Jobmonitor. Search results for Rad

27 Jobs found

Used filters:
 • Radx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Wirecard Slovakia s.r.o. in Rad
  16.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  O HADÁME: - tých pravých s vášou pre programovanie a s dobrou znalosou OOP - zodpovedného tímového hráa, ktorý/á sa rád/rada uí nové technológie - skúseného nadšenca pre softvérový vývojO ROBÍME:  Jedinené REST API integrujúce viac ne 50 rôznych platobných metód ako napríklad:- PayPal- Kreditné karty- SEPA platby- TatraPayTECHNOLÓGIE, KTORÉ POUÍVAME:- Java 1.7., 1.8- Spring, MyBatis, REST- Eclipse/Idea- MySQL- Apache Camel, Apache Thrift - CXF- MavenVAŠE ZODPOVEDNOSTI:  - Integrácia nových poskytovateov platieb - Analýza, návrh a implementácia nových funkcií pre spracovanie platieb- Oprava chýb a kontrola kódu...

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Rad
  15.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Rád prekvapuješ svoje okolie chutným jedlom. Baví a pripravova tradiné jedlá inovatívnym spôsobom? Radi a privítame v našom domácom prostredí.Nápl práce:Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár. Podieanie sa na plánovaní veerného, denného menu....

 • Company Antonio, s.r.o. in Rad
  15.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Práca na recepcii v ubytovacom zariadení v centre mesta Prešov: -ubytovávanie a evidencia hostí,-komunikácia so zákazníkmi - základy anglitiny nutné,-pomoc pri výdaji raajok,-kontrola a výpomoc s upratovaním izieb.  Vhodnejšie pre uchádzaov s trvalým pobytom v Prešove.Podmienky pre uchádzaky:Evidencia na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoko miesto bude vytvorené s príspevkom ÚPSVR.V prípade otázok prosím komunikova mailom: Apply NowProsím netelefonova.Miesto pohovoru: Penzión Antonio, Jarkova 22, Prešov....

 • Company X WEAR BETA, s. r. o. in Rad
  15.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Je gastronómia Tvojou vášou? Nechýba Ti entuziazmus a rád komunikuješ s udmi? Po pracova pre nás! i si srdcom rocker, milovník dobrého tataráku alebo japonskej kuchyne, naše široké portfólio prevádzok urite ulahodí typu Tvojej osobnosti. Navštív sekciu „Naše prevádzky“ a zisti viac o našich baroch a reštauráciách.o bude Tvojou úlohou?- obsluhovanie našich zákazníkov- vítanie a usádzanie hostí- pomoc pri výbere pokrmov a nápojov- prijímanie objednávok- servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov- útovanie hostí - práce poas otvárania a zatvárania prevádzky- dodriavanie všeobecných štandardov a pravidiel prevádzok Medusa Group...

 • Company Jens&Litwak, s.r.o. in Rad
  15.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Náš klient je najväším distribútorom informaných a telekomunikaných technológií. Je taktie najväším IT distribútorom ktorý ponúka aj na mieru šité komplexné riešenia.Hadáme pedantného kandidáta, ktorý si rád spraví poriadok na pracovisku, v procesoch a mnostvo reklamácií mu nerobí problém. Denne sa budete stara o vybavenie reklámácie: telefonickej, e-mailovej i osobnej. Vašou úlohou bude spracovanie poiadavky zákazníka v systéme, sledovanie priebehu reklamácie a vybavenie v poadovanej zákonnej lehote.Zárove dokáete komunikova interne aj na zákazníka s trpezlivosou a nebudete si bra veci osobne.Ak ste sa v popise našli, ste vhodným kandidátom a chceme o Vás vedie :)...

 • Company AllForJob s.r.o. in Rad
  15.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Ak rád programuješ, máš u nejakú prax a nebojíš sa výzvy, neváhaj a pošli CV. Na 2 roný projekt v bankovom sektore hadáme posilu do teamu na pozíciu .NET a C# programátora. Pre nášho klienta budeš, programova bankový systém a rôzne aplikácie, pátra a lovi chyby, ktoré sú niekedy schované v kóde, skúma a vymýša, ako by to mohlo fungova lepšie....

 • Company Antonio, s.r.o. in Rad
  14.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Upratovanie izieb penziónu v centre mesta Prešov.Pomoc pri príprave raajok.Podmienky pre uchádzaku:Evidencia na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.V prípade otázok, prosím, komunikova mailom: Apply NowMiesto pohovoru: Penzión Antonio, Jarkova 22, Prešov....

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Rad
  14.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  - Samostatné zastupovanie podniku v obiansko-právnych, obchodných, pracovno-právnych, trestných, majetkových a iných záleitostiach na súdnom konaní, ktoré sú v pôsobnosti odštepného závodu, prípadne zastupovanie podniku na základe poverenia generálneho riaditea podniku,- evidencia uzatvorených a platných zmluvných vzahov,- spolupráca s orgánmi innými v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestnej innosti, pri ktorej došlo k majetkovej, finannej alebo inej škode, príp. inej ujme podniku,- právne posudzovanie predloených návrhov zmlúv, podaní a všetkých s tým súvisiacich dokumentov v pôsobnosti odštepného závodu,- posudzovanie vzniknutých škôd a penálov pred prerokovaním v škodovej komisii odštepného závodu a pred postúpením na prerokovanie a uzavretie v škodovej komisii podniku,- komplexná príp...

 • Company Mestská časť Bratislava - Rača in Rad
  14.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  •    útovníctvo 6 materských škôl ako rozpotových organizácií zriadených obcou•    mesane vytváranie a útovanie útovných dokladov na základe podkladov z materských škôl•    spracovávanie mesaných uzávierok a štvrroných výkazov•    pomocné administratívne práce pre školský úrad a ekonomické oddelenie...

 • Company CoffeIN s.r.o. in Rad
  13.02.2019 Updated on: 15.02.2019

  obsluha hostí, poskytovanie rád pri výbere, príprava nápojov...

 • Company Ľubomír Chrien - KLAS in Rad
  13.02.2019 Updated on: 18.02.2019

  obsluha zákazníkov, komunikácia so zákazníkmi, poskytovanie rád pri výbere nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie nápojov, obsluha pri pulte, pri stoloch, zútovanie trieb hosom poda pokynov nadriadeného, denné uzávierky, zúastova sa poda potrieb na kongresových a spoloenských akciách, získavanie spätnej väzby od hostí a tlmoenie ich poiadaviek svojmu nadriadenému....

 • Company ADAM'S Consulting, s.r.o. in Rad
  13.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  - Vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva.- Pripravovanie útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, zútovaní a daových priznaní.-Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry a pod.).-Vyútovanie pracovných ciest.-Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska.-Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek.-Vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.-Komunikovanie s kontrolnými, daovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami. - Znalos programu POHODA výhodou...

 • Company Domov dochodcov in Rad
  13.02.2019 Updated on: 18.02.2019

  • Samostatne vykonáva všetky útovné operácie týkajúce sa miezd• Mesane sústreova všetky mzdové výkazy poda úsekov pre výpoet miezd• Kontrolova útovné doklady a podklady pre výpoet miezd• Spracova výplaty pracovníkov poda náleitostí vyplývajúcich z platného zaradenia• Vykonáva v súlade so zákonom zráky a platenie do fondov, zálohu na da• Vykonáva exekuné zráky zo mzdy a ich odvod, vykonáva dobrovoné dohodnuté zráky a zabezpeova ich odvod• Vypoíta náhradu príjmu pri doasnej pracovnej neschopnosti• Vies mzdové listy pracovníkov, nároky na dovolenku a evidenné listy dôchodkového zabezpeenia• Polrone predkladá vedúcim úsekov stav erpania dovoleniek a zostatky dovoleniek pracovníkov• Vystavova štatistické výkazy, mesané výkazy pre Sociálnu poisovu, zdravotnú poisovu a daový úrad • Vystavova bené...

 • Company Mestská časť Bratislava - Rača in Rad
  09.02.2019 Updated on: 15.02.2019

  •    tvorba zmlúv a právnych analýz, správ a rozborov poda poiadaviek oddelení a vedenia •    vytváranie interných predpisov a koordinácie postupu ich tvorby inými organizanými útvarmi, •    príprava a koordinácia tvorby všeobecne záväzných nariadení, •    právne sluby pre stavebný úrad•    zastupovanie mestskej asti pred súdom•    právne poradenstvo pre všetky oddelenia Miestneho úradu mestskej asti •    príprava a analýza právnych aktov•    komunikácia so štátnymi orgánmi•    spolupráca s externými partnermi•    návrh opatrení za úelom minimalizácie rizík...

 • Company Telegärtner Slovakia a.s. in Rad
  08.02.2019 Updated on: 13.02.2019

  - spracovanie miezd a vedenie komplexnej mzdovej a personálnej agendy - komunikovanie a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisovu, zdravotné poisovne, daový úrad- pripravovanie mesaných mzdových uzávierok a reportov- spracovávanie a kontrola dochádzky- správa pracovných zmlúv a osobných kariet zamestnancov- ostatné HR evidencie (tréningy,indukcia, vedenie osobných spisov)- reporty nadriadenému poda potreby...

 • Company PIXEL FEDERATION, s.r.o. in Rad
  08.02.2019 Updated on: 14.02.2019

  Rád vychytávaš chybiky a tvojmu pozornému oku len tak nieo neujde? Hadáme QA Testera, ktorý nám pomôe s testovaním, aby sa hrái po celom svete mohli nerušene hra naše hry.Ak sa staneš naším QA Testerom, budeš:• systematicky a analyticky testova a hada chyby v našich hrách• sledova, identifikova a reportova nájdené chyby• komunikova s vývojovým tímom• prípravova a spravova prostriedky pre testovanie• dokumentova výsledky testovania• pracovná ponuka je na TPP• pozícia je vhodná aj pre absolventa...

 • Company Materské centrum BABA KLUB in Rad
  07.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Starostlivos o chod, prevádzku a istotu priestorov centra, ktoré navštevujú deti predškôlkového veku vdy s rodiom, (úas na kreatívnych, pohybových a didaktických hrách, úas na akciách centra - nieje podmienkou).Financované cez úrad práce - aktivaná innos,...

 • Company Personal service, s.r.o. in Rad
  07.02.2019 Updated on: 13.02.2019

  - predaj výrobkov v predajni a online- profesionálny prístup ku zákazníkovi (pomoc, poskytovanie rád, komunikácia, sluby na pokladni)- vybavovanie online objednávok (príjem, spracovanie, balenie, odosielanie)- riešenie saností, reklamácií, vrátenia alebo výmeny tovaru, opravy výrobkov- ponúkanie zákazníckych kariet a pomoc zákazníkovi pri ich vytváraní- udriavanie istoty oddelení- vykladanie, vybaovanie a dopanie tovaru do regálov- riadenie zásob a zabezpeenie ich ochrany- úas na školeniach za úelom aktívneho osobného rozvoja- nábor zamestnancov- vytváranie a zavádzanie športovej obchodnej politiky...

 • Company SANTA-TRANS.SK, s.r.o. in Rad
  07.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Baví a plánovanie, si tímový hrá a máš rád dlhodobé výzvy? Hravo si poradíš s poiadavkami nároných zákazníkov? Máme pre Teba pozíciu v našom tíme!Tvojou kadodennou prácou bude: - efektívne plánovanie distribúcie tovaru k zákazníkom.- komunikácia so zákazníkom, dopravcom, obchodným tímom - kontrola a aktualizácia kmeového záznamu zákazníka- optimalizácia rozvozových trás s cieom zníi nákladovos distribúcie,- reporting - pracuje sa v dvojzmennej prevádzke: od 7.00 - 15.30hod a od 17.00 - 01:30 (táto zmena vychádza cca raz za 3 týdne) VÝKON PRÁCE JE V RAJECKEJ LESNEJ....

 • Company SOPRANO s. r. o. in Rad
  07.02.2019 Updated on: 13.02.2019

  Platí pre hlavného ašníka :- práca o obsluhe/kontakt so zákazníkmi- organizovanie práce pracovníkom nišieho pracovného zaradenia- kontrola všetkých pracovných inností na danom stredisku- vykonávanie denných a mesaných uzávierok- spracovávanie trieb / denné reporty- priama zodpovednos za komplexné vedenie reštaurácie- zodpovednos za zverené hodnotyPlatí pre ašníka:- prijímanie a usádzanie hostí,- poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,- prijímanie objednávok,- servírovanie nápojov,- vynášanie jedál z kuchyne- obsluha pri barovo pulte i pri stole a na letnej terase....

 • Company Helena Luptáková in Rad
  07.02.2019 Updated on: 12.02.2019

  Mladý kolektív hadá pizza pekára/ku a kuchárku/ra. Zaujímavý pracovný as aj plat.Aj ke nie si vyuený kuchár, varíš rád a chcel by si to skúsi, len potrebuješ šancu? My Ti ju ponúkame. Ak máš naozaj chu pracova a ui sa nové veci, radi a to nauíme....

 • Company Domov dochodcov in Rad
  07.02.2019 Updated on: 12.02.2019

  Samostatne vykonáva všetky útovné operácie týkajúce sa miezd• Mesane sústreova všetky mzdové výkazy poda úsekov pre výpoet miezd• Kontrolova útovné doklady a podklady pre výpoet miezd• Spracova výplaty pracovníkov poda náleitostí vyplývajúcich z platného zaradenia• Vykonáva v súlade so zákonom zráky a platenie do fondov, zálohu na da• Vykonáva exekuné zráky zo mzdy a ich odvod, vykonáva dobrovoné dohodnuté zráky a zabezpeova ich odvod• Vypoíta náhradu príjmu pri doasnej pracovnej neschopnosti• Vies mzdové listy pracovníkov, nároky na dovolenku a evidenné listy dôchodkového zabezpeenia• Polrone predkladá vedúcim úsekov stav erpania dovoleniek a zostatky dovoleniek pracovníkov• Vystavova štatistické výkazy, mesané výkazy pre Sociálnu poisovu, zdravotnú poisovu a daový úrad • Vystavova bené p...

 • Company LEGARDE s.r.o. in Rad
  02.02.2019 Updated on: 07.02.2019

  - vedenie celej útovnej agendy  v podvojnom útovníctve, DPH, komunikácia s inštitúciami / Daový úrad, zdravotné poisovne a sociálna poisova, štatistika/ vypracovanie daových priznaní- vedenie mzdovej agendy...

 • Company Základná umelecká škola in Rad
  02.02.2019 Updated on: 06.02.2019

  -       kompletné vedenie útovníctva v súlade so zákonom o útovníctve a zákonom o rozpotových pravidlách vrátane vypracovania útovných závierok-       kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy (vrátane správy kmeových údajov zamestnancov)-       mesaný výpoet miezd zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy vrátane zamestnancov pracujúcich na základe DOP, DOVP, DOBPŠ.-       vypracovanie oznámení, potvrdení a výkazov pre zdravotné poisovne, sociálnu poisovu, daový úrad, ÚPSVar-       roné zútovanie preddavkov dane z príjmu fyzických osôb-       zabezpeenie výpotu zráok zamestnancov pri výkone súdneho rozhodnutia alebo pri exekúciách zrákami zo mzdy-       vypracovanie podkladov pre štatistický úradMzdové podmienky: odmena v zmysle Prílohy . 3 Zákona . 553/2003 v platnom ...

 • Company Kofola a.s. in Rad
  30.01.2019 Updated on: 06.02.2019

  Baví a plánovanie, si tímový hrá a máš rád dlhodobé výzvy? Hravo si poradíš s poiadavkami nároných zákazníkov? Máme pre Teba pozíciu v našom tíme!Tvojou kadodennou prácou bude: - efektívne plánovanie distribúcie tovaru k zákazníkom- komunikácia so zákazníkom, dopravcom, obchodným tímom - kontrola a aktualizácia kmeového záznamu zákazníka- optimalizácia rozvozových trás s cieom zníi nákladovos distribúcie- reporting - pracuje sa v dvojzmennej prevádzke: od 7.00 - 15.30 hod. a od 17.00 - 01:30 VÝKON PRÁCE JE V RAJECKEJ LESNEJ....

 • Company PCA Slovakia, s.r.o. in Rad
  29.01.2019 Updated on: 04.02.2019

  • vypracovávanie vzorov pracovných zmlúv a dodatkov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru• podpora personálnych manaérov pri riešení individuálnych personálnych zloiek (disciplinárne opatrenia, skonenia pracovného pomeru)• zastupovanie na príslušných inštitúciách v rámci ich kontrolnej innosti (Úrad práce, Inšpektorát práce)• zastupovanie v súdnom a správnom konaní (napr. pri pracovnoprávnych sporoch)• tvorba a pripomienkovanie interných predpisov, nastavovanie interných postupov a procesov• podpora pri riešení kolektívnych pracovnoprávnych vzahov• príprava kolektívnej zmluvy a podpora kolektívneho vyjednávania na úrovni podniku aj odvetvia• koordinácia a spolupráca na projektoch v oblasti udských zdrojov - právna analýza, vyhodnotenie rizík, návrh optimálnych riešení• prípr...

 • Company SFÉRA, a.s. in Rad
  28.01.2019 Updated on: 30.01.2019

  Rád pracuješ v dynamickom odvetví? Máš záujem sa stále zlepšova?Zaujímajú a nové technológie a široká škála IT sluieb?Ak si na všetky tri otázky odpovedal áno, je práca v našej spolonosti práve pre teba. Práca aplikaného administrátora v našej spolonosti obnáša starostlivos a profesionálny prístup pri riešení problematiky v energetickom odvetví. Systémy pochádzajú z našej dielne, a preto úspešný uchádza bude plne zauený do obchodných procesov a business logiky podporovaných systémov.Analytické myslenie a odolnos voi stresu sú podmienkou pre danú pracovnú pozíciu.Energetika je rozvíjajúce sa odvetvie, odborníci v oblasti energetiky sú trhovo vysoko cenení. Neboj sa uchopi šancu a zaleni sa do tímu, ktorý funguje na slovenskom trhu u 27 rokov a má bohaté skúsenosti vo vývoji, riadení a správ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters