Jobmonitor. Search results for Accountants

61 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-50 of 61 results.
 • Company Edscha Velky Meder s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - vedenie podvojného útovníctva- útovanie bankových výpisov a pokladne- spolupráca pri inventarizácii- spolupráca a komunikácia s audítormi a daovými poradcami spolonosti- kontrola správnosti došlých a vyšlých faktúr a ich útovanie na nákladové strediská- zostavenie plánu cash flow- útovanie a vedenie evidencií majetku - zostavenie výkazov - vypracovanie výkazov Intrastat- vypracovanie daových priznaní DPH- spolupráca pri zostavovaní mesaných, štvrroných a roných uzávierok a závierok- komunikácia s obchodnými partnermi, inštitúciamiVýhody:- mzda: od 950 EUR mesiac poda skúsenosti uchádzaa- 13. a 14. plat- príspevok na dopravu za kadý mesiac- príspevok na stravovanie- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- Vianoná dareková poukáka- monos práce pre zahraninú spolonos v oblasti automobi...

 • Company Bobeková, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Senior útovník spracovanie jednoduchého a podvojného útovníctva...

 • Company MZK Consulting, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vedenie podvojného útovníctva pre klientov zamestnávatea.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea telefonicky a dohodnite si termín a miesto stretnutia.Mzda od 700 EUR/mesane - závisí od praxe, skúseností a vzdelania....

 • Company Pelcko, s.r.o. in Lisková
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Kontaktova sa telefonicky p. Slaninka +421 948 027 407, e-mailom: alebo osobne na prevádzke Pelcko, Lisková výrobná hala 1205, 034 81 Lisková. Pracovná pozícia: útovník/ka Nápl práce: útovné vedenie faktúr, objednávok, skladových kariet. Poiadavky na uchádzaa: - min. úplné stredné odborné vzdelanie - obchodná akadémia, ekonómia. - PC znalosti - balík Microsoft, výhodou program OMEGA, - jazykové znalosti - Anglický jazyk - elementárny stupe. ...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • Kontrola útovných a daových náleitostí dokladov• Evidencia a útovanie faktúr, interných dokladov• Odsúhlasovanie nákladov v spolupráci s inými oddeleniami• Monitorovanie saldokonta dodávateov• Komunikácia s dodávatemi v anglickom jazykuVýhody:- príspevok na dopravu do zamestnania a spä 2 € de- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxané aktivity- firemné akcie pre zamestnancov letná párty a vianoný veierok - príspevok na organizovanie kolektívnych akciíZákladná zloka mzdy brutto : 900 - 1000€ mesane mesaná prémia 6perc...

 • Company SVI Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Vedenie podvojného útovníctva- Evidencia a útovanie dodávateských faktúr- Fakturácia- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov- Platobný styk – tuzemsko, zahraniie- Útovanie bankových výpisov- Sledovanie saldokonta- Evidencia dlhodobého majetku- Spracovanie miezdVýhody:- práca v nadnárodnej spolonosti- 2 percent príspevok do III. piliera- do 30 percent výkonnostné odmeny vyplácané rone- pre zamestnaných záujemcov monos podpisu pracovnej zmluvy na dobu neuritú, hne s dátumom nástupu po skonení výpovednej doby- stravné lístky v hodnote 1 Euro pre zamestnanca pitný reim a iné motivujúce benefity- monos osobného a odborného rastu...

 • Company SVI Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Kooperácia práce v oddelení utárne a zodpovednos za :- Komplexné vedenie podvojného útovníctva- Evidencia a útovanie dodávateských faktúr- Fakturácia- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov- Platobný styk – tuzemsko, zahraniie- Útovanie bankových výpisov- Sledovanie saldokonta- Evidencia dlhodobého majetku- Skladové hospodárstvo – útovanie a útovanie výroby, zútovanie inventúrnych rozdielov- Spracovanie mesaných priznaní k DPH- DP k dani z MV,DP k dani z nehnutenosti- DP PO- Spracovanie mesaných, ¼- roných a roných štatistických výkazov- Spracovanie mesanej uzávierky a príprava podkladov pre odd. kontrolingu a reportingu- Príprava podkladov pre audítora, spolupráca s da. Poradcom, súinnos pri všetkých kontrolách z DÚ, ZP a SP...

 • Company HONTAPEX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vedenie podvojného útovníctva v programe T-Soft.Spracovanie miezd, posielanie výkazov ......

 • Company BETRIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  ÚtovníkSamostatné spracovávanie podvojnej útovnej evidencieiadosti a ivotopisy prosím zasiela na e-mail: 1 rok  ak uchádza neabsolvoval predmet útovníctvo...

 • Company Doprastav, a.s. in Lok
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - spracovanie súhrnného plánu výkonov a nákladov všetkých inností organizanej jednotky (OJ)- spracovávanie mesaných reportov a ekonomických rozborov za organizanú jednotku- tvorba analýzy odchýlok medzi plánovanými a skutone dosahovanými ukazovatemi- spolupráca pri spracovaní podkladov pre „vytýkacie konania“- vyhodnotenie vývoja stanovených parametrov zákazky- predkladanie podkladov k útovnej závierke (tvorba, erpanie a rozpustenie rezerv a opravných poloiek, tvorba a rozpustenie nedokonenej výroby, asové rozlíšenie nákladov), odsúhlasovanie správnosti vykazovaného HV za závod- navrhovanie spôsobu útovania a riešenia problémov so sledovaním nákladov a výkonov vzniknutých z titulu realizácie stavieb prostredníctvom zdruení- zodpovednos za prípravu a spracovanie cash flow za OJ- zabezpeeni...

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Plni povinnosti vo všetkých oblastiach platobného procesu IPA: Zriadenie, platby, vyrovnanie, uzavretie štúdií.Proaktívne spolupracova s kúovými zúastnenými stranami, sponzormi a projektovými miestam s cieom zabezpei, aby sa platby skutoovali naas a efektívne a zabránilo sa eskaláciám....

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Naším cieom je zabezpei, aby sme naše projektové lokality platili vas, presne a o najefektívnejšie. Úzko spolupracujeme s rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré môu ovplyvni proces od zaiatku do konca.Pod dohadom poskytujte podporu umoujúcu presnú a vasnú správu platieb v našej sieti projektových lokalít. Plni povinnosti v súlade so štandardnými operanými postupmi Quintiles Finance (SOP), kontrolami Sarbanes-Oxley a dohodami o úrovni jednotlivých sluieb (ak sú pouitené).ZODPOVEDNOS• Správa faktúr na stránkach a zabezpeenie dohadu nad celým procesom. Schopnos vytvára vzdialené vzahy s kolegami po celom svete, zvái nepriame vplyvy na vašu prácu a riadi ich.• Identifikovanie starých faktúr a finanných rizík - uvete dôvody akýchkovek oneskorení• Kontroly dodriavania ochrany údajov• Kontroly ...

 • Company eFamily, výrobné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vedenie podvojného útovníctva, mzdy a personalistiky v danom programe....

 • Company Deloitte Tax s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  1.Koordinácia poskytovania sluieb daového poradenstva a útovníctva podnikateom/investorom z Kórei pôsobiacim v Slovenskej republike, prezentácia výsledkov, komunikácia s klientami2.Poskytovanie útovných a ekonomických poradenských sluieb klientom zamestnávatea pochádzajúcimi z Kórei-Aplikácia výstupov iniciatívy BEPS do praxe-Stanovenie funkného a rizikového profilu spoloností-Analýza pouitenosti metód transferového oceovania-Ekonomická analýza kontrolovaných transakcií – urenie vhodného testovacieho kritéria, vyhadávanie v databázach (AMADEUS a iné), úprava výslednej vzorky, interpretácia výsledkov3.Identifikácia potenciálnych obchodných príleitostí a analýza poiadaviek klientov zamestnávatea pochádzajúcimi z Kórei 4.Rozvoj a udriavanie vzahov so súasnými a potenciálnymi klientami zamestn...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  -Preparation, setup and administration of electronic eSourcing tenders - requests for quotations (RfQ), information (RfI) and proposals (RfP) within Henkel eSourcing tool for logistics purchasing activities-Analysis & consolidation of RfI/RfQ related bids, documents and data-Testing best awarding scenarios and lead their implementation-Benchmarking and spot buy initiatives-Regular reporting for logistics purchasers & corporate logistics purchasing organization in our headquarter-Analysis & support within Henkel´s internal planning and statistics tools on regular basis-Support global Purchasing Organization in initiatives related to increase of efficiency in the area of Logistics-Support in the generation of sourcing events in the cycle planVýhody:-13th salary-Performance-based bonus up to ...

 • Company Spin Master International B.V., organizačná zložka in Sap
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  • Analytik kreditov a inkas bude spravova inkasá nesplatených útov a súvisiace funkcie pohadávok, o bude ma za následok splnenie / prekroenie cieov tímu.• Skontrolujte, zdokumentujte a udrujte záznamy o predajných podmienkach a emisných kvótach zákazníka a uistite sa, e zákazník nastavený v SAP je správny.• Identifikova, prešetri a odporui kroky týkajúce sa oneskorených útov.• Komunikujte so zákazníckym servisom / oddelením predaja ohadom riešenia nevyrovnaných útov po uplynutí vopred stanoveného obdobia po fakturácii.• Preskúma a zabezpei platby so zákazníkmi, ktoré sú vhodné a realistické pre obe strany.• Pravidelne odsúhlasujte hlavné zákaznícke úty.• Kontrola a riešenie problémov týkajúcich sa odpotov / krátkych platieb zákazníkom, vydávania dobropisov.• Okamite nadviazajte na A / R ot...

 • Company SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV in Rad
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Kompletné vedenie podvojného útovníctva v zmysle platných predpisov , kontrolu náleitostí útovných dokladov v súlade s platnými predpismi, vyhotovenie mesaných výkazov (bilancia, výkaz ziskov a strát, obratová predvaha, hlavná kniha, pohadávky a záväzky) a roných závierok (bilancia a výkaz ziskov a strát), spracovávanie štatistických výkazov poda potreby, spracovávanie podkladov pre výkaz o DPH, vyhotovenie výkazu, spracovávanie podkladov pre priznanie dani z príjmu, vyhotovenie priznania v spolupráci, spracovávanie podkladov k dani z motorových vozidiel, dani z nehnutenosti a vyhotovenie týchto daových priznaní v zmysle platných predpisov, vypracovávanie hlásení daovému úradu, NBS, colnému úradu a alším inštitúciám poda aktuálnych poiadaviek, evidencia zaraovania a odpisovania investiného...

 • Company Nadácia Pontis in Dobrá
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednostiKompletné vedenie podvojného útovníctva Nadácie Pontis• kontrola a útovanie, inventarizácie,• zodpovednos za zostavenie útovnej závierky,• zodpovednos za finannú as výronej správy,• príprava podkladov a komunikácia s audítormi• výpoet a podávanie daových priznaní DPPO/DPH• riadenie tímu útovníokVýhody:dobrá atmosféra v silnom pracovnom tíme, ktorý je ochotný pomôc a podeli sa o svoje skúsenosti- kolektív, v ktorom prevládajú neformálne vzahy, ochota pomôc, zmysel pre humor, súdrnos- teambuildingové aktivity- vynikajúca káva- flexibilná pracovná doba- 4 voné dni navyše 5 dní navyše pri zdravotných komplikáciách- vzdelávanie a osobný rast- monos prichádza s novými nápadmi, ideami- spolupráca s prestínymi firmami a neziskovkami...

 • Company Kongsberg Automotive, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Routine tasks:    Lead strategic financial planning, budgeting, forecasting and actuals reporting process    Support Plant manager in all financial matters    Cost calculations and maintenance    New products cost calcualtions    Investment calculations for capital expenditure requests    Operational efficiency measures analysis and reporting    Participation in financial forecasting and budgeting processesTypical, project related job duties:    Performance of various business analytical tasks    Support of plant projects    Controlling of action plans and follow up on implementationsOther    Presentation of results    Creation Management reporting, analysis and comments...

 • Company Igor Urban - TRIO in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - príprava ekonomických analýz a plánovanie, - príprava podkladov pre útovné výkazy, - komunikácia s dodávatemi, - administratívne práce, obchodná korešpodencia, - vyhadávanie nových obchodných príleitostí, - príprava marketingovej stratégie a vyuívanie marketingových nástrojov...

 • Company ZVL AUTO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Komplexné vedenie útovníctva;- inventarizácia majetku a záväzkov;- oceovanie náraovne;- IMA, DIM - zaraovanie, vyraovanie, odpisy;- samostatné spracovanie daových priznaní k DPH, dani z príjmov právnických osôb, miestnych a spotrebných daní, iadosti o vrátenie DPH;- spracovanie reportov na základe poiadaviek vedenia spolonosti;- komunikácia s orgánmi štátnej správy a audítormi.Výhody:Zázemie stabilnej spolonosti, pracovný pomer na neuritý as, benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.Mzdové podmienky:850 EUR základ variabilná zloka v závislosti od skúsenosti uchádzaa odmena za splnenie plánu do 40 EUR 0,31 EUR za kadú odpracovanú hodinu...

 • Company KAMAX Fasteners s.r.o. in Lok
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  spolupráca pri strategickom plánovaní a rozpotovaní finanných výsledkov,pravidelné vykazovanie finanných výsledkov za jednotlivé oddelenia,reportovanie finanných výsledkov vedeniu spolonosti,spracovávanie ad hoc reportov a príprava finanných analýz,participácia na procesoch súvisiacich so zostavovaním závierok a konsolidácií,kontrola nákladov spolonosti, príprava prognóz a analýz výdavkov,analýza odchýlok a návrhy na prijatie vhodných manaérskych rozhodnutí,tvorba, metodické riadenie a plánovanie kontrolingových a cash-flow reportov, procesov,úas na rôznych projektoch v oblasti financií a biznisVýhody:mzda 1 200€ - 2 000€ btt v závislosti od skúsenostipravidelný roný nárast miezdstabilné zamestnanie v novej výrobnej hale perspektívna práca v Bardejove...

 • Company MY FRESH FARM, s. r. o. in Rad
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vedenie, spracovanie a zodpovednos za komplexné vedenie útovníctva• Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spolonosti• vedenie pokladne• Kompletné spracovanie miezd• Roné zútovanie daní, výkazy• Spracovanie hlásení pre poisovne a daový úrad, príprava potvrdení pre zamestnancov• Kontrola útovných a daových náleitostí dokladov• evidencia a vykonávanie úhrad• odmeny 200,- Eur/mes. za vedenie útovnej agendy dcérskej spolonosti,• Spracovanie miezd a súvisiacej agendy( dodatoná odmena 5,- Eur za zamestnanca)• Vykonávanie alších útovných a administratívnych innostíVýhody:- práca v malom podniku- monos prunej pracovnej doby- firemný telefón,- parkovanie,- školenia, alšie vzdelávanie- stravné lístky- odmeny 200,- Eur mes. za vedenie útovnej agendy dcérskej spolonosti,- spracovan...

 • Company IFM, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Komplexné spracovanie útovníctva....

 • Company PYROKOMPLEX, s.r.o. in Rad
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -samostatné vedenie podvojného útovníctva pre našu spolonos-príprava komplexných finanných výkazov-vypracovanie a kontrola daových priznaní DPH-vyhotovenie ronej útovnej závierky-príprava výkazov pre štatistický úrad SR, úrad práce-spracovanie miezd, personalistika-zabezpeenie odvodov-mesané reporty , výsledovky pre vedenie spolonosti-inventarizácia pohadávok, záväzkov a majetku-sledovanie zmien legislatívy v oblasti útovníctva, miezd a daní a ich aplikáciu v praxi  -komunikácia s finannou správou a inými inštitúciami-iné práce poda pokynov nadriadeného...

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Referent práce a miezd...

 • Company AIR CARGO GLOBAL, s. r. o. in Lok
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Analýza aktuálneho finanného stavu, porovnávanie reálnej situácie s prognózami a plánmi,Interpretácia a prezentácia riešení jednotlivých analýz a odporúania pre manament,Plánovanie, vypracovávanie prognóz a analýz jednotlivých druhov výdavkov, kontrola nákladov spolonosti.Spracovávanie rozpotov, prognóz.Spracovávanie podkladov na zaútovanie poloiek pri mesanej a ronej závierke.Analýzy a hodnotenia výsledkov za stanovené asové obdobia a ich odchýlok od rozpotu.Controlling.Analýzy finanných ukazovateov spolonosti a optimalizácia ukazovateov v spolupráci s inými oddeleniami.Vedenie evidencie a reportovanie....

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Prosím, venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar Land Rover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia máte skúsenos s internými auditami a rozprávate po anglicky, prosím, preítajte si našu ponuku.- Priame vykonávanie interných procesných auditov poda IATF 16949 2016, poda JLR štandardov a procedúr na oddelení Zvarovni, Lakovni a Montái- Priame vykonávanie SPC auditov (štastistická kontrola procesov) poda AIAG SPC (vrátane MSA)- Vykonávanie procedurálnych auditov. Audit MQOS (procedúr), ktoré popisujú výrobné procesy z vyššieho pohadu- Písanie správ z auditov- Zadávanie nezhôd do systému a ich následné monitorovanie- Zahájenie a ukonenie auditu- Reporting výsledkov auditov nadriadenému- Verifikácia a validácia nápravných opatreníVýhody:· Hne od zaiatku získate zm...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Responsibility for Accounts Receivables (A/R) Management on customer accounts-Proactive contacting of customers on open A/R positions (reminder letters, collection calls)-Answering incoming inquiries on customer account status from customers and sales-A/R Maintenance and reconciliations with key customer accounts-Co-operation with Customer Services, Credit Management, Incoming payments and local Sales team across all businesses for respective countriesVýhody:-13th salary-Performance-based bonus up to 110percent-Financial bonus for referring a suitable candidate from 500 to 1000 EUR gross-Extra contribution to lunch vouchers-Cafeteria benefit system-Henkel Shop-Henkel Kindergarten-Life insurance-Health care package-Relocation bonus-5 sick days per year-Home Office-Extra paid days off for sp...

 • Company FOX Consulting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vedenie podvojného útovníctva pre tuzemských aj zahraniných podnikateov, spracovanie DPH a ostatné útovné práce v software OMEGA. Komunikácia s klientom v SJ/AJ, spracovanie útovných reportov pre klientov.Výhody:Práca v príjemnom prostredí, dobrý kolektív, individuálny prístup, monos školení, osobný rast, práca s expertmi v medzinárodnej oblasti, flexibilita zamestnávatea, monos dohody poda potreby zamestnanca....

 • Company Základná škola s materskou školou in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ovládanie podvojného útovníctva a útovníctva pre rozpotové organizácie....

 • Company ZBOJSKÁ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -    Zodpovednos za vedenie útovníctva v spolonosti-    Sledovanie aktuálnych zmien v útovnej legislatíve a predpisoch a kontrola útovných operácií poda štandardov a legislatívy platnej pre slovenské útovníctvo-    Zabezpeenie správnosti a úplnosti útovnej a daovej evidencie v celej šírke finanného útovníctva-    Inventarizácia záväzkov, pohadávok, majetku. Vedenie skladového, mzdového a majetkového útovníctva-    Príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu a daového poradenstva-    Spolupráca s kontrolnými a daovými orgánmi štátnej správy-    Vypracovávanie daových priznaní a vyhotovovanie hlásení o DPH-    Vypracovávanie analýz a správ poda poiadaviek vedenia spolonosti, zodpovednos za mesané, štvrroné a roné závierkové práce-    Zabezpeovanie kadodenných pracovných akt...

 • Company Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Útovník/kaKomplexné spracovanie podvojného útovníctvaVýhody:ubytovanie, monos odberu celodennej stravy...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - samostatné spracovanie a vedenie podvojného útovníctva spolonosti- zodpovednos za spracovanie mesanej, kvartálnej a ronej uzávierky- zodpovednos za prípravu a podávanie daových priznaní- spolupráca s audítormi a daovými úradmi- komunikácia so štátnymi inštitúciami a bankami- kontrola útovných kníh a útov, DPH, majetku a metodík- spracovanie a kontrola štatistických a finanných výkazov- pravidelný reporting a komunikácia s materskou spolonosouVýhody:Nástupný plat: 1200 - 1800 €...

 • Company LafargeHolcim European Business Services s.r.o. in Sap
  17.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - uzatváranie finanného útovníctva na mesanej/kvartálnej/ronej báze v súlade s IFRS- odstraovanie chýb vrámci finanných výkazov- uzávierkové procesy vrámci produkného kontrolingu na mesanej báze- podpora Korporátnych projektov so zameraním na zvyšovanie kvality publikovaných dát vrámci LafargeHolcim- podpora technického testovania zmien v reportingových balíkoch z dôvodu zmien finanných interných štandardov- pravidelná validácia útovných záznamov v hlavnej knihe s následnou iniciáciou opravy vzniknutých chýb- pravidelná komunikácia vrámci interného prostredia- komunikácia so zodpovednými kontaktnými osobami vrámci zvereného rozsahu krajín- neustále hadanie moností zefektívovania procesov vrámci dennej operatívyPracovný as:- pevný pracovný as je medzi 9:00-15:00 hod- pruný pracovný as je me...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Spracovanie podvojného útovníctva rozpotovej organizácie v programe SOFTIP....

 • Company Stredná odborná škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  komplexné vedenie útovníctva v príspevkovej organizácii...

 • Company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  •    Handling collections management for basic portfolio of customers, mainly by outgoing calls to customers before and after the due date of the invoice, combined with reminder emails and dunning letters (in line with pre-defined collections strategy)•    Determining reasons of non-payment from customer side, and properly codifying these reasons in the respective IT tools used for cash collections purposes•    Registering customers’ disputes for the assigned portfolio of customers, and submit the disputes to Analysts Collections and/or Collections Specialist for further follow-up•    Handle inbound calls from respective segments of customers•    Process customers’ refunds to customers in case of overpayments and other customer claims•    Support Cash Application teams by contacting assign...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Review and clean-up of existing suppliers' data using all existing purchasing internal sources- Implement and maintain a standardized approach of price list maintenance crucial for the input in our databases- Review price/material variances between agreed price lists with the suppliers and data maintained in internal systems and generate corrective actions- Support the initiation of sourcing events and provide support as needed to purchasing teams- Support in tender analyses that drive the new prices and tracking new prices in the new set standardized format- Data management maintenance (specifications, creation of materials, incoterms, delivery terms, etc)- Liaison between Shared Service Center and Purchasing Categories - Drive optimization/automatization of processesVýhody:- 13th salar...

 • Company Siemens Healthcare s.r.o. in Sap
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  • Full scope of monthly and closing activities GL, FA, Prov., Rev. Recognition, (excluding AP/AR, C&B) e.g.:1. GL – reviewing/processing of JV, valuation allowances, regular closing activities2. FA – activation, deactivation, transfer, depreciation3. Prov. – review/approval and processing of Reserves, correctness of account usage4. Rev. Recognition – governance provided to Country, regular closing activities• Responsibility for correct monthly/quarterly reporting figures (BS / analytical reviews)• Providing the Governance of IFRS accounting principles towards business partners, implementation of accounting guidelines• Monthly Analysis of Consolidated figures (HQ controls)• Participation on Projects (IFRS 15, SAP implementation, process harmonization)• Daily work with SAP (FI, CO) , work wi...

 • Company RF, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hlavné innosti: - Zber dát z úseku rozvoja dodávateov ohadom n.i.o. dielov od dodávateov- Sumarizácia údajov; následné vystavenie a preposlanie zaaenky na dodávatea- Vystavovanie evidencií prestojov/odstávok vo výrobe kvôli interných a externým príinám- Komunikácia s príslušnými oddeleniami spolonosti – logistika, nákup, technické oddelenie- Centrálna evidencia zmlúv spolonosti a ich komplexná administrácia- Evidencia vývozu vzoriek- Pracovník na danej funkcii je okrem horeuvedených úloh povinný splni na poiadanie svojho nadriadeného jednotlivé úlohy, ktoré poda ich povahy patria do oblasti jeho innosti, alebo vyplývajú z prevádzkovej potreby.- Vedenie a útovanie pokladne- Útovanie výdajov platených bankovými kartamiPoiadavky na zamestnanca: - skúsenos v oblasti automobilovéh...

 • Company Ralepo, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Vedenie útovníctva pre stavebnú spolonos...

 • Company CONSULTING & RESIDENCE II s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  ADMINISTATÍVNE SLUBY V ÚTOVNÍCTVE...

 • Company KONE SSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting. Or any other processes being part of the SSC scope• Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with country’s responsible contact points in order to clarify and close open issues• Log issues and discuss with or escalate to team leader• Deliver input for proper reporting • Support process improvements and harmonization activities• Participation in team meetings, process analysis and improvement actions• Make sure process KPI’s are met with high quality standards• Takes responsibility on complex processing activities • Perform other tasks as allocated by team leaders, managers relating to reporting and ...

 • Company KONE SSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting. Or any other processes being part of the SSC scope• Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with country’s responsible contact points in order to clarify and close open issues• Log issues and discuss with or escalate to team leader• Deliver input for proper reporting • Support process improvements and harmonization activities• Participation in team meetings, process analysis and improvement actions• Make sure process KPI’s are met with high quality standards• Takes responsibility on complex processing activities • Perform other tasks as allocated by team leaders, managers relating to reporting and ...

 • Company KONE SSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting. Or any other processes being part of the SSC scope• Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with country’s responsible contact points in order to clarify and close open issues• Log issues and discuss with or escalate to team leader• Deliver input for proper reporting • Support process improvements and harmonization activities• Participation in team meetings, process analysis and improvement actions• Make sure process KPI’s are met with high quality standards• Takes responsibility on complex processing activities • Perform other tasks as allocated by team leaders, managers relating to reporting and ...

 • Company KONE SSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting. Or any other processes being part of the SSC scope• Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with country’s responsible contact points in order to clarify and close open issues• Log issues and discuss with or escalate to team leader• Deliver input for proper reporting • Support process improvements and harmonization activities• Participation in team meetings, process analysis and improvement actions• Make sure process KPI’s are met with high quality standards• Takes responsibility on complex processing activities • Perform other tasks as allocated by team leaders, managers relating to reporting and ...

 • Company Záchranná zdravotná služba Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  vedie evidenciu majetku organizácie, aj v CEMvedie útovnú evidenciu a uskutouje majetkové odpisyzabezpeuje všetky innosti týkajúce sa majetku organizácie (zaraovanie, vyraovanie, presuny majetku, inventarizácie a pod.)Výhody:dynamické a otvorené pracovné prostrediepodpora profesionálneho a osobného rozvoja5 dní vona na zotavenie...

 • Company Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Komplexné zabezpeovanie útovníckej agendy (útovanie neziskovej organizácie poda zákona o útovníctve . 431/2002 Z.z. v sústave podvojného útovníctva).Agenda majetku – zaraovanie/vyraovanie, odpisy majetku, dokladová inventarizácia.Administratívne úlohy súvisiace s útovníctvom a majetkom, zverejovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, iastoná správa registratúryVýhody:benefity zverejnené na web stránke zariadenia...

 • Company BPSC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vedenie útovníctva, príprava útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, daových priznaní, útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry, poklada ap.), zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek, vyútovanie pracovných ciest, posudzovanie správnosti faktúr z daového a útovného hadiska, vypracovanie mesaných, štvrroných a roných ekonomických prehadov, komunikácia s klientom a inštitúciami.Výhody:bez výhod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters