Jobmonitor. Search results for Košice - Dargovských Hrdinov

4889 Jobs found

Used filters:
 • Košice - Dargovských Hrdinovx
Displaying 1-50 of 4889 results.
 • Company ŠANDOR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Kontrola a montá plastových dielov....

 • Company ENERGOMONT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Dohliadanie a koordinovanie inností výrobného procesu. Plánovanie a organizovanie práce v pridelenom úseku výrobného procesu. Zabezpeovanie dodriavanie pracovných a technologických postupov. Dodriavanie stanovených asových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese. Vedenie prevádzkovej dokumentácie. Vedenie, motivovanie, výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov. Zabezpeovanie dodriavania bezpenosti pri práci. Riešenie problémových situácií, prijímanie a realizovanie nápravných opatrení na ich odstránenie...

 • Company Centrum sociálnych služieb - Jesienka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Psychologická starostlivos o klientov so zdravotným znevýhodnením, s Alzheimerovu chorobu a demenciou rôzneho typu etiológie, adaptaný proces klientov, tréningy pamäti, kognitívne tréningy a pod....

 • Company KOVEX s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Obsluha a prestavba strojov na výrobu klincov....

 • Company Domov sociálnych služieb Ľudovítová in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Zabezpeovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom/kou vo 2 zmennej prevádzke vrátane ich výroby....

 • Company City Hotel Investment s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Upratanie izieb a kaviarne....

 • Company „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Pomoc, asistencia pri primárnych, hlavne sekundárnych potrieb detí a mladých udí s mentálnym postihnutím....

 • Company DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Rutinná práca pri vytváraní, prehlbovaní, upevovaní hygienických, spoloenských návykov obanov v zariadení sociálnych sluieb...

 • Company KOAM Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Kontrola kvality výrobkov, - finálna kontrola a dokumentácia, - procesné merania, reportovanie....

 • Company COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Upratovacie práce na prevádzkovej jednotke a v okolí prevádzkovej jednotky....

 • Company Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Preprava cestujúcich z/do zastávok urených platným cestovným poriadkom príslušnej linky - Obsluha elektronickej pokladne (výdaj cestovných lístkov) - Poskytnutie pomoci pri nástupe a výstupe telesne postihnutým a chorým osobám - Kontrola platnosti preukazu na zavu z cestovného, prípadne preukazu na bezplatné cestovanie...

 • Company AUTO KELLY SLOVAKIA, spol s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - evidencia tovaru v sklade - manipulácia s náhradnými dielmi v sklade - príjem a vyskladovanie tovaru - v prípade potreby zastúpi kolegu a rozvoz tovaru zákazníkom...

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  pomoc pri príprave jedál...

 • Company VITAL JOB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Do nášho tímu hadáme šikovné eny na pozíciu kontrolórka kvality. Prax nie je nutnosou, zaškolíme. Prevádzka je na 3,4 zmeny. - monos záloh dvakrát do týda - doprava a ubytovanie zabezpeené a hradené - rôzne motivané bonusy Sadzba od 600 eur netto...

 • Company Kovytec, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  vysekávanie kovových súiastok, pomocné práce na lisoch, balenie, práce vo výrobe....

 • Company SENOR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Práca a obsluha na automatizovaných zariadeniach v strojárstve, práca v Rakúsku, na pracovnú zmluvu...

 • Company H & O Construktion, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Výroba hliníkových okien, dverí a obkladov. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea zaslaním ivotopisu e-mailom. Vhodní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Opatrovanie zdravotne postihnutých v zariadení sociálnych sluieb...

 • Company MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Servisovanie a diagnostikovanie robotizovaných pracovísk pre 3D optické meranie a skenovanie....

 • Company FEMAD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - vstupná, medzioperaná a výstupná kontrola vyrábanej produkcie poda platnej technickej dokumentácie - zisovanie kvality výrobkov vizuálnou kontrolou a meraním - vystavovanie kontrolovaných protokolov - upozornenie na nezhody vo výrobnom procese - spolupráca so zástupcami výroby - technické prípravy výroby - kontrola technickej disciplíny, platnosti a úplnosti dokumentácie...

 • Company Automotive Group SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - robí nenároné manipulané práce v šijacej dielni - robí balenie ušitých dielov...

 • Company MEPP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Sústruník, frézar, operátor CNC frézy, brúsi, nástrojár....

 • Company CAMPRI, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - vykonáva príjem tovaru na sklad na základe dodacích listov - vykonáva príjem vlastných výrobkov na sklad a spotrebu materiálu na základe kalkulácií - vystavuje výdajky tovaru, presuny tovaru medzi skladmi - vystavuje hotovostné a bezhotovostné odberateské faktúry, dodacie listy - vedie knihu registranej pokladne - vykonáva priebené a mesané uzávierky faktúr a skladov - pripravuje podklady k inventarizácii zásob, vykonáva inventarizácie zásob na skladoch a vypracováva protokoly z inventarizácií...

 • Company Goled, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Manipulácia so skladovými zásobami. V prípade záujmu zašlite ivotopis na e-mail a vybraní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company ENERGOMONT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Komplexná zodpovednos za riadenie a koordinovanie inností na pridelenom projekte Príprava predbených prepotov a podkladov k asovým harmonogramom Pripravova a udriava aktuálnu dokumentáciu Riadi a koordinova lenov tímu, komunikova s dodávatemi, vedením spolonosti Hlavnou innosou je riadenie a kontrolovanie práce, no nie jej vykonávanie Reportovanie o stave zverených projektov, navrhovanie potrebných opatrení, zmenových poiadaviek a alšieho postupu v projekte a dodriavanie termínov Príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce Sledovanie finanného vyrovnania záväzkov objednávatea (pri pridelených projektoch)...

 • Company FEMAD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - zváranie metódou TIG a MIG poda výkresovej dokumentácie - zváranie nerezového materiálu - ítanie výkresovej dokumentácie - prax výhodou...

 • Company MEPP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Upratovanie....

 • Company PIGAGRO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Ošetrovanie kmenie, váenie, preháanie, selekcia, nakládky ošípaných, istenie a umývanie maštalí....

 • Company IBS - SECURITY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Fyzická ochrana majetku, - evidencia návštev, - evidencia majetku, - obchôdzková sluba....

 • Company BNN Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Obsluha zákazníkov....

 • Company Jaroslav Grich in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  tesárske práce...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Riadenie prevádzky závodu, tak aby bola v súlade so stratégiou spolonosti a štátnymi a miestnymi reguláciami - Optimalizácia a nastavovanie procesov v rámci oddelení - Kontrola dodriavania procesov a návrh opatrení - Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov - Reporting a analýza dosiahnutých výsledkov...

 • Company BNN Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Varenie, príprava jedla....

 • Company Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Vzdelanie poda zákona . 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky . 437/2009 Z. z. Vysokoškolské II. stupa - Uitestvo všeobecnovzdelávacích predmetov Odbor: matematika - informatika alebo matematika - fyzika alšie poiadavky - znalos anglického jazyka na úrovni B2 pri výube na ZŠ je podmienkou - samostatnos, zodpovednos, precíznos, flexibilita - vyuívanie inovatívnych metód a foriem vo výube - ochota spolupracova v tíme a podáva nadštandardné výkony - schopnos zvláda stresové situácie...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Riadenie prevádzky závodu, tak aby bola v súlade so stratégiou spolonosti a štátnymi a miestnymi reguláciami - Optimalizácia a nastavovanie procesov v rámci oddelení - Kontrola dodriavania procesov a návrh opatrení - Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov - Reporting a analýza dosiahnutých výsledkov...

 • Company BNN Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Informovanie a ubytovanie klientov, ybavovanie telefonických a mailových rezervácií, práca s pokladou, práca s rezervaným systémom, check in - check out, administratívne práce....

 • Company LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  alúnenie sedacích súprav. Aplikácia rôznych textílií, koe alebo ušitých poahov z textílií a koe na rôzne vopred pripravené povrchy za pomoci spôn, klinekov, lepidla alebo špeciálnych profilov, obliekanie sedákov a vankúšov....

 • Company KOMPAVA spol. s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  • vedenie oddelenia marketingu • uvádzanie nových produktov spolonosti na trh • realizácia a zlepšovanie marketingových stratégií spolonosti • rozvoj a realizácia marketingového plánu v spolupráci s obchodným manaérom a obchodnými zástupcami • úas na nových projektoch spolonosti • aktívne podieanie sa na získavaní nových zákazníkov prostredníctvom marketingu a udriavanie vzahov s existujúcimi zákazníkmi • sledovanie a analyzovanie konkurencie a jej stratégie • sledovanie nových trendov v marketingu i v oblasti výivových doplnkov a ich implementácia do nových projektov • návrh a realizácia efektívnej reklamnej kampane (web, print, media) • podpora predaja, nadväzovanie obchodných vzahov • tvorba prezentaných materiálov • tvorba reportov pre manament spolonosti...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Práca vhodná pre muov aj eny - Práca na 3 zmeny (v prípade potreby na 4 zmeny) - Vykonáva innosti v súlade s pracovnými postupmi: vstrekovanie, montá - Obsluhova vstrekovacie stroje a montáne zariadenia - Kontrolova kvalitu – hodnotenie vyrobených komponentov - Vies evidenciu o výrobe...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Zodpoveda za kvalitu vo výrobnom závode - Poskytova svojmu tímu plnú podporu, potrebnú na splnenie kvalitatívnych poiadaviek zákazníka - Udriava a zlepšova vzahy so zákazníkmi - Riadi zákaznícke, certifikané, interné audity, zabezpei súlad systému manamentu kvality s platnými štandardmi - Riadi proces zlepšovania kvality dodávaných dielov - Vytvára a sledova rozpoet oddelenia...

 • Company MOBI TRADE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  kadernícke práce - strihanie muov, detí aj ien, miesto je vhodné pre UoZ do 29 rokov ( príspevok UPSVR)...

 • Company Pokoj a zdravie, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Opatrovanie seniorov v Zariadení pre seniorov...

 • Company GRAFOBAL, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Obsluha skladakových strojov, výtrh....

 • Company UNI - TECH, s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - riadenie kvality v chemickej výrobe, - komunikácia s manamentom kvality v materskej spolonosti, - spracovanie podkladov, - podpora pri zavádzaní a riadení systémov kvality, - spolupráca s oddelením kvality a oddelením R&D materskej spolonosti pri inovácii a vývoji nových výrobkov, - príprava a tvorba nových a inovovaných výrobkov, - hodnotenie kvality vlastných a konkurenných výrobkov....

 • Company Nemocnica s poliklinikou Povazska Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - oprava a údrba vodovodných zariadení, - opravy vodoinštalaných sietí, - opravy rozvodov stlaeného vzduchu, - udriavanie v prevádzkyschopnom stave montáne kanály vody, kúrenia, revízne šachty kanálov OV...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Práca vhodná pre muov aj eny - Práca na 3 zmeny (v prípade potreby na 4 zmeny) - Vykonáva innosti v súlade s pracovnými postupmi: vstrekovanie, montá - Obsluhova vstrekovacie stroje a montáne zariadenia - Kontrolova kvalitu – hodnotenie vyrobených komponentov - Vies evidenciu o výrobe...

 • Company Elvir&Tuncay, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Výroba zmrzliny....

 • Company Rybársky Dvor, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Obsluha hotelových hostí, vydávanie kúov, ubytovávanie, vybavovanie rezervácií....

 • Company Mdent, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  asistencia v zubnej ambulancii, preventívno-profylaktické výkony, záujem o zvyšovanie odbornosti...

 • Company GARAND, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Práca s útovným programom – evidencia faktúr, pokladniných dokladov a bankových výpisov, kontrola DPH, vypisovanie pokladniných dokladov, triedenie a archivácia dokladov, pomocné útovnícke práce....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Košice - Dargovských Hrdinov Edit filters