Jobmonitor. Search results for Rad

19 Jobs found

Used filters:
 • Radx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company DOMENA, s.r.o. in Rad
  19.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  - Obsluha hostí v prevádzkach hotela - Znalos jedálnych a nápojových lístkov - Poskytovanie rád pri výbere jedál a nápojov - Útovanie cien poda platných cenníkov cez registranú pokladu - Hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár - Profesionálne správanie poda hotelových štandardov - Dodriavanie prevádzkových, hygienických a bezpenostných predpisov...

 • Company Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov in Rad
  16.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  Ekonóm/ka - má na starosti správu a evidenciu útovnej agendy spolonosti, analýzu existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na jeho optimalizáciu. plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná innos, spracovávanie pokladniných dokladov, útovanie sluobných ciest, stravných lístkov, kontrola plnenia daových povinností, zastupovanie spolonosti v daovom konaní, oceovanie, evidencia a útovanie majetku, príprava prevodných príkazov, kontakt s bankou, príprava potrebných dokumentov pre banky, kontrola bankových výpisov, útovanie bankových dokladov, riešenie otázok súvisiacich s útovníctvom, vedenie pokladne. Príprava ekonomických reportov, výkazov a analýz. Dohad nad správnym a promptným vyplatením dodávateov, útovanie odberateských faktúr. Útovník/ka- ma na...

 • Company TBS, a. s. in Rad
  16.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  práca za barom a obsluhovanie hostí v reštaurácii, prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, útovanie a vedenie pokladne,...

 • Company HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. in Rad
  16.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  - poskytovanie odborných rád a servisu zákazníkom - predaj sortimentu oddelenia stavebnín - starostlivos o zverený úsek (doplovanie a inventúry tovaru)...

 • Company X WEAR BETA, s. r. o. in Rad
  16.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  Je gastronómia Tvojou vášou? Nechýba Ti entuziazmus a rád komunikuješ s udmi? Po pracova pre nás! i si srdcom rocker, milovník dobrého tataráku alebo japonskej kuchyne, naše široké portfólio prevádzok urite ulahodí typu Tvojej osobnosti. Navštív sekciu „Naše prevádzky“ a zisti viac o našich baroch a reštauráciách. o bude Tvojou úlohou? - obsluhovanie našich zákazníkov - vítanie a usádzanie hostí - pomoc pri výbere pokrmov a nápojov - prijímanie objednávok - servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov - útovanie hostí - práce poas otvárania a zatvárania prevádzky - dodriavanie všeobecných štandardov a pravidiel prevádzok Medusa Group...

 • Company Zeleznicna spolocnost Slovensko, a.s. in Rad
  16.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  elezniná spolonos Slovensko, hadá do svojho teamu ŠPECIALISTU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, ktorého náplou práce bude: - stavebných prác týkajúcich sa predmetu innosti spolonosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov, pouitím adlimitných postupov verejného obstarávania - spracovanie stanovísk k pouitiu postupu verejného obstarávania realizovanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie sluieb a uskutonenie - spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy urených pre Úrad verejného obstarávania a do Úradného vestníka Európskej únie....

 • Company Runtime BP Slovak, s.r.o. in Rad
  16.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  - realizovanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie sluieb a uskutonenie stavebných prác týkajúcich sa predmetu innosti spolonosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov, pouitím nadlimitných postupov verejného obstarávania - spracovanie stanovísk k pouitiu postupu verejného obstarávania - spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy urených pre Úrad verejného obstarávania a do Úradného vestníka Európskej únie....

 • Company MERTEN s.r.o. in Rad
  16.10.2018 Updated on: 20.10.2018

  Kompletné vedenie útovníctva spolonosti Evidencia a zaútovanie FA Zaútovanie úhrad FA cez bankový výpis a pokladu Mzdy a spracovanie mzdovej agendy Spracovávanie výkazov DPH, soc. poisova, daový úrad a pod. Útovanie o majetku od jeho zaradenia (odpisovanie, vyraovanie, Presúvanie medzi strediskami) Príprava a realizácia inventarizácie Ovládanie ekonomického programu MKsoft....

 • Company Okresné stavebné bytové družstvo in Rad
  09.10.2018 Updated on: 15.10.2018

  - podieanie na plnení úloh spojených s revitalizáciou na bytových domoch v správe OSBD, - zabezpeenie realizácie poiadaviek vlastníkov bytov na základe zápisníc zo schôdzí bytových domov (objednávky, zmluvy o dielo,...) - príprava podkladov pre stavebný úrad vo vzahu k investiným akciám,......

 • Company AMOS - SERVICES s.r.o. in Rad
  05.10.2018 Updated on: 11.10.2018

  - obsluha a komunikácia so zákazníkmi - poskytovanie rád pri výbere jedál a nápojov, prijímanie objednávok - servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov - práca s registranou pokladou...

 • Company Mondelez SR Production s.r.o. in Rad
  05.10.2018 Updated on: 11.10.2018

  Si zodpovedný a rád sa podieaš na procesoch a taktie nad nimi dohliadaš? Zaujímaš sa o výrobu okolády a dokáeš osladi atmosféru sebe aj svojmu okoliu? V tom prípade si na správnej adrese... Tvojou náplou práce bude: Kooperácia s team leaderom Zodpovednos za vizuálnu kontrolu linky a bezpenos a disciplínu na pracovisku Zodpovednos za správnos výrobných údajov Organizácia a motivácia tímu na linke Záskok v prípade výpadku lena tímu Aktívne podieanie sa na výrobe...

 • Company VERMEX, s.r.o. in Rad
  05.10.2018 Updated on: 11.10.2018

  - prijímanie a usádzanie hostí, - poskytovanie rád pri výbere nápojov, - prijímanie objednávok, - servírovanie a vydávanie nápojov, - obsluha pri pulte i pri stole, - spolupráca pri zostavovaní nápojového lístka, - obsluha a údrba výapného zariadenia, - nalievanie nápojov, - príprava a aranovanie miestnosti a tabú, - úas na príprave a obsluha pri slávnostných akciách, - prijímanie, prerokovávanie, príp. odovzdávanie reklamácií....

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Rad
  02.10.2018 Updated on: 08.10.2018

  Nákup a rozvoz našich produktov po prevádzkach, pomoc pri údrbe prevádzok (obasne), zastupovanie manaéra donáškového systému, výpomoc na prevádzkach poda potreby. Pracovná doba (poda dohody) 6-8 hodín denne cca od 8:30. Víkendy a sviatky voné. Práca je vhodnejšia pre mladšieho mua, ktorý má rád dynamiku v práci a uvíta "fitness" aktivitu behom da. :) Práca vyaduje cestovanie....

 • Company Hotel METROPOL a.s. in Rad
  30.09.2018 Updated on: 20.10.2018

  Prijímanie objednávok od zákazníkov. Servírovanie objednaných pokrmov a nápojov poda noriem hotelierstva. Kompletné prestieranie stolov poda štandardov a noriem hotelierstva. Privítanie a usádzanie hostí poda aktuálnych voných kapacít. Poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov. Práca s registranou pokladou....

 • Company Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o. in Rad
  28.09.2018 Updated on: 04.10.2018

  Hadáme dynamického loveka na útovníctvo a financie, ktorý sa vyzná v slovenských finanných zákonoch. Sme otvorení spolupráci aj s juniorskými kandidátmi avšak minimálne s 2 ronou praxou v oblasti útovníctva i financií. Máš rád/a ísla a nebojíš sa nových vecí? Vyuíval/a si odbornú anglitinu vo svojej praxi? Po do toho s nami! Vašou náplou práce bude: -denná komunikácia v anglickom jazyku -tvorba faktúr -zostavenie súvahy -správa objednávok -zodpovednos za pokladnicu -týdenný a mesaný reporting -monitorovanie KPI a rozpotu -spracovanie a prezentácia analýz -riadenie reijných nákladov a zásob -tvorba a rozvoj finanných postupov -spolupráca s ostatnými oddeleniami spolonosti...

 • Company Ľubomír Chrien - KLAS in Rad
  23.09.2018 Updated on: 20.10.2018

  obsluha zákazníkov, komunikácia so zákazníkmi, poskytovanie rád pri výbere nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie nápojov, obsluha pri pulte, pri stoloch, zútovanie trieb hosom poda pokynov nadriadeného, denné uzávierky, zúastova sa poda potrieb na kongresových a spoloenských akciách, získavanie spätnej väzby od hostí a tlmoenie ich poiadaviek svojmu nadriadenému....

 • Company Personal service, s.r.o. in Rad
  18.09.2018 Updated on: 20.10.2018

  - zodpovednos za bezpenos zákazníkov, zamestnancov, tovaru a peazí - zabezpeovanie pravidelných revízií, opráv a údrby budovy predajne (záznamy...) - interné školenia bezpenosti a tréning evakuaného procesu - spisovanie, kontrola a aktualizácia evakuaného plánu prevádzky - nácvik evakuaného procesu minimálne 4 krát rone - aktualizácia poiarnych zariadení nachádzajúcich sa na predajni - predaj výrobkov v predajni a online - profesionálny prístup ku zákazníkovi (pomoc, poskytovanie rád, komunikácia, sluby na pokladni) - vybavovanie online objednávok (príjem, spracovanie, balenie, odosielanie) - riešenie saností, reklamácií, vrátenia alebo výmeny tovaru, opravy výrobkov - ponúkanie zákazníckych kariet a pomoc zákazníkovi pri ich vytváraní - udriavanie istoty oddelení - vykladanie, vybaovanie ...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Rad
  13.09.2018 Updated on: 20.10.2018

  - Samostatné zastupovanie podniku v obiansko-právnych, obchodných, pracovno-právnych, trestných, majetkových a iných záleitostiach na súdnom konaní, ktoré sú v pôsobnosti odštepného závodu, prípadne zastupovanie podniku na základe poverenia generálneho riaditea podniku, - evidencia uzatvorených a platných zmluvných vzahov, - spolupráca s orgánmi innými v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestnej innosti, pri ktorej došlo k majetkovej, finannej alebo inej škode, príp. inej ujme podniku, - právne posudzovanie predloených návrhov zmlúv, podaní a všetkých s tým súvisiacich dokumentov v pôsobnosti odštepného závodu, - posudzovanie vzniknutých škôd a penálov pred prerokovaním v škodovej komisii odštepného závodu a pred postúpením na prerokovanie a uzavretie v škodovej komisii podniku, - komplexná...

 • Company Team s r.o. in Rad
  11.09.2018 Updated on: 20.10.2018

  prestieranie stolov,privítanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,prijímanie objednávok,servírovanie pokrmov,vyútovanie platieb,odnášanie pouitých príborov,tanierov, pohárov Apply Now, Apply Now...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters