Jobmonitor. Search results for Vysoká

21 Jobs found

Used filters:
 • Vysokáx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Good One Services, s.r.o. in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Prevádzkovanie kancelárie autoškoly (evidencia v systéme JISCD, vypisovanie iadostí, asistencia a usmerovanie študentov, komunikácia so študentami, vybavovanie záleitostí na úradoch, starostlivos o vozidlá, asistencia inštruktorom, úhrady faktúr, asistencia marketingu, iné administratívne práce, zodpovednos za zverenú hotovos a finanné prostriedky).Výhody:- vysoká miera autonómie- priestor vyui svoje talenty, schopnosti a nápady v oblasti propagácie autoškoly- podpora administratívy a managementu- spoloné stretká a teambuildingy...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii docent viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje, - medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii profesora viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva svojou výskumnou, vývojovou, lieebno-preventívnou alebo umeleckou, umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasovaniu vzahov s ostatnými študijnými odbormi,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje,- medzi pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii docent viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje, - medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii docent viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje, - medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Crystal Call, a.s. in Vysoká
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Do našej Crystal rodiny hadáme kolegu/kolegyu na pozíciutelefonického operátora na pasívnu linku.tvoju prácou bude:- prijíma tel. hovory od zákazníkov, rieši s nimi reklamácie, ich poiadavky a poskytova informácie ohadom faktúr- všeobecná administratívna práca a práca s PCo Vám ponúkame?Dochádzkový bonus za kadý odpracovaný mesiac.Náborový príspevok:- po odpracovaní 3 mesiacov - 125€- po odpracovaní 6 mesiacov - 125€.Kadoroné 4% navýšenie mzdy pri splnení daných podmienok.Systém zamestnaneckých benefitov poas celého roka (ovocie, pizza de, dobroinné zbierky, teambuildingy a iné aktivity s kolegami.Zázemie v stabilnej spolonosti s viac ako 15-ronou tradíciou.Práca v príjemnom prostredí a s úasným kolektívom.Monos (nie povinnos) dlhodobého vzdelávania s certifikáciou.Zamestnanecké zavy na to...

 • Company R - J. A. servis, s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Prosíme uchádzaov zasiela ivotopis e-mailom: (za úelom osobného pohovoru budeme kontaktova iba vybraných uchádzaov). Pracovná pozícia: autoelektrikárNápl práce: diagnostika porúch, opravy elektroinštalácií, pravidelná údrba a opravy motorových vozidiel, záruné opravy, servisné prehliadky. Poiadavky na uchádzaa: - min. stredné odborné vzdelanie študijný odbor autoelektrikár, - prax v odbore je výhodou, manuálna zrunos, fyzická zdatnos, lojálnos k zamestnávateovi, schopnos pracova samostatne, vysoká miera zodpovednosti, a spoahlivosti, bezúhonnos, ochota vzdeláva sa , vysoké pracovné nasadenie. - VP skupiny B. Výhody:práca v stabilnej a rýchlo sa rozvíjajúcej spolonosti; - pravidelné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie; - zodpovedajúce platové ohodnotenie; - firemné pracovné obleenie; - ...

 • Company CARMEL Auto, s. r. o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Plánovanie financií, koordinácia podniku v spolupráci s vrcholovým manamentom, odovzdávanie a hlásenie reportov kórejskému vedeniu, vysoká znalos kórejského jazyka.Výhody:bez výhod...

 • Company Pressta-Eisele ČS s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Obchodno-technický zástupca pre predaj strojov na výrobu PVC a AL okien, dverí a fasád na území Ruskej federácie, Ukrajiny, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirkizska, Azerbajdanu. Pokroilá znalos anglického jazyka, vysoká znalos ukrajinského a ruského jazyka.Znalos a skúsenos s konštrukciou strojov na výrobu okien a dverí z PVC a hliníka, technický typ, vedenie technických jednaní s rôznymi typmi zákazníkov, ochotný cestova do tretích krajín.Výhody:ubytovanie...

 • Company SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie administratívnych a podporných inností. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:bez výhod...

 • Company SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Plánovenie financií, koordinácia podniku v spolupráci s vrcholovým manamentom, spracovanie finanných výsledkov, riadenie innosti finanného úseku, finanné analýzy a reporty. Vysoká znalos kórejského jazyka.Výhody:bez výhod...

 • Company SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie v strojárskej výrobe, oddelenie kvality. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazykaVýhody:ubytovanie...

 • Company CARMEL Logistics, s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Plánovanie financií, koordinácia podniku v spolupráci s vrcholovým manamentom, odovzdávanie a hlásenie reportov kórejskému vedeniu, vysoká znalos kórejského, anglického jazyka.Výhody:bez výhod...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Vypracovanie výrobného plánu na zlepšenie procesov, zodpovednos za výsledok, úzka spolupráca s vedením spolonosti a výrobnými oddeleniami, pravidelné reportovanie vedeniu spolonosti, plány na finanné úspory a zvyšovanie kvality sluieb.Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadi innos oddelenia, úzka spolupráca s vedením spolonosti a výrobnými oddeleniami a dodávatemi pri vývoji a nákupe dielov pre výrobný proces, cenové kalkulácie, cenotvorba, pravidelné reportovanie a komunikácia s vedením spolonosti, materskou firmou v Kórei, s výskumným centrom. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie oddelenia kvality na motorárni, zabezpeenie plynulosti výrobného procesu, plnenie kvalitatívnych noriem, vasné plánovanie dodávok motorov do výrobného procesu automobilov, úzka spolupráca s plánovaním výroby a oddelením montáe. Pravidelné reportovanie vedeniu spolonosti a materskej firme v Kórei. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie a koordinácia oddelenia logistiky, efektívne plánovanie dodávok dielov, zabezpeenie plynulosti výrobného procesu, pravidelná komunikácia s dodávatemi, dodriavanie výrobného plánu, spolupráca s výrobnými oddeleniami. Pravidelné reportovanie vedeniu spolonosti. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Koordinácia oddelenia, detailné plánovanie dodávok dielov pre zabezpeenie plynulosti výrobného procesu, úzka spolupráca s výrobnými oddeleniami a dodávatemi, zodpovednos za vasné doruenie dielov, pravidelná kontrola kvality dielov, plánovanie prepravy, reportovanie. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea, bonusový systém hodnotenia, zava na nákup automobilov zn. KIA...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie manamentu výroby, efektívne plánovanie výrobného plánu, vypracovanie plánu logistického riadenia, úzka spolupráca s výrobnými oddeleniami, jednotlivými zamestnancami, vedením spolonosti, pravidelný reporting do centrály spolonosti. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea...

 • Company LEGA, a.s. in Vysoká
  13.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Obsluha tradiných stavebno stolárskych strojov v jednozmennej prevádzke, riešenie a návrh technických detailov, evidencia skladového hospodárstva.Výhody:- práca v stabilnej, ale dynamickej spolonosti, ktorá neustále expanduje- vaka vemi dobrým výsledkom monos neustáleho odborného aj osobnostného rastu a získavanie oraz väšieho priestoru v pracovnej náplni- tvorivé prostredie a moderné technológie- vysoká podpora priameho nadriadeného- odmeovanie poda výsledkov- strava je zabezpeená formou stravných lístkov...

 • Company LEGA, a.s. in Vysoká
  13.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Obsluha CNC stroja Hundegger v jednozmennej prevádzke, riešenie a návrh technických detailov, evidencia skladového hospodárstva.Výhody:- práca v stabilnej, ale dynamickej spolonosti, ktorá neustále expanduje- vaka vemi dobrým výsledkom monos neustáleho odborného aj osobnostného rastu a získavanie oraz väšieho priestoru v pracovnej náplni- tvorivé prostredie a moderné technológie- vysoká podpora priameho nadriadeného- odmeovanie poda výsledkov- strava je zabezpeená formou stravných lístkov...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vysoká Edit filters