Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

50 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company Základná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Riadiaca a koordinaná innos ekonomiky školy- Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské dodávateské faktúry)- Vyútovanie pracovných ciest- Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska- Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek - Komplexné zabezpeovanie prác na úseku rozpotovania a financovania- Zostavovanie rozpotu poda rozpotových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpotu- Styk s bankou, bankové operácie- Znalos zákonov súisiacich s prácou ekonóma/útovníka vo verejnej správe...

 • Company Zariadenie pre seniorov Náruč in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  1.Samostatne zabezpeuje a spracúva mzdovú agendu.2.Zodpovedá za správnos zráok a odvodu dane zo mzdy, odvodov poistného do poisovní a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.3.Spracováva mesané výkazy príspevkov pre správcovské spolonosti doplnkového dôchodkového sporenia.4.Zodpovedá za správnos vyplácania náhrady príjmu pri doasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a spracúva podklady pre sociálnu poisovu.5. Vykonáva roné vyútovanie dane z príjmov zo závislej innosti.6. Samostatne zabezpeuje odbornú prácu na úseku personálnej práce.5.Sleduje zmeny v platných právnych predpisoch týkajúcich sa spracovávanej agendy a vas ich realizuje v praxi.Výhody:V rámci sociálneho programu zamestnávate ponúka rehabilitáciu a relaxáciu v objekte zariadenia a cenovo výhodné stravovanie v obj...

 • Company SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  1. Vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane spracovania miezd poda vnútropodnikového mzdového predpisu v súlade s príslušnými zákonmi v platnom znení, t.j. zákonník práce, zákon o mzde, zákon o dani z príjmu, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, cestovné náklady a alšie,2. vypracovanie štatistických výkazov a prehadov pre orgány štátnej správy,3. alšia administratívna innos zaisujúca plynulý chod firmy, tlaivá pre zamestnancov, podklady do bánk a pod.,4. úschova mzdových dokladov, archivácia mzdovej agendy a jej vedenie (mzdové listy, ELDP)5. sledova novelizáciu zákonov, predpisov a vyhlášok v oblasti mzdového útovníctva a tieto zmeny zavádza do vnútorných smerníc firmy,6. príprava podkladov pre mesané reporty (mzdové prehady, stravné lístky...)7. vedenie evidencie...

 • Company Trnavský samosprávny kraj in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Komplexné zabezpeenie innosti v oblasti útovníctva Úradu TTSK.Výhody:výmera dovolenky o 1 týde navyše; gastro lístky...

 • Company Calculon, s.r.o. in Trnava
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - spracovanie jednoduchého a podvojného útovníctva postaujúce na úrovni junior- spracovanie DPH a príslušných výkazov na úrovni junior- spracovanie dani z príjmu a príslušných výkazov na úrovni junior- spracovanie miezd a personalistiky na úrovni junior - t.j. prihlášky/odhlášky na poisovneVýhody:- monos rýchleho a odborného rastu v danom segmente- z dôvodu príspevku na pracovné miesto zo strany ÚPSVaR Trnava je miesto garantované- individuálne finanné odmeovanie na základe dosiahnutých výsledkov- rôznorodos spoloností, ktorým sa útovníctvo poskytuje- notebook, mobilný telefón- príjemný tím...

 • Company Vladimír Hajdúch - VH in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  spracovanie podvojného útovníctvaVýhody:po 3 mesanej skúšobnej lehote - kariérny rast...

 • Company Roľnícke družstvo v Plavnici in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  spracovanie miezd, mesané výkazy,  štatistika...

 • Company Prešovská univerzita v Prešove in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - komplexné vedenie podvojného útovníctvaVýhody:pruná pracovná dobapracovná zdravotná slubabazén, DDP...

 • Company Cb-mont, spol s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Zostavovanie cenových kalkulácií,- vypracovanie konených cenových ponúk....

 • Company Mgr. Ladislav Paluš in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Jednoduche utovnictvo...

 • Company GINALL & ROBINSON s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -    Samostatné vedenie kompletného útovníctva v programe POHODA-    útovanie bankových výpisov a pokladniných dokladov-    útovanie majetku-    útovanie interných dokladov-    spracovanie DPH-    vypracovanie ronej závierky, výkazov-    komunikácia s úradmi...

 • Company FERGAM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  pomocné útovné práce, príprava podkladov, faktúr, vybavovanie e-mailov...

 • Company Luna B - Business, s.r.o. in Rad
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy a pod.) • Útovanie dodávateských a odberateských faktúr • Útovanie interných dokladov, poklada • Vyútovanie pracovných ciest • Vedenie knihy dodávateských a odberateských faktúr • Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek • Evidovanie zverených útovných dokladov • Príprava podkladov pre štatistický úrad • Plnenie operatívnych úloh poda pokynov hlavného útovníka • Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spolonosti...

