Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

14 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Slovenská technická univerzita v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Rámcová nápl práce: •administratívna práca súvisiaca s vedením študijnej agendy a iných úkonov slovenských a zahraniných študentov, študujúcich na FAD STU • príprava a koordinácia výmenných pobytov študentov a zamestnancov s partnerskými univerzitami a súvisiaca administratíva • príprava kooperaných partnerských zmlúv v zmysle pravidiel programu Erasmus+ a za pomoci online nástrojov•spolupráca na príprave stratégií, komunikácia s agentúrami, podpora a motivácia domácich a zahraniných úastníkov mobilít•organizácia podujatí súvisiacich s akademickým prostredím (akademické obrady, Dni otvorených dverí, informané podujatia, prieskumy, kurzy...)Výhody:Ponúkaný plat: od 900,- € mes. 100 percent úväzok. Vlastné stravovacie a rekreané zariadenia....

 • Company PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Komplexné riadenie sekretariátu riadiaceho pracovníka spolonosti-Evidencia a archivácia prijatej a odoslanej korešpondencie a materiálov sekretariátu -Administratívne práce -Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov-Zhotovovanie zápisov z porád, stretnutí a rokovaníVýhody:Práca v stabilnej spolonosti. K uvedenej základnej mzde sú vyplácané prémie a osobné ohodnotenie, mzda spolu po komplexnom zapracovaní cca 1 100,- EUR...

 • Company Circle Investment Support Services ( Slovakia) s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zadavanie platobnych prikazov do zahranicnych bankMonitoring spracovania platiebKomunikacia s bankamiOffice management...

 • Company ATELIER D3 s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vypisovanie tlaív, iadostí- mailová a telefonická komunikácia so zákazníkmi- fakturácia- príprava dokumentov, firemných materiálov, ich tla- evidencia obchodných prípadovVýhody:- flexibilita v pracovnom ase...

 • Company Okresný súd Bratislava III in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

          opis najnáronejších inností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: - samostatná odborná innos na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR . 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy  v znení neskorších predpisov.    predpoklady na vykonávanie štátnej sluby: poda § 38 ods. 1 písm. a) a e) zákona o štátnej slube:-    dosiahnutie veku najmenej 18 rokov,-    spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,-    bezúhonnos,-    splnenie kvalifikaných predpokladov,-    ovládanie štátneho jazyka,-    úspešné absolvovanie výberového konania,-    kvalifikané predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie     poiadavky na vykonávanie ...

 • Company Ekonomická univerzita v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  asistent/asistentka dekana fakulty aplikovaných jazykov, znalos hospodárskej korešpondencie, bezchybný písomný prejav, manaérske schopnosti, znalos AJVýhody:výška mzdy sa odvíja od dky praxe, po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok...

 • Company Divadlo Jána Palárika v Trnave in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  -zabezpeovanie komplexného vedenia sekretariátu divadla – evidencia došlej a vyšlej pošty, organizovanie kalendára riaditeky (fyzicky aj elektronicky), prijímanie návštev, príprava interných porád vrátane zápisov a kontroly plnenia úloh, písomná korešpondencia a s ou súvisiaca spisová agenda- práca s online konferennými systémami a technické zabezpeenie online stretnutí- práca s administratívnym systémom Fabasoft- správa registratúry a archívu divadla- spolupráca pri organizovaní oficiálnych podujatí divadla - zoznamy hostí, pozvánky, výpomoc pri organizovaní podujatia aj vo veerných hodinách a cez víkendy- alšie innosti poda pokynov riaditeaVýhody:5 dní dovolenky nad rámec ZPsluobný mobilný telefónpríspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier po skúšobnej dobe...

 • Company Centrum právnej pomoci in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •Zodpovedá za nastavenie, prípravu a realizáciu mediálnej kampane•Zodpovedá za vyhodnotenie prínosov mediálnej kampane•Zabezpeuje komunikáciu so zástupcami mediálnej agentúry, printových a elektronických médií•Organizuje a zabezpeuje všetky formy informaných stretnutí s klientami Centra právnej pomoci a zástupcami tretích strán•Zodpovedá za pravidelnú aktualizáciu webovej a FB stránky Centra právnej pomoci•Pripravuje podklady pre monitorovanie ukazovateov aktivityVýhody:- platové podmienky v súlade so zákonom . 553 2003 Z.z Zákon o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...

 • Company NEXPLUS SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - laboratórne analýzy galvanizaných roztokov- reporting- pomoc výrobnému oddeleniuVýhody:dochádzkový bonus.Mzda závisí od skúseností kandidáta....

 • Company LEDeco solution, s.r.o. in Rad
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme nového kolegu/kolegyu, ktorý zapadne do nášho tímu len ak sa nájdeš vo VŠETKÝCH dole uvedených bodoch:- chceš pracova s inšpiratívnym a inovatívnym osvetlením a rozumie tejto úasnej technológii o najviac- dáš si námahu a spracuješ motivaný list, kde jasne popíšeš svoje kvality a preo chceš pracova pre nás- máš chu posúva seba i našu spolonos alej- máš ekonomické, matematické a analytické zmýšanie a schopnosti- zbouješ multitasking, lebo jednu vec v ase vie hocikto- chceš a vieš pracova v rôznych software, aby si nám dokázal/a svoju IT gramotnos- budeš sa teši zo svojej dennej práce s útovníckym programom Pohoda ale rovnako tak aj z ostatných prác, ktoré náš kadodenný ivot prináša (môeš pomáha s organizáciou prác svojim kolegom, pracova s pokladou, vybavova telefonáty, komunikova s n...

 • Company Hyundai Transys Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - spracúvanie a reportovanie analýz nákladov/ výdavkov spolonosti- útovníctvo, spracovanie a útovanie výdavkov kórejských zamestnancov- komunikácia s materskou spolonosou v Kórejskej republike (v kórejskom jazyku)- príprava podkladov pred spracovanie miezd kórejských zamestnancov- administratívna podpora imigraných procesov v spolonosti...

 • Company Okresný súd Bratislava II in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Samostatná odborná innos na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR . 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a poda rozvrhu práce,- prítomnos a zapisovanie na súdnych pojednávaniach,- práca so súdnymi spismi,- práca v kancelárií poda pokynov sudcu a vyššieho súdneho úradníka.Výhody:- pruný pracovný as,- osobné ohodnotenia,- stravné lístky gastrolístky 5,00 € ,- príspevok zo sociálneho fondu,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Hadáme nového kolegu, ktorý nám pomôe so zabezpeením predaja. Jedná sa o jednozmennú prevádzku (8 hod denne).Nápl práce:- riadenie a správa došlých zákazníckych objednávok- starostlivos o kmeové údaje v systéme ERP- zabezpeenie exportu poda poiadaviek zákazníka- spolupráca s plánovaním výroby a nákupomVýhody:- TPP: nástupný plat od 800 eur mes a viac, poda skúseností uchádzaa - stabilný plat s dlhodobým zamestnaním- monos kariérneho rastu- príjemné pracovné prostredie- skvelý tím kolegov...

 • Company Pavol Verba in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Odborný administratívny asistent organizane zabezpeuje a koordinuje innosti pri zabezpeovaní riadenia vnútorného chodu zamestnávatea. Administratívne spracováva písomnosti, registratúrne záznamy, analytické materiály, stanoviská, pripomienky, zabezpeuje externé sluby spojené s prekladom cudzojazynej písomnej korešpondencie. Organizane zabezpeuje prípravu materiálov a priebeh porád a ostatné innosti spojené s administratívnym vedením príslušného úseku....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters