Jobmonitor. Search results for sparex-slovakia-spol-s-r-o-ee5c681

4170 Jobs found

Used filters:
 • sparex-slovakia-spol-s-r-o-ee5c681x
Displaying 1-50 of 4170 results.
 • Company LESS WORK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Práca na lahôdkach- krájanie salámy, syrov- dokladanie šalátov- obsluhovanie zákazníkovVýhody:Pracovná doba od pondelka do piatku, víkend voný...

 • Company ML328 s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Pomocník v kuchyni - pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpeuje udriavanie istoty vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky. ašník/servírka - obsluha hostí v stravovacom zariadení. Radí pri výbere jedál a nápojov a vykonáva ich zútovanie po skonzumovaní....

 • Company MARINA LIPTOV, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - je zodpovedný za hrubú prípravu zeleniny a ovocia,- pri predpríprave surovín musí prísne dodriava hygienické povinnosti a dba na to, aby ním spracované suroviny boli správne uskladnené pre následné spracovanie,- pripravuje celý sortiment jedál, ktorý sa nachádza v ponuke jedálneho lístka,- pri príprave jedál dodriava technologické postupy a hmotnosti surovín v súlade s kalkuláciami,- dodriava bezpenostné predpisy, hygienický plán, istenie bieleho a ierneho riadu,- je povinný dôkladne sledova dátumy spotreby, je zodpovedný za zverené hodnoty.Výhody:školenia, plne hradená zamestnanecká strava, wellness, fitness, poiova lodí a vodné športy, zamestnanecká zava na náš tovar a sluby...

 • Company Mesto Žarnovica in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy- spracovanie agendy súvisiacej so zdravotným poistením, sociálnym poistením, daovým úradom- vyhotovovanie prehadov miezd, potvrdení, štatistických výkazov za mzdy a personalistiku- komplexné spracovanie dotácií poskytovaných mestomVýhody:- dovolenka a iné výhody poda Kolektívnej zmluvy- osobný príplatok- pruný pracovný as- vzdelávanie- odmeny...

 • Company ReMart design, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Výroba nábytku na mieru poda vypracovanej výkresovej dokumentácie. Práca v rozvíjajúcej sa a rastúcej spolonosti. Vyrábame jednoduché nábytky do obchodných prevádzok a zárove nároné atypické zostavy poda návrhu architektov na ktorých sa môe kadý šikovný a zruný stolár realizova.Výhody:Individuálne bonusy k základnému platu poda dohody....

 • Company EUROMOTOR, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - vykonávanie servisných opráv na vysokej kvalitatívnej úrovni- identifikácia a riešenie technických problémov- práca s diagnostickým zariadením- samostatnos pri riešení zverených úlohVýhody:- Zverejnená mzda je minimálna moná ponuka. Nástupná mzda môe by vyššia v závislosti od rozsahu splnenia poiadaviek na zamestnanca poadovaná prax, osobnostné predpoklady - zaujímavé ohodnotenie v závislosti od potu vypracovaných normohodín- monos zamestnania v spolonosti s dlhodobou perspektívou- príjemné pracovné prostredie a výborný kolektív- certifikované školenia u autorizovaného importéra...

 • Company Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - kontrolova správny postup istenia odpadových vôd- ovládanie prevádzky OV po stránke strojnej- odstránenie nedostatkov a vzniknutých porúch v prevádzke- riadenie pracovných strojov- posúdenie prác konštrukcií, potrubných dielov, armatúr k zváraským prácamVýhody:- zamestnanecké benefity- primerané finanné ohodnotenie - pravidelné školenia a udriavanie odbornej spôsobilosti- tretí dôchodkový pilier...

 • Company Ondrej Ozaniak ml. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - práca na uritú dobu- vhodné poas letných prázdnin/ študentka, brigádnika - obsluha zákazníkov prevádzky- práca s pokladou- príjem tovaru, inventúra zásob- ostatné informácie... pri pracovnom pohovore- ivotopis prosím posla na mailovú adresu Výhody:- motivané príspevky...

 • Company ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  operátor zariadení na výrobu gumárenskej zmesiVýhody:atraktívne bonusy...

 • Company Jozef Gustiňák Hagman in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Denná údrba a drobné opravy....

 • Company ELORA Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  ekonomický pracovník - príprava podkladov pre útovníctvo a audit, evvidencia a kontrola podkladov pre DPH, vystavovanie faktúr a evidencia dodávateských faktúr, aktívna úas pri spracovaní útovných uzávierok a útovnictva, komunikácia s dodávatemi a odberatemi, podrobnejšie informácie na osobnom pohovoreVýhody:bez výhod...

 • Company Súkromná stredná odborná škola technická in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Výchova a vzdelávanie iakov strednej odbornej školy v strojárskych predmetoch v odboroch Mechanik nastavova, Mechanik mechatronik, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Operátor strojárskej výroby....

 • Company TRIOMAT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Predaj kancelárskych a školských potrieb.Starostlivos o prevádzku a tovar....

 • Company ITW Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  1)Štandardizácia kalkulácií:•Nastavenie a udriavanie aktuálnych sadzieb strojových hodín jednotlivých technológií,•Nastavenie a udriavanie aktuálnych sadzieb zamestnancov,•Nastavenie a udriavanie parametrov kalkulácií na základe existujúcich a novo pripravovaných technológií,2)Príprava cenových ponúk a Projektový kontroling:•Prebratie poiadaviek na kalkuláciu ceny zo strany predaja v spolupráci so zodpovedným launch ininierom•Koordinácia procesu kalkulácie (PDLP 1, „Product development & Launch process”)•Spoluúas pri vyhodnocovaní poiadaviek zákazníka z pohadu realizovatenosti•Kalkulácia výrobných procesov lisovania, lakovania, montáe a ostatných výrobných a podporných procesov•Príprava nákladovej kalkulácie ako podkladu pre návrh predajnej ceny výrobku zákazníkovi•Kalkulácia investícií (C...

 • Company PRETOLOG s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - manipulácia s tovarom, výrobkami, materiálom a obalmi,- príjem tovaru, výdaj tovaru,- kontrola zásob na sklade,- obsluha mechanizovaných prostriedkov (NZV, príp. aj VZV),- inventúry,- práca na 3 zmeny.Výhody:- základná mesaná mzda: 624,- €, mzda s prémiami, príplatkami: 1100,- € - 1300,- € v hrubom ,- nepracuje sa poas víkendov a sviatkov,- zamestnanecké zavy na výrobky,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier ,- príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce,- elektronické stravné lístky,- práca na pracovnú zmluvu, v prípade spokojnosti práca na dobu neuritú...

 • Company VARTES plus.s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  ašník / ašníka v pizzériiVýhody:bez výhod...

 • Company Union poistovna, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - Realizova aktívnu obchodnú innos a predaj produktov neivotného a ivotného poistenia so zameraním na firemnú klientelu,- poskytova odborné poradenstvo a servis firemným klientom, propagova produkty a sluby poskytované spolonosou,- podporova predaj vybraných produktov a sluieb spolonosti,- vypracováva poistné zmluvy,- zabezpeova priebené plnenie stanovených obchodných cieov v oblasti predaja produktov a sluieb spolonosti firemným klientom,- spolupracova s Union zdravotnou poisovou.Výhody:- Práca v renomovanej spolonosti so stabilným postavením na poisovacom trhu,- príjemné pracovné prostredie a flexibilný pracovný as,- neobmedzená výška finanného ohodnotenia,- vzdelávací systém podporujúci osobný a kariérny rast,- excelentné motivané programy,- zaujímavé zamestnanecké benefity,- príspevok ...

 • Company LASSAK TRANSPORT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - vyaovanie vozidiel v medzinárodnej doprave- optimalizácia trás prepravy- vybavovanie objednávok na prepravu- komunikácia s vodimi, zákazníkmi- práca s dopravnými databázami- aktívne vyhadávanie prepráv a oslovovanie potenciálnych zákazníkov- uzatváranie prepravných zmlúv, dohodnutie podmienok dopravy- kontrola dokumentov súvisiacich s prepravou a kompletizácia podkladov na fakturáciuVýhody:Po skúšobnej dobe úprava platu poda schopností uchádzaaFiremný mobil...

 • Company BENETRIX, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  upratovanie priestorov zariadenia sociálnych sluieb - zástup poas letných dovoleniekVýhody:stravné lístky, mesané osobné ohodnotenie...

 • Company STADREKO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Oprava a údrba nákladných vozidiel, VZV a nakladaov....

 • Company GRAND POWER, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  kovoobrábanie na CNC sústruhoch, frézach,kontrola vyrobených rozmerov poda výkresovej dokumentácie, tvorba jednoduchých Výhody:stravné lístky, karta multisport, príspevok za odpracované roky, príplatky poda praxe a zrunosti...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Valaská in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Organizané a ekonomické zabezpeovanie prevádzky samostatnej špecializovanej skupiny pre deti s duševnou poruchou spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúasou na výchovnom procese....

 • Company COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - Chráni a stará sa o tovar na pridelenom úseku,- zabezpeuje dostupnos a vystavenie tovaru, oznaenie tovaru správnou cenou a názvom,- vykonáva kontrolu záruných lehôt, kvality predávaného tovaru,- pracuje za obsluným pultom,- pracuje na pokladni.Výhody:- príplatky poda platnej Kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce- monos profesijného rastu,- pracovné miesto s dlhodobou perspektívou,- zamestnanie v stabilnej spolonosti s dlhoronou tradíciou,- poskytovanie stravných lístkov poas dovolenky,- doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na dovolenku,- príspevok na dopravu do zamestnania,- darekové poukáky pre zamestnancov,- monos vyuívania našich rekreaných zariadení v Tatrách,- zamestnanecké bezúroné pôiky,- príspevok na regeneráciu zamestnancov, - stravné lístky vo výške 4,- €- 100percent pr...

 • Company C. B. K. spol. s r.o in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  príjem a výdaj tovaru zo skladupred návštevou je potrebné kontaktova zamestnávatea na t.. 0903567846 a dohodnú stretnutie...

 • Company COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - Chráni a stará sa o tovar na pridelenom úseku,- zabezpeuje dostupnos a vystavenie tovaru, oznaenie tovaru správnou cenou a názvom,- vykonáva kontrolu záruných lehôt, kvality predávaného tovaru,- pracuje za obsluným pultom,- pracuje na pokladni.Výhody:- príplatky poda platnej Kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce- monos profesijného rastu,- pracovné miesto s dlhodobou perspektívou,- zamestnanie v stabilnej spolonosti s dlhoronou tradíciou,- poskytovanie stravných lístkov poas dovolenky,- doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na dovolenku,- príspevok na dopravu do zamestnania,- darekové poukáky pre zamestnancov,- monos vyuívania našich rekreaných zariadení v Tatrách,- zamestnanecké bezúroné pôiky,- príspevok na regeneráciu zamestnancov, - stravné lístky vo výške 4,- €- 100percent pr...

 • Company TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO in Brezno
  17.07.2019

  - výroba a údrba adovej plochy,- istenie a údrba adovej plochy na stroji Rolba,- prevádzkovanie strojovne v objektoch Aréna Brezno a Plaváre,- vykonávanie drobných údrbárskych prác v zverených objektoch Technických sluieb Brezno,- prevádzkovanie plynovej kotolne.Výhody:- monos doplnenia si kvalifikácie - strojnícky preukaz...

 • Company GEOGROUND s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  prieskumné vtanie, prieskumné vrtné práce a odber vzorky z vrtného jadra pre stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné úely...

 • Company COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - Chráni a stará sa o tovar na pridelenom úseku,- zabezpeuje dostupnos a vystavenie tovaru, oznaenie tovaru správnou cenou a názvom,- vykonáva kontrolu záruných lehôt, kvality predávaného tovaru,- pracuje za obsluným pultom,- pracuje na pokladni.Výhody:- príplatky poda platnej Kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce- monos profesijného rastu,- pracovné miesto s dlhodobou perspektívou,- zamestnanie v stabilnej spolonosti s dlhoronou tradíciou,- poskytovanie stravných lístkov poas dovolenky,- doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na dovolenku,- príspevok na dopravu do zamestnania,- darekové poukáky pre zamestnancov,- monos vyuívania našich rekreaných zariadení v Tatrách,- zamestnanecké bezúroné pôiky,- príspevok na regeneráciu zamestnancov, - stravné lístky vo výške 4,- €- 100percent pr...

 • Company RENT-KNM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy, príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu, zdravotnú poisovu, DDP, príprava mesaných mzdových uzávierok a reportov, spracovanie a kontrola dochádzky, ovládanie MRP výhodou....

 • Company Špeciálna materská škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku...

 • Company Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR . 390/2011 Z. z., ktorým sa dopa zákon . 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopajú niektoré zákony zverejujeme informáciu o vonom pracovnom mieste:Voné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2019, 100 % úväzokKategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec s aprobáciou matematika Platové zaradenie: poda platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a poda rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkamiNázov adresa zamestnávatea: ZŠ M. R. Štefánika Haliská cesta 1191/8, 984 03 LuenecKontakt: 047/4333648, á prax: nepoaduje saUchádzai o pracovnú pozíciu predloia doklady: -iados o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca-ivotopis-Overené dokl...

 • Company Náruč - Pomoc deťom v kríze in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Odborná innos so zameraním na  prácu s dieaom a jeho rodinou poas realizácie výchovného opatrenia v Detskom krízovom centre Náru na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:- vykonávanie vstupnej a priebenej psychodiagnostiky dieaa a lenov jeho rodiny,- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s úelom neodkladného resp.  výchovného opatrenia,- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri vobe postupov riešenia sociálnej situácie dieaa,- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva d...

 • Company Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  - zvoz a rozvoz pošty a ostatnej firemne agendy osobným motorovým vozidlom (OMV),- dovoz drobného tovaru od dodávateov OMV,- kontrola stavu zastávok a cestovných poriadkov MHD,- evidencia a nahlasovanie opráv, STK a EK referentských a technologických vozidiel....

 • Company Náruč - Pomoc deťom v kríze in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieaom a jeho rodinou poas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (alej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieaom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:-    vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s úelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,-    spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na úely rozhodovania o vobe a uplatovaní opatrení SPOD a SK,-    poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva, -    poskytovanie sociálnej diagnostiky a spolupráca pri odbornej diagnostike, -    participácia pri za...

 • Company Maroš Balážik - BAMAR in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Zodpovedá za riadny chod predajne, za dosahovanie stanovených ekonomicko-obchodných a personálnych ukazovateov, za dodriavanie firemných štandardov a poskytovanie kvalitných sluieb zákazníkovi, riadi zamestnancov, uskutouje predaj cez internet, fakturácie, inventúry, internetové objednávky... Výhody:bez výhod...

 • Company FAREN SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  - Udriavanie istoty v pridelenom priestore alebo objekte.- Vysávanie, umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch.- istenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení.- Vysýpanie a odnášanie neistôt do smetných košov.- Vykonávanie ostatných bených upratovacích prác (utieranie prachu, zametanie, tepovaniea podobne).- Zametanie a umývanie výrobnej haly a logistického tunela- Dopanie hygienických potrieb v zásobníkoch (toal. papier, utierky, prostriedky naumývanie rúk....)- Umývanie plastových nádob na separovaný a komunálny odpad...

 • Company Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  - príprava podkladov technických špecifikácií obstarávaných tovarov a sluieb,- logistika technického zabezpeenia spolonosti, - príprava podkladov pre opravy a údrbu HIM v zmysle rozsahu a predbenej ceny ako pdklad pre vypracovanie roného plánu, - plánovanie opráv a údrby HIM v súlade s roným plánom a zabezpeovanie koordinácie v rámci dotknutých stredísk, - preberanie vykonaných prác, vedenie záznamov a návrh odstraovania  prípadných nedorobkov a rozporov s platnými objednávkami a zmluvami, - vedenie a spravovanie technickej dokumentácie, administratívna innos....

 • Company Domov n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Pomocné práce pri opatrovateskej starostlivosti o prijímateov sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb Domov n.o. a ich hygienu.Výhody:Financovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín zo strany zamestnávatea, práca v príjemnom kolektíve, dovolenka 1 týde nad rámec zákona, príplatky za nonú prácu, za soboty, nedele a sviatky, stravovanie vo vlastnej jedálni, príspevky zamestnávatea do 3. piliera....

 • Company Domov n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  zdravotná asistencia, opatrovanie prijímateov sociálnej sluby, príprava liekov, bené ošetrovateské úkonyVýhody:- práca v príjemnom kolektíve- stravovanie vo vlastnej jedálni- doplnkové dôchodkové poistenie hradené zamestnávateom- výška mesanej mzdy je dohodu, v zmysle zákona . 553 2003 Z.z. v znení neskorších predpisov...

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  pracuje na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciouposkytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivos v súlade s koncepciou daného odboruposkytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivosposkytuje a zabezpeuje zdravotnícke výkony a postupy uskutonené u pacientov na zistenie správnej diagnózyVýhody:podpora vzdelávania a odborného rastuspravodlivé mzdové ohodnotenierôzne druhy nepeaných benefitovzamestnanecké akcie...

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Samostatne vykonáva odborné pracovné innosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.Výhody:zamestnanecké zavové karty, zamestnanecké akcie, podpora vzdelávania...

 • Company Svet zdravia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivos v súlade s koncepciou daného odboruposkytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivosposkytuje a zabezpeuje zdravotnícke výkony a postupy uskutonené u pacientov na zistenie správnej diagnózyVýhody:Monos zvyšovania kvalifikácie.Karty so zavou MAX, MultiSport.Firemné akciePonuka letných táborov pre deti zamestnancov....

 • Company MUDr. Salmášová, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  zdravotná sestraVýhody:bez výhod...

 • Company SOFTIP, a. s. in Detva
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Ak chceš zúroi svoje skúsenosti a získa nové znalosti, pridaj sa do dynamického tímu našej spolonosti! Hadáme šikovného analytika, ktorý sa nájde v návrhu riešení, zbere a spracovaní poiadaviek zákazníka. Baví ho tvorba user stories a zadaní pre programátorov ako aj funknej a technickej špecifikácie. Rovnako dôleité je pre nás vypracovanie technickej a pouívateskej dokumentácie a spolupráca na FAT a UAT testoch.Miesto výkonu práce: Banská Bystrica, ilina, Detva, Nitra, PrešovVýhody:Prácu v dynamickom kolektíve stabilnej a prosperujúcej spolonosti s monosou odborného rastu.Zaujímavú a náronú prácu poda poiadaviek zákazníka v príjemnom a priateskom kolektíve zaloenom na neformálnych vzahoch.Prácu s modernými technológiami a tvorbu nových vecí, ktoré poskytujú priestor Tvojej kreativite.Pohyb...

 • Company SOFTIP, a. s. in Zelené
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Budeš vyhodnocova zadané podklady a budeš zodpoveda za dokonenie zadaných úloh v stanovenom ase a rozsahu.Budeš koordinova pracovný tím zloený z viacerých lenov rôznych spoloností a prezentova riešenia a úlohy v cudzom jazyku.Toto všetko si vyaduje mobilitu, flexibilitu a prispôsobivos zmenám a ochotu cestova v rámci Slovenska a Európy.Výhody:Prácu v dynamickom kolektíve stabilnej a prosperujúcej spolonosti s monosou odborného rastu.Zaujímavú a náronú prácu poda poiadaviek zákazníka v príjemnom a priateskom kolektíve zaloenom na neformálnych vzahoch.Prácu s modernými technológiami a tvorbu nových vecí, ktoré poskytujú priestor Tvojej kreativite.Pohyblivú pracovnú dobu od 9:00 do 14:30, kedy sa zamestnanci spravidla zdrujú na pracovisku. Ostatný pracovný fond do 8 hod. môu odpracova napr. z...

 • Company PLASTKOVO s.r.o. in Nána
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Zabezpeuje technologickú prípravu výroby povrchových úprav galvanickým procesom a povrchovú úpravu dielov nanášaním práškových plastov....

 • Company Univerzita Komenskeho v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  vedecko-výskumná innos  v Divízii neurovedy v Martinskom centre pre biomedicínu...

 • Company Renáta Kureková - R.K.ŠTÚDIO in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Výhody:bez výhod...

 • Company POZANA MEAT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  KuchárPráca v potravinárskom priemysleVýhody:ubytovanie, strava...

 • Company KT2 s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.07.2019

  Technik poítaových sietí a systémovInštalácia operaných systémov, detekcia chýb, servis PC a kancelárskej technikyZasiela iadosti a ivotopisy na e-mail ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
sparex-slovakia-spol-s-r-o-ee5c681 Edit filters