Jobmonitor. Search results for Accountants

45 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Sap
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  • Aktívna komunikácia a podpora miestneho koordinátora krajín, cestujúcich a schvaovateov• Kontrola došlých faktúr, faktúr v súlade s miestnou politikou krajiny a podnikovými štandardmi• Zodpovednos za dennú agendu• Skontrolujte a vyplte cestovné správy v systéme SAP• Zaútovanie vyplnených a schválených správ, zútovanie sprostredkujúceho útu• Príprava pravidelných a ad hoc správ pre miestne krajiny•Active communication and support of local country coordinator, travellers and approvers •Check of incoming invoices, bills in accordance to local country policy and Corporate Standards•Responsibility for daily agenda•Check and complete of travel reports in SAP system•Posting of completed and approved reports, clearing of intermediate account•Preparation of regular and ad hoc reports for local co...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  -Zodpovednos za správu pohadávok (A / R) na zákazníckych útoch-Proaktívne kontaktovanie zákazníkov na otvorených A / R pozíciách (upomienkové listy, inkasné hovory)-Odpovedanie na prichádzajúce otázky o stave zákazníckeho útu od zákazníkov a predaja-A / R Údrba a vyrovnania s kúovými zákazníckymi útami-Spolupráca so zákazníckymi slubami, správou úverov, prichádzajúcimi platbami a miestnym tímom predaja vo všetkých podnikoch pre príslušné krajiny-Responsibility for Accounts Receivables (A/R) Management on customer accounts-Proactive contacting of customers on open A/R positions (reminder letters, collection calls)-Answering incoming inquiries on customer account status from customers and sales-A/R Maintenance and reconciliations with key customer accounts-Co-operation with Customer Services...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  •Spracovanie došlých dodávateských faktúr od prijatia a po platbu•Komunikácia s internými a externými partnermi v ruskom jazyku aj v prípade chybne vystavených faktúr i chýbajúcich informácií•Riešenie cenových rozdielov vo faktúrach i dobropisoch•Odpovedanie na dodávateské telefonáty, emaily, elektronické iadosti •Odpovedanie na dodávateské upomienky•Spracovanie dodávateských útov•Dodriavanie štandardných procesov a špecifík pre jednotlivé krajiny•Navrhovanie zlepšovania procesov•Spracovanie reportov•Posting of supplier invoices and taking care about posted documents until they are prepared for payment •Communication with local partners, suppliers in case of missing information, errors or issues for Russian speaking countries •Resolving queries in regard to value deviations of invoices or ...

 • Company RDB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  vystavovanie faktúr, príprava dokumentov pre útovnú firmu a ostatné administratívne práceVýhody:príjemný kolektív, monos kariérneho rastu,bonusy a odmeny za úas na projektoch...

 • Company RDB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  útovanie prijatých a vydaných faktúr, interných dokladov a ostatných záväzkov (DPH, SPD ZMO, SPD ZEL, BV), pokladaVýhody:príjemný kolektív, monos kariérneho rastu,bonusy a odmeny za úas na projektoch...

 • Company AMETYS s.r.o. Košice in Rad
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  samostatné vedenie podvojného útovníctva, vedenie útovnej agendy, útovanie hnuteného majetku, vedenie skladového hospodárstva, zostavenie výkazov pre Daový úrad (DPH, da z motorových vozidiel, da z nehnutenosti, roná UZ, roné daové priznanie), riešenie útovnj problematiky pod vedením ekonóma, miesto výkonu práce kameolom Hosovce nealeko Turne nad Bodvou Výhody:monos vzdeláva sa na profesionálnej úrovni, kompenzácia PHM vlastnou dopravou do práce...

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Budete lenom nového centra finanných sluieb IQVIA v Bratislave na Slovensku, ktoré bude podporova našu innos v regióne EMEA, ktorá je neoddelitenou súasou našej globálnej siete finanných sluieb.Na tejto pozícii budete pomáha vedúcemu tímu zodpovednému za poiadavky na útovníctvo a výkazníctvo pre právnické osoby spolonosti v mnohých krajinách EMEA. Patrí sem široká škála kadodenných všeobecných útovných povinností, aby sa zabezpeilo, e útovné knihy útovných jednotiek sú úplné a presné a kadý mesiac sa oznamujú materskej spolonosti v USA. Hlavným cieom bude zabezpei prísne dodriavanie interných finanných politík US GAAP a zabezpei súlad s operanými postupmi finanného štandardu IQVIA (SOP).Táto pozícia bude tie pomáha vedúcemu tímu pri zostavovaní štatutárneho útovníctva hlavnej knihy, prípra...

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Plni povinnosti vo všetkých oblastiach platobného procesu IPA: Zriadenie, platby, vyrovnanie, uzavretie štúdií.Proaktívne spolupracova s kúovými zúastnenými stranami, sponzormi a projektovými miestam s cieom zabezpei, aby sa platby skutoovali naas a efektívne a zabránilo sa eskaláciám....

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Plni povinnosti vo všetkých oblastiach platobného procesu IPA: Zriadenie, platby, vyrovnanie, uzavretie štúdií.Proaktívne spolupracova s kúovými zúastnenými stranami, sponzormi a projektovými miestam s cieom zabezpei, aby sa platby uskutoovali naas a efektívne a zabránilo sa eskaláciám....

 • Company REA SLOVTEAM, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Komplexné vedenie podvojného útovníctva:- útovanie - štatistika- intrastat- DPH + kontrolný výkaz mesaný- daové priznanieVýhody:Motivané odmeny:1. za dochádzku 100 € mesane 10 € na starostlivos o zverené pracovné prostriedky,2. za odpracované roky 200 € - 600 € rone poda odpracovaných rokov .3. Prémie poda dohody.4. Príspevok na stravu nad zákonom stanovenú iastku hradené zamestnávateom, poda odpracovaných rokov ZADARMO ....

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vedenie tímu útovníkovÚtovníctvoVystavovanie a útovanie interných dokladovKontrola saldokonta dodávateov a odberateov, zútovanie priradení vzájomných pohadávok a záväzkov a postúpeníEvidencia DHM v podsystéme – innosti spojené so zaradzovaním, preradzovaním a likvidáciou DHMMesané spracovanie odpisovPráce spojené so spracovaním a vyhotovením mesaných útovných závierokPráce spojené so spracovaním a vyhotovením ronej útovnej závierkyZabezpeovanie daového výkazníctva (zostavovanie riadnych, mimoriadnych alebo opravných daových priznaní pre DPH, da z príjmov, spotrebné dane)Práce spojené s inventarizáciou majetku a záväzkovVyhotovovanie podkladov potrebných pre konsolidovanú útovnú závierkuVypracovanie interných metodických predpisov a usmernení pre oblas útovnej a daovej evidencieStanovenie a...

 • Company RENOJAVA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  •zabezpeenie bezproblémového chodu celej zverenej oblasti - spracovanie a vedenie útovnej agendy spolonosti vrátane mzdového útovníctva•kontrolovanie splatnosti odberateských pohadávok a záväzkov spolonosti•vedenie bankových útov, sledovanie úverov a spracovanie bankových výpisov•vypracovávanie a odosielanie mesaných, kvartálnych a roných výkazov a hlásení vrátane daových priznaní•vypracovanie spätnej kontroly faktúr a podkladov k fakturácii•sledovanie platobnej disciplíny odberateov, urgovanie oneskorených úhrad•spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy•príprava ekonomických podkladov, reportov, analýz•vedenie pokladne v domácej a/alebo cudzej mene•pravidelná komunikácia so štátnymi inštitúciamiVýhody:-vysoká a priama podpora priameho vedenia spolonosti-vaka vemi dobrým výsledkom mo...

 • Company MGE plus s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Komplexné vedenie podvojného útovníctva. Spracovanie mesaných uzávierok, výkazov DPH, spracovanie ronej útovnej závierky a daových priznaní k dani z príjmu FO a PO, spolupráca s orgánmi štátnej správy, spolupráca s audítormi, vypracovávanie analýz a správ poda poiadaviek vedenia spolonosti, iné príbuzné úlohy zadané nadriadeným. Monos , spracovania miezd a personálnej agendy je výhodou.Výhody:Pracovný pomer sa po skonení doby uritej predluje. Nástup moný po dohode aj v inom termíne....

 • Company ALTIERO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Samostatné vykonávanie všetkých útovných prác - finanné útovníctvo, skladové útovníctvo. Kontrola, evidencia a útovanie dodávateských faktúr, pokladniných dokladov, vystavovanie, evidencia a útovanie vydaných faktúr, interných útovných dokladov, mzdových dokladov, vyhotovovanie knihy jázd. Spolupráca pri vypracovaní interných útovných predpisov, spolupráca s pracovníkom skladu, útovanie dokladov skladového hospodárstva, spolupráca pri inventarizácii tovaru, hmotného a nehmotného majetku. Spolupráca so soc. poisovou, zdravotnými poisovami, daovým úradom.Výhody:stravné lístky, zamestnanecká zava, monos profesijného rastu...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Kontrola dát týkajúcich sa nových materiálov-Analýza dát existujúcich materiálov v interných systémoch spolonosti, zodpovednos za doplnenie respektívnych dát pre nové materiály-Kontrola cien/materiálov a rozdielov medzi vyjednanými cenami a cenami uvedenými v došlých cenníkoch od dodávateov, zodpovednos za opravy-Komunikácia s dotknutými stranami – dodávatemi, nákupcami, oddelením dodávateského reazca na globálnej a regionálnej úrovni za úelom dodrania správnosti dát-Zbieranie informácii o cenových a obchodných podmienkach a zapisovanie do stanovených foriem-Zodpovednos za správnos dát a aktualizovanie databáz-Koordinovanie zúastnených strán v prípade nezrovnalostí-Podpora oddelenia nákupu v rôznych projektoch za úelom dodrania efektívnosti a dohodnutých krokov-Review of data related to n...

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Komplexné zabezpeovanie útovníckych agend v rozpotovej organizácii.Samostatná odborná innos  v oblasti finanného útovníctva v zmysle platných zákonov, predpisov a metodiky zriaovatea, vedenie útovných dokladov- faktúry, bankové výpisy, interné doklady, majetok....Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce - príprava a sledovanie rozpotu,...

 • Company IMAO electric, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zodpovednos za komplexné vedenie a spracovanie útovníctva, mzdovej a personálnej agendy.Spracovanie mesaných daových priznaní k DPH, kontrolných a súhrnných výkazov.Riadne evidovanie zverených útovných dokladov.Vypracovávanie mesaných, štvrroných a roných uzávierok.Komunikovanie s audítormi, daovými úradmi a inými inštitúciami.Zodpovedanie za spracovanie a vedenie útovnej agendy spolonosti.Práca v útovnom tíme.Iné príbuzné úlohy zadané nadriadeným.Výhody:- Motivujúce finanné ohodnotenie.- Zodpovedajúce technické zabezpeenie.- Podpora v oblasti zaškolenia zo strany spolonosti.- Iné sociálne výhody....

 • Company ER Office s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  jednoduché a podvojné útovníctvomzdy a personalistikaadministratívne práce...

 • Company Peter Poláčik - PETROSTAV in Čechová
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Prijmeme pomocného útovníka, ekonóma do kancelárie etablovanej firmy.Nápl práce:- Podpora práce hlavného útovníka,- Príprava podkladov k mesaným a štvrroným reportom, spolupráca pri uzávierkových operáciách, príprava podkladov k DPH,- Útovanie došlých a odoslaných faktúr, pokladniných dokladov, bankových výpisov, interných dokladov, miezd....- nutné ovládanie OMEGA, OLYMP, ALFA- Podporná administratívna innos útovného oddelenia:- Evidencia a spracovanie pridelenej agendy,- Schopnos samostatného uvaovania a vedenia zverenej agendy- Administrácia spracovania došlej a vyšlej pošty poda zadania, prerozdelenie faktúr poda stredísk, kontrola formálnej a vecnej správnosti z útovného a daového hadiska,- Prax v útovníctve vítaná, nie je podmienkaV prípade záujmu zasielajte ivotopisy na , tel..: 094...

 • Company Klub Forresta Gumpa, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  samostatné vedenie podvojného útovníctva, roná závierka, spracovanie miezd, zmlúv, korešpondencia a iné administratívne innostiVýhody:bez výhod...

 • Company J&D CONSULTING s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Jednoduché útovníctvo, podvojné útovníctvo, administratívne práce....

 • Company METRANS /Danubia/, a.s. in Rad
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - vedenie podvojného útovníctva a útovnej agendy- zaloenie objednávky v útovnom programe- príprava rôznych pravidelných i príleitostných reportov- roné zútovanie daní, výkazy - príprava výstupov pre utáre, poisovne a daový úrad, príprava potvrdení pre zamestnancov- sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spolonosti- príprava podkladov na spracovanie mesanej, kvartálnej a ronej uzávierkyVýhody:- po skúšobnej dobe zvýšenie platu o 50,- EUR brutto kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov rone- stravné plne hradené zamestnávateom nad rámec zákona- zázemie a stabilita vekej medzinárodnej spolonosti- team-buildingové aktivity- seriózny a otvorený prístup- mladý, dynamický kolektív...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Útuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: dodávateské fakturácie, zútované mzdy, odvody do poistných fondov, podpora pri útovaní ostatných nákladov materskou firmou- Vykonáva, útuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: úhrady dodávateských faktúr, bankové výpisy, vzájomné zápoty, splatnos fakturácie, operácie pokladne- Vypracováva daové priznania DPH, da z nehnuteností a da z motorových vozidiel- Zostavuje mesané a roné uzávierky pre NBS a Štatistický úrad- Vypracováva podklady pre audítorskú firmu, interné oddelenia (Controlling, Logistika, Personálne oddelenie)- Útuje a vedie operatívnu evidenciu o fondoch, rezervách, rozdelení hospodárskeho výsledku- Kontrola útov dodávateov a spolupráca pri ich evidencii v SAP- Kontrola otvorených poloiek odberateov- Zaraovanie a evidencia investícií ...

 • Company GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. in Levice
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  We are looking for an experienced senior Auditor to join GSK in Levice.Job description, responsibilities and dutiesThe purpose of this job role is to significantly contribute to the assurance that material and service suppliers within the scope of SQA meet applicable Regulatory Authorities and GSK requirements.This is delivered by:Execution of documented assessments of the GMP and Quality Systems compliance status of assigned suppliers.Management of supplier action plans to close identified gaps resulting from said documented assessments.Maintenance of audit and user site data for assigned suppliers in GSK supplier management systems.Completion of assigned Supply Chain Risk Assessments for assigned suppliers.Providing support of Quality Assurance Agreement negotiations and supplier change ...

 • Company Zlieváreň Zábrež, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  •Finanné plánovanie so zameraním na zabezpeenie finannej stability spolonosti a analýza výsledkov hospodárenia.•Spracovanie finanných plánov organizácie a kontrola ich dodriavania. •Riadenie innosti finanného úseku spolonosti. •Spracovávanie finanných výsledkov, vypracovávanie finanných výkazov a reportov. • Príprava podkladov a monitorovacie správy pri erpaní eurofondov •Spolupráca s audítormi a s finannými a daovými orgánmi štátnej správy. •Posudzovanie investiných zámerov, kontrola nákladovosti firmy, peaných tokov, správnosti a vasného uhrádzania platieb.• Zodpovednos za komplexné vedenie útovníctva a spracovanie útovníctva.• mesané a roné uzávierky, spracovanie výkazov DPH.Výhody:Monos sebarealizácie, rozšírenie odborných schopnosti pomocou školení, priateský kolektív, ...

 • Company economyArt, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva, spracovanie priznaní k DPH. Kontrola správnosti útovných procesov. Vypracovanie daového priznania na da z príjmov PO, FO a súvisiacich výkazov a ostatných daových priznaní vyplývajúcich z innosti. Ovládanie daových, útovných a iných súvisiacich zákonov....

 • Company Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Preparing tax and accounting documentation and evidence- Intercompany recharge AP/AR- Internal, external reports- Systems data interface/transfer checking- Support Finance manager and external/internal audit with relating data informationVýhody:- 13th and 14th salary...

 • Company KONE SSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting. Or any other processes being part of the SSC scope• Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with country’s responsible contact points in order to clarify and close open issues• Log issues and discuss with or escalate to team leader• Deliver input for proper reporting • Support process improvements and harmonization activities• Participation in team meetings, process analysis and improvement actions• Make sure process KPI’s are met with high quality standards• Takes responsibility on complex processing activities • Perform other tasks as allocated by team leaders, managers relating to reporting and ...

 • Company ALFEX, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Vedenie podvojného útovníctva a súvisiace práce, komunikácia s bankou a štátnymi inštitúciami........

 • Company Metodicko-pedagogické centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - finanné riadenie národného projektu, oprávnenos výdavkov, dodriavanie rozpotu projektu vrátane dodriavania pravidiel platnej legislatívy SR,- príprava a predkladanie iadostí o platbu, - komunikácia s finannými manaérmi a administratívnymi zamestnancami projektových kancelárii,Výhody:- 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce- MULTISPORT karta- príspevok na 3. pilier dôchodkového poistenia- stravný lístok aj za dovolenku a prvých 10 dní PN- pruný pracovný as- podpora vzdelávania v rámci pracovnej pozície...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  We are looking for a payroll specialist who wants to do a complex role, to take the payroll experience to another level and help build our rapidly growing company. We are encouraged and driven to improve processes and look for better solutions every day.Does it sound great? What will you be working on?Own the payroll processing cycle for a country or a company depending on size and complexityPayroll Balances and controls at input and output (Source to Gross, Gross to Net)Payroll Accounting supportComplex payroll queries & escalationsVendor operations managementPoint of contact for stakeholders (Benefits, Compensation, Stock Options, HR Services, Local HR, Recruitment, Accounting, Treasury and others)Projects: process improvement (Six Sigma), country expansions, new payroll setupCan you han...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Complex payroll queries & escalationsVendor operations managementPoint of contact for stakeholders (Benefits, Compensation, Stock Options, HR Services, Local HR, Recruitment, Accounting, Treasury and others)Projects: process improvement (Six Sigma), country expansions, new payrolls setupCan you handle more?You can improve our processes in cooperation with the Operational Excellence team!You can develop your career by joining Payroll Academy and many other available trainings!You can use your ideas to run your own projects!...

 • Company Transtav s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Komplexná agenda podvojného útovníctva....

 • Company OFZ, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Spracovanie urenej útovnej agendy OFZ, komplexné vedenie útovnej evidencie pre externých zákazníkov na základe zmlúv o vedení útovníctva, spracovanie útovnej závierky a vypracovanie daových priznaní.Výhody:Motivaný bonus do výšky 80 € mesiac, jubilejné odmeny, dochádzkový bonus, 14., resp. 15. plat poda dosiahnutého hospodárskeho výsledku, príspevky do III. piliera v DDS....

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Prispejete k vedeniu nášho tímu vymáhania pohadávok, ktorý pracuje na maximalizácii vasného zhromaovania peazí od našich zákazníkov po celom svete, a to prostredníctvom efektívnej správy telefonicky a prijímaných otázok. Pracujeme na tom, aby sme starnutý dlh udrali na minime prostredníctvom vasných opatrení na vyrovnanie dlhu.Ako budete robi• Úas na stretnutiach 1: 1 iba pre vybraných zamestnancov; zamestnanec musí súhlasi s úasou mladšieho nadriadeného• Úas na pohovore (nevedenie pohovoru; platové podmienky sa nebudú diskutova)• Úas na stretnutiach zamestnancov, stretnutiach a hovoroch (napr. Hovory KPI), aktívne prezentovanie• Spolupráca s externým a interným auditom, kontrolami kvality a SOX - zhromaovanie zálohy a príprava správ na zabezpeenie súladu, kontrola informácií s nadriadeným...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  •    Príprava finanných analýz a porovnávanie dát •    Prezentácia a komunikácia výsledkov vedeniu •    Kontaktná osoba pre mesanú finannú uzávierku, vytváranie ad hoc reportov a analýz poda potreby •    Analýza business výsledkov, koordinácia reportov a konsolidácia •    Monitorovanie dodrovania inerných smerníc, úas na kontrole dodrovania interných ustanovení•    Vytváranie detailných finanných modelov pre jednotlivé business segmenty,  riadenie business iniciatív,  identifikovanie, implementovanie a dosahovanie kúových prevádzkových cieov•    Reporting •    Vasné reagovanie na akékovek poiadavky externých partnerov...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Výhody:Prispejete k vedeniu nášho tímu vymáhania pohadávok, ktorý pracuje na maximalizácii vasného zhromaovania peazí od našich zákazníkov po celom svete, a to prostredníctvom efektívnej správy telefonicky a prijímaných otázok. Pracujeme na tom, aby sme starnutý dlh udrali na minime prostredníctvom vasných opatrení na vyrovnanie dlhu.Ako budete robi- Úas na stretnutiach 1: 1 iba pre vybraných zamestnancov; zamestnanec musí súhlasi s úasou mladšieho nadriadeného- Úas na pohovore nevedenie pohovoru; platové podmienky sa nebudú diskutova - Úas na stretnutiach zamestnancov, stretnutiach a hovoroch napr. Hovory KPI , aktívne prezentovanie- Spolupráca s externým a interným auditom, kontrolami kvality a SOX - zhromaovanie zálohy a príprava správ na zabezpeenie súladu, kontrola informácií s nadr...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Príprava a výpoet daových výpotovIdentifikovanie, implementovanie a dosahovanie kúových prevádzkových cieovPodpora regionálnych klientov.Príprava technických daových výpotovReportingVasné reagovanie na akékovek poiadavky externých / interných partnerovŠtandardizácia a optimalizácia procesov....

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - schvalovanie nastavených platieb v internom - bankovom sytéme- zabezpeenie popory pre externých - interných auditorov- denná telefonická a e-mailová komunikácia s  klientami z externého -    interného prostredia   kontrola správnosti cestovných výdavkov a údajov - príprava reportov pre oddelenie...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  •    Aktívne sa zúastova na testovacích innostiach ERP (zabezpeovanie úplnosti testovacieho scenára, vykonávanie testovania a oznamovanie výsledkov) poas fázy výstavby projektu.•    Aktívna úas na riešení problémov.•    Podpora nasadenia štandardných procesov v celom regióne EMEALA•    Podpora vytvárania školiacich materiálov pre nové procesy •    Podpora školení spojených s integráciou procesov pre staršie systémy spojené s doasným zavedením ProCo.•    Podpora nových pouívateov Oracle Fusion, poskytovanie poradenstva a poradenstva krajinám...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Reakcia na akékovek poiadavky externých strán, realizova platby, schvaovanie platieb v bankových systémoch, spracovanie cestovných výdavkov v globálnom automatizovanom systéme cestovania a výdavkov, denná podpora otázok dodávatea prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, denná komunikácia s internými a externými zákazníkmi....

 • Company Nedax, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - Zodpovednos za vedenie komplexnej útovnej agendy spoloností (majetok, finanné úty, pohadávky, záväzky, fakturácia, dane, mzdové útovníctvo)- Zostavovanie mesaných a roných závierok- Príprava a spracovanie podkladov pre mesané hlásenie DPH, štatistických výkazov- Jednoduché administratívne práce- správne útovanie a samostatné riešenie útovných operácií v rámci podvojného útovníctva- párovanie salda dodávateov a odberateov- vedenie a spracovanie agendy a hlásení vyplývajúcich z daových zákonov a pre štátne orgány a pod.- spolupracova a komunikova externými inštitúciami...

 • Company N-Trans Europe s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Ideálny kandidát by mal by dobre oboznámený so slovenskou daovou legislatívou, výpotami miezd a mal by ma nasledovné zrunosti:- musí ma: obchodnú úrove anglického alebo ukrajinského (ruského) jazyka- zdatný v jednom z aktuálne pouívaných útovných softvérov (napr. Pohoda)- schopný vykonáva úlohy od zadávania primárnych údajov do systému a po vypracovanie správ o konci obdobia- zdatný v MS Excel- presný a spoahlivý len tímu- iaduce: pochopenie odvetvia cestnej dopravyVýhody:Sme dynamická dopravná spolonos so sídlom v Bratislave, Raa.Hadáte skúseného útovníka, ktorý by sa mohol zapoji do nášho malého a priateského tímu na iastoný úväzok pribline 20 hodín týdenne . Pracovný as je flexibilný a môe by prispôsobený pre správneho kandidáta....

 • Company RIAVA CORPORATION, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - Zodpovednos za vedenie komplexnej útovnej agendy spolonosti (majetok, finannéúty, pohadávky, záväzky, skladové hospodárstvo, fakturácia, dane, mzdové útovníctvo)- Zostavovanie mesaných a roných závierok- Príprava a spracovanie podkladov pre mesané hlásenie DPH, štatistických výkazov- Komunikácia s audítormi, štátnymi a bankovými inštitúciami- Jednoduché administratívne práce- Spolonos podniká na území Slovenskej a eskej republiky...

 • Company Ing. Eva Martinková in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  vedenie podvojného útovníctva pre PO...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters