Jobmonitor. Search results for Advertising and marketing professionals

23 Jobs found

Used filters:
 • Advertising and marketing professionalsx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company OZ Vagus in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Do nášho tímu kancelárie OZ Vagus hadáme zodpovednú a kreatívnu osobu, ktorá bude ma samostatne v zodpovednosti individuálny fundraising OZ Vagus.Nápl práce:- príprava pravidelných newsletterov- práca s darcovskou databázou- vyhadávanie príleitostí vhodných na online individuálny fundraising a ich realizácia (vytváranie + správa kampaní + P2P výzvy na Darujme.sk a iné)- spolupodieanie sa na koncoronej zimnej kampani OZ Vagus (nastavovanie kampane z pohadu individuálneho fundraisingu, tvorba obsahu newsletterov, pravidelné reporty a vyhodnotenie kampane)- spolupodieanie sa na agende 2% v rámci individuálneho fundraisingu (nastavovanie kampane z pohadu individuálneho fundraisingu, tvorba obsahu newsletterov, pravidelné reporty a vyhodnotenie kampane)- pravidelné reporty k individuálnym darco...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - Vyhodnocovanie a plánovania portfólia produktov poných plodín so zameraním na repku, kukuricu, slnenicu a sóju- Zhromaovanie a vyhodnocovanie výsledkov z pokusov- Koordinácia stratégie predaja vybraných plodín- Príprava a organizovanie dní poa, seminárov- Technické poradenstvo pre obchodných zástupcov- Zhromaovanie podkladov pre katalógy a marketingVýhody:Plat 2400 Eur poda skúseností - Priestor pre sebarealizáciu v stabilnej nadnárodnej spolonosti- Monos by koordinátorom pri uvádzaní nových odrôd na Slovensku- Zaškolenie, a rôzne zamestnanecké benefity...

 • Company PIXEL FEDERATION, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Vyhlasujeme pátranie po Senior Performance Marketing Specialist, ktorý bude zodpovedný za User Acquisition a PPC kampane na marketingu firmy Pixel Federation. Ideálny lovek na túto pozíciu by mal prispieva strategickými návrhmi pre performance marketing, prináša zmeny na základe svojich skúseností a celkovo prispieva k pozitívnemu nárastu hráov v našich hrách. Ak máš skúsenosti a chceš, aby tvoju prácu videli milióny hráov po celom svete, tak neváhaj a ítaj alej.o budeš robi?- Strategické návrhy a rozhodovanie o performance marketingu- Komunikova (v anglitine) s našimi zahraninými partnermi (FB / Google).- Budeš vytvára a spravova kampane v rôznych networkoch, primárne Google Ads a Facebook Ads- Komunikova s tímom kreatívcov a podiela sa s nimi na vytváraní akviziných kreatív (videá a stat...

 • Company MedSynthesis s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Návrh  a zodpovednos za realizáciu kampaní, web stránky. Participácia na príprave komunikanej kampane. Komunikácia s internými zákazníkmi a ich marketingová podpora. Intenzívny kontakt s dodávatemi, analýza trhu v Rusku. Komunikácia s ruskými partnermi....

 • Company SPIRIT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - programovanie web.stránok, wordpress , zvládnutý grafický dizajn- vytváranie a realizácia marketingových kampaní- správa a aktualizácia webu, FB a e-shopu- príprava a tvorba grafiky na newslatters, FB a e-shopu- tvorba vizuálu firemných dokumentov a identity- analyzovanie a príprava správy o výsledkoch práce, návrhy- príprava, realizácia a vyhodnotenie ankiet a prieskumovVýhody:- kariérny a osobnostný rast- dlhodobá spolupráca-bohaté zamestnanecké zavy-letné a zimné teambuildingyFiremný odmeovací systém,ktorý je spravodlivý...

 • Company Dell s.r.o. in Rad
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Ako špecialista/ka zákazníckej podpory s nemeckým jazykom budete ako advokát zákazníka zaisova rýchle a efektívne vyriešenie sofistikovaných problémov a manaovanie oakávaní. Stanete sa expertom/kou na produkty, riešenia a monosti spolonosti Dell Technologies, budete experimentova s novými inováciami a diskutova s vami o zavedených metodikách s celým tímom.Budete:•Investigova a rieši poiadavky zákazníkov ohadom doruenia produktov (pred a po doruení) k spokojnosti klienta a kona v mene zákazníka v spolupráci s inými oddeleniami spolonosti Dell, aby ste zaistili správne vyriešenie problému.•E-mailová a telefonická komunikácia na podporu sluieb predaja poskytovaných zákazníkom•Radi a podporova skupinu spotrebiteov, malých a stredných podnikateov a klientov verejných a vekých spoloností k ich n...

 • Company Lenovo (Slovakia) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vysvetuje rôzne výhody pre Lenovo partnerov, rozvíja interné školenia pre obchodných zástupcov. Úzko spolupracuje s rôznymi internýmipredajnými, prevádzkovými, produktovými, marketingovými tímami, ako aj s externými partnermi. Podiea sa na neustálom vývoji programovna základe poiadaviek interných alebo externých zákazníkov. Proaktívne hadá a navrhuje oblasti na zlepšenie programu....

 • Company Lenovo (Slovakia) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Má na starosti správu zmlúv s dodávatemi, nové certifikácie dodávateov opráv a ukonovanie dodávateov opráv v súvislosti s telefónmi Motorola(patriace pod spolonos Lenovo). Má na starosti procesy ohadom opráv, ktoré úinne riešia problémy zákazníkov. Vypracováva kontroly a proaktívne identifikuje príleitosti na zníenie pokút spôsobených v prípadenedodrania zákazníckych lehôt. Uruje oblasti zlepšovania vnútorných procesov tak, aby sa prispôsobili poiadavkám trhu, vývoju technológií a poiadavkám zákazníkov. Spolupracuje s manamentom, ktorý zastupujepodporný tím spolonosti a zaoberá sa podporou zákazníkov. Nadväzuje efektívne pracovné vzahy v rámci podpory spolonosti Motorola a produktových organizácií, ktoré zabezpeuje efektívne riešenie problémov zákazníkovStanovuje jasný rozsah práce kadého ...

 • Company Lenovo (Slovakia) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Je zodpovedný za proaktívne riadenie problémov súvisiacich so zákazníckym servisom a koordináciu tímových aktivít, ako aj koordináciucinností vedúcich k zlepšeniu špecifických SLA / SLO a riešenie klúcových obchodných rozdielov medzi dodávatelom a tímom poskytujúcichsluby, ktorý pôsobí ako spojenie medzi dodávatelom a organizáciou EMEA Services....

 • Company KOMPAVA spol. s. r. o. in Rad
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Si ako doma na sociálnych sieach a ovládaš Google nástroje? Rád si to, o vytvoríš aj štatisticky preveríš a zanalyzuješ? Vieš, ako budova love brand a nemáš problém kedykovek kreatívne a rýchlo tvori? Tak potom hadáme teba. Do marketingového tímu v spolonosti Kompava hadáme posilu v podobe kreatívneho a efektívneho správcu sociálnych sietí našej spolonosti. Popri tom všetkom a uvedieme aj do influencer marketingu a e-mail marketingu. Koho presne hadáme?- loveka s prehadom v sociálnych sieach a Google nástrojoch.- Kreatívca, ktorý rád vytvára videá a vie si ich aj postriha, poprípade vylepši.- Tímového kolegu, ktorý ije pre online marketing. - Hráa, ktorý si úspešnos príspevkov rád sám vyhodnotí a poda toho napreduje.PRACOVNÁ NÁPL:- nastavi najvhodnejšiu komunikáciu znaky Kompava s cieovou ...

 • Company Kiwi.com s.r.o., organizačná zložka v SR in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Identify the most important problems worth solving, and propose improvements maximizing positive impact on customer experience.Own the features through the entire product lifecycle: ideation, discovery, planning, and delivery.Shape the roadmap for your product area in synergy with the rest of the portfolio, and in alignment with OKRs and business objectives.Lead the prioritization and execution of discovery initiatives within your team and contribute to the continuous improvement of discovery processes. Actively engage the stakeholder ecosystem around your product and the whole company, including external stakeholders. Deploy and use best practices to measure, understand, and optimize the success of the products you own. Understand the internal and external customer needs, drive regular fe...

 • Company sli.do s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Slido is a technology company that helps meetings and conferences all around the world to become more effective and engaging.We love having meaningful, human conversations with our customers and to be able to do this every day, we’re looking for reinforcements to join our team.Customer Care communicates with and supports our customers using email, live chat and phone calls.What you’ll do- Communicate, advise and guide our customers via email, live chat, phone call or video conference calls- Troubleshoot and solve live issues that customers face during their meetings and events- Be ears and eyes of our company and cooperate closely with our product teams and report bugs, feature ideas or pain-points to make meaningful improvements to our product- Be an advocate for our customers and our use...

 • Company UDERMAN s.r.o. in Rad
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Hadáš prácu, kde môeš vyui svoje kreatívne schopnosti? Si autikár alebo máš rád motorky a rozumieš sa im? Po pracova k nám do online sveta e-commercu a prebádaj nové veci z iného pohadu ako je pohad zákazníka. o bude tvojou úlohou?- Denne sa budeš stara o produkty v oblasti auto-moto, pridáva produkty na stránku a meni im poradie, príznaky, vyhadzova ich i dopa- Budeš vytvára, editova i maza kategórie a popisy k nim- Budeš upravova popisy produktov i obrázky k nim- Editova, pridáva a niekedy vytvára lánky do nášho blogu- Pomôeš pri tvorbe rôznych kampaní, poskytneš svoj pohad na vec a potom budeš sledova ako sa to vyvíja. V neposlednom rade si to zreportujeme a pozrieme na slabé miesta.Výhodou je znalos anglického alebo poského jazyka. Zakadým budeš pridáva nové produkty v rámci kategórií...

 • Company DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  * Zodpovednos za zverené produktové portfólio DCOM sluieb a katalóg produktov,* Rozvoj produktov, vyhadávanie inovaných príleitostí,* Návšteva konferencií, aktívne vyhadávanie inovácií, komunikácia s externými dodávatemi* Príma poiadavky z oddelenia Segmentového riadenia, pomáha pri sformulovaní poiadavky a transformuje ju na konkrétne zadanie pre IT oddelenie* Komunikácia a aktívna spolupráca s IT oddelením pri tvorbe zadania, návrhu riešenia pre zákazníka,* Aktívna úas (participácia na zadaniach a špecifikácií, testovanie) na Zmenových konaniach a projektoch spolonosti, * Komunikácia s oddelením segmentového riadenia, najmä ohadom zberu podnetov (tvorba backlogu poiadaviek s ich prioritizáciou).* Podpora a súinnos oddeleniu segmentového riadenia a komunikácie pri propagácií a ponuke prod...

 • Company RAYA - GROUP, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Administácia v rámci spolonosti...

 • Company PAPERA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Príjem a spracovanie objednávok od zákazníkov v útovnom programe spolonosti.Fakturácia prijatých objednávok.Riešenie poiadaviek zákazníkov a OZ.Správa a analýza objednávok prijatých.Príjem a spracovanie reklamaných poiadaviek od zákazníkov.Spracovanie zbernej fakturácie zákazníkom. Export a tla dokladov (dodacích listov, faktúr a pod.).Odsúhlasovanie dokladov pred uzavretím mesiaca.Výhody:Mzdové podmienky brutto : 630 - 980 EUR Základná mzda 630 EUR v skúšobnej dobe - 790 EUR mesané odmeny 0-190 EUR.Zvýšenie základnej mzdy :- po skúšobnej dobe 710 EUR,- následne po 9 mesiacoch 790 EUR.- práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti,- sluobný mobilný telefón s neobmedzeným paušálom,- interné školenia a vzdelávanie,- Multisport karta,- príjemné pracovné prostredie, priateská firemná kul...

 • Company webex.digital s.r.o. in Seňa
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Kto by mal by náš nový/á kolega/kolegya?Samostatná, kreatívna a skúsená osoba v obore (online marketing + prehad v offline marketingu) silne orientovaná na výsledok a s citom pre detail, novými nápadmi a profesionálnym vystupovaním.Teba u nás aká:- príprava a implementácia marketingovej stratégie- správa sociálnych sietí (FB, IG,YT a LinkedIn), tvorba content plánu, manaovanie postovania vr. príbehov- tvorba PPC kampaní na sociálnych sietiach a v Google- influencer mtg - výber influencerov s ohadom na cieovú skupinu, riadenie podmienok a spolupráce- spolupráca s grafikmi pri tvorbe vizuálov, promo materiálov- tvorba a koordinácia marketingových kampaní (so zameraním na výsledok), vytváranie kreatívneho a virálneho obsahu (vr. tvorby kreatívnych textov)- meranie výsledkov a vyhodnotenie str...

 • Company FUTURISTIC, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Marketingový obchodný zástupca realizuje vlastné aktivity na podporu obchodnej spolupráce v oblasti B2B segmentu.-rozvoj B2B obchodu-vyhadávanie obchodných príleitostí (klientov)-aktívne oslovovanie klientov-akvizícia nových klientov-realizácia obchodných stretnutí (online, face-to-face)-iné marketingové aktivity po konzultácii s CEOTyp mzdy: fix 500€ + provízie z obchodu 10% a 5% - priemerná sa provízna zloka pohybuje na úrovni 1500€, horný strop však limitovaný nie je a záleí len od Vašej šikovnosti koko budete zarába.Typ zmluvy: ivnos alebo dohoda (nie je monos TPP)Pracovný as od 8:00 do 16:00 alebo od 9:00 do 17:00Výhody:FINANNÉpríspevok na elektronikupríspevok na kancelárske potrebyodmeny pri pracovných a ivotných jubileáchpríspevok na rekreáciu šport, relax sick days, preplatené von...

 • Company Dominik Ondrušek in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Marketingový pracovník- pomoc s marketingom - prezentácia projektov - práca s databázou - práca s dotazníkmi - monos dlhodobej spolupráceVýhody:- variabilná zloka mzdy - v prípade záujmu moný kariérny rast- flexibilný pracovný as - monos pracova z domu...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Predajná
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  1. Predajná objednávka: Poskytova zákaznícky servis od dopytu zákazníka, vybavova objednávky na základe existujúcej ponuky/zmluvy/ceny, cez expedíciu/faktúru a po informácie o platbe interne a pre zákazníka. - Evidova a udriava údaje a záznamy o zákazníkoch.  - Spracúva objednávky zákazníkov a vytvára objednávky predaja (SO), spracováva fakturáciu, vyrovnáva odchýlky dobropisom/debetným listom, vystavova kompenzácie za reklamácie.  - Spolupracova s obchodnými zástupcami - komunikova ceny, špecifické dohody so zákazníkmi, incoterms medzi zákazníkom a JCI - Pôsobi ako hlavný hovoriaci partner zákazníka, identifikova potreby zákazníka, rieši "konflikty", budova a ošetrova vzah/intenziu so zákazníkom - Zabezpei najlepšie riešenie dodávok pre zákazníkov, vyjedna lepšie termíny dodávok s rôznymi...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Komunikácia s logistickými špecialistami•    Mapova aktuálny proces a podáva návrhy jeho štandardizáciu •    vytvára tréningový materiál pre celý team•    Stará sa o objednávky z rôznych továrníDenná komunikácia v anglickom jazykuStarostlivos o zákazníkovProaktívne riešenie problémov...

 • Company Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Sme poisova, ktorej hlavným cieom je pomáha klientom pri neakaných udalostiach a v nároných chvíach. Sme pre nich spoahlivým partnerom, vaka ktorému je ich majetok aj ivot v bezpeí.Veríme v personalizovanú komunikáciu. Tvoríme slobodne a s ahkosou. ijeme v online priestore.Náš marketingový tím pracuje na viacerých inšpiratívnych projektoch, avšak aktuálne nás zaujímajú 3 prioritné ciele:• B2B komunikácia s obchodnými partnermi, kde makáme na tom, aby bola moderná a transparentná. Naším cieom je osobitne pristupova ku kadému obchodnému partnerovi.• Web design – našou ambíciou je ponúknu klientovi webovú stránku, ktorá je ahko itatená a responzívna.• Online marketingové kampane – našim predstavám dávame vonú ruku. Baví nás tvori nové, iné, inovatívne a záitkové kampane.Tieto tri hlavné ciele...

 • Company L.M., s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  starostlivos o zverených zákazníkov...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Advertising and marketing professionals Edit filters