Jobmonitor. Search results for Rad

41 Jobs found

Used filters:
 • Radx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company Štefan Mikuláško in Rad
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Do novotvoreneho klientského centra v Humennom prijímame dvoch pracovníkov.Si technický/ekonomický typ a bavia a ísla? Máš veké sny, ale vo svojej práci nedostávaš monos ich realizova? Rád komunikuješ s umi a vieš zvláda prípadné odmietnutia? Ak áno, jednotka na trhu hadá do tímu finanného konzultanta, ktorý vykonáva innos na základe zmluvy o obchodnom zastúpení pre Allianz - Slovenskú poisovu.Ak sa staneš súasou tímu Elitnej siete, tvojou náplou práce bude:- aktívne oslovovanie nových a zverených klientov- poskytovanie starostlivosti o zverených klientov- dojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincami - podávanie informácii klientom o produktoch spolonosti- preberanie iadostí a hlásení poistných udalostí od klientovDe nástupu dohodou. V prípade záujmu, prosím, zasla Váš ivotop...

 • Company Detský domov Piešťany in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Komplexné zabezpeovanie prác na úseku mzdovej a personálnej agendy zamestnancov:- zabezpeuje mesané spracovanie miezd zamestnancov a výpoet miezd k urenému výplatnému termínu, spracovanie výplatných listín a výplatných pások pre zamestnancov- vypracovanie pracovných zmlúv, pracovných náplní a alšej agendy- spracúva a kontroluje evidenciu dochádzky predkladanú jednotlivými zamestnancami - - vyhotovenie mzdových listov a evidenných listov dôchodkového zabezpeenia zamestnancov- príprava dokumentov a výkazov pre sociálnu poisovu, zdravotné poisovne, DDP a daový úrad, zabezpeenie a koordinovanie spolupráce s nimi, komunikácia so štátnymi inštitúciami- príprava a zabezpeenie podkladov pre štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti - vypracovanie výkazu Práca 2-04 štvrrone a alších v...

 • Company Naureus, s. r. o. in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  1. Pozícia a jej náplne a innosti: a)innosti poda zmluvy, reportovanie nadriadeným zamestnancom, plnenie úloh urených nadriadeným vedúcim zamestnancom, resp. štatutárnym orgánom poda organizaného a kompetenného predpisu/poriadku zamestnávateab)Aktívne riešenie zákazníckych reklamácií.c)Vedenie evidencie a iných záznamov i evidencie vyadovaných zamestnávateom a právnymi predpismi, d)Evidencia dochádzkye)Zabezpeenie chodu zverenej prevádzky z hadiska organizaného a materiálne - technického zabezpeenia,f)Plnenie iných úloh poadovaných zamestnávateom v súvislosti so zabezpeením prevádzok. g)Akékovek iné práce, ktoré je moné oakáva od Asistenta predaja pre bezproblémový chod prevádzky. h)Práca s vystavením tovaru v druhoch : Kozmetika, Eko Drogeria, Výivové doplnky, zdravá strava at.i)...

 • Company SOREA spol. s r.o. in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - obsluha hostí, dodriavanie zásad správneho stolovania- poskytovanie rád pri výbere jedál, nápojov, prijímanie objednávok- dodriavanie hygienických pravidiel a noriemVýhody:- benefity spol. SOREA v zmysle KZ - ubytovanie zdarma...

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Rád prekvapuješ svoje okolie chutným jedlom. Baví a pripravova tradiné jedlá inovatívnym spôsobom? Radi a privítame v našom domácom prostredí.Nápl práce:Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár. Podieanie sa na plánovaní veerného, denného menu....

 • Company Helena Luptáková in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Mladý kolektív hadá pizza pekára/ku a kuchára/ku. Zaujímavý pracovný as aj plat. Voné víkendy!!!Aj ke nie si vyuený kuchár, varíš rád a chcel by si to skúsi, len potrebuješ šancu? My Ti ju ponúkame. Ak máš naozaj chu pracova a ui sa nové veci, radi a to nauíme.Výhody:Mladý, veselý kolektív.Zamestnanecké stravovanieVoné víkendy!!!...

 • Company Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pracovník mzdovej agendy (mzdový útovník) – vykonáva nasledovné innosti:    • zodpovedá za komplexné spracovanie a vedenie samostatnej mzdovej agendy v programe SOFTIP    • spracováva Evidenné listy dôchodkového zabezpeenia a archivuje doklady, eviduje a aktualizuje mzdové listy    • komunikuje a pripravuje dokumenty a výkazy pre sociálnu poisovu, zdravotné poisovne a daový úrad    • zabezpeuje spracovanie miezd zamestnancov k urenému výplatnému termínu, spracovanie výplatných listín a výplatných pások pre zamestnancov    • sleduje legislatívne zmeny a ich aplikáciu pre potreby spolonosti    • spracúva a kontroluje evidenciu dochádzky    • pripravuje obsahovú stránku pracovných zmlúv a zabezpeuje pracovnoprávne úkony spojené so vznikom a zánikom pracovného pomeru    • zodpovedá za archivov...

 • Company Františka Straková in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Bojíš sa, e nenájdeš príleitosti?Príleitos karierneho rastu je tu pre teba. Dávame príleitos tým o si chcú splni svoje sny v o najkratšom aseObavas sa e nemáš vzdelanie?Do vzdelania pre teba investujeme hodnotu a do výšky 30 tisíc EURNeobávaj sa príd sa o tom porozpráva!Vyuívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti nieo výraz cross-selling? Rád komunikuješ s umi a vieš im navrhnú tie správne riešenia? Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisova, a.s. hadá do tímu skúseného finanného konzultanta - špecialistu pre správu kmea.Ak sa staneš súasou tímu Elitnej siete tvojou náplou práce bude:poskytovanie starostlivosti o zverených klientovdojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincami aktívne oslovovanie zverených a nových klientovpodávanie informácii kliento...

 • Company Štefan Mikuláško in Rad
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Do zabehnutého klientského centra vo Vranove nad Topou prijímame dvoch pracovníkov.Si technický/ekonomický typ a bavia a ísla? Máš veké sny, ale vo svojej práci nedostávaš monos ich realizova? Rád komunikuješ s umi a vieš zvláda prípadné odmietnutia? Ak áno, jednotka na trhu hadá do tímu finanného konzultanta, ktorý vykonáva innos na základe zmluvy o obchodnom zastúpení pre Allianz - Slovenskú poisovu.Ak sa staneš súasou tímu Elitnej siete, tvojou náplou práce bude:- aktívne oslovovanie nových a zverených klientov- poskytovanie starostlivosti o zverených klientov- dojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincami - podávanie informácii klientom o produktoch spolonosti- preberanie iadostí a hlásení poistných udalostí od klientovDe nástupu dohodou. V prípade záujmu, prosím, zasla Vá...

 • Company Photoneo s. r. o. in Rad
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Hadáme nového kolegu na naše HR oddelenie. Vzhadom na povahu práce a príleitostné prenášanie aších bremien je táto pozícia vhodnejšia pre mua (ale enám sa nebránime :-)) Ak si manuálne zruný, doma rád postkaš všetko od poliky po svietidlá, baví a stara sa o techniku, šoférova a máš rád poriadok, máme pre Teba dream job :)Tvoj bený de bude zaha:- Objednávanie, skladovanie a organizovanie kancelárskych potrieb- Správa prichádzajúcich a odchádzajúcich balíkov a pošty- alšie úkony poda pokynov zamestnávatea- Komunikácia so správou budovy- Servis a certifikácia firemnej techniky (§21)- Pomoc pri organizácií výprav na eventy - zváanie robotov, a pod. (vodiský preukaz a aktívny vodi podmienkou)- Dokumentácia BOZP- Ad-hoc pomoc naprie oddeleniami s ahkou manuálnou ale aj administratívnou prácou- A...

 • Company EL FLECHAZO s.r.o. in Rad
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  •    Prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov a prestieraní.•    Privítanie a usádzanie hostí poda aktuálnych voných kapacít.•    Poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov.•    Prijímanie objednávok od zákazníkov.•    Servírovanie objednaných pokrmov a nápojov, príleitostné dokonovanie prípravy pokrmov na stole.•    Prijímanie a odovzdávanie reklamácií zodpovednému pracovníkovi.•    Vyútovanie platieb a inkasovanie dlnej sumy v domácej a cudzej mene, prípadne platobnej karty.•    Odnášanie pouitých príborov, tanierov a pohárov zo stolov.•    Zabezpeovanie rezervácií stolov....

 • Company SYRMEX GASTRO, s.r.o. in Rad
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - obsluha zákazníkov- prestieranie stolov- práca s pokladou- poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,- udrovanie istoty na pracovisku...

 • Company SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV in Rad
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Kompletné vedenie podvojného útovníctva v zmysle platných predpisov , kontrolu náleitostí útovných dokladov v súlade s platnými predpismi, vyhotovenie mesaných výkazov (bilancia, výkaz ziskov a strát, obratová predvaha, hlavná kniha, pohadávky a záväzky) a roných závierok (bilancia a výkaz ziskov a strát), spracovávanie štatistických výkazov poda potreby, spracovávanie podkladov pre výkaz o DPH, vyhotovenie výkazu, spracovávanie podkladov pre priznanie dani z príjmu, vyhotovenie priznania v spolupráci, spracovávanie podkladov k dani z motorových vozidiel, dani z nehnutenosti a vyhotovenie týchto daových priznaní v zmysle platných predpisov, vypracovávanie hlásení daovému úradu, NBS, colnému úradu a alším inštitúciám poda aktuálnych poiadaviek, evidencia zaraovania a odpisovania investiného...

 • Company GEBRÜDER WEISS, s.r.o. in Rad
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  • máte rada/rád špedíciu a logistiku a chcete v tejto oblasti pracova;• spolone s kolegami a kolegyami sa staráte o zákazníkov na oddelení špedície alebo logistiky;• denná komunikácia so zákazníkmi a s dopravcami v slovenine, nemine alebo/a anglitine;• ste partnerom pre zahraniné špedície, medzinárodných prepravcov a interné oddeleniaVýhody:- mzda: 1000 - 1300 €- roný bonus- spoloné aktivity- stabilná spolonos...

 • Company Crystal Call, a.s. in Rad
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Chcete prácu vo svojom meste bez nutnosti dochádzania?Nechcete pracova manuálne vo výrobnej hale, ale radšej administratívne v klimatizovaných priestoroch?Hadáte prácu s monosou povýšenia?Chcete víkendy trávi doma s rodinou a nie v práci?Vašou prácou bude telefonická komunikácia s existujúcimi zákazníkmi a ponuka produktov a sluieb, dohadovanie stretnutí klientom, prieskumy.- zodpovednos za spracovanie zákazníckych poiadaviek- poskytovanie podpory a informácií zákazníkom- všeobecná administratívna práca.Pracovná doba: Pondelok-Piatok8:00 hod. -16:30 hod. Víkendy a sviatky voné :)Hadáme uchádzaov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokraujú v procese vzdelávania ani sa nezúastujú na odbornej príprave. Uchádza musí spa podmienky a to následovné: - vekovo do 25 rokov, evidovaný na Úrade práce najmene...

 • Company MY FRESH FARM, s. r. o. in Rad
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vedenie, spracovanie a zodpovednos za komplexné vedenie útovníctva• Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spolonosti• vedenie pokladne• Kompletné spracovanie miezd• Roné zútovanie daní, výkazy• Spracovanie hlásení pre poisovne a daový úrad, príprava potvrdení pre zamestnancov• Kontrola útovných a daových náleitostí dokladov• evidencia a vykonávanie úhrad• odmeny 200,- Eur/mes. za vedenie útovnej agendy dcérskej spolonosti,• Spracovanie miezd a súvisiacej agendy( dodatoná odmena 5,- Eur za zamestnanca)• Vykonávanie alších útovných a administratívnych innostíVýhody:- práca v malom podniku- monos prunej pracovnej doby- firemný telefón,- parkovanie,- školenia, alšie vzdelávanie- stravné lístky- odmeny 200,- Eur mes. za vedenie útovnej agendy dcérskej spolonosti,- spracovan...

 • Company MVDr. Tomáš Satmar in Rad
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Kvalitne vybavená veterinárna ambulancia v Topoanoch s dlhoronou tradíciou zameraná na spoloenské zvieratá prijme vet. lekára/lekárku. Pracovný vzah na základe mandátnej zmluvy. Finanné ohodnotenie pri nástupe 700-1000eur v závislosti od praxe, tá ale nie je podmienkou, take miesto je vhodné aj pre absolventa + 20 dní plateného vona. alšie informácie rád poskytnem osobne alebo na tel. ísle 0907333976.iadosti s CV môete posiela na:...

 • Company PYROKOMPLEX, s.r.o. in Rad
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -samostatné vedenie podvojného útovníctva pre našu spolonos-príprava komplexných finanných výkazov-vypracovanie a kontrola daových priznaní DPH-vyhotovenie ronej útovnej závierky-príprava výkazov pre štatistický úrad SR, úrad práce-spracovanie miezd, personalistika-zabezpeenie odvodov-mesané reporty , výsledovky pre vedenie spolonosti-inventarizácia pohadávok, záväzkov a majetku-sledovanie zmien legislatívy v oblasti útovníctva, miezd a daní a ich aplikáciu v praxi  -komunikácia s finannou správou a inými inštitúciami-iné práce poda pokynov nadriadeného...

 • Company Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu in Rad
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Zabezpeenie nákupu tovarov, prác a sluieb pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (alej len "úrad") poda zákona . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Kontrola verejného obstarávania realizovaného prijímatemi regionálneho príspevku, ktorý úrad poskytuje menej rozvinutým regiónom. Metodika v oblasti kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ.Výhody:Pruný pracovný as, vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, odborné školenia súvisiace s najmä s verejným obstarávaním. K základnej mzde je moné prizna osobný príplatok poda praxe kandidáta....

 • Company Luna B - Business, s.r.o. in Rad
  18.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy a pod.) • Útovanie dodávateských a odberateských faktúr • Útovanie interných dokladov, poklada • Vyútovanie pracovných ciest • Vedenie knihy dodávateských a odberateských faktúr • Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek • Evidovanie zverených útovných dokladov • Príprava podkladov pre štatistický úrad • Plnenie operatívnych úloh poda pokynov hlavného útovníka • Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spolonosti...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Rad
  18.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Najnáronejšia innos1. Samostatné ucelené odborné innosti vo vymedzenom úseku. 2. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. Blišie urená najnáronejšia innos- Vykonáva samostatné ucelené odborné innosti na úseku pomoci v hmotnej núdzi , náhradného výivného a štátnych sociálnych dávok. - Rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) upravujúcich výkon štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok. - Rozhoduje o urení a uvonení osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky, prerušení konania a o zastavení konania poda zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov. - Rozhoduje v prvom stupni správneho konania na úseku pomoci v hmotnej núdzi, osobitnom prí...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Rad
  18.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Najnáronejšia innos1. Samostatné ucelené odborné innosti vo vymedzenom úseku. 2. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. Blišie urená najnáronejšia innos1. Vykonáva samostatné ucelené odborné innosti na úseku pomoci v hmotnej núdzi , náhradného výivného a štátnych sociálnych dávok. 2. Rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) upravujúcich výkon štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok. 3. Rozhoduje o urení a uvonení osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky, prerušení konania a o zastavení konania poda zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 4. Rozhoduje v prvom stupni správneho konania na úseku pomoci v hmotnej núdzi, osobitnom...

 • Company DUVOX, spol. s r. o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov- prijímanie objednávok- servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, obsluha pri pulte i pri stole- obsluha a údrba výapného zariadenia- výroba miešaných nápojov poda receptúr a ich servírovanie- útovanie trieb hosom, vrátane príjmu šekov, úverových kariet, vedenie pokladne- príprava a aranovanie miestnosti a tabú- úas na príprave a obsluha pri slávnostných akciách- zodpovednos za zverenú hotovos, predmety a skladové zásobyVýhody:- brutto odmeny- príjemné novozriadené štýlové prostredie- ústretový kolektív- odborný rast, vzdelávanie, pravidelné tréningy- firemné stravovanie...

 • Company BRAVO LOGISTICS, s. r. o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  O BUDETE ROBI?•Zaína a koni turnus budete vdy v stredu, po ukonení turnusu budete ma 2 týdne vona, turnus je 2+2•Budete vies návesovú súpravu v krajinách EÚ (prevane Nemecko)•Budete naklada/vyklada prepravovaný náklad, zabezpeova náklad•Budete pravidelne informova prideleného dispeera/disponenta a presne plni jeho pokyny•Budete sa stara o zverenú súpravu, udriava vozidlo v istom stave•Budete dodriava pravidlá cestnej premávky, pravidlá defenzívnej a predvídavej jazdy, AETR•Budete jasne a bezchybne vyplova a odovzdáva CMR doklady•Nastupova do práce budete v iari nad Hronom, strieda sa budete len na Slovensku –doprava firemným vozidlomHADÁME (Aký lovek by ste mali by?):•Niekoho, kto má naozaj rád svoje povolanie vodia•Niekoho, kto u nechce bojova s nedostatkom asu pre svoju rodinu a deti•lov...

 • Company LUKTOM s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Obsluha zákazníkov,- poskytovanie rád a odporúaní zákazníkom,- práca s registranou pokladnicou a s hotovosou....

 • Company LUKTOM s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - obsluha zákazníkov,- poskytovanie rád a odporúaní zákazníkom, - práca s registranou pokladnicou a s hotovosou...

 • Company KN, s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Práca v baliarniVýhody:Práca v stabilnej firme. Nechceš monotónnu prácu za pásom? Hadáme pracovníka pracovníku vo výrobe - niekoho, kto je zodpovedný, dôsledný, spoahlivý a má chu ui sa novým veciam, rád pracuje v mladom a dynamickom kolektíve. Monos kariérneho rastu. Naše produkty si môete pozrie aj na webe alebo a taktiez ...

 • Company TERMÁL s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •Vykonávanie online a offline komunikaných a projektových aktivít •Správa webstránky a sociálnych sietí, zodpovednos za obsah (návrh obsahu, aktualizácia informácií), samostatná analýza návštevnosti, vyhodnocovanie úspešnosti kampaní•Realizácia marketingových aktivít•Organizácia menších eventov •PR aktivity – písanie postov na sociálne siete, krátkych lánkov•Zostavovanie propaganých materiálov•Analyzovanie a vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít.•Organizovanie a aktívna úas na podporných marketingových akciách, výstavách a pod.•Rozvíjanie a zefektívovanie marketingových aktivít.•Koordinácia aktivít externých dodávateov – grafici, reklamné agentúry a pod.Výhody:Výška mzdy sa odvíja od miery skúseností, zruností a kvalifikácie pre túto pozíciu. Monos získa 14 miezd rone. Ponúkame ...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Sankt Blasien – Opatrovanie milých a priateských manelov v kúpenom meste / nástup 1.2.2020 / 6-týdový turnus / s mierne pokroilou alebo pokroilou neminou / vodiský preukaz výhodouDo malého kúpeného mesta Sankt Blasien, ktoré sa nachádza v okrese Waldshut, v nemeckom Bádensku-Württembersku, s potom obyvateov 4009, hadáme skúsenú opatrovateku k manelskému páru:88-roná pani (165 cm, 50 kg) a 88-roný pán (164 cm, 58 kg) ktorí bývajú v byte bez domácich zvierat. Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu s kúpeou a pripojenie na internet sa pripravuje. K dispozícii je auto. Monos nákupov je vo vzdialenosti 15 minút pešo od bytu. Stupe ošetrenia: pani je zaradená do 3. stupa poadovaného ošetrenia, pán zatia nie je zaradenýZdravotný stav: - pani / netrpí iadnymi vánejšími diagnózami, liei sa na...

 • Company KROMBERG & Schubert s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vzdelanie: min. ZŠ, bez poiadavky praxe. 3-zmenná prevádzka (06,00 - 14,00; 14,00 - 22,00; 22,00 - 06,00). Doprava a strava zdarma, mesaný bonus za dochádzku a výkon. Mzda od 610 EUR/mesane.Pracovná innos zaha rad operácií, ktoré spoívajú hlavne v nakladaní vodiov na tzv. tabule, cínovaní, bandáovaní, izolovaní, lisovaní spojovacích krúkov, zapájaní a vpichovaní kontaktov z a do domeka....

 • Company VERMEX, s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - poskytovanie rád pri výbere nápojov, - prijímanie objednávok, - servírovanie a vydávanie nápojov,- obsluha pri pulte, - spolupráca pri zostavovaní nápojového lístka,- obsluha a údrba výapného zariadenia, - nalievanie nápojov, - príprava a aranovanie miestnosti a tabú, - úas na príprave a obsluha pri slávnostných akciách, - prijímanie, prerokovávanie, príp. odovzdávanie reklamácií....

 • Company TOUR4U, s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Ak ovládaš nemecký jazyk alebo anglický jazyk (postauje na dennej na komunikatívnej úrovni), rád komunikuješ s umi a nebaví a sedie za pracovným stolom, tak ti ponúkame zaujímavú prácu, ohodnotenú aj v závislosti od tvojich dosahovaných výsledkoch, super kolektív s priateskou atmosférou. Konkrétne sa jedná o predaj na Hviezdoslavovom nám. Po zvládnutí predaja ponúkame monos odborného a finanného rastu aj na dispeera. K základnému platu je ešte aj provízia z predaja. ím väší predaj, tým väšia provízia pre teba. Tak neváhaj a prí medzi nás :-)....

 • Company TARTUS, s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - obsluha zákazníkov- práca s pokladou- poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov- udrovanie istoty na pracovisku...

 • Company Úrad vlády Slovenskej republiky in Rad
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Úrad vlády SR opä vyhlásil v registri výberových konaní na stránke: 1. as hromadného výberového konania poda § 44 ods. 3 zákona o štátnej slube. Hromadné výberové konanie (HVK) je v rámci štátnej sluby jedným z prostriedkov na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukonení štúdia hadajú zamestnanie a asto nemajú iadne pracovné skúsenosti. Pozostáva z dvoch astí. Prvú as HVK vyhlasuje kadorone ÚV SR a je urená absolventom, ktorí majú ku du prihlásenia sa menej ako 30 rokov a ukonili vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupa najneskôr pred 2 rokmi.V 1. asti HVK sa budú overova všeobecné vedomosti, napr. o ústavnom zriadení SR, o organizácii ústrednej štátnej správy, o štátnej slube a pod., ako aj znalos štátneho jazyka písomným testom – sú to kritériá, ktoré ustanovuje záko...

 • Company ELIT SLOVAKIA s.r.o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Rados z jazdy? Tak jazdi pre nás v Martine!HADÁTE SPOLONOS, NA KTORÚ SA MÔETE SPOAHNÚ A KDE MÔETE KARIÉRNE RÁS?Potom sme to práve my!Hadáme pracovitého loveka, ktorý rád šoféruje a nebojí sa toho, e bude ma celý de naozaj vea práce.Bu to Ty, kto bude naším novým kolegom v ELITnom tíme.O BUDE TVOJOU KADODENNOU PRÁCOU?- správne prijatý tovar a poriadok v sklade- odvezený tovar tomu správnemu zákazníkovi - vas a bez chyby- zodpovednos za vyútovanie finannej hotovosti a dôsledné odovzdanie fakturácie zákazníkovi- efektívna spolupráca s alšími kolegami z poboky - SME JEDEN TÍM!Výhody:O TI ZA TO PONÚKAME?:- firemné zázemie pre kvalitný servis zákazníkov, budeš ma všetko, o k práci potrebuješ, tak, aby si pracoval a efektívne- môeš kariérne rás - všetci naši vedúci zamestnanci u nás zaínali a z t...

 • Company BRAVO LOGISTICS, s. r. o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  O BUDETE ROBI?•Zaína a koni turnus budete vdy v ten istý de v týdni (napr. Pondelok 12:00 hod./nasledujúci pondelok 11:59 hod. alebo Piatok 12:00 hod./nasledujúci piatok 11:59 hod.), po ukonení turnusu budete ma týde vona•Budete vies návesovú súpravu v krajinách EÚ (prevane Nemecko)•Budete naklada/vyklada prepravovaný náklad, zabezpeova náklad•Budete pravidelne informova prideleného dispeera/disponenta a presne plni jeho pokyny•Budete sa stara o zverenú súpravu, udriava vozidlo v istom stave•Budete dodriava pravidlá cestnej premávky, pravidlá defenzívnej a predvídavej jazdy, AETR•Budete jasne a bezchybne vyplova a odovzdáva CMR doklady•Nastupova do práce budete v iari nad Hronom, strieda sa budete len na Slovensku –doprava firemným vozidlomHADÁME (Aký lovek by ste mali by?):•Niekoho, ...

 • Company FE-LE MARK TRADE s. r. o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -Nápl práce, právomoci a zodpovednosti-Kompletné spracovanie útovnej agendy-Spracovanie faktúr, bankových výpisov, interných dokladov-Vedenie a útovanie pokladne, banky, majetku-Personálna a mzdová agenda-Spracovanie výkazov DPH, súhrnný výkaz, útovnej závierky-Komunikácia s úradmi (daový úrad, zdravotné poisovne, sociálna poisova)-Spracovanie štatistických výkazovVýhody:Kancelária PC mobilný telefon...

 • Company Roman Škunda, s.r.o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Chceš pracova pre jednotku na trhu v rámci prestíneho startup centra priamo v centre Trenína?Máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš, ako si za svoj výkon odmenený?Ak áno, tak nás kontaktuj na - telefónnom ísle +421 911 038 162- mailovej adrese - alebo Náplou práce klientskeho pracovníka je:- aktívne vyhadávanie nových a servis súasných klientov- analýza potrieb klienta- návrh a prezentácia riešenia pre klienta- uzatváranie poistných zmlúv ivotného aj neivotného poistenia- administratívna innoso ponúkame:- štartovací balík existujúcich klientov generujúci následnú províziu za   starostlivos- bezkonkurenný odmeovací systém s monosou nadpriemerného   zárobku- monos financovania v podobe fixného zárobku- štvrroné bonusy, roný bonus- bezplatný systém školení/certifikácií na zaiatku, aj poas ...

 • Company CFM Slovakia s.r.o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Podvojné útovníctvo, vykonávanie všetkých bených útovných prác, mesané a roné uzávierky, mesané a roné inventúry, výkazy pre daový, colný úrad, štatistika, poklada, fakturácia, finanné správy pre manament a materskú firmu.Výhody:Monos predenia pracovného pomeru.Presná výška základnej mzdy bude dohodnutá na osobnom pohovore.Vyplácaná variabilná zloka mzdy - mesané odmeny....

 • Company SOREA spol. s r.o. in Rad
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - obsluha a komunikácia so zákazníkmi- poskytovanie rád pri výbere jedál,nápojov, prijímanie objednávok- dodriavanie zásad správneho stolovania- dodriavanie hygienických pravidiel a noriemVýhody:- príplatky soboty, nedele,- zamestnanecká strava, - priateský kolektív, - benefity spolonosti SOREA,...

 • Company Mária Sochovičová in Rad
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Bojíš sa, e nenájdeš príleitosti?Príleitos karierneho rastu je tu pre teba. Dávame príleitos tým o si chcú splni svoje sny v o najkratšom aseObavas sa e nemáš vzdelanie?Do vzdelania pre teba investujeme hodnotu a do výšky 30 tisíc EURNeobávaj sa príd sa o tom porozpráva!Vyuívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti nieo výraz cross-selling?Rád komunikuješ s umi a vieš im navrhnú tie správne riešenia?Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisova, a.s. hadá do tímu skúseného finanného konzultanta - špecialistu pre správu kmea.Ak sa staneš súasou tímu Elitnej siete tvojou náplou práce bude:poskytovanie starostlivosti o zverených klientovdojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincamiaktívne oslovovanie zverených a nových klientovpodávanie informácii klientom o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters