Jobmonitor. Search results for Rad

27 Jobs found

Used filters:
 • Radx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Partizánske Building Components-SK s.r.o. in Rad
  13.12.2018

  Hadáš zaujímavú prácu? Premýšaš nad zmenou kariéry? Chceš vedie, aké je to pracova vo VELUX tíme? TERAZ JE TEN SPRÁVNY AS. Po s nami vyrába strešné okná pre celý svet! HADÁME TÍMLÍDRA na oddelenie vstrekovania! Aká bude tvoja rola v našom tíme ? - riadi a vies tím výrobných operátorov na pracovnej zmene- zodpoveda za denne rozdelenie práce na oddelení vstrekovania - zabezpei plnenie stanovených ukazovateov výkonnosti, ich analýza a návrhy na zlepšenie - motivova tím výrobných operátorov k dosiahnutiu stanovených ukazovateov výkonnosti - vybera udí do svojho tímu, plánova a realizova ich rozvoj - zabezpei zaškolenie na pracovisku - spracováva dochádzku a podklady pre výpoet miezd pre svoj tím- zodpoveda za dodriavanie legislatívnych poiadaviek v oblasti bezpenostiPráca je v trojzmennej prev...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Rad
  12.12.2018

  - Samostatné zastupovanie podniku v obiansko-právnych, obchodných, pracovno-právnych, trestných, majetkových a iných záleitostiach na súdnom konaní, ktoré sú v pôsobnosti odštepného závodu, prípadne zastupovanie podniku na základe poverenia generálneho riaditea podniku,- evidencia uzatvorených a platných zmluvných vzahov,- spolupráca s orgánmi innými v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestnej innosti, pri ktorej došlo k majetkovej, finannej alebo inej škode, príp. inej ujme podniku,- právne posudzovanie predloených návrhov zmlúv, podaní a všetkých s tým súvisiacich dokumentov v pôsobnosti odštepného závodu,- posudzovanie vzniknutých škôd a penálov pred prerokovaním v škodovej komisii odštepného závodu a pred postúpením na prerokovanie a uzavretie v škodovej komisii podniku,- komplexná príp...

 • Company Mesto Martin in Rad
  12.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  Prednosta vedie mestský úrad, organizuje jeho prácu, zodpovedá za jeho innos a plní úlohy spojené so zvyšovaním jeho odbornej, organizanej a technickej úrovne, vykonáva koncepnú innos zameranú na vyuívanie finanných prostriedkov EU a iných verejných zdrojov, koordinuje pracovné innosti organizaných útvarov mesta. Zabezpeuje spoluprácu s organizáciami v zriaovateskej a zakladateskej pôsobnosti mesta a spoluprácu s orgánmi verejnej správy a alšími inštitúciami na území mesta....

 • Company Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky in Rad
  11.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  1.    Základná administrácia doménového servera, MS Exchange servera, zálohovacieho servera (BackUp Exec), databázového servera (MS SQL),2.    Analýza a testovanie SW riešení,3.    Riadenie interných projektov z oblasti informatiky,4.    Návrhy systémových riešení, inštalácie, implementácie a komplexná administrácia operaného systému a programových produktov, 5.    Poskytovanie technických konzultácií, poskytovanie odborných rád a konzultácie v oblasti IT,6.    Spolupráca pri tvorbe prevádzkových postupov a smerníc,7.    Správa lokálnej siete,8.    Správa a údrba externých a vlastných IS (po zauení),9.    Konfigurácie, inštalácie a správa pracovných staníc....

 • Company TAXI TATRA, s.r.o. in Rad
  08.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  Kontaktná osoba: . Královenský , majite - +421905/794 525, e-mail: Apply NowPracovná pozícia: vodi taxi slubyNápl práce: vodi taxisluby, odvoz klienta taxisluby, preprava tovaru. Poiadavky na zamestnanca: - vodi musí vlastni oprávnenie na vedenie príslušného motorového vozidla,                                - musí ma aspo dvojronú prax vo vedení dvojstopových motorových                                - nesmel by právoplatne odsúdený pre trestný in, z ktorého vyplýva, e nemá predpoklady by vodiom vo verejnej osobnej cestnej doprave                                - vodi absolvoval povinnú lekársku prehliadku                                - psychologické testy /pomôeme vybavi                                - preukaz vodia taxi /pomôeme vybavi                                - osobnostné pred...

 • Company MMT Consulting, s.r.o. in Rad
  07.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  Hadáme vhodných kandidátov na pracovné pozície zabezpeujúce prevádzkové a administratívne aktivity pre slovenskú poboku medzinárodnej spolonosti zaoberajúcej sa výrobou a dodávkou montovaných vnútorných detských komponentov a športových ihrísk. Náš klient pôsobí vo viacerých krajinách Strednej a Západnej Európy a rád by rozšíril svoj súasný pracovný tím o aktívnych udí so zmyslom pre zodpovednos a schopnosou denne komunikova v cudzom jazyku slovom a písmom.•    Obubuješ pracovnú rôznorodos?•    Si aktívnym riešiteom problémov a dokáeš si samostatne poradi?•    Máš rád rodinnú kultúru v pracovnom prostredí?•    Vyhovuje Ti otvorená komunikácia so šéfom?•    Úzky pracovný kolektív je Tvojím snom?•    Hadáš dlhodobú pracovnú príleitos a stabilitu?•    Komunikuješ plynule v anglickom a nemecko...

 • Company PAZZ, s.r.o. in Rad
  07.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  Útovník/ EkonómSamostatné vedenie útovníctva výrobnej spolonosti a fakturácia.Príprava útovných a štatistických výkazov, útovných závierok zútovaní a daových priznaní.Útovanie rôznych typov poloiek.Vyútovanie pracovných ciest.Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek.Vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok.Príprava podkladov pre Štatistický úrad.Komunikácia s kontrolnými, daovými úradmi, audítormi a alšími inštitúciami.Vypracovávanie daových priznaní a vyhotovovanie hlásení o DPH.Vypracovávanie analýz a správ poda poiadaviek vedenia spolonosti.Zodpovednos za mesané, štvrroné a roné závierky.Zabezpeovanie kadodenných pracovných aktivít týkajúcich sa útovníctva.Mzdové útovníctvo...

 • Company EXIM - TECH, s.r.o. in Rad
  07.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  - analyzovanie potrieb a poiadaviek zákazníkov, navrhovanie optimálnych riešení, ktoré vyriešia poiadavky zákazníka a prinesú mu osoh;- návrh riešenia;- prerokovanie navrhnutých riešení so zákazníkom;- riadenie testovania navrhnutých riešení, a to aj priamo na výrobnej prevádzke;- poskytovanie projektovej podpory, rád, technickej dokumentácie, ako aj riešení pre alší rozvoj;- tvorivá ininierska innos;- kreslenie výkresov a schém;- tvorba technickej dokumentácie;- kompletné organizané riadenie vzniknutých projektov a dohliadanie na vasné a efektívne dodanie k zákazníkovi;- zodpovednos za dodriavanie kvality, schválených termínov a rozpotu;- aktívna spolupráca a koordinácia práce obchodno-technického zástupcu a technikov podieajúcich sa na projekte;- riadenie komunikácie s dodávatemi a subdo...

 • Company STARSTAFF, s. r. o. in Rad
  05.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  Ak sa chceš sta súasou mladého dynamického tímu, si šikovný, ambiciózny, rád cestuješ, komunikuješ a baví a práca s umi, tak hadáme práve Teba!Nápl práce:- inzerovanie voných pracovných pozícii na portáloch práce, soc. sieach, v lokálnych médiách- realizácia náborových kampaní v rámci Východného Slovenska- reprezentácia spolonosti na vetrhoch práce, burzách práce- pravidelné monitorovanie uchádzaov o zamestnanie prostredníctvom pracovných portálov- tvorba, vedenie a pravidelná aktualizácia databázy uchádzaov o zamestnanie- vedenie vstupných telefonických pohovorov za úelom výberu vhodných uchádzaov pre danú pozíciu- pozývanie vyhovujúcich uchádzaov na osobný pohovor- vedenie vstupných pracovných pohovorov s uchádzami v rámci Východného Slovenska- testovanie jazykových znalostí, schopností ...

 • Company Okresné stavebné bytové družstvo in Rad
  05.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  - podieanie na plnení úloh spojených s revitalizáciou na bytových domoch v správe OSBD, - zabezpeenie realizácie poiadaviek vlastníkov bytov na základe zápisníc zo schôdzí bytových domov (objednávky, zmluvy o dielo,...)- príprava podkladov pre stavebný úrad vo vzahu k investiným akciám,......

 • Company Grand hotel Permon, s.r.o. in Rad
  01.12.2018 Updated on: 07.12.2018

  prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, útovanie a vedenie pokladne, kontrolova správnos prezentácie jedla a jeho kvality ešte pred servírovaním hosom, výroba miešaných nápojov poda receptúr a ich servírovanie...

 • Company Crewnet s.r.o. in Rad
  30.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  Hadáme šikovných udí, ktorí obohatia náš silný tím telefonických operátorov v Košiciach. Ak rád komunikuješ/telefonuješ – u patríš k nám.Nápl práce:- realizácia telefonických prieskumov spokojnosti- administratívne úkony vyplývajúce z realizácie telefonického hovoru- korektný prístup, dodriavanie štandardov telefonickej komunikácie a kvality poskytovaných informácií...

 • Company PVB STAV s. r. o. in Rad
  29.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Hadáme šikovného loveka, ktorý sa rád uí nové veci, rád komunikuje a rieši poiadavky zákazníkov, vie pracova s PC ale predovšetkým vie sa preda. - telefonická komunikácia s aktuálnymi a novými zákazníkmi- poskytovanie informácií a riešenie otázok zákazníkov- práca vo vlastnom databázovom systéme...

 • Company PVB STAV s. r. o. in Rad
  29.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Hadáme šikovného loveka, ktorý sa rád uí nové veci, rád komunikuje a rieši poiadavky zákazníkov, vie pracova s PC ale predovšetkým vie sa preda. Nedávame benefity, ktoré nepotrebujete. Ponúkame monos si slušne zarobi.- telefonická komunikácia s aktuálnymi a novými zákazníkmi- poskytovanie informácií a riešenie otázok zákazníkov- práca vo vlastnom databázovom systéme...

 • Company Marián Padyšák in Rad
  28.11.2018 Updated on: 03.12.2018

  Reprezentovanie riaditeaPrivítanie udí na poboke (usadenie, káva, voda, aj..)Vytváranie prezentácií a vyhodnoteníKomunikácia s manaérmi a centrálouZabezpeovanie školeníDodávanie všetkých FA a podkladov útovníkeKomplexní archivácia dokumentov, faktúr, výpisov, prezenných listínVybavovanie súkromných vecí poda potreby ( zdravotná poisova, sociálna poisova, daový úrad, banky,...)Zabezpeovanie chodu kancelárieObjednávky potrebných materiálov...

 • Company SFÉRA, a.s. in Rad
  28.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Rád pracuješ v dynamickom odvetví? Máš záujem sa stále zlepšova?Zaujímajú a nové technológie a široká škála IT sluieb?Ak si na všetky tri otázky odpovedal áno, je práca v našej spolonosti práve pre teba. Práca aplikaného administrátora v našej spolonosti obnáša starostlivos a profesionálny prístup pri riešení problematiky v energetickom odvetví. Systémy pochádzajú z našej dielne, a preto úspešný uchádza bude plne zauený do obchodných procesov a business logiky podporovaných systémov.Analytické myslenie a odolnos voi stresu sú podmienkou pre danú pracovnú pozíciu.Energetika je rozvíjajúce sa odvetvie, odborníci v oblasti energetiky sú trhovo vysoko cenení. Neboj sa uchopi šancu a zaleni sa do tímu, ktorý funguje na slovenskom trhu u 27 rokov a má bohaté skúsenosti vo vývoji, riadení a správ...

 • Company HUBERT spol. s r.o. in Rad
  26.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  - obsluha zákazníkov v príjemnej reštaurácii - poskytovanie rád pri výbere jedál a nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov- ma prehad o zloení jednotlivých jedál aj o ich príprave- práca s registranou pokladou, platobným terminálom-  s úsmevom pracova...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Rad
  26.11.2018 Updated on: 29.11.2018

  Ak a baví neustále vtanie sa v strojoch a hadanie príin ich nefunknosti, a máš rád, ke ti práca ubieha a nenudíš sa, tak potom sa ti bude u nás pái.Budeš pracova v priestoroch Volkswagenu na jednej z výrobných hál, kde máme naše automatické dopravné zariadenia.Budeš dohliada na ich servis a ke nastane chyba, budeš zodpovedný za jej odstránenie.Budeš pracova s jedinenými riešeniami v oblasti logistiky a budeš priamo v kontakte s výrobou vo Volkswagene.Tím tvojich kolegov je rozdelený do jednotlivých výrobných hál, priom priamy kontakt budeš ma so svojim prideleným koordinátorom.Budeš kopírova výrobu nášho zákazníka a preto budeš pracova v 4-zmennej prevádzke.V lete a v zime sa môeš teši na celozávodnú dovolenku....

 • Company BigON s.r.o. in Rad
  24.11.2018 Updated on: 03.12.2018

  Sme spolonos, ktorá u 12 rokov pomáha zákazníkom orientova sa v aktuálnej ponuke IT sveta. Pomáhame našim zákazníkom, aby správne investovali svoje peniaze. Takto si budujeme skvelé vzahy s našimi klientmi, ktorí u nás opakovane nakupujú. Naši zákazníci nás aktuálne hodnotia a 95% spokojnosou, za o sme im vaní. Sme špecialisti na predaj obnovenej a predvádzacej výpotovej techniky. o to znamená? e u nás nakúpiš produkty aj najvyššej triedy za zlomok pôvodnej ceny, namiesto 1.100 eur zaplatíš iba 299 eur za business model.Koho hadáme?Hadáme do nášho tímu komunikatívneho IT nadšenca. loveka, ktorý sa zaujíma a orientuje sa v oblasti IT. Je to oblas, ktorej venuješ pozornos a napa a. Zaujímaš sa o aktuálne novinky na IT trhu, poznáš business rady ako HP Elitebook, LENOVO ThinkaPad, DELL Latitu...

 • Company Ľubomír Chrien - KLAS in Rad
  24.11.2018 Updated on: 03.12.2018

  obsluha zákazníkov, komunikácia so zákazníkmi, poskytovanie rád pri výbere nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie nápojov, obsluha pri pulte, pri stoloch, zútovanie trieb hosom poda pokynov nadriadeného, denné uzávierky, zúastova sa poda potrieb na kongresových a spoloenských akciách, získavanie spätnej väzby od hostí a tlmoenie ich poiadaviek svojmu nadriadenému....

 • Company Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. in Rad
  23.11.2018 Updated on: 27.11.2018

  Chceš sa aj ty prida do nášho tímu špecialistov? Rád by si sa aj ty posunul vo svojej kariére a pracoval u silného a stabilného zamestnávatea?Pre našu nemocnicu v Dunajskej Strede hadáme Sestru na lôkovom oddelenío by bolo tvojou náplou práce?Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:-    Komplexná ošetrovateská starostlivos o pacientov na lôkovom oddelení zdravotníckych zariadení vykonávaná sestrou samostatne alebo v spolupráci s lekárom.- poskytova ošetrovateskú starostlivos s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnos- pracova v súlade so štandardizovanými ošetrovateskými postupmi- vies ošetrovateskú dokumentáciu o pacientovi v súlade s odborným  usmernením MZ SR- identifikova potreby ošetrovateskej starostlivosti pacienta - dodriava zásady BOZP - PO, Pracovného poriadku a interných smerníc-...

 • Company Mgr. Marian Mazúch in Rad
  21.11.2018 Updated on: 29.11.2018

  - Chceš naštartova svoju kariéru v poisovníctve a rád sa uíš v praxi?- Si tímový hrá a vysoké ciele sú pre Teba výzvou?- Máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš ako si za svoj výkon odmenený?- Rád komunikuješ s rôznym typom udí a chceš im ponúknu adekvátne riešenia?Ak sa staneš súasou tímu našich klientskych poradcov, Tvojou pracovnou náplou bude:- podávanie informácií klientom o produktoch spolonosti- preberanie iadostí a hlásení poistných udalostí od klientov- ponuka a dojednávanie poistných produktov- kontaktovanie databázy existujúcich klientov za úelom starostlivosti a ponuky alších produktov...

 • Company Ing. Stanislava Verešpejová in Rad
  21.11.2018 Updated on: 12.12.2018

  Hadáme pracovníka (ako zdravotne postihnutú/ého), na ktorého sa dá spoahnú, rád sa uí nové veci a chcel by pracova v chránenej dielni raajkárni "so sebou".  Nápl práce:    - zastupovanie na predajni, na donáške- príprava pokrmov typu rýchleho oberstvenia a ich predaj,- obsluha a komunikácia so zákazníkom,- práca s registranou pokladou,- nákup v prípade potreby,- iné prevádzkové innosti....

 • Company Team s r.o. in Rad
  11.11.2018 Updated on: 13.12.2018

  prestieranie stolov,privítanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,prijímanie objednávok,servírovanie pokrmov,vyútovanie platieb,odnášanie pouitých príborov,tanierov, pohárovApply Now, Apply Now...

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Rad
  06.11.2018 Updated on: 13.12.2018

  Rád prekvapuješ svoje okolie chutným jedlom. Baví a pripravova tradiné jedlá inovatívnym spôsobom? Radi a privítame v našom domácom prostredí.Nápl práce:Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár. Podieanie sa na plánovaní veerného, denného menu....

 • Company MMT Consulting, s.r.o. in Rad
  03.11.2018 Updated on: 13.12.2018

  Hadáme vhodných kandidátov na pracovné pozície zabezpeujúce prevádzkové a administratívne aktivity pre slovenskú poboku medzinárodnej spolonosti zaoberajúcej sa výrobou a dodávkou montovaných vnútorných detských komponentov a športových ihrísk. Náš klient pôsobí vo viacerých krajinách Strednej a Západnej Európy a rád by rozšíril svoj súasný pracovný tím o aktívnych udí so zmyslom pre zodpovednos a schopnosou denne komunikova v cudzom jazyku slovom a písmom.•    Obubuješ pracovnú rôznorodos?•    Si aktívnym riešiteom problémov a dokáeš si samostatne poradi?•    Máš rád rodinnú kultúru v pracovnom prostredí?•    Vyhovuje Ti otvorená komunikácia so šéfom?•    Úzky pracovný kolektív je Tvojím snom?•    Hadáš dlhodobú pracovnú príleitos a stabilitu?•    Komunikuješ plynule v anglickom jazyku?AK...

 • Company MMT Consulting, s.r.o. in Rad
  03.11.2018 Updated on: 13.12.2018

  Hadáme vhodných kandidátov na pracovné pozície zabezpeujúce prevádzkové a administratívne aktivity pre slovenskú poboku medzinárodnej spolonosti zaoberajúcej sa výrobou a dodávkou montovaných vnútorných detských komponentov a športových ihrísk. Náš klient pôsobí vo viacerých krajinách Strednej a Západnej Európy a rád by rozšíril svoj súasný pracovný tím o aktívnych udí so zmyslom pre zodpovednos a schopnosou denne komunikova v cudzom jazyku slovom a písmom.•    Obubuješ pracovnú rôznorodos?•    Si aktívnym riešiteom problémov a dokáeš si samostatne poradi?•    Máš rád rodinnú kultúru v pracovnom prostredí?•    Vyhovuje Ti otvorená komunikácia so šéfom?•    Úzky pracovný kolektív je Tvojím snom?•    Hadáš dlhodobú pracovnú príleitos a stabilitu?•    Komunikuješ plynule v anglickom a nemecko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters