Jobmonitor. Search results for Applications programmers

13 Jobs found

Used filters:
 • Applications programmersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company SOFTIP, a. s. in Zelené
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - návrh a implementácia BI riešení, tvorba reportov a analýz- podieanie sa na vývoji a implementácii BI riešení a tvorbe procedúr na spracovanie údajov z rôznych zdrojov (štruktúrované a neštruktúrované dáta)Výhody:O TI PONÚKAME?Prácu v dynamickom kolektíve stabilnej a prosperujúcej spolonosti s monosou odborného rastu.Zaujímavú a náronú prácu poda poiadaviek zákazníka v príjemnom a priateskom kolektíve zaloenom na neformálnych vzahoch.Prácu s modernými technológiami a tvorbu nových vecí, ktoré poskytujú priestor Tvojej kreativite.Pohyblivú pracovnú dobu.O U NÁS ZÍSKA NAOZAJ KADÝ?-Program základnej starostlivosti príspevok na DDS a stravné lístky dostaneš takmer zadarmo, bezplatné kávikovanie a pitný reim poas celého da sú samozrejmosou -Program zmluvných partnerov môeš vyui zavy na dovo...

 • Company Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - analýza poiadaviek útvarov spolonosti pre informatizáciu výrobného procesu,- analýza informaných procesov,- podávanie návrhov na ich zlepšenie,- vývoj softvérov pre evidenciu konštrukno-výrobných údajov a pre prepojenie s inými informanými systémami,- spravovanie výrobného informaného systému od externého dodávatea,- informané poradenstvo a podpora v oblasti IT systémoch,- odstraovanie problémov súvisiacich s výrobnými informanými systémami,- komunikácia s externými dodávatemi výrobného a ERP softvéru a ostatnými kolegami z oddelenia IT,- efektívne vynakladanie prostriedkov do programového a technického vybavenia organizácie, efektívne vyuívanie a chod informaného systémuVýhody:- konená mzda závisí od skúsenosti kandidáta,- monos kariérneho rastu,- práca v stabilnej spolonosti na hlavný ...

 • Company IBM International Services Centre s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  • Veké vývojové zrunosti v oblasti HTML5 / CSS / JS• Skúsenosti s najmenej dvoma kninicami / frameworkmi javascript (napr. ReactJS, Preact, RxJS, ES6, ECMA2017, Dojo, jQuery, ...)• Výhodou je skúsenos s najmenej jedným spúšaom javascriptových úloh (Grunt, Gulp)• anglitina - stredne pokroilá• (volitené) Skúsenosti s rámcami CSS (Sass, Menej)• (volitené) Skúsenosti s metodikou agilného rozvoja• (volitené) Skúsenosti s aplikanými servermi Java, databázami, zatmeniami at.• (volitené) Skúsenosti s programom DevOpsVýhody:bez výhod...

 • Company ADUS Technologies s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme progamátora do nášho tímu: Nápl práce:- Programovanie uívateského rozhrania- Programovanie kniníc- Optimalizácia uívateského rozhrania- Validácia uívateského vstupu- Spolupráca s kolegami v tíme...

 • Company VIPO a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - práca v IoT platforme ThingWorx od návrhu, cez vývoj, a po nasadenie aplikácií u zákazníka- analýza hardvérových a softvérových riešení v oblasti IoT- realizácia konkrétnych softvérových riešení v tímeVýhody:- 13. a 14. mzda poda hospodárskych výsledkov- odmeny za mimoriadne úsilie- stravné lístky s príspevkom zamestnávatea nad rámec zákona- práca v stabilnej dlhodobo pôsobiacej spolonosti na svetovom trhu- doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávatea- sociálny program - firemné akcie, športové akcie- zamestnanecké benefity za jubileá pracovné a ivotné, narodenie dieaa a iné. ...

 • Company ETRIM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Práca na vývoji, testovaní a údrba software pre firemných zákazníkov v oblasti logistiky, štandardné i individuálne riešenia. Vstupná príprava na nové programovacie prostredie a predstavenie okruhu innosti oddelenia (OISL). Programovanie iastkových riešení poda zadania jednotlivých špecifikácií. V závislosti od stupa Vašich zruností v danej oblasti sa budete postupne podiea na údrbe a vývoji softvéru s cieom vytvára softvérové riešenia samostatne. Ako len vývojového oddelenia budete zodpovedný za udriavanie a rozširovanie softvérového produktu.Výhody:- práca v kvalitnom a dynamickom tíme s priestorom na sebarealizáciu - tréningy, kurzy a školenia týkajúce sa procesov a produktov danej oblasti s cieom prehlbovania vedomostí - monos odborného rastu - alšie výhody spolonosti...

 • Company NESS KE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hlavné zodpovednosti•    vasný a kvalitný vývoj softvéru poda zadania •    programátorské práce pri návrhu architektúry, vývoji, zavádzaní, údrbe optimalizácii softvérového produktu •    tvorba a údrba technickej dokumentácie a alších technických špecifikácií k vyvíjaným produktom •    odovzdávanie vyvinutých produktov do pouívania, spolupráca pri testovaní z hadiska funknosti a pouitenosti•    analýzy zadaných poiadaviek a oakávaní klientov, posudzovanie miery moných rizík a technických problémov•    poskytovanie poradenstva a technickej podpory klientom •    vasná eskalácia problémov a rizík na vyššiu úrove riadenia•    spolupráca s ostatnými lenmi tímu •    úas na školeniach a seminároch v zmysle alšieho vzdelávania•    ostatné práce poda pokynov vedúceho, súvisiace s rozvojom firmy...

 • Company DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. in Moča
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Budete spolupracova na dizajne a implementácii skladových a logistických systémov pre nových alebo existujúcich zákazníkov v rámci projektového tímu pod vedením Solution Designera. Úlohou Aplikaného konzultanta je zabezpei popis a realizáciu riešení podporujúcich operatívne procesy. Vytvára reporty na základe poiadaviek(SQL), konfigurova systémové nadstavenia, poprípade popisova poadované zmeny pre programátorov. Definova poiadavky na dátové prepojenia a vytvára technickú dokumentáciu EDI mapping. Po zvládnutí onboarding tréningu budete sami navrhova a dizajnova malé a stredne veké zmeny v systémoch, riadi pridelený workstream v rámci komplexných projektov pod vedením skúsených projektových manaérov. Zabezpeova tréning kúových uívateov, spolupracova na dizajne testov. Pracova budete v dyna...

 • Company Global IT Services s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  We are looking for a skilled professional who will be able:- Build new features to our Internal PHP solutions for lending banking and for internal tools.- Be a team player - working with highly skilled seniors.- As there is no system without bugs, so we need you for handling the maintenance of existing systems as well....

 • Company International Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Programovanie a vývoj v- Unreal Engine 4- BLENDER...

 • Company Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. in Bratislava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Engineering Excellence Center in Bratislava is looking for Cloud Support Engineer to join our growing team.If you have basic knowledge of computer networking and network administration and you are advanced user of operating systems, this is an exciting opportunity for you.The key responsibilities for this role are:• Work in a team• Communication with customer• Workstation installations• System application installations• Issue resolution related to virtual machines• Administration of corporate delivery cloud environment• Support of engineering team working on customer projectsPersonality requirements and skills:• Team player• Communicative level of English is a must• Basic knowledge of computer networking and network administration• Advanced user of operating systems.• Windows is must, know...

 • Company PANTHEON.tech s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  1.    Tvorba analýz a návrhov architektúry softvérových produktov.2.    Tvorba analýz a návrhov testov softvérových produktov.3.    Spolupráca na tvorbe harmonogramov projektov.4.    Spolupráca na tvorbe ponúk.5.    Spolupráca na projektoch v rámci príslušných projektových tímov.6.    Spolupráca s ostatnými pracovníkmi oddelenia.7.    Implementácie navrhovaných softvérových produktov na základe analýzy a návrhu.8.    Tvorba technickej dokumentácie k softvérovým produktom.9.    Nasadzovanie softvérových produktov do prevádzky a ich konfigurácia.10.    Test softvérových produktov na základe analýzy a návrhu.11.    Plnenie alších úloh poda pokynov nadriadeného pracovníka....

 • Company PANTHEON.tech s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  1.    Tvorba analýz a návrhov architektúry softvérových produktov.2.    Tvorba analýz a návrhov testov softvérových produktov.3.    Spolupráca na tvorbe harmonogramov projektov.4.    Spolupráca na tvorbe ponúk.5.    Spolupráca na projektoch v rámci príslušných projektových tímov.6.    Spolupráca s ostatnými pracovníkmi oddelenia.7.    Implementácie navrhovaných softvérových produktov na základe analýzy a návrhu.8.    Tvorba technickej dokumentácie k softvérovým produktom.9.    Nasadzovanie softvérových produktov do prevádzky a ich konfigurácia.10.    Test softvérových produktov na základe analýzy a návrhu.11.    Plnenie alších úloh poda pokynov nadriadeného pracovníka....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Applications programmers Edit filters