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Komplexné zabezpeovanie útovnej agendy s väzbami na rozpoet, samostatné zabezpeovanie rozpotovania a financovania, tvorba a úprava rozpotu, zabezpeenie všetkých operácií súvisiacich s rozpotovaním, financovaním, útovaním a kontrolou efektívneho vyuívania fin.prostriedkov, zodpovednos za pohyby na útoch v Štát.pokladnici , zabezpeovanie bankového styku, evidencia, útovanie všetkých pohybov, zostavenie útovnej závierky, daových priznaní a štatistických výkazov. Riadi, kontroluje a zodpovedá za innos a plnenie úloh oddelenia ekonomických inností.Výhody:Pracovný pomer na 1 rok s monosou predenia na dobu neuritú. Nástupný plat poda zaradenia do platovej triedy a platového stupa v závislosti od zapoítanej praxe, v zmysle nariadenia vlády SR . 388 2018 Z.z. Zaradenie v rozpätí od 692 € do 830,50...

 • Company Arlequino s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Spracovávanie kompletnej mzdovej agendy - výpoet miezd, výpoet zráok a exekúcií, spracovávanie dochádzky, ...Spracovávanie personálnej agendy - vypracovanie pracovných zmlúv, osobných dotazníkov, vyhotovenia mzdových listov, evidenných listov, ...Zasielanie mzdových a personálnych výkazov na príslušné inštitúcie.Monitorovanie a informovanie o legislatívnych zmenách v mzdovej oblasti.Výhody:- prémie- zamestnanecké zavy...

 • Company Auto-Piko, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  útovníctvo, intrastat, mzdy a administratíva v s.r.o. do 25 zamestnancov...

 • Company SLOV-DEPO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Výhody:telefón...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - evidencia kompletnej personálnej a mzdovej agendy zamestnancov (vznik, zmena, zánik PP, osobné údaje a pod.)- komunikácia s inštitúciami z personálnej a mzdovej oblasti- spracovanie dokladov- spracovanie miezd v súlade s predpismi a zákonmi- zabezpeenie správnosti a aktuálnosti údajov dochádzkového systému- zodpovednos za roné zútovanie dane z príjmov- poskytovanie poradenstva pre zamestnancov v pracovno-právnej a mzdovej oblasti- spolupráca na adaptanom procese zamestnancov- podieanie sa na rôznych HR projektoch- tvorba prehadov, analýz a reportov pre nadriadeného- sledovanie legislatívnych zmienVýhody:Mzda : od 1500 € a viac na základe skúseností kandidáta 15 percent prémie- pruná pracovná doba- pracovný pomer na dobu neuritú- jazykové vzdelávanie- 13. a 14. plat- príspevok na stravo...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Útovné a administratívne práce pod vedením hlavnej útovníky,- evidencia, útovanie a kontrola došlých faktúr,- útovanie bankových výpisov, pokladne,- kontrola dodávateských záväzkov poda doby splatnosti,- príprava reportov,- príprava faktúr na úhradu.Výhody:Základná mzda brutto - minimálne od 1200,- Eur - závisí od Vašich pracovných skúseností a vedomostí....

 • Company PREŠOV REAL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Komplexné spracovanie miezd v zmysle zákona. Spracovávanie výstupných zostáv, roné zútovanie, práca v MK SOFT programe (nutná znalos). Spracovávanie mesaných výkazov. ivotopis zasielajte na: . ...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Sap
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  -Technically support implementation of purchasing procedures, make settings in SAP and SAP Ariba Buying system-Responsible for analysis of processes, identification of optimization opportunities-Development of designs as basis for IT related system improvements-Proactively identify and solve project risks -Define areas for testing and conduct tests of new system and process solutions-Monitor and control the project execution in line with the project plan-Design of training material and conduction of trainings-Implement standard processes to newly acquired acquisitions-Status reporting of your projects in front of management on a national and international basisVýhody:-13th salary-Performance-based bonus up to 110percent-Financial bonus for referring a suitable candidate from 500 to 1000 EU...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - útovanie v príspevkovej organizácii- útovanie bených a kapitálových transferov- útovanie obstaraného majetku- útovanie depozitu, sociálneho fondu- vypracovanie komplexných vyhodnotení k erpaniu dotácií a transferov- útovanie bankových výpisovVýhody:- zvyšovanie základnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy v závislosti od potu rokov odbornej praxe- monos priznania osobného príplatku po zapracovaní- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú- stabilná pracovná doba 7.00 do 15.30- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, na dioptrické okuliare, detskú rekreáciu, ivotné a pracovné jubileá, vernostné- monos stravovania s príspevkom zamestnávatea- príspevok zamestnávatea na športové aktivity - karta MultiSport- 5 dní dovolenky nad rámec zákon...

 • Company CD - profil s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - komplexné spracovanie miezd zamestnancov spolonosti- spracovanie mesaných hlásení do sociálnej a zdravotnej poisovne- výber a zabezpeenie školení pre zemstnantov poda aktuálnych potrieb a zabezpeenie kontinuálneho vzdelávania zamestnancov- vypracovanie HR podkladov pre potreby analýz, štatistík, plánov- interná komunikácia so zamestnancami- ostatné administratívne innostiVýhody: variabiná zloka mzdy 0 - 40 percent...

 • Company FE-LE MARK TRADE s. r. o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -Nápl práce, právomoci a zodpovednosti-Kompletné spracovanie útovnej agendy-Spracovanie faktúr, bankových výpisov, interných dokladov-Vedenie a útovanie pokladne, banky, majetku-Personálna a mzdová agenda-Spracovanie výkazov DPH, súhrnný výkaz, útovnej závierky-Komunikácia s úradmi (daový úrad, zdravotné poisovne, sociálna poisova)-Spracovanie štatistických výkazovVýhody:Kancelária PC mobilný telefon...

 • Company CFM Slovakia s.r.o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Podvojné útovníctvo, vykonávanie všetkých bených útovných prác, mesané a roné uzávierky, mesané a roné inventúry, výkazy pre daový, colný úrad, štatistika, poklada, fakturácia, finanné správy pre manament a materskú firmu.Výhody:Monos predenia pracovného pomeru.Presná výška základnej mzdy bude dohodnutá na osobnom pohovore.Vyplácaná variabilná zloka mzdy - mesané odmeny....

 • Company Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

      vypracováva návrhy výrobných a finanných plánov za spolonos a jednotlivé úseky    vyhotovuje finálne roné, štvrroné a mesané výrobné a finanné plány za spolonos a jednotl.úseky     spracováva reporty, štatistické výkazy a finanné analýzy     vyhodnocuje plnenie finanných a výrobných plánov...

 • Company MET-KOV s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Spracovanie dokumentácie a príprava podkladov pre cenové ponuky,- tvorba cenových ponúk pre nových a existujúcich zákazníkov na základe ich poiadaviek v súlade s dodanou technickou dokumentáciou....

 • Company Studio économique, s.r.o. in Rad
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva.Pripravovanie útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, zútovaní a daových priznaní.Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry a pod.).Vyútovanie pracovných ciest.Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska.Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek.Vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.Komunikovanie s kontrolnými, daovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami.Výhody:Benefity: práca v stabilnej spolonosti, príspevok na stravovanie....

 • Company Základná škola Hliník nad Hronom, Školská 482 in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  komplexné zabezpeenie personálnej agendy vrátane odmeovania zamestnancovpráca v programe URBIS...

 • Company Stredná odborná škola polytechnická in Hrboltová
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Riadite  Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkoviova ulica 104, 034 01 Ruomberok ponúka voné pracovné miesto na pracovnú pozíciu :- útovníka, hospodárka, pokladníkaPredpokladaný nástup: 1. november 2019Rozsah úväzku: 100 %    Poiadavky na uchádzaa:-    vzdelanie: úplné stredné odborné, príp. VŠ, ekonomického zamerania,-    prax najmenej 3 roky v útovníctve -    znalos práce s poítaom, útovníctva v organizáciách vo verejnom záujme-    znalos útovného programu  iSPIN Osobnostné predpoklady:-    zodpovednos a samostatnos-    serióznos a spoahlivosPlatové podmienky: nástupný plat poda zaradenia do platovej triedy a platového stupa v závislosti od zapoítanej praxe –  v zmysle nariadenia vlády  SR . 388/2018 Z.z.Zoznam poadovaných dokladov:- iados o prijatie do pracovného pomeru- profesi...

 • Company DOMOVINA, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Výhody:plat dohodou...

 • Company SLOFRA s.r.o. in Rad
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Útovanie rôznych poloiek (bankové výpisy, interné doklady, faktúry), vyútovanie pracovných ciest,vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok a príprava pre štatistický úrad, kominikácia s kontrolnými daovými úradmi, auditormi....Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor.Výhody:bez výhod...

 • Company Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5 in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vedie útovníctvo poda platných predpisov. Zabezpeuje styk s bankovou inštitúciou. Podáva návrhy na zostavovanie rozpotu školy, na úpravu rozpotu. Vyhotovuje útovné uzávierky a štatistické výkazy. Vybavuje agendu so správou budovy, vedie majetkovo-právnu agendu a evidenciu nehnutenosti školy. Spracúva výsledky inventarizácie. Sleduje a vykonáva platby na základe zmlúv a faktúr. Zabezpeuje vasné vyhotovenie výkazov.Výhody:bez výhod...

 • Company BANDER, spol. s r.o. in Banky
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - kompletné spracovanie útovnej agendy- spracovávanie DPH- spracovávanie a kontrola mesaných / roných útovných uzávierok- kontrola správnosti vedenia útovníctva a dodranie predpisov, zodpovednos za správne vykazovanie DPH a zostavenie priznania k DPH- spracovávanie cestovných príkazov- spracovávanie interných dokladov, faktúr, banky, pokladne, majetku a skladové hospodárstvo- komunikácia s orgánmi štátnej správyVýhody:práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti...

 • Company Maxximum Invest, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vedenie útovníctva, príprava útovných dokladov, spracovanie miezd, komunikácia so zdravotnými poisovami a Sociálnou poisovou. Podávanie daových priznaní k dani z príjmov a k DPH.Výhody: odmeny...

 • Company SEJONG Slovakia s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Vedenie útovníctva spolonosti - Spracovanie daových priznaní k dani z pridanej hodnoty, k dani z motorových vozidiel- Zasielanie oznámení o zrazení a odvedení dane vyberanej zrákou- Príprava a spracovanie útovných zostáv, výkazov a analýz poda poiadaviek manaéra- Spolupráca s inými oddeleniami pri mesaných uzávierkach- Práca v programe Pohoda a SAPPRACOVNÁ POZÍCIA JE OBSADZOVANÁ NA ZÁSTUP POAS MATERSKEJ DOVOLENKY.Výhody:- plat 847 € - 1039 € brutto poda školy a skúseností mesané a polroné bonusy- perspektívna práca v rozvíjajúcej sa zahraninej spolonosti- aktívne pouívanie anglického jazyka- stravné lístky dotované zamestnávateom- dochádzkový bonus- bonus na dopravu- 13., 14. mzda- nadasy platené nad rámec základnej mzdy- zvýšenie mzdy po 3 mesiacoch- káva a aj k dispozícii- teambuil...

 • Company Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Znalos útovných a daových zákonov. Uzávierkové operácie, komunikácia s audítorom.Výhody:príspevky zo SF, na stravovanie, kultúru, šport, dopravu...

 • Company ASANÁCIA, s.r.o. in Krivá
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Prijímanie, preraovanie a uvoovanie zamestnancov,- spracovanie dochádzok zamestnancov v dochádzkovom programe KRIVÁ,- spolupráca pri príprave mesaného rozpisu zmien pre výrobu,- spracovanie miezd v programe HUMAN,- zasielanie mesaných výkazov do ZP, SP, Finanná správa,- vykonanie roného zútovania dane zamestnancov,- príprava mzdových reportov a kalkulácií poda poiadaviek nadriadeného,- spracovanie cestovných príkazov,- evidencia erpania prostriedkov zo sociálneho fondu,- vedenie evidencie pravidelných lekárskych prehliadok,- spolupráca s pracovnou zdravotnou slubou,- príprava a odosielanie štatistík....

 • Company Mariana Jónásová in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vedenie útovníctva....

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Rad
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Poskytuje podporu a poradenstvo manamentu v HR otázkach.- Zodpovedá za správne vedenie a archiváciu osobnej agendy zamestnancov spolonosti.- Zodpovedá a vykonáva komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy poda platných predpisov.- Zodpovedá za správne vedenie mzdových listov.- Zodpovedá za správne spracovanie, odosielanie mesaných výkazov a prehadov do Sociálnych poisovní, Zdravotných poisovní, Doplnkových dôchodkových spoloností a na Finanný úrad.- Zaisuje správny prevod odvodov do Sociálnych poisovní, Zdravotných poisovní, Doplnkových dôchodkových spoloností a odvod dane na Finanný úrad.- Zaisuje správny odvod dobierky miezd na úty zamestnancov do príslušných peaných ústavov.- Vedie evidenciu práceneschopnosti zamestnancov, oznamuje zaiatok a koniec na Zdravotnú poisovu a odosiela ...

 • Company Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Spracovanie a výpoet mesaných miezd zamestnancov v programe WinPAM v súlade s internými predpismi a platnou legislatívou. Spracovanie mesanej dochádzky. Zodpovednos za správnos finanných úhrad a odvodov vyplývajúcich zo zútovaných miezd. Komunikácia s poisovami (zdravotná, sociálna), spracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov, mesaných, štvrroných a roných výkazov, evidenných listov dôchodkového poistenia. Výpoet roného zútovania dane, spracovanie mesaného prehadu a roného hlásenia o vyútovaní dane, komunikácia s daovým úradom. Evidencia a archivácia mzdových listov a personálnych zloiek zamestnancov. Spisy zamestnancov. Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd pri zaatí a skonení pracovného pomeru. Evidencia a spracovanie pošty....

 • Company ING.IVETA JOBOVÁ in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  administratíva, personalistika a mzdy, jednoduché útovníctvo, podvojné útovníctvo, práca v programe MRPVýhody:13. a 14. platstravné lístky...

 • Company Mesto Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •Samostatné spracovanie a vedenie podvojného útovníctva,•spracovanie a kontrola mesanej, kvartálnej a ronej uzávierky,•kontrola útovných kníh a útov, DPH, majetku a metodík,•vedenie útovníctva poda podrobnej rozpotovej klasifikácie a útovnej analytickej evidencie v oblastiach bených a kapitálových príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov,•vedenie útovníctva v oblasti hotovostných platieb, predpisy poplatkov, splátok úverov, asové rozlíšenie, poistné, ...•zabezpeenie styku s likvidatúrou všetkých peaných ústavov, v ktorých má mesto vedené peané úty,•predkladanie finanných výkazov Ministerstvu financií cez portál RISSAM v stanovených lehotách,•spolupráca pri zostavovaní konsolidovanej útovnej závierky,•príprava podkladov pre spracovanie prehadov, analýz pre potreby vedenia mesta, pre audit a N...

 • Company SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zodpovednos za vybrané úseky útovníctva Útovanie došlých a vyšlých faktúrKontrola spracovania DPH, SV, KVÚtovanie majetkuPríprava podkladov pre auditSpracovanie jednoduchých reportov pre manamentVýhody:Mzda od 900€ do 1050€ na základe skúseností kandidáta Vianoný bonus a do 120percent - zo základnej mzdy variabilná zloka - Príspevok na dopravu- Dochádzkový bonus do 45€- Odmeny za zlepšovacie návrhy- Bonus za odpracované roky mesane - Odmeny pri pracovných jubileách- Odmeny pri osobných jubileách sobáš, narodenie dieaa.... - Odmeny pre darcov krvi- Bohatý sociálny fond...

 • Company KISKA TRAVEL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  - správa, kontrola a útovanie dodávateských a odberateských faktúr- vystavovanie odberateských faktúr- spracovanie platobných príkazov- kompletná útovná agenda- zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek- spracovanie DPH- poklada- príprava útovných výkazov, závierok, zútovaní a daových priznaníVýhody:- príjemné pracovné prostredie a mladý kolektív- bohatý motivaný program- vlastná sebarealizácia...

 • Company Krajský súd v Bratislave in Sap
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Spracovanie finanného útovníctva vrátane pohybov na útoch vymedzeného útovného okruhu v informanom systéme schválenom ministerstvom spravodlivosti v rámci príslušných modulov - SAP.Výhody:Zabezpeenie ubytovania v ubytovni Krajského súdu v Bratislave na Medveovej ul. v BA - Petralke, poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu po skonení skúšobnej doby....

 • Company FOOD FAMILY s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 10.01.2020

  - kontrola platieb a útovanie vystavovaných faktúr, - vystavovanie faktúr a dodacích listov, - spracovávanie pokladniných dokladov, - útovanie sluobných ciest,- komunikácia s úradmi a inštitúciami....

 • Company Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - správa, kontrola a útovanie dodávateských a odberateských faktúr- vystavovanie odberateských faktúr- spracovanie platobných príkazov- kompletná útovná agenda- zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek- spracovanie DPH- cestné dane- spolupráca pri audite- poklada- exekúcie- príprava útovných výkazov, závierok, zútovaní a daových priznaníVýhody:- príjemné pracovné prostredie a kolektív- bohatý motivaný program- vlastná sebarealizácia...

 • Company Ekonomická univerzita v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Oddelenie prevádzky a investícií na Ekonomickej univerzite v Bratislave poaduje práce spojené s rozpotovaním a financovaním.Výhody:výška platu je závislá od odpracovaných rokov, po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok...

 • Company MB Accounting Plus, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - vedenie útovníctva v tíme útovníkov pod dohadom senior útovníka- participácia na príprave daových priznaní - zodpovednos za zverené firmy- komunikácia s klientmi, audítormi a štátnymi inštitúciami...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters