Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

35 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company EUROSPEDA s.r.o. in Rad
  25.09.2021

  vedenie podvojného útovníctva spolonosti, riadne evidovanie zverených útovných dokladov, spracovanie daových priznaní, pripravovanie výkazov pre Štatistický úrad SR, komunikovanie s auditorom, daovými úradmi a inými inštitúciamiVýhody:bez výhod...

 • Company Personal service, s.r.o. in Rad
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - kompletné spracovávanie mzdovej agendy pre klientov, komunikácia s klientmi- komunikácia s poisovami, so štátnymi inštitúciami, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na úradoch- udriavanie prehadu o legislatívnych zmenách v rámci miezd- príprava reportov, analýz- spracovávanie výkazov pre zdravotné poisovne, sociálnu poisovu, daový úrad, roného zútovania daní a zdravotného poistenia- spracovávanie evidenných listov dôchodkového poistenia, vyhotovovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov- práca v programe OLYPMVýhody:Plat: 1350 Eur 13. a 14. plat...

 • Company Mesto Liptovský Mikuláš in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Komplexné vedenie mzdovej agendy. ...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  At ConvaTec, our vision is to develop pioneering trusted medical solutions to improve the lives we touch. We are a global medical technology business focused on serving people and care givers in the areas of advanced wound care, ostomy care, continence and critical care and infusion care. We devise, develop and manufacture innovative products and services that support people with deeply personal and challenging medical conditions, helping to improve care for them and giving them greater confidence, freedom and mobility.We are guided by our five core values, that shape the way we work, every day: Improve Care, Deliver Results, Grow Together, Own It and Do What’s Right. We are a global Group, with over 9,900 employees and in 2020, our Group generated revenues of over $1.894 billion. To learn...

 • Company Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - evidencia a útovanie dodávateských faktúr,- útovanie : bankových výpisov, pokladniných pohybov, interných dokladov,- útovanie dlhodobého a krátkodobého majetku- práca s pokladou,- spolupráca na zostavovaní individuálnej útovnej závierky,- spracovanie štatistických výkazov,- sledovanie splatnosti došlých faktúr a ich úhrada,- odsúhlasovanie pohadávok a záväzkov, riešenie ich nezrovnalostí,- zadávanie operácií do systému štátnej pokladne (ŠP), spolupráca so ŠP,- práca v MS Excel a MS Word,-vykonáva alšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce poda pokynov priameho nadriadeného zamestnancaVýhody:Finanný príspevok vo výške 3,50 €. Vono nad rámec ZP. Monos prizna osobné ohodnotenie u poas skúšobnej doby. Na osobný pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzai, ktorí spajú podmienku vzdelania....

 • Company TREBAXX s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  spracovanie podvojného útovníctva, miezd (nie je podmienkou), spracovanie daových priznaní k DPH, spracovanie štatistických výkazov, iné útovnícke a administratívne práceVýhody:Flexibilný pracovný as, roné prehodnocovanie mzdy, monos osobnostného rastu. Výsledná mzda závisí od skúseností uchádzaa....

 • Company Obec Hranovnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vedenie útovníctva a rozpotovníctva obceVýhody:1 týde dovolenky naviac oproti ZP...

 • Company DIGITAL EKONOMIK LM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Spracovanie útovníctva samostatným podnikateským subjektom na zastupovanie poas materskej dovolenky na obdobie 3-5 rokov....

 • Company Trnavská NAD, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - komplexné spracovanie a vedenia mzdovej agendy- spracovanie miezd, dochádzky zamestnancov, cestovných náhrad, odvodov do poisovní- spracovávanie výkazov, prehadov, hlásení v mzdovej oblasti- komunikácia s príslušnými inštitúciami- poisovami, štátnymi úradmi- vykonávanie roného zútovania dane- sledovanie zmien v oblasti mzdového útovníctva v legislatíve a ich uplatovanie v praxi- pracovný týde 37,5 hod.Výhody: odmena 130 Eur mesiac individuálne ohodnotenie poda skúseností...

 • Company ANTES GM, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  * príprava rozpotov a kalkulácií,* komunikácia s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (a dodávatemi),* naštudovanie si projektovej a produktovej dokumentácie,* kontrola a analýza výkazov a rozpotov,* analýza nákladov, cien a materiálov,* obchodná korešpondencia a sales back office,* kooperácia na projektoch s nákupným, projekným a technickým oddelenímZamestnanecké výhody, benefity:* kultivované pracovné prostredie s vemi nízkou fluktuáciou,* monos by aktívnou súasou tímu nadšených profesionálov,* firemné akcie a teambuildingové aktivity,* multisport karta,* kurzy anglitiny,* sluobný mobil aj na súkromné úely.Výhody:Základná mzda od 1 200€ mesiac, odmeny na základe podaných výkonov, 13. a 14. plat, nadpriemerné platové ohodnotenie...

 • Company Mesto Senec in Senec
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Nápl práce: •zabezpeovanie agendy zverejovania oznámení o mieste a uloení písomností pre obanov s evidovaným pobytom na mesto Senec; listín urených pre zverejnenie na úradnej tabuli mesta, exekuné vyhlášky, verejné vyhlášky, rozhodnutia orgánov štátnej správy a iné oznamy;•vybavovanie prenájmu hrobových miest (evidencia hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom hrobových miest, kontrola platnosti uzatvorených nájomných zmlúv...);•vydávanie rybárskych lístkov;•vedenie agendy samostatne hospodáriacich roníkov na území mesta;•vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovisku;•prijímanie a evidencia iadostí záujemcov o separáciu biologicky rozloiteného odpadu, tzv. zeleného odpadu;•vykonávanie administratívnej innosti pre úely RISSAM;•zabezpeovanie agendy ...

 • Company TWIN autosúčiastky, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Práca s pokladou, administratíva, spracovanie príkazov na cestu, kontrola dokladov, útovanie v podvojnom útovníctve.Monos práce na skrátený úväzok.Výhody:Monos práce na skrátený úväzok....

 • Company MB Accounting Slovensko, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Spracovanie miezd pre klientov útovnej spolonosti....

 • Company Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - komplexné zabezpeovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávatea s rozmanitou štruktúrou zamestnancov,- odborná špecializovaná innos pri zabezpeovaní a koordinovaní inností súvisiacich s ochranou osobných údajov,- samostatné zabezpeovanie a spracúvanie náronej mzdovej agendy,- komplexné zabezpeovanie a usmerovanie správy registratúry a archívu, práca v sys. Fabasoft,- aktívna spolupráca pri projektoch a grantoch, fundraising,- vedenie agendy autodopravy.Výhody:- odmeovanie v zmysle zákona .553 2003 Z.z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od odbornej praxe od 898,50 osobné ohodnotenie poda § 10 citovaného zákona a iné príplatky poda legislatívy , - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,- stravovanie ...

 • Company Stavebniny Grigeľ s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - spracovanie podvojného útovníctva v spolonosti- sledovanie a kontrola výdajov, nákladov a platieb- kontrola útovných dát- spolupráca v rámci útovného tímu a ostatnými oddeleniami- spracovanie skladového hospodárstva spôsobom A...

 • Company Pôdohospodárska platobná agentúra in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Vedie finannú evidenciuZapisuje došlé a vydané faktúry do evidencie faktúrUhrádza došlé faktúry v systéme Štátnej pokladnice.Na uhradené faktúry vypisuje predkontáciu útovZabezpeuje objemy rozpotových prostriedkov štvrrone, mesane a týdenne na úhrady výdavkov PPA v Štátnej pokladnici. Tieto údaje zapracováva do Rozpotového informaného systémuSpolupracuje pri vypracovávaní výkazov o hospodárení PPA-Zapisuje došlé a vydané faktúry do evidencie faktúr-Uhrádza došlé faktúry v systéme Štátnej pokladnice-Na uhradené faktúry vypisuje predkontáciu útov-Spolupracuje pri vypracovávaní výkazov o hospodárení PPAVýhody:V zmysle benefitov uvedených v Kolektívnej zmluve PPA na rok 2021...

 • Company SOLAX RP, s.r.o. in Rad
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  1.    Komplexné spracovanie miezd pridelených firiem v zmysle zákonníka práce v programovom vybavení MRP 2.    Výpoet miezd, vrátane odvodov, preddavkov daní a zráok zo miezd, v súlade s platnou legislatívou, vrátane kontroly predloených podkladov a dokumentov.3.    Spracovanie výstupných mzdových zostáv v zmysle platnej legislatívy.4.    Spracovanie a elektronické zasielanie mesaných výkazov do jednotlivých poisovní, prehadov a hlásení na daový úrad.5.    Príprava exekuných zráok poda pokynov klientov.6.    Roné zútovanie dane zamestnancov.7.    Spracovanie štatistických výkazov mzdového charakteru.8.    Aktívna spolupráca a komunikácia s externými inštitúciami (Sociálna poisova, Zdravotné poisovne, dodávatelia spracovateského programu, štatistické úrady a pod.) a ostatnými zamestnancami ...

 • Company DANUBIUS spol. s r.o. in Bratislava
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu hadáme pracovníka v oblasti administratívy na poloviný úväzok - Administratívny pracovník s miestom výkonu práce Bratislava - Suchohradská.Hadáme aktívneho, samostatného a zodpovedného kolegu / kolegyu, ktorého náplou práce bude:- evidencia faktúr- evidencia vystavovanie dodacích faktúr- vedenie skladový zásob (príjemky)- nahrávanie objednávok- rozdeovanie a zakladanie dokumentov- alšie administratívne práce poda pokynov...

 • Company GEONET invest, a.s. in Banka
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu hadáme šikovného loveka, ktorý má kladný vzah k práci.Jeho hlavnou pracovnou náplou bude:• vedenie útovníctva - faktúry, banka, interné doklady, poklada...

 • Company Domov sociálnych služieb v Sabinove in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •    samostatné zabezpeovanie a spracúvanie mzdovej agendy, •    znalos pracovno-právnej legislatívy (Zákonník práce a alších         súvisiacich platných zákonov a predpisov),•    znalos softwaru iSpin a MAGMA vítaná,•    komunikácia s úradmi, poisovami,•    spracovávanie štatistík poda poiadaviek a potrieb inštitúcie.Zoznam poadovaných dokladov:•    iados o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,•    profesijný ivotopis,•    doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedenie o maturitnej skúške príp. vysokoškolský diplom),•    potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzahu k výkonu innosti - platí len pre prijatých uchádzaov•    súhlas uchádzaa so spracúvaním osobných údajov na úely výberového konania v zmysle zákona . 18/2018 Z. z. o ochrane...

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Eviduje v samostatných spisových obaloch doruené písomnosti k evidencii pohadávok ostatných oprávnených voi odsúdeným. Za zverený úsek innosti vyhotovuje útovné doklady, vrátane príkazov na úhradu do Štátnej pokladnice. Oprávneným zasiela oznámenia o prepustení povinného z výkonu trestu odatia slobody s uvedením výšky vykonaných zráok poas výkonu trestu odatia slobody a zostatku neuhradených pohadávok.Po obdraní iadosti o prijatie zasiela ústav pozvánky na pohovor.Výhody:zamestnávate uvedie pri osobnom pohovore...

 • Company Realitná spoločnosť REALITY MARKET, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Hadáme ekonóma/ekonómku k nám do kolektívu na zastupovanie poas MD, avšak nie je vylúené, e pri obojstrannej spokojnosti neskôr aj na trvalý pracovný pomer.Hlavnou náplou práce je:1. Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva v programoch firmy KROS (ALFA a OMEGA) :- DPH, da z príjmu FO a PO, da z nehnutenosti, da z motorových vozidiel- vystavovanie dokladov (faktúr, splátkových kalendárov, pokladniných dokladov ai.)- znalos útovných a daových zákonov2. Komunikácia s vlastníkmi nehnuteností, nájomcami, dodávatemi, úradmi a inými inštitúciami:- vymáhanie pohadávok- tvorba správ pre vlastníkov nehnuteností o stave zvereného majetku- tvorba prehadu nájmov3. Administratívne práce:- korešpondencia a evidencia došlej a odoslanej pošty- práca s Outlookom, Excelom a Wordom- práca s kat...

 • Company Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Samostatná odborná útovnícka práca  vo  finannej utárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpeovania dávkovej prevádzkyPokladniná práca  - vedenie pokladninej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti....

 • Company EUROSPEDA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Vedenie podvojného útovníctva.Riadne evidovanie zverených útovných dokladov.Spracovanie daových priznaní, prípava výkazov pre iné úrady  ...

 • Company Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky in Boľ
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Struná charakteristika inností: -Útovanie dodávateských faktúr a vyútovaní znalcov, tlmoníkov, prekladateov a za CO sklady, -predpisovanie záväzkov pri dodávateských faktúrach bez objednávok aj s objednávkami, -overovanie formálnej správnosti útovných dokladov,-vykonávanie základnej finannej kontroly,-archivácia útovných dokladov v zmysle zákona o útovníctve a interných predpisov.Výhody:Ponúkané výhodyPravidelný mesaný príjem. Platová tarifa 5 od 692,00 € do 830,50 €, poda zapoítania rokov praxe platového stupa v rozsahu 1-14, ktorý sa urí na základe zapoítanej praxe poda §6 zákona .553 2003 Z.z..Poda kolektívnej zmluvy pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 bol dojednaný paušálny osobný príplatok vo výške 100-€. Hrubá mzda sa teda v závislosti od platového st...

 • Company Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky in Boľ
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Nápl práce: sekretariát riaditea odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, vedenie registratúry odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, administratívne práce , vedenie podatene odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, innosti spojené s ochranou utajovaných skutonostíVýhody:Pravidelný mesaný príjem. Platová tarifa 4 od 642,00 € do 771,00 €, poda zapoítania rokov praxe platového stupa v rozsahu 1-14, ktorý sa urí na základe zapoítanej praxe poda §6 zákona .553 2003 Z.z.Poda kolektívnej zmluvy pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 bol dojednaný paušálny osobný príplatok vo výške 100-€. Hrubá mzda sa teda v závislosti od platového stupa pohybuje v rozmedzí od 792,00€ do 930,50€.Platové podmienky sa riadia zákonom . 55...

 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Poprad
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Správa a údrba ciest PSK prijme na zastupovanie poas rodiovskej dovolenky zamestnanca na pracovnú pozíciu referent analytiky prevádzkových inností s náplou práce:- zabezpeova analytické (útovné) práce v oblasti cenových kalkulácií,- spracova údaje analytickej útovnej evidencie za všetky cestmajsterstvá a pracoviská oblasti Poprad,- vypracováva analýzy innosti (výkonov a nákladov) cestmajsterstiev a pracovísk oblasti,- sledova a vyhodnocova efektívnos finanných prostriedkov vynakladaných na strediská, údrbu a opravy ciest a mostov,- spracováva podklady do rozborov hospodárskej innosti v oblasti operatívnej evidencie a vypracováva poadované štatistické výkazy.Výhody:- 5 dní dovolenky nad rámec ZP- príspevok na DDS- stravné lístky v hodnote 5 eur...

 • Company H B H, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Komplexné vedenie podvojného útovníctvaVýhody:Celková mzda sa skladá zo základnej zloky a z osobného ohodnotenia.Poskytnutie benefitov v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy....

 • Company Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. in Rad
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  -vykonáva innosti so zabezpeením mzdovej agendy zamestnancov v IS HUMAN-zodpovedá za správnos výpotu miezd, náhrad príjmu, odvodov a dane-vykonáva zráky a vedie o nich evidenciu-spracováva a predkladá podklady pre sociálnu a zdravotnú poisovu, úrad práce , finannú správu , resp. poda poiadaviek z externého prostredia-vykonáva roné zútovanie dane z príjmu zo závislej innosti-vedie mzdové listy a agendu evidenných listov pre úely dôchodkového poistenia-vypanie tlaív a vystavovanie potvrdení o príjme zamestnancov-pri vykonávaní všetkých úkonov zodpovedá za ich správnos-sleduje aktuálne legislatívne predpisy-zodpovedá za zachovanie dôvernosti informáciiVýhody:- pruný pracovný as- doplnkové dôchodkové poistenie- zamestnanecké stravovanie- príspevky zo sociálneho fondu...

 • Company Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv in Rad
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Kompletné spracovanie mzdovej, personálnej a osobnej agendy zamestnancov. Organizovanie priebehu výberových konaní pri obsadzovaní voných pracovných miest. Spracovanie výstupov z miezd pre poisovne, daový a štatistický úrad.Vedenie pokladne, zútovanie sluobných ciest, evidencia došlých faktúr....

 • Company CMZ NITRA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  triedenie a zakladanie dokladov do DPH, kontrola formálnej správnosti dokladov, zaútovanie dokladov, kontrola DPH a KVDPH, podávanie výkazov, spracovanie štatistík pre malú útovnú kanceláriu...

 • Company CAMPRI, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vystavovanie a útovanie vyšlých faktúr za sluby- útovanie vlastnej výroby - výroba, presun medzi skladmi, vyskladnenie na základe prvotnej evidencie- útovanie spotreby reijného materiálu, odsúhlasenie zostatkov jednotlivých skladov tovaru, materiálu a vlastných výrobkov- útovanie pohybov na konsignaných skladoch- vystavovanie a útovanie interných dokladov- bankové operácie- zostavovanie štatistických výkazov- kontrolovanie útovania vyšlých faktúr za predaj tovaru a sluieb- preverovanie správnosti vyšlých faktúr za predaj tovaru a sluieb z hadiska vecného, formálneho a kompletnostiVýhody:- Uvedená mzda predstavuje minimum, ktoré bude úspešnému kandidátovi ponúknuté. Spolonos zohadní kvalifikané predpoklady vybraného kandidáta a na základe seniority jeho skúseností a znalostí mu môe ponúkn...

 • Company ELEKTRON - SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - Spracovanie rozpotov poda projektovej dokumentácie na realizáciu elektromontánych prác- Spracovanie materiálových výkazov , oceovanie výkazov výmer- Vypracovanie cenových ponúk - Vypracovanie kalkulácie nákladov, výkazov a podkladov pre fakturáciu- Špecifikácie materiálov- Objednávanie materiálov a zabezpeenie dodávok materiálov- Obhliadky a spracovanie kalkulaných návrhov- Ostatné asistenné práce pre hladký priebeh montánych prácZáujemcovia zašlú mailom ivotopis. Vybraných záujemcov oslovíme.Výhody:K ponúkanej základnej zloke mzdy vo výške od 794,- do 1011,- € mesane, ktorá závisí od stupa preukázania odbornej praxe zamestnávate alej poskytuje odmenu za vzornú dochádzku, výkonnostno-osobnostnú odmenu. Po skonení skúšobnej doby zamestnávate ponúka zvýšenie mzdy v zmysle firemnej politik...

 • Company ADIKA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pomocné práce pri spracovaní podvojného útovníctva, DPH, administratívne práce.Výhody:- perspektívna práca v príjemnom a modernom prostredí s profesionálmi- monos odborného rozvoja- flexibilný pracovný as- iné finanné a nefinanné benefity...

 • Company MIRIMEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Vedenie jednoduchého a podvojného útovníctvaVýhody:bez výhod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters