Jobmonitor. Search results for Building caretakers

49 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Správa budov a starostlivos o nehnutenosti, v ktorých sú situovaní nájomníci,-opravy a údrba, rozvoj nehnuteností, -revízie, energetika, prieskum trhu.Výhody:Práca v stabilnej spolonosti.K základnej zloke mzdy je vyplácané osobné ohodnotenie a prémie, mzda spolu cca 1200,- EUR po komplexnom zapracovaní....

 • Company ELE Advanced Technologies s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Prevádzkový údrbár, opravár CNC strojov s elektrovyhláškou § 22Všeobecný údrbár.Výhody:práca v stabilnej spolonostiprítomnostná prémia 80 €vernostná prémiapríspevok do DDSpreplácanie nadasov poda zákonníka prácepríplatok za saené prostredie...

 • Company PREŠOV REAL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Prevádzka a bená údrba chladiarenských zariadení, prevádzka strojovne, oprava a údrba ostatných zariadení v areáli zimného štadióna, ostatné práce poda pokynov nadriadeného...

 • Company PREŠOV REAL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výroba a úprava adu na adovej ploche, údrba a základný servis adového stroja ROLBA, ostatné práce poda pokynov nadriadeného...

 • Company TOP FUN EU s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - kontrola a údrba zábavných automatov- vypracovanie mesaných štatistík- komunikácia v cudzom jazyku (ruština/anglitina) s dodávatemi...

 • Company Mesto Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •bená školnícka práca (napr. otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udriavanie vonkajších priestorov škôlky, dozor nad dodriavaním poriadku, drobná údrbárska práca)•pracovná doba od 6:00 do 12:45, prerušenie a následne od 15:30 do 16:45Výhody:DDS...

 • Company POLBARD SK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - nastavenie, údrba a servis vyfukovacieho stroja a zariadení vo výrobe PET fliaš,- riešenie prípadných porúch,- pomocné práce pri balení PET fliaš,- drobné opravy na budovách.Výhody:- zamestnanie na HPP- jednozmenná prevádzka...

 • Company Menzi Muck SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -    Vykonávanie mechanických opráv na prístrojoch a zariadeniach,-    Vykonávanie plánovanej a preventívnej údrby strojov a zariadení,-    Spolupracuje pri preberaní nových strojov, zodpovedá za inštaláciu a uvádzanie do prevádzky, vrátane ich preskúšania,-    Asistencia pri údrbe strojov externou firmou,-    Vykonáva mechanické opravy na prístrojoch a zariadeniach,-    Zabezpeovanie výroby urených náhradných dielov pre opravy a údrbu strojov a zariadení,-    Obsluha tlakových nádob a kontrola poda prevádzkových predpisov,-    Kontrola dodriavania údrby strojov obsluhou,-    Realizácia a údrba technologických rozvodov ( voda, vzduch ),-    Kontrola a výmena viazacích prostriedkov,-    Vykonávanie alších úloh poda pokynov nadriadených....

 • Company Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Vykonáva základné inštalané a kúrenárske práce – oprava vodovodných a kanalizaných potrubí; vykonáva kontrolu a skúša funknosti jednotlivých zariadení (batérie, ventily, drezy, toalety, at.); vykonáva jednoduchú údrbu na inventári školy (školské lavice, stoly, katedry, skrine...); vykonáva jednoduché údrbárske práce: opravy zámkov, natieranie dverí, zárubní; vykonáva jednoduché manuálne a ostatné práce poda pokynov nadriadeného, ktoré priamo súvisia so zabezpeením prevádzky školy; starostlivos o trávniky a zele; vykonáva starostlivos o autodopravu organizácie (2 autá do 3,5 t) - vedenie motorových vozidiel na základe pokynov vedúceho, údrba a ošetrenie vozidiel, príprava k prevádzke, tankovanie....

 • Company Ľubomír Chrien - KLAS in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Údrbár udruje budovy, objekty a zariadenia v prevádzkyschopnom stave, orpavuje dorbné poruchy na inštalaných zariadeniach. Údrbár vymiea náhradné diely inštalaných zariadení, elektronických zariadení, vykonáva drobné opravy a rekonštrukcie súvisiace s údrbou a prevádzkyschopnoou budov, objektov a zariadení. Môe sa stara o nákup materiálov, nástrojov a náradia potrebných na drobné opravy a renštrukcie objektov a technického zariadenia budov. Udriava záhradu penziónu: udriava ivý plot, trávniky, vybavenie záhrady.Výhody:ubytovanie...

 • Company Cortizo Slovakia, a.s. in Breznica
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Realizácia bených, stredných a generálnych opráv strojov a prevádzkových zariadení.• Vykonávanie dennej, týdennej, mesanej a ronej preventívnej údrby na zverených pracovných zariadeniach.• Odstraovanie elektrických a mechanických porúch a vykonávanie funkných skúšok strojov a zariadeniach.• Participácia na inštalácii nových zariadení.Výhody:- Mesaný bonusový systém odmien a do výšky 120 Eur v závislosti od pracovného výkonu a dochádzky - Garancia výplaty naas ako aj vyplatenie všetkých zákonných príplatkov i nad rámec zákona nadasy .Letný a zimný bonus do 400 EUR ak sú splnené interné kritéria - Doprava ZADARMO firemným autobusom - smery:- iar nad Hronom, Hliník nad Hronom, arnovica, Bzenica, Voznica, Rudno - Levice, Kozmálovce, Tlmáe, Kozárovce, Hronský Beadik, Tekovská Breznica - 75...

 • Company FOUR TRADE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Oprava a údrba zlievarenských strojov a zariadení.- Pomocné práce v zlievarni.Výhody:Mzda 855 - 1200 € mesiac brutto - prémie osobné ohodnotenie ,- dochádzkový bonus....

 • Company Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. in Pondelok
  21.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  • Údrbárske práce (elektro, voda, plyn, VZT a iné...)• Údrba na dennej báze Pondelok - Piatok 8 hod. /de• Reporting cez PC na vedenie spolonosti• Koordinácia a dohad nad dodávatemi prevádzajúcich objednané revízie, opravy, servisy• Vedenie prevádzkovej dokumentácie technických zariadení• Kontrola a obsluha technologických zariadení (EPS, SHZ, Elektro, VZT, chladenie, vykurovanie,...)...

 • Company Stredná odborná škola obchodu a služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeovania  potrebných  prác v objekte dielní odborného výcviku po stránke materiálnej. Kontrola dohad nad vykurovaním - peletkové kúrenie. Dohad nad skleníkom a zvieratami  v objekte. Spolupráca pri údrbe areálu ....

 • Company Michal Rajček - Fa Emont in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pravidelná údrba a preventívna kontrola strojov a zariadení- identifikácia porúch a spolupráca pri odstraovaní zistených porúch - drobné opravy- vykonávanie preventívnej údrby- príleitostné šoférovanie- drobné elektrotechnické zásahy- údrbárske práce- pomoc pri expedovaní výrobkov alebo rozvoze tovaru- 8,5 hodinové zmeny (poas pracovných dní)Výhody: koncoroná prémia príjemné pracovné prostredie v rodinnej firme zamestnanecká zava na nákup v podnikovej predajni nepeaný príjem vo forme pekárenských výrobkov pracovné obleenie...

 • Company Ing. Jozef Mikuš - Fa JM VINARSTVO in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeovanie a vykonávanie preventívnej údrby a revízií výrobných a technologických zariadení.Zúastovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraovaní zistených porúch a nedostatkov.Asistenná innos pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funknosti a bezpenosti týchto zariadení.Opravovanie a vymieanie poškodených astí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáe.Dodriavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpenosti a ochrany zdravia pri práci).Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám.Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých pouívaných prístrojov a zariadení.Vykonávanie drobných stavebných úprav....

 • Company Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Obsluha kotlov na plynné palivo vo vykurovacom období, základné údrbárske prácePracovný as 6.00-10.30 hod.,Výhody:Uprednostujeme uchádzaov zo Šamorína....

 • Company SITEM SLOVAKIA, spol. s.r.o. in Lišov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pracovník zodpovedný za mechanickú údrbu strojov na lisovanie, strojov na tepelnú úpravu a hliníkových horiacich pecí a ich prídavných zariadení,- vasné a bezodkladné odstraovanie porúch strojov a zariadení,- vykonávanie preventívnych kontrol strojov a zariadení,- spolupráca pri výmene a montái foriem do lisov,- starostlivos o zverené zariadeniaVýhody:- osobná prémia do výšky 50,00 Eur udeovaná mesane,- prémia z výroby od 0 do 120,00 Eur udeovaná mesane,- príplatky za nadasové, noné a sviatoné zmeny,- kompenzácia za saený výkon práce hluné ,- príplatok za pracovnú pohotovos mimo pracoviska,- príspevok na stravovanie....

 • Company ILKA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  prevádzková údrba technologickej linky na štrkovni...

 • Company Obec Sokoľ in Zelené
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  •správa a technická údrba budov, bytov a majetku obce (verejného priestranstva),•údrba a kosenie obecnej zelene, terénne úpravy, údrba a opravy miestnych komunikácií, rigolov, potokov,•obsluha a údrba zverených strojov a zariadení,•zabezpeovanie innosti skladu materiálu,•rozvoz obedov a pre obanov obce,•spolupráca pri realizácii spoloenských podujatí obce,•pomocná innos pri správe cintorína,•zabezpeenie istoty priestorov obecného úradu, kultúrneho domu a domu smútku, MŠ, ŠK,•vykonávanie kadodenných inností údrby,•drobné elektrotechnické zásahy a opravy, drobné stavebné práce, maliarske, natieraské, inštalatérske práce,•dodriavanie interných smerníc, noriem a zásad BOZP,•a rôzne iné innosti poda potreby.Výhody:-odmeny-stravný lístok 3,90 €...

 • Company Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  • Pravidelná údrba zvereného objektu• Bezodkladné riešenie vzniknutých porúch, problémov a nedostatkov• Vodoinštalatérske práce, rôzne opravy• Drobné údrbárske práce• Zimná údrba a iné...

 • Company Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  bené údrbárske práce...

 • Company TAURIS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Údrba strojových zariadení v mäsokombináte, asistencia pri inštalovaní nových strojov, vykonávanie preventívnej údrby, zabezpeovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho stavu budov, údrba areálu prevádzkarne.Výhody:Mzda 900 Eur brutto, príplatky za prostredie, variabilná zloka mzdy a do výšky 12percent, gastro lístky, vianoný príspevok, bohatý sociálny program. Nadasy a príplatky preplácané v zákonných výškach. Monos sa následne zamestna na dobu neuritú....

 • Company Chipita Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Bezpene a vasne vykonáva opravu a údrbu mechanických strojov a elektrických zariadení• Spolupracova pri vypracovaní analýzy príin porúch• Udriava presné servisné záznamy; reportova príiny poruchy• Pravidelne monitorova výkon zariadenia, procesy ako aj súvisiace podporné systémy, proaktívne identifikova a odporúa kroky na zvýšenie spoahlivosti zariadení• Spolupracova pri inštalácii, sahovaní, premiestovaní strojov a zariadeníVýhody:PONÚKAME:- monos by súasou stabilnej a rastúcej spolonosti, istotu dlhodobého zamestnania- monos kariérneho rastu, školenia v CHIPITA Slovakia, s.r.o. a v rámci firemnej skupiny- všetky príplatky v zmysle Zákonníka práce- stravu priamo na pracovisku zadarmo- vekononý a vianoný benefit- prídel produktov našej spolonosti na mesanej bázeakujeme Vám za záujem praco...

 • Company GULDAN, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeovanie chodu a riadnej prevádzky objektov a zariadení.Výhody:dochádzkový bonus odmena za usilovnos....

 • Company TEHELNÉ POLE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Kontrola, zabezpeovanie kontroly a obsluha technologických zariadení - kotola, elektrické zariadenia, vzduchotechnika- Zabezpeovanie vykonania opráv- Odstraovanie drobných závad- Operatívne riešenie vzniknutých technických záleitostí- Práca s technickou dokumentáciou- Dodriavanie a aplikácia bezpenostných pokynov a štandardov- Zúastovanie sa na zabezpeení spoahlivosti zariadeníVýhody:- Zázemie v stabilnej spolonosti medzinárodnej hotelovej siete Hilton Worldwide- Cestovanie v rámci hotelovej siete Hilton- Výplata vdy naas, do 15. da v mesiaci na úte zamestnancov- Príplatky za soboty, nedele, sviatky a noné zmeny zaplatené v zmysle zákonníka práce sú samozrejmosou a pripoítavajú sa k základnej mzde navyše...

 • Company IMBIZ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Zabezpeovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu.-Vykonávanie preventívnej údrby a revízií výrobných a technologických zariadení.-Zúastovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraovaní zistených porúch a nedostatkov.-Asistenná innos pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funknosti a bezpenosti týchto zariadení.-Opravovanie a vymieanie poškodených astí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáe (nábytok, sanita, kuky, zámky, batérie, zásuvky, vypínae, iarovky, iarivky, poistky, rozvádzae at.).-Ovládanie technických parametrov a špecifikácie pouívaných prístrojov a zariadení.-Dodriavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpenosti a ochrany zdravia pri práci)...

 • Company McCarter a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vykonáva údrbu strojov a technologických zariadení na linkách na prípravu a plnenie nápojov v potravinárskej výrobe,- vykonáva preventívnu údrbu strojov a zariadení poda plánov preventívnej údrby, - operatívne odstraovanie vzniknutých prevádzkových porúch- udriavanie strojov a technologických zariadení v dobrom technickom stave- monos kariérneho rastu na pozíciu majstra údrbyVýhody:Mesaná pohyblivá zloka vo výške 15 percent zo základnej mesanej mzdyPráca v trojzmennej prevádzkePríplatky v zmysle Zákonníka práceStravná jednotka za 0,85 centovUbytovanie za poplatok 30 Eur mesaneNákup výrobkov za zamestnanecké cenyVianoný príspevokOdmena za pracovné a ivotné jubileumFiremné akcie teambuildingySick day dovolenka na zotavenie - 2 dni v rokuRekreané poukazy do výšky 275 Eur...

 • Company B.S.R., a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obchôdzky areálu- udriavanie poriadku na pracovisku- podávanie informácií- stráenie objektu- letná, zimná údrbaVýhody:- 623 150 EUR mesaná odmena- monos ubytovania- práca v stabilnej spolonosti- práca na zmeny...

 • Company SOLIDE SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  údrba exteriéru a interiéru prevádzky...

 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Zabezpeenie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy a areálu školy, údrba školských priestorov a školského areálu...

 • Company Základná škola - Topoľová 8, 949 01 in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Základné údrbárske práce, kosenie areálu, kontrola a zamykanie školy po skonení vyuovania....

 • Company Centrum sociálnych služieb - Juh in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  -vedenie a bená údrba sluobného motorového vozidla-starostlivos o zverené motorové vozidlá-vykonávanie prepravy zamestnancov a klientov CSS-Juh poda potrieb zamestnávatea-vykonávanie údrby a opráv majetku CSS-Juh-vykonávanie údrby areálu CSS-Juh-starostlivos o zverený majetok...

 • Company POLO TRADE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Údrba areálu. - prax vítaná- kontrola a menšie opravy elektrických rozvodov a zariadení- zabezpeuje a odstrauje nedostatky, vykonáva kontrolu- manuálne zruný- fyzická zdatnos- technická gramotnos- samostatnos- tímová práca- bené domovnícke, murárske, maliarske, elektrikárske, stolárske práce a iné, vedenie motorového vozidla - vodiský preukaz skupiny BVýhody:-práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti- sluobné auto- sluobný telefón-stravné lístky-flexibilita v rámci plánovania si pracovnej doby-práca v dynamickej a dlho existujúcej spolonosti-krízovo stabilná spolonos-zamestnanecká zava na tovar-parkovacie miesta-blízko dianice D1...

 • Company OSPRA-INVEST spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - pravidelná údrba výrobných liniek- obsluha a nastavovanie výrobných liniek a zariadení v prevádzkyschopnom stave- práca priamo vo výrobnej hale a v dielni na údrbe- repasovanie strojov a zariadení- pohotovostný reim údrby v nepretritej výrobnej prevádzkeVýhody:- stabilná práca v prosperujúcej firme- istota finanného zabezpeenia- dobré pracovné podmienky...

 • Company Greentech Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Hadáme skúseného a manuálne zruného údrbára s praxou, ktorého pracovnou náplou bude hlavne:- starostlivos o novovybudovanú plne automatizovanú linku na spracovanie PET fliaš- oprava a výmena loísk, dopanie prevádzkových kvapalín, mazanie...Medzi alšie povinnosti patrí:- vykonáva pravidelnú ako aj operatívnu údrbu a opravu technologických zariadení a náradia- zabezpeuje poiadavky na náradie, špeciálne náradie, mechanické technologické prípravky pre potreby výrobného úseku a zodpovedá za ich údrbu a opravy (v prípade potreby vyuíva sluby externých firiem)- navrhuje a konštrukne realizuje mechanické a elektrické prípravky a vedie evidenciu týchto prípravkov- zodpovedá za presnú evidenciu a pravidelnú inventarizáciu technologických zariadení, náhradných dielov, prístrojov a náradia pouívaného ...

 • Company Ministerstvo obrany Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Údrba a oprava elektrických zariadení, elektrických rozvodov, poškodených astí elektroinštalácie, poistkových skrí, rozvádzaov a rozvodných zariadení v pridelených objektoch, poda potreby dopanie a obmieanie ich vybavenia, dopanie ich oznaenia. Údrba zariadení hnuteného a nehnuteného majetku. Inštalaná a kúrenárska práca, napr. samostatná montá a oprava domových vodovodov s príslušenstvom, zabezpeovanie technologického procesu úpravy vody umyvárne motorových vozidiel a zodpovednos za odpadové hospodárstvo umyvárne motorových vozidiel. Vykonávanie drobnej údrby nehnuteného majetku ( výmena svietidiel, iaroviek, zámkov), údrba vonkajších priestorov. Obsluha automobilovej umyvárne pre osobné a nákladné motorové vozidlá. Vedenie a bená údrby sluobného motorového vozidla....

 • Company Univerzita Komenského v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - Vykonáva fyzickú kontrolu inventáru v ubytovacích a prevádzkových priestoroch,- kontroluje hygienu a technický stav izieb, social. zariadení, chodieb, balkónov,- prijíma inventár, skladuje inventár a vydáva inventár,- vedie evidenciu skladovaného drobného dlhodobého hmotného majetku inventáru v príruných skladoch a hmotne za zodpovedá,- zabezpeuje dopanie inventáru na izbách,- vyhotovuje inventárne zoznamy.Nástupný plat 800 EUR.Výhody:5 dní platenej dovolenky navyše7,5 hod. denný pracovný asStabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomerPravidelná mzda, istota výplaty mzdy do 12. da v mesiaciStravovanie na pracoviskuPríspevok na III. pilier DDSFinanná odmena pri pracovných výroiach...

 • Company HOREZZA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pravidelná údrba elektrotechnických zariadení a zabezpeenie ich plnej funknosti. Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení. Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzaoch a iných elektr. zariadeniach.Zodpovednos za pravidelnú údrbu prevádzky a opravy (voda, elektrika, výmena iaroviek, opravy svietidiel, klimatizácia, vzduchotechnika). Hlavná innos je zameraná na fyzický výkon práce.Zabezpeenie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy hotela a areálu. Odstraovanie zistených porúch a nedostatkov. Zúastovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupracuje pri odstraovaní zistených porúch a nedostatkov.Výkon údrbárskych prác pre Hotel Granit Smrekovica.Výhody:Ponúkame dlhodobú spoluprácu vo vysokohorskom prostredí v okolí Ruomberka.Zames...

 • Company AUSTIN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Chod a údrba nákupného centra a bytového domu...

 • Company STRABAG Property and Facility Services s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Do nášho novovybudovaného tímu hadáme šikovných kolegov, ktorí budú ma na starosti:• Vykonávanie dennej údrby – elektroinštalané práce, inštalatérske práce, kúrenárske práce, zámonícke a bená údrba budovy• Vykonáva drobné remeselné práce• Vykonávanie obsluhy zariadení , pravidelných a preventívnych kontrol zariadení a priestorov v objekte v zmysle spracovaných plánov a pokynov nadriadeného.• Vykonávanie asistencie pri výkone sluieb realizovaných subdodávatemi.• Informovanie nadriadených o odstránených závadách,• Vedenie evidencie o výkone dennej pracovnej innosti v elektronickom spracovaní.Výhody:- Finanné bonusy vyplácané 2 krát rone na základe tvojho pracovného výkonu a výsledkov spolonosti- Parkovanie 5 minút od pracoviska - Príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie- Odborné vzdelávan...

 • Company AXIS Rehab s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • vykonávanie opráv a odstraovanie porúch na zariadeniach v o najkratšom ase;• vykonávanie opráv a pravidelnej preventívnej a prediktívnej údrby zariadení;• analýza a vykonávanie opatrení na odstránenie príin porúch;• neustále zlepšovanie zariadení so zameraním na zvyšovanie spoahlivosti a ivotnosti;• zodpovednos za funknos zariadení....

 • Company STAVOKOV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Oprava, údrba, servis, montá a kontrolné práce na strojoch a zariadeniach vyuívaných vo výrobe oceových konštrukcií a kovových výrobkov....

 • Company FARMA MAJCICHOV, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Komplexná starostlivos o strediská a prevádzky. blišia špecifikácia na pohovore, resp.telefonicky.Výhody:prémie...

 • Company TEKRO Nitra, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Údrba farmových technológií, linky kmenia, napájacie systémy a pod.Pomoc pri preskladovaní zvierat....

 • Company ZVS holding, a. s. in Lišov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  -Preventívna údrba.-Mechanické opravy obrábacích strojov, lisov a ostatných zariadení prevádzky Snina.-Zámonícke práce.-Ostatné práce súvisiace s innosou údrbár.Výhody: 30percent variabilná zloka mzdy ku ponúkanému základu spolu 5,00 eur hod - Stabilné zamestnanie v dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti.- Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.- Príspevok na dochádzanie do zamestnania.- Dochádzkový bonus - vyplácaný mesane.- Príspevok na Vianoce a letnú dovolenku.- Odmena pri ivotnom jubileu.- Doplnkové dôchodkové sporenie.- Zabezpeené stravovanie v areáli spolonosti.- Individuálny benefitný úet.- Firemné akcie, športový de, vianoný veierok, voné a zvýhodnené vstupenky na kultúrne a športové podujatia....

 • Company Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Domovnícka práca vrátane údrby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca. Vedenie motorového vozidla skupina C - rozvoz stravy....

 • Company Súkromné gymnázium MERCURY in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Nápl práce:• drobné maliarske, vodoinštalané, stolárske, domovnícke práce a drobné opravy,  záhradkárske prácePonúkaná nástupná mzda 1000 euro v hrubom, poadujeme technickú zrunos na benú údrbu a opravy.Poadujeme:• prax v údrbe budov• manuálnu zrunos• komunikatívnos• bezúhonnos• spoahlivos...

 • Company ACONITUM, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Opravovanie a vymieanie poškodených astí nábytku, elektrických prístrojov, elektroinštalaného a vodoinštalaného materiálu (menej nároné opravy).Montovanie a demontovanie svietidiel, vypínaov, elektrických zásuviek, vypálených iaroviek a iariviek, vodovodných batérií, kuiek, zámok a pod.Uvoovanie zaneseného a upchatého vodovodného potrubia.Vymieanie prasknutého a utesovanie presakujúceho i inak poškodeného vodovodného potrubia, umývadiel, toaliet, sprchových kútov, vaní, pisoárov a pod.Vymieanie poistiek, zapínanie vyrazených istiov.Kladenie linoleí, drevených podláh, laminátových parkiet a dladíc.Uahovanie uvonených skrutiek, matiek a pod.Starostlivos o okolie hotela a samotnej budovy....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters