Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

25 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company Inšpektorát práce Bratislava in Sap
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - vykonávanie všetkých odborných útovníckych prác v programe SAP,- zabezpeovanie zostavenia útovných uzávierok, výkazov o hospodárení a útovných výkazov,- zmysle zákona NR SR . 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici zabezpeuje v plnom rozsahu výkazníctvo za organizáciu v systéme ŠP.Výhody:Vyplácanie poda platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 692,00 € - 830,50 € poda rokov praxe, monos osobného príplatku po prvom odpracovanom mesiaci....

 • Company RELAX 2000, spol. s r.o. in Sap
  24.09.2021

  •Vystavovanie , prijímanie a spracovávanie , evidencia, kontrola / poda útovných pravidiel a platnej legislatívy / :- objednávok,- dodacích listov,- zálohových faktúr,- faktúr,- dobropisov- archopisov,- upomienok,- penalizaných faktúr,- prepravných dokladov.•Vybavovanie a riešenie reklamácií a problémov.•Vykonávanie spätnej kontroly faktúr a podkladov k fakturácií.•Sledovanie platobnej disciplíny odberateov, dodriavanie limitov a dohodnutých platobných podmienok, urgovanie oneskorených úhrad.•Vedenie pokladne v domácej a cudzej mene.•Zapisovanie platieb a evidencia cashflow – denne.•Hmotná zodpovednos za finannú hotovos.•Spolupráca pri tvorbe cenových ponúk.•Práca s PC v programe SAP.•Komunikovanie s odberatemi , so skladom a ostatnými prevádzkami - riešenie prípadných nezrovnalostí.•Zabez...

 • Company JAHAMI s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  príprava dokladov pre spracovanie útovníctva a mzdovej agendy...

 • Company INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  útovník/ekonóm...

 • Company 1. day s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Zabezpeuje tvorbu skladových kariet pre MO • Vykonáva spracovávania objednávok pre MO predajne • Vykonáva archiváciu vytvorenej dokumentácie.• Zabezpeuje vytváranie a aktualizáciu dodávateských cenníkov v systéme po konzultácii s nadriadeným.• Vykonáva tie innosti, ktoré súvisia so zaistením strediska Sklad VO , so spokojnosou zákazníka a s výsledkami hospodárenia, ako je práca vo vzorkovni, práca pri inventúrach a prestavbách danej prevádzky....

 • Company AUTOMAL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Administratívne práce, spracovanie objednávok, fakturácia......

 • Company B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vystavovanie a spracovávanie objednávok, faktúr, dobropisov a archopisov v internom systéme.Vykonávanie spätnej kontroly faktúr a podkladov k fakturácií.Vypracovávanie podkladov pre fakturáciu a útovníctvo.Vedenie evidencie skladových zásob prostredníctvom výpotovej techniky.Podieanie sa na sítavaní a kontrolovaní aktuálneho mnostva zásob na sklade, zaznamenávanie zistených hodnôt do informaného systému.Evidovanie a archivovanie dokladov v súlade s útovnými, daovými a internými predpismi.Výhody:Kadoroné zvyšovanie mzdy.Vernostné príplatky.Príplatky za osobné ohodnotenie....

 • Company MDOK, s.r.o. in Kava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu hadáme loveka, ktorý sa nebojí ís vpred a chce pohnú svetom. Ak sa ti nepodarí pohnú svetom, aspo svojím okolím. Nebojíš sa výzvy, si zvedavý ako to funguje v Indii, v Nemecku i v Nórsku? Kudne bu absolvent, o chce na sebe aj naalej pracova, vzdeláva sa, nebojíš sa ís na nejaký kurz, ktorý a posunie a rozvinie. Si idealista, o chce zmeni svoje okolie, mesto, v ktorom iješ i pracuješ? Nebojíš sa ís a vybavi, zavola i napísa? Ozvi sa nám, posilni náš tím a my a radi všetko nauíme o budeš potrebova.Z benefitov ti vieme ponúknu výhodné ubytovanie, samozrejmosou je káva v kuchynke, semináre a kurzy, ktoré a oslovia....

 • Company TN logistica SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pomocné práce pri vedení podvojného útovníctva- evidencia faktúr, fakturácia- správa registra majetku- komunikácia s úradmi, materskou spolonosou, pobokamiVýhody:- práca v stabilnej, prosperujúcej medzinárodnej spolonosti- zamestnanecké a sociálne výhody- monos profesijného rastu v spolonosti- výuba jazykov- karta MULTISPORT- iné blišie info na pohovore ...

 • Company VUP, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - správne utovanie a samostatné riešenie útovných operácií v rámci podvojného útovníctva (progam SOFTIP UCT), - spracovanie uzávierky,- spolupráca pri spracovávaní roných daových priznaní (da z príjmu),- kontrola daových dokladov,- pravidelná inventarizácia útov hlavnej knihy,- príprava a kontrola podkladov z pohadu DPH,- príprava podkladov a analýzy poda poiadaviek,- utovanie majetku a odpisov majetku v zmysle platnej legislatívy,- príprava štatistických výkazov,- vedenie evidencie HIM (výpoet odpisov),- a inéVýhody:- osobný príplatok k základnej mzde- ponúkame prácu v stabilnej, dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti a v priateskom kolektíve- monos vlastného rozvoja, kariérneho rastu a sebarealizácie- odborné školenia...

 • Company Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 in Banky
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -útovanie došlých a odoslaných faktúr, banky a pokladne,-útovanie interných dokladov- spracovanie a zodpovednos za mesané a roné útovné uzávierky- útovanie ŠJ- spracovanie štatistík- pravidelná inventarizácia útov hlavnej knihy- práca v programe Korwin...

 • Company MFúčtovníctvo s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - evidencia pokladniných dokladov, prijatých faktúr a interných dokladov v    súlade s dodanými podkladmi- evidencia faktúr a útovanie útovných dokladov - vypanie pomocných tabuliek a analýz z údajov útovníctva- kontrola dokladov po formálnej a vecnej stránke - skenovanie dokladov- zakladanie dokladov...

 • Company MGE plus s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Spolupráca s hlavným útovníkom - pomocné útovné práce, fakturácia, zastupovanie v prípade neprítomnosti hlavného útovníka. Administratívne práce v spolonosti, spolupráca v skladovom hospodárstve, komunikácia so zamestnancami, spolupracujúcimi spolonosami a organizáciami, orgánmi štátnej správy. Iné príbuzné úlohy zadané nadriadeným.Výhody:Vhodné pre absolventov odboru útovníctvo, monos nadobudnú prax pod vedením skúseného hlavného útovníka. Pracovný pomer sa po skonení doby uritej predluje. Nástup ihne po dohode....

 • Company REA SLOVTEAM, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - komunikácia so zákazníkmi- vypracováva ponuky pre zákazníkov- prijíma, potvrdzuje a eviduje objednávky zákazníkov- zodpovedá za termínové vybavenie objednávok zákazníkov, rieši prípadné nedodranie poadovaného termínu- príjem materiálu na sklad- fakturácia- príslušná administratívna agenda (príjemky, výdajky, dodacie listy)- expedícia tovaru s príslušným balením a dokumentáciou - expediný príkaz, PQR a súvisiace dokumenty, alšie dokumenty poadované k dodávke - atesty, meracie protokoly at.,- poiadavky na doplnenie skladu daným materiálom- zabezpeenie dovozu a odvozu materiálu a polotovarov- zabezpeuje dopravu k zákazníkovi - po dohode so zákazníkomVýhody:Motivané odmeny:1. za dochádzku 100 € mesane 10 € na starostlivos o zverené pracovné prostriedky,2. za odpracované roky 200 - 600 € ...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Nemecká
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti- Administratívne a sekretárske práce- Spracovanie korešpondencie a elektronickej pošty- Vybavovanie telefonických hovorov v anglickom jazyku- Príprava podkladov na porady- Vyhotovovanie zápisov z porád- Zabezpeenie a organizovanie sluobných ciest- Vedenie spisovej agendyZamestnanecké výhody, benefity- zázemie a stabilita vekej medzinárodnej spolonosti- seriózny a otvorený prístup- poskytujeme komplexné zaškolenieInformácie o výberovom konaníakujeme všetkým uchádzaom za prejavený záujem.V prípade záujmu o túto pracovnú ponuku, pošlite nám prosím Váš ivotopis na: predmete mailu oznate prosím názov pozície.Všetky zaslané ivotopisy a motivané listy sú v súvislosti s realizáciou výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov uchovávané po dob...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - Spracovávanie odberateskej a vnútropodnikovej fakturácie za OZ Bratislava- Vystavovanie penalizaných faktúr a sledovanie ich úhrady za OZ Bratislava- Vybavovanie reklamácií súvisiacich so spornými fakturáciami- Posudzovanie platnosti a úplnosti údajov o subjekte na ktorý sa fakturácia vykonáva.- Vyhotovenie podkladov na bankový prevod preplatkov odberateov a pod.Výhody:- Monos predenia doby uritej- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce- Kvartálne osobné ohodnotenie.- Odmeny pri pracovných a ivotných výroiach.- Stravné vo výške 4€ 3,50 hradené zamestnávateom a SF - Príspevok na rekreáciu poda § 152a Zákonníka práce.- Príjemný kolektív, dlhodobo stabilná pozícia....

 • Company E.K.P.O. plus s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Spracovanie podvojného, jednoduchého a mzdového útovníctva....

 • Company BOD, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Samostatné vedenie podvojného útovníctva, spracovanie miezd, spracovanie daových priznaní, administratívne práce ( mikropodnik ).Výhody:Pracovník má monos prenájmu samostatného bytu priamo v mieste výkonu práce. Mesané odmeny, polroné odmeny, mimoriadne roné odmeny po splnení podmienok Monos individuálneho nastavenia pracovného asu....

 • Company Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Popis pozícieNadriadený: Tím líderÚel práce:Spracovanie komplexných aktivít oddelenia Customer Finance pre spolonosti v rámci Deutsche Telekom Group.Popis práce:• Priraovanie prijatých platieb k zákazníckym kontám na základe bankového výpisu a spracovávanie a útovanie odpisov• Starostlivos o zákaznícke kontá• Práca so SAPom• Komunikácia s internými a externými zákazníkmi• Práca na iných ad-hoc a pravidelných iadostiach / úlohách• Podieanie sa na projektoch (optimalizácia a automatizácia pracovných procesov)Ponúkaná mzda pre túto pozíciu je 850 EUR brutto / mesiac. Zverejnená mzda je minimálna moná ponuka. Nástupná mzda môe by vyššia v závislosti od rozsahu splnenia poiadaviek na zamestnanca (vzdelanie, jazykové znalosti, poadovaná prax, osobnostné predpoklady a zrunosti).Výhody:- Roný bonu...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Kolíňany in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  samostatná odborná práca a zabezpeovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku...

 • Company TOZAN EU, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - spracovanie podvojného útovníctva bez spracovania miezd pod dohadom hlavnej útovníky- útovanie dodávateských a kontrola zaútovania odberateských faktúr- útovanie pokladniných dokladov- útovanie bankových výpisov- príprava a kontrola podkladov ku DPH a KV- administratívne práce spojené s pozíciou- intrastat- základné štatistiky...

 • Company Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - zodpovedá za správne oceovanie majetku, jeho zaradenie do odpisových skupín- mesane vykonáva útovné odpisy majetku v súlade s odpisovým plánom- vykonáva evidenciu majetku poda stredísk, útovných druhov a kategórií- vykonáva zmeny v evidencii majetku, sleduje vyuívanie DHM, DNM a DDHM, jeho opotrebovania a spracúva návrhy na vyradenie- vykonáva inventarizáciu majetku, ako aj koordináciu prác pri inventarizácií- zabezpeuje poistenie majetku a evidenciu poistných udalostí, eviduje platnos poistných zmlúv- zúastuje sa pracovných ciest...

 • Company Čedopol PÍLA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pomocné práce v útovníctve...

 • Company Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - správa prenajatých priestorov spolonosti - organizácia nákupov a správa majetku a spotrebného materiálu s výnimkou agendy IT majetku a mobilných telefónov - objednávanie, správa a evidencia drobného majetku (kanc. potreby, tlaoviny a pod.)- inventúry majetku a zásob s výnimkou IT majetku a mobilných telefónov- správa vozového parku spolonosti a s tým súvisiace administratívne innosti- sledovanie erpania PHM, uívania statusových vozidiel - koordinácia inností v spolupráci s externými dodávatemi vybraných sluieb (údrby a opravy majetku, BOZP a PO, archivácia dokumentov)- aktívna spolupráca s dotknutými oddeleniami materskej spolonosti v Maarsku, úas na osobných stretnutiach v Maarsku....

 • Company COMMERC SERVICE spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Fakturaná innos, kontrola dokladov, vedenie obchodnej korešpondencie a korešpondencie firmy, priamy predaj.Výhody:- stabilná a perspektívna práca, prémie- pri dostatonej praxi vyššia základná zloka mzdy...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters