Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

27 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekútor in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva- spracovávanie miezd- personálna agenda...

 • Company Výnimočné potraviny s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva.Pripravovanie útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, zútovaní a daových priznaní.Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry a pod.).Vyútovanie pracovných ciest.Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska.Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek.Vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok....

 • Company Financconsulting, s. r. o. in Vysoká
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca v kancelárii - Má na starosti kontrolu výkazov da z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, da z príjmov FO a PO, hlásenia, prehady, odosielanie výkazov a komunikáciu s daovými úradmi. Má na starosti riadenie daových kontrol a prípadných problémov a sporov s daovými úradmi a poisovami. má na starosti kontrolu útovníiek, dodriavanie systému práce, konzultácie s klientami, daové poradenstvo, je zodpovedný za správnos sluieb poskytovaných klientom. Na tomto poste sa vyaduje vysoká miera odbornej samostatnosti a zárove je nevyhnutná hmotná zodpovednos. Miesto výkonu práce v kancelárii v mieste prevádzky alebo v teréne u klienta. Pracovné miesto je vytvorené v zmysle projektu financovaného z ESF v rámci OP udské zdroje. Názov projektu: „Zamestnanie a adaptácia UoZ v spolonosti F...

 • Company Financconsulting, s. r. o. in Vysoká
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca v kancelárii - Má na starosti kontrolu výkazov da z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, da z príjmov FO a PO, hlásenia, prehady, odosielanie výkazov a komunikáciu s daovými úradmi. Má na starosti riadenie daových kontrol a prípadných problémov a sporov s daovými úradmi a poisovami.  Na tomto poste sa vyaduje vysoká miera odbornej samostatnosti a zárove je nevyhnutná hmotná zodpovednos. Miesto výkonu práce v kancelárii v mieste prevádzky alebo v teréne u klienta. Pracovné miesto je vytvorené v zmysle projektu financovaného z ESF v rámci OP udské zdroje. Názov projektu: „Zamestnanie a adaptácia UoZ v spolonosti Financconsulting,“ Kód projektu 312031U149 v trvaní od 10/2019 do 09/2021.  Cieová skupina sú uchádzai evidovaní na ÚP. Uchádzai o zamestnanie - UoZ - poda § 6 zák...

 • Company Financconsulting, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca v kancelárii - príprava a triedenie dokladov pre útovníkov na alšie spracovanie. Vyhadávanie dokladov, prípadne pomoc útovníkam. Na tomto poste sa vyaduje hmotná zodpovednos a tak sa pozícia zarauje do 2. stupa náronosti práce. Miesto výkonu práce v kancelárii v mieste prevádzky alebo v teréne u klienta. Pracovné miesto je vytvorené v zmysle projektu financovaného z ESF v rámci OP udské zdroje. Názov projektu: „Zamestnanie a adaptácia UoZ v spolonosti Financconsulting,“ Kód projektu 312031U149 v trvaní od 10/2019 do 09/2021.  Cieová skupina sú uchádzai evidovaní na ÚP. Uchádzai o zamestnanie - UoZ - poda § 6 zákona o slubách zamestnanosti, znevýhodnení uchádzai o zamestnanie - ZuoZ - poda § 8 zákona o slubách zamestnanosti....

 • Company Financconsulting, s. r. o. in Vysoká
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca v kancelárii a teréne -  zodpovednos za obchodné zastúpenie spolonosti, kontaktovanie nových klientov na spoluprácu, dohadovanie termínov, organizovanie schôdzok. Pozícia si vyaduje samostatné rozhodovanie. Na tomto poste sa vyaduje vysoká miera odbornej samostatnosti a zárove je nevyhnutná hmotná zodpovednos. Miesto výkonu práce v kancelárii v mieste prevádzky alebo v teréne. Pracovné miesto je vytvorené v zmysle projektu financovaného z ESF v rámci OP udské zdroje. Názov projektu: „Zamestnanie a adaptácia UoZ v spolonosti Financconsulting,“ Kód projektu 312031U149 v trvaní od 10/2019 do 09/2021.  Cieová skupina sú uchádzai evidovaní na ÚP. Uchádzai o zamestnanie - UoZ - poda § 6 zákona o slubách zamestnanosti, znevýhodnení uchádzai o zamestnanie - ZuoZ - poda § 8 zákona o slubách z...

 • Company Financconsulting, s. r. o. in Vysoká
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca v kancelárii - na základe pokynov nadriadeného, triedenie dokladov, vystavovanie odberateských a dodávateských faktúr, spracovávanie knihy jázd, sluobných ciest, administratívne práce. Na tomto poste sa vyaduje vysoká miera odbornej samostatnosti a zárove je nevyhnutná hmotná zodpovednos. Miesto výkonu práce v kancelárii v mieste prevádzky alebo v teréne u klienta. Pracovné miesto je vytvorené v zmysle projektu financovaného z ESF v rámci OP udské zdroje. Názov projektu: „Zamestnanie a adaptácia UoZ v spolonosti Financconsulting,“ Kód projektu 312031U149 v trvaní od 10/2019 do 09/2021.  Cieová skupina sú uchádzai evidovaní na ÚP. Uchádzai o zamestnanie - UoZ - poda § 6 zákona o slubách zamestnanosti, znevýhodnení uchádzai o zamestnanie - ZuoZ - poda § 8 zákona o slubách zamestnanosti...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Komárno in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Komplexné zabezpeovanie prác na úseku rozpotovania a financovaniaZabezpeovanie innosti spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a sluieb.zodpovednos za:- innos ekonomicko-prevádzkového úseku - rozpoet na kalendárny rok- ronú uzávierku centra, vedenie predpísanej útovnej evidencie, erpanie finanných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpotových pravidlách - vedenie operatívno-technickej evidenciu majetku v programe Softip Profit- zmluvy na nákup výrobkov, prác a sluieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaníVýhody:- stravné lístky- monos predenia pracovnej zmluvy po ukonení 12 mesiacov...

 • Company Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •Vykonáva odborné útovnícke a evidenné práce na odbore správy majetku a prevádzky.•Zabezpeuje evidenciu a útovanie majetku, kontroluje alšie útovné náleitosti odpisovania majetku a v súvislosti s útovaním majetku zabezpeuje a archivuje všetky súvisiace doklady (zaraovacie protokoly) v originálnom vyhotovení,•Spracováva podklady na vyradenie majetku v súinnosti so škodovou a vyraovacou komisiou,•Vedie evidenciu osobných kariet zamestnancov, do kariet zapisuje prírastky a úbytky majetku, za ktorý sú zamestnanci hmotne zodpovední•Pripravuje inventúrne súpisy pre inventarizáciu a vykonáva všetky ostatné práce súvisiace s evidenciou a inventarizáciou majetku.Výhody:-5 dní dovolenky navyše-mesane osobný príplatok k základnej zloke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,-dlhodobo stabilná pozícia,-pruný...

 • Company Univerzita Komenského v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  komplexne zabezpeuje správu a evidenciu hnuteného a nehnuteného majetku UK v správe VM . Štúra - Mlyny UK, vedie evidenciu hospodárskych prostriedkov (majetku), presuny a prevody majetku, vyraovanie prebytoných a neupotrebitených hospodárskych prostriedkov,na základe výpisov z katastra nehnutenosti aktualizuje evidenciu pozemkov UK,eviduje prírastky a úbytky majetku,eviduje investiný hmotný a nehmotný majetok, zarauje ho do príslušných útovných tried poda zákona o útovníctve a odpisových skupín,zabezpeuje podklady pre vyradenie nepotrebného majetku, vypracúva vyraovacie protokoly a zabezpeuje ekologickú likvidáciu majetkuVýhody:5 dní platenej dovolenky navyšeDenne len 7,5 hodín práce oproti štandardným 8 hodinámStabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomerPravidelná mzda, istota výplaty mz...

 • Company Kongsberg Automotive, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  We are looking for a motivated accountant responsible to create cost calculation for new projects, new opportunities (quotations) and for capital investments (Capital Expenditures Requests (CER’s)) for European Driveline Business Unit quotes in Kongsberg Automotive, s.r.o.The tasks include:1. Preparation of product costing: Drawing analysis, bill of material and other documentation to prepare times, costs, materials and labor estimations.2. Gather proposals, specifications and related documents in a timely manner with related departments in order to convert specifications to cost estimates for new and current products. Consult closely with the quote team, plant, engineering and purchasing personnel to establish required cost data.3. Actively contribute to the development and support of cos...

 • Company Jakub Ilavský, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prijímanie objednávok, komunikácia so zákazníkmi, vystavovanie faktúr, dodacích listov, PPD, VPD, práca s ERP.Výhody:Monos rastu na základe pracovných výkonov....

 • Company JAHAMI s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  príprava dokladov pre spracovanie útovníctva a mzdovej agendy...

 • Company InMed Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - evidencia dodávateských a odberateských faktúr, pokladniných dokladov,  dokladov k úhradám platobnou kartou- vystavovanie cestovných príkazov- vypracovávanie štatistiky- alšie administratívne innosti...

 • Company Laboprofilak, RSP s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Podvojné útovníctvo, mzdy a personalistika....

 • Company LAN Help, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Útovné práce.Výhody:bez výhod...

 • Company Ostrožovič spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Komunikácia so zákazníkom príjem objednávok, fakturácia, zahraniný obchod...

 • Company NORDFOOD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  skladové hospodárstvo - príjem a výdaj tovaru, fakturácia, znalos útovného programu Omega potrebná....

 • Company POS DISPLAY s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme zodpovedného loveka s ekonomickým zameraním na vedenie útovníctva a administratívy. Môe by aj absolvent.Výhody:Stravné lístky v hodnote 4,5€...

 • Company Zoltán Gróf mladší in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výpomocné útovnícke práce (cenové ponuky, fakturácia,..)....

 • Company RZP, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - administratívne práce- fakturácia- evidencia pokladne- príprava podkladov pre spracovanie miezd- kontrola a spracovanie dochádzky- spracovanie mzdovej agendy vybraných zamestnancovVýhody:pohyblivá zloka mzdy do 150,-- €...

 • Company Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -    Evidencia a sledovanie nájomných zmlúv na prenajatú pôdu.-    Komunikácia s vlastníkmi pôdy.-    Vedenie evidencie vyplácania nájomného.-    Bené kancelárske a sekretárske práce.-    Fakturácia a vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr.-    Vedenie knihy došlej a odoslanej pošty.-    Práca s katastrom nehnuteností a sledovanie zmien vlastníkov.-    Príprava podkladov pre útovníku.-    Telefonická, mailová a poštová komunikácia....

 • Company SkinMedical s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Min. maturita, prax je vítaná, administratívne práce, fakturácia a vedenie skladovej evidencie, znalos práce s PC, výkon : KemarokVýhody:monos získania praktických skúsenností...

 • Company Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  zabezpeovanie administratívneho chodu kancelárie, sekretárske práce, vybavovanie, triedenie pošty, emailov, telefonátov, sledovanie splnenia zadania úloh, komunikácia s dodávatemi sluieb, prvý kontakt s klientmi, tvorba interných dokumentov na úseku administratívy, vedenie vlastnej agendy na úseku vymáhania pohadávok, tvorba výziev, sledovanie úhrad, komunikácia s dlníkmi,...

 • Company Domov dôchodcov in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Inventarizácia hmotného a nehmotného majetku, archivácia, vedenie pokladne. Privítame skúsenosti a odbornos so skladovým hospodárstvom a prácou s hotovosou.Blišie informácie na osobnom pohovore....

 • Company Mäso ZEMPLÍN, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  prijímanie objednávok, vystavovanie faktúr pre odberateov (noná práca - cca 2x týdenne)...

 • Company Stredoslovenská energetika, a.s. in Sap
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Poslaním tejto pracovnej pozície je vedenie prevádzkovej a administratívnej evidencie vozidiel. Medzi Vaše hlavné pracovné úlohy bude patri:- spracovanie všetkých podkladov pre vyútovanie, monitoring, riešenie incidentov a celková logistická podpora pre uívateov v našej internej aplikácii GPS;- správa íselníka vozidiel, spracovanie erpania PHL u vozidiel, kontrola spotreby poda normy a evidencia nadspotreby PHL a správa palivových kariet;- rozútovanie a likvidácia došlých faktúr za opravy, servis, mýto a ostatné sluby;- tvorba podkladov, ktoré sú súasou dani z príjmov a fakturácie za oblas dopravy.Súasou pracovných úloh je aj alšia potrebná administratíva, i reporting, ako aj spracovanie prijatej a odoslanej pošty, archivácia.Pre túto pracovnú pozíciu hadáme kandidáta, ktorý má znalosti le...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters