zariadení /hracích prvkov, laviiek, dverí, okien, nábytku a pod.Výhody:- nástupný plat s osobným príplatkom 940,-€- priemerný plat na tejto pozícií je cca 1000,-€- trinásty plat - týde dovolenky naviac,- 37,5 hodinový týdenný pracovný as,- stravné lístky,- lekárske prehliadky,- poskytnutie pracovného ošatenia a OPP....

 • Company Centrum voľnoho času in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  -Vykonávanie jednoduchých opráv a benej údrby majetku priestorov a areálu Centra voného asu.-Zabezpeovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu.-Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám.-Dodriavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpenosti a ochrany zdravia pri práci).Výhody:Platobné podmienky:Na základe zákonu . 553 2003 Z.z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme....

 • Company Domov dôchodcov in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  údrbárske a pomocné práce v jednozmennej prevádzke...

 • Company TOP FUN EU s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - kontrola a údrba zábavných automatov- vypracovanie mesaných štatistík- komunikácia v cudzom jazyku (ruština/anglitina) s dodávatemi...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Diagnostikova poruchyVykonáva práce poda poiadaviek a poda plánov preventívnej údrbyVies dokumentáciu foriemZlepšova nástroje v spolupráci s technikmi a nastavovamiPripravi nástroje na zaslanie do externej spolonostiSpravova a efektívne hospodári so skladovými zásobami drobnéhonáradiaNavrhova opatrenia na zlepšenie kvality nástrojov3 zmená prevádzka...

 • Company Gymnázium Andreja Sládkoviča in Lenka
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  opravy a údrba vnútorných a vonkajších priestorov školy, kurenárske práce, vodoinštalácie, elektroinštalácie, výmena zámkov na dverách, tesnení, iaroviek, poistiek, príprava priestorov na rôzne akcie, odstraovanie snehu, kosenie Výhody:bez výhod...

 • Company SOREA spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Zabezpeovanie prevádzky schopnosti a vyhovojúceho technického stavu budovy, vykonávanie preventívnej kontroly údrby, odstraovanie zistených porúch a nedostatkov. Výhody:ubytovanie, stravovanie a relaxané sluby...

 • Company Bytový podnik Piešťany, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  administratívna starostlivos o bytové domy, zabezpeenie prevádzky bytových domov, pravidelné prehliadky a kontroly bytových domov, vybavovanie reklamácií, pravidelná starostlivos o klientovVýhody:primeraný sociálny programodmeovací systém...

 • Company Komunita Kráľovnej pokoja in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Opravovanie a vymieanie poškodených astí nábytku, elektrických prístrojov, elektroinštalaného a vodoinštalaného materiálu (menej nároné opravy). - Montovanie a demontovanie svietidiel, vypínaov, elektrických zásuviek, vypálených iaroviek a iariviek, vodovodných batérií, kuiek, zámok a pod. - Vymieanie prasknutého a utesovanie presakujúceho i inak poškodeného vodovodného potrubia, umývadiel, toaliet, sprchových kútov, vaní, pisoárov a pod.- Zodpovedá za prevádzku, istotu a poriadok v dielni.- Vykonávanie záznamov do prevádzkových denníkov, starostlivos o pridelené náradie a iné zverené hodnoty.Výhody:Pracovné miesto je urené prednostne pre obana so zdravotným postihnutím, avšak nie výlune....

 • Company JANEK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Údrbárske práce...

 • Company Gymnázium in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vykonáva naliehavé údrbárske práce v triedach, kabinetoch a v odborných uebniach a plní alšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce poda pokynov priameho nadriadeného zamestnanca....

 • Company V a V Akademy, s.r.o. in Sabinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Správa a údrba budov a ich priestorov nachádzajúcich sa v centre mesta Prešov, Košice, Sabinov.- vykonávanie drobných údrbárskych prác na objektoch a zariadeniach VaV , - zásobovacie innosti, - manipulácia - premiestovanie firemných vozidiel ( STK, servis, ...),- zariaovanie uební a kancelárii,- kosenie trávy, - maovanie uební, a iné poda pokynov.Výhody:Variabilná zloka 30€ - 200€....

 • Company Bytové družstvo Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  údrbár - výahár: vykonávanie prác poda §22 vyhlášky 508/2009 - samostatná práca, oprava a údrba výahov v bytových domochVýhody:bez výhod...

 • Company ČECHOVO SK, s.r.o. in Sabinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Starostlivos a zodpovednos o chod a prevádzku strojov, zariadení  a objektov spolonosti. Po zaškolení spolupráca a participácia na zárunej a pozárunej servisnej innosti predávaného tovaru (opravy a údrba). Odstráovanie poruchových stavov, komunikácia s dodávatemi a odboratemi v technickej oblasti. Miesto je vhodné pre uchádzaa o zamestnanie s trvalým pobytom v okrese Sabinov. Výberové konanie sa uskutoní da 29. 01. 2020 o 09:00 hod., v zasadacej miestnosti na ÚPSVaR Sabinov. Prinies ivotopis....

 • Company VITEX gastro s.r.o. in Vék
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §54 - Praxou k zamestnaniu 2.... zák..5/2004 Z.z....(vek UoZ do 29 rokov mínus 1 de, min.1 mesiace evidencie,nepokraujú v procese vzdelávania, ani sa nezúastujú na odbornej príprave ).Vykonávanie drobných stavebných úprav, opravovanie poškodených asti vybavenia budovy...Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor.Výhody:bez výhod...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  - práca na 3 zmeny- údrba strojov a zariadení- analyzovanie chýb vzniknutých na strojoch- vykonávanie preventívnej a prediktívnej údrby - odstraovanie porúch strojov a zariadení - vytváranie a upravovanie rozvodných panelov strojov- zlepšovanie chodu strojov a zariadení pre zniovanie poruchovosti- implementovanie zlepšenia na stroje a zariadeniaVýhody:Spolonos poskytuje plnú podporu pri alšom vzdelávaní formou školení a tréningov....

 • Company PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Opravy a údrba vo výrobnej prevádzke....

 • Company Baliarne obchodu, a.s. Poprad in Belá
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Min. maturita, zabezpeovanie bených a špecifických mechanických zásahov vedúcich k vyriešeniu problémov / porúch a obnovenie prevádzky strojov a výrobnej linky, zodpovednost' za prípravu strojov a jeho jednotlivých astí, vykonávanie mechanických opráv na strojoch a zariadeniach, zabezpeovanie údrby strojov a zariadení, elektroinštalané práce, ihne, výkon : Spišská Belá.Výhody:bez výhod...

 • Company Obec Lascov in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Drobná údrba pri správe obecných budov a verejných priestranstiev.Zimná údrba chodníkov, areálu materskej a základnej školy pri odpratávaní snehu, letná údrba verejných priestranstiev, kosenie trávnikov, drobné opravy  a údrby kosaiek, náradia a zariadení. Starostlivos o udriavanie istoty v obci, verejného poriadku a pomoc pri zlepšovaní ivotného prostredia pre obanov obce. Pomoc pri organizovaní kultúrnych, športových a iných prospešných innosti v obci....

 • Company RENT - INVEST REALITY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie prevádzky budov po technickej stránke (oprava a údrba zariadení), odstraovanie bených prevádzkových porúch....

 • Company TATRAPEKO, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Údrbár - elektrikár zabezpeuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpeuje pravidelnú údrbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných technických zariadení. Testuje elektrické zariadenia na základe stanovených postupov. Rieši vzniknuté technické problémy....

 • Company XO corp. s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Údrbár - starostlivos o vonkajší areál, menšie opravy v exteriéri aj v interiéri, starostlivos o zvieratá a podobne...Výhody:ubytovanie pre zamestnancov a strava na mieste...

 • Company Sedačky, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  kúrenie, drobné údrbárske práce...

 • Company Poľnohospodárske družstvo Badín in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zváranie kovových astí (konštrukcie, zábrany, ...), oprava a údrba vodovodných rozvodov a napájaiek, údrba a opravy stavebných astí prevádzkových budov, asistencia pri manipulácii so zvieratami.Výhody:naturálne a peané koncoroné odmeny....

 • Company Zuzana Kubálková in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Údrbár - voné pracovné miesto je vhodné  pre uchádzaov, ktorí sú evidovaní na UPSVR viac ako 24 mesiacov....

 • Company Optima consulting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zabezpeovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy, strojov.- Vykonávanie preventívnej údrby a revízií výrobných a technologických zariadení.- Zúastovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraovaní zistených porúch a nedostatkov.- Asistenná innos pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funknosti a bezpenosti týchto zariadení.- Opravovanie a vymieanie poškodených astí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáe (nábytok, sanita, kuky, zámky, batérie, zásuvky, vypínae, iarovky, iarivky, poistky, rozvádzae at.).- Ovládanie technických parametrov a špecifikácie pouívaných prístrojov a zariadení.- Dodriavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpenosti a ochrany zdravia pri práci).- Bezod...

 • Company SOREA spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Údrbárske práce, údrba a servis zariadení a technológii hotela, zimná a letná údrba exteriéru, zabezpeenie prevádzky plynovej kotolne. Výhody:ubytovanie, stravovanie, zamestnanecké benefity...

 • Company SOREA spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Odstraovanie závad, vizuálne kontroly objektov, údrbárske práce v areáli LTK a hotela. Výhody:stravovacie a relaxané sluby...

 • Company SOREA spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  údrbárske práce, údrba a servis zariadení a technológií hotela, zimná a letná údrba exteriéru, zabezpeenie prevádzky plynovej kotolneVýhody:ubytovanie, zamestnanecké benefity...

 • Company AQUARAMA SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Servis a údrba autoumyvární....

 • Company CD - profil s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zabezpeenie údrby strojov a zariadení (prijatie príkazu na údrbu, vykonanie plánovanej, prediktívnej a operatívnej údrby výrobných zariadení, evidovanie pouitých náhradných dielov potrebných k údrbe),- evidovanie údajov o priebehu a výsledkoch práce,- kontrolovanie stavu stroja (kontrolovanie neporušitenosti elektrických rozvodov a obvodov, kontrolovanie a údrba meradiel, noov, pomocných a náhradných dielov, kontrolovanie vypnutia linky, kontrolovanie bezpenostných zariadení, vonkajšia vizuálna kontrola stroja),- vykonávanie údrby stroja (dopanie mazív, chladiacich a olejových náplní, oznamovanie potreby opravy súastí linky, doplnenie pomocného materiálu).Výhody:- motivané finanné hodnotenie vo forme výkonových bonusov- monos kariérneho rastu- letná zimná celozávodná dovolenka- odmeny pr...

 • Company Žilinská regionálna železnica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výkon bených údrbárskych prác v priestoroch nehnutenosti.Výhody:ubytovanie...

 • Company Biometrix, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Vykonávanie kadodenných inností údrby a správy budovy spolonosti,- preventívna údrba a kontrola výrobných zariadení,- identifikácia a odstránenie porúch na výrobných strojoch a zariadeniach,- údrba vzduchotechnického zariadenia,- ostatné innosti na základe pokynov nadriadeného.Výhody: výkonnostný bonus do €70 mesaný dochádzkový bonus €60 štvrroný dochádzkový bonus poda prémiového poriadku- stabilná práca v medzinárodnej spolonosti,- pracovný pomer na dobu neuritú,- kurz anglitiny,- firemné akcie pre zamestnancov,- odmena za zlepšovacie návrhy, ktoré znamenajú prínos pre spolonos,- odmena za odporuenie kandidáta,- ochranné pracovné pomôcky k dispozícii,- gastrolístky v hodnote 4€....

 • Company FLY PUB, s. r. o. in Teplá
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Starostlivos o chod a riadnu prevádzku baru. Bené údrby na zariadeniach baru, rozvodoch vody, tepla.Oprava drobných porúch na inštalaných zariadeniach (batérie, wc, umývadlá, zásuvky, vypínae, svietidlá, poistky).Drobné opravy na omietkach, dlaby, maby.Nákup náhradných dielov, súiastok.Starostlivos o vonkajší areál (nátery drevených lavíc, trámov), kosenie, strihanie zelene.Vykonávanie preventívnej údrby zvereného objektu....

 • Company ERI BAKERY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Údrba potravinárskych strojov, elektrikár.Výhody:Po zaškolení monos osobného ohodnotenia....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters