Jobmonitor. Search results for Košice - Dargovských Hrdinov

5119 Jobs found

Used filters:
 • Košice - Dargovských Hrdinovx
Displaying 1-50 of 5119 results.
 • Company Auto - Moto Kálazi, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  výmena oleja, prezúvanie pneumatík, bená servisná úprava vozidielVýhody:bez výhod...

 • Company Gestamp Nitra, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  -    Podpora pri nábehu nového projektu na oddelení logistiky-    Nastavovanie procesov so zákazníkom-    Plánovanie systému vývozu a plánovanie výroby-    Zodpovednos za riadenie logistiky a zákazníckeho servisu-    Vytváranie interných procedúr a smerníc...

 • Company Ing. Igor Styk DOMOV in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Šitie a strihanie látok na alúnené stoliky....

 • Company STRECHY VAGO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Strechár...

 • Company Základná škola s materskou školou Ivana Krasku č. 29, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Uiteka v materskej škole...

 • Company Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  * zdravotná starostlivos o pacientov na oddelení v rozsahu kompetencií zdravotnej sestry* týdenná príprava liekov do liekoviek* odber biologického materiálu, podávanie a aplikácia liekov a jej zápis, preväzy, ošetrovanie, sledovanie fyziologických funkcií  a celkového stavu  chorého * dohad nad výdajom stravy, pomoc pri kmení a hygiene chorých, polohovanie pacientov, ukladanie chorých klientov k odpoinku, zvýšený dohad nad zomierajúcimi* hygienická starostlivos o chorých (kúpanie, umývanie vlasov, strihanie nechtov, holenie,* polohovanie, hygiena ústnej dutiny, starostlivos o inkontinentných chorých, výmena postenej bielizne a jeho zber)  * vykonáva preväzy, zavádza permanentný katéter u ien, * meranie telesnej teploty, pulzu, tlaku krvi, pri podávaní kyslíka a aplikácia liekov* aplikovani...

 • Company IP trade s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Obsluha zakaznika, praca s PC, spracovanie objednavok, prebratie tovaru, priprava a zabalenie tovaru pre velkoobchod, rozvoz tovaru, udziavatie cistoty na predajni. Praca v sobotu 4hod - striedanie.Výhody:Odmeny, nakupy v predajni za zvyhodnene ceny. Podla vzajomnej dohody k dispozicii telefon, auto....

 • Company Nezábudka Kúty, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  príprava jedál pre zariadenie sociálnych sluieb...

 • Company Nezábudka Kúty, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  opatrovateská starostlivos o seniorov...

 • Company Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Samostatné zabezpeovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti obanom so zmenenou pracovnou schopnosou.Sestra:-posudzuje potreby prijímatea sociálnej sluby (alej len SS),-uruje ošetrovateské diagnózy, plánuje, zabezpeuje alebo uskutouje uspokojovanie potrieb prijímateovi SS súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním a vyhodnocuje uspokojenie zistených potrieb,-zabezpeuje dodriavanie bezpeného prostredia prijímatea SS a ochranu jeho intimity pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti,-zabezpeuje a vykonáva innosti súvisiace s prijatím, prepustením, preloením, umieraním a úmrtím prijímatea SS,-spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu ošetrovateskej starostlivostiVýhody:obedy za 0,75 €stravné lístky za nonú zmenudarekové poukáky zo SF...

 • Company Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulaná alebo obsluná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevovaní hygienických, spoloenských a pracovných návykov obanov v zariadení sociálnych sluieb.Výhody:obedy za 0,75 €stravné lístky za nonú zmenudarekové poukáky zo SF...

 • Company Ján Ciling in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  - Budovanie finannej spolonosti.- Efektívne vedenie, vzdelávanie a delegovanie systému práce. - Tvorba stabilného teamu.- Úas na stretnutiach s obchodnými partnermi.- Zabezpeenie komplexných finanných sluieb klientom.Výhody:zmysluplná a finanne dobre ohodnotená prácaflexibilná pracovná dobafiremné benefitykariérny rast garantovaný výsledkamikvalitné vzdelávanie na všetkých stupoch plánu kariérymonos pracova kdekovek na Slovensku a v 14 krajinách Európy...

 • Company Ján Ciling in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  - Analýza potrieb a cieov klienta.- Vypracovanie finanného plánu, nezávislé poradenstvo v šiestich sektoroch a sprostredkovateská innos na základe potrieb klienta. - Zabezpeenie komplexných finanných sluieb pre klienta (servis).Výhody:zmysluplná a finanne dobre ohodnotená prácaflexibilná pracovná dobafiremné benefitykariérny rast garantovaný výsledkamikvalitné vzdelávanie na všetkých stupoch plánu karierymonos pracova kdekovek na Slovensku a v 14 krajinách Európy...

 • Company EMOTRANS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Preprava pacientov na vyšetrenia do a zo zdravotníckeho zariadenia.Výhody: prémie pri splnení normatívu výkonov osobné ohodnotenie 13. plat pri splnení výkonov...

 • Company NOVOCHEMA, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Príjem a výdaj materiálu, surovín. Vedenie evidencie surovín, obalov.Vyloenie a uskladnenie surovín v sklade pomocou VZV....

 • Company Global Costumer Service Solution s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  ONLINE MARKETING MANAGERHadáme kvalifikovaného manaéra marketingu do nášho e-commerce kancelárie so sídlom v Spojených štátoch, s pracoviskom v Dunajskej Strede.POIADAVKY:Aspo 2-roná skúsenos v oblasti online marketinguProfesionálna znalos a ovládanie Facebook Business Manager, Google Ads, AnalyticsObjavenie a oprava problémov pri online objednávok.Spravovanie sociálnych sietí a reklamných útov, sledovanie štatistík, optimalizácia.VÝHODY UCHÁDZAOV:Znalos anglického jazykaSkúsenosti v oblasti digitálneho marketinguSkúsenosti v spravovaní Facebookových stránok a reklamných útovPONÚKAME:Dlhodobá pracovná príleitosStabilné zázemie pracoviskaPriateské pracovné prostrediePOZÍCIA/ODVETVIE:Administrácia, Asistent, Kancelárska prácaMarketing, Média, PRMarketingOnline marketingPlný pracovný úväzokPO...

 • Company Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Príprava jedál pre klientov a zamestnancov zariadenia sociálnych sluieb.Výhody:po uplynutí skúšobnej doby osobné ohodnotenie, monos odmien...

 • Company Lesagro, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Obsluha kotolne na tuhé palivo a pomocné práce s tým súvisiace ako je istenie pílnice, štiepanie dreva...

 • Company DAK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  - murovanie- zatepovanie- betonáe- omietanie- obkladanieVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- cestovné a stravné- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie- koncoroné odmeny- sociálna výpomoc v prípade akej ivotnej situácie- príspevky na kultúru a šport...

 • Company MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  - Starostlivos o existujúcich franchise partnerov vo zverenom regióne- Vyhadávanie nových zákazníkov v pridelenom regióne, akvizícia nových franchise partnerov- Zaškolenie franchise zamestnancov (komunikácia so zákazníkmi, aktívny predaj, vystavenie POS materiálov) - Monitoring trhu / konkurencie- Spracovávanie návrhov resp. podkladov na podpis zmlúv s novými partnermi- Zisovanie a analýza potrieb zmluvných aj potenciálnych partnerov- Zabezpeenie aktuálnych informácií a marketingových materiálov pre partnerov- Vykonávanie servisu, kontroly produktu a zaškolenie prevádzkovatea - Spracovávanie pravidelných záznamov o svojej innosti a stave v regióneVýhody:-Zázemie stabilnej a prosperujúcej spolonosti-Sluobné auto, mobilný telefón-zava na produkty firmy-provízie, vianoný bonus, náborový bonus...

 • Company Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Sz in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  vyuovanie odborných stavebných predmetov...

 • Company BOULANGERIE s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  obkladaské práce...

 • Company Ján Beňovič in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  príprava alko, nealko, obsluha zákazníka, práca s pokladouVýhody:stravné lístky, prémie...

 • Company Market-Car-Transport s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Nakládka a vykládka tovaru....

 • Company Pavol Šiška Tiny House in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Od nápadu k projektu- návrh interiéru/nábytku väšinou atyp. rozmerov, s vekým dôrazom na potreby a poiadavky zákazníka- príprava materiálu (spracovanie masívneho dreva)- výroba dielcov- výroba finálneho návrhu interiéru/nábytkuVýhody:V našej firme kladieme veký dôraz na rozvoj osobného talentu, zruností a rozvoj charakteru. Kadý pracovník má priestor na sebarealizáciu - monos vlastnej realizácie zákazok....

 • Company ERA trans s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Útovníctvo v doprave....

 • Company Porsche Werkzeugbau s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  -vedenie konštrukného tímu-riešenie konštrukných problémov-navrhovanie konštrukných riešení-sledovanie harmonogramu projektovVýhody:- tvorivá práca v spolonosti Porsche- získavanie zaujímavých odborných skúseností - kariérny rast- motivujúce finanné ohodnotenie v závislosti od pracovných skúsenosti.- výška mzdy závisí od odpracovaných rokov v danom odbore.- kvartálne ohodnotenie nad rámec základnej mzdy- 13. mzda- flexibilný pracovný as- jazykové kurzy- bohatý sociálny program...

 • Company Mesto Hlohovec in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  - samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku- vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou- vydáva rozhodnutia o vyuití územia v súlade s platnou legislatívou- povouje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou- rozhoduje o predení platnosti územného rozhodnutia- pripravuje odborné vyjadrenia k výstavbe z hadiska vyatia pozemkov z ponohospodárskeho pôdneho fondu- poda charakteru zariadení vykonáva kolaudané konania- povouje zmenu stavby pred dokonením- vydáva stavebné povolenia na stavby kadého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov- povouje alebo nariauje odstránenie stavieb a terénnych úprav- nariauje vypratanie stavby- konzultuje a vykonáva poradenskú innos v oblasti stavebného...

 • Company Obec Práznovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  pomocné administratívne práce súvisiace s prevádzkou materskej školy, pomocné práce pri deoch MŠ...

 • Company STAR fruit SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  pomocný skladový robotník...

 • Company Semecs, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  1. Výkon asistencie vedúceho prípravovni, zastupovanie vedúceho prípravovne2. Príprava, tlaenie štítkov pre výrobné linky poda výrobného plánu3. Zabezpeovanie bezproblémového zásobovania liniek pripravovaným materiálom4. Objednávanie materiálu zo skladu na základe potrieb poda plánovania5. Kontrola pripravenosti výrobných liniek poda výrobného plánu6. Priebená kontrola výrobných záznamov7. Dohad na udriavaním 5SVýhody:- príspevok na dopravu- dôchodkové pripoistenie III. pilier- 100percent práca vo sviatok...

 • Company Semecs, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  - elektromechanická montá dosiek plošných spojov- automatické osádzanie komponentov, balenie a ahká mechanická montá na základe výrobného plánu- kontrola komponentov poda zoznamu komponentov, vizuálna kontrola- obsluha osádzacích automatov- príprava setupov pre plánovanú výrobu (príprava komponentov do aut. podávaov)- vykonávanie drobných opráv, preventívnych opráv a strojov- kontrola finálnych a semi-finálnych výrobkov- výkon 100% kontroly, realizácia projektov NPI- kontrola výsledkov predchádzajúcich spracovaní výrobkov pouitím výkresu a/ alebo inštrukcie a vykonanie opravy v prípade potrebyVýhody:- osobné ohodnotenie 130 EUR- príspevok na dopravu- 100percent príplatok za prácu vo sviatok- doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe...

 • Company Xella Slovensko, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Obsluha poloautomatických strojov vo výrobnom závode stavebných materiálov....

 • Company madplant group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Úprava terénu, výsadba rastlín, murárske práce....

 • Company TATRY TRANS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Výhody:ubytovanie...

 • Company WELLNESS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Upratovanie izieb, prezliekanie postenej bielizne na izbách.Výhody:sociálne benefity, zamestnanecké ubytovanie...

 • Company WELLNESS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Vykonávanie klasických masáí a reflexnej masáe.Výhody:sociálne benefity, zamestnanecké ubytovanie...

 • Company SLOVEO a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

      vykonáva preventívnu a opravnú údrbu zdvíhacích zariadení a automatických brán,- vykonáva diagnostiku a analýzu porúch zdvíhacích zariadení a automatických brán,- vypracováva záznamy a správy o zásahoch v prevádzke,- zabezpeuje vizuálnu kontrolu a benú údrbu hardver - u,- práca v nepretritej prevádzke (denná, noná, dva dni vono- 11,5 hodinové zmeny)...

 • Company SLOVEO a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

      prevádzkovanie a kontrola výrobných zariadení energetického bloku- vykonávanie preventívnej a korektívnej údrby- vykonávanie zaistenia strojných zariadení pred prácou na nich- realizovanie pravidelných kontrol- zabezpeovanie kontinuálnej produkcie rozvodu médií a energií    - práca v nepretritej prevádzke (denná, noná, dva dni vono- 11,5 hodinové zmeny)...

 • Company Peter Varga - VARGA EXPRESS in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Doruovanie listových zásielok a poštových balíkov...

 • Company MIRA OFFICE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Tvorba contentového plánu pre Facebook a IGTvorba a fotenie contentu na všetky platformy (posty, blogy,..)Webová komunikácia a správa útov na sociálnych sieach na dennej bázePísanie newslettrovMarketingová podpora podnikovej predajnePlnenie úloh marketingového a obchodného oddeleniaNeustála seba-edukácia v oblasti marketingu Prácu je moné vykona v eliezovciach aj v LeviciachMiesto bude vytvorené cez § 54 - Národný projekt "Praxou k zamestnania" a je vhodné pre uchádzaov vo veku do 25, resp. do 29 rokov s dobou evidencie min. 3, resp. 6 mesiacov....

 • Company ECPU, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Obsluha strojov na výrobu peliet.Výhody:zvýhodnený nákup PHM a peliet na vykurovaniepo zauení perspektíva trvalého zamestnaniapo zauení odmeny za výkonzvýhodnená rekreácia...

 • Company EK-FARM s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Starostlivos o hospodárske zvieratá:HD, ošípané, ovce, hydinazahajúca kmenie, istenie, dojenie...

 • Company Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Opatrovanie starších a zdravotne odkázaných osôb v zariadení pre seniorov.Výhody:Jedná sa o nenáronú opatrovateskú innos v zariadení. Vhodné aj pre dôchodkyu. Pracovný pomer na kratší pracovný as, na dohodu, na zastupovanie....

 • Company BAYERN CENTER HC, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Objednávanie, výdaja príjem tovaru na sklad.Predaj originálnych dielcov a príslušenstva.Výdaj materiálu pre servis a oddelenie predaja nových vozidiel....

 • Company Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Pomocná práca pri výrobe jedál...

 • Company Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Komplexné riadenie prevádzky školskej jedálne...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Komplexná hygienická starostlivos o chorých na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonoch vykonávaná zdravotníckym asistentom.Výhody:Závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny....

 • Company Nemocnica s poliklinikou Myjava in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôkovom oddelení.Výhody:Ponúkame nadštandardné platové podmienky, odbornú prácu, moderné prístrojové vybavenie, monos osobného rastu formou alšieho vzdelávania, zabezpeenie ubytovania....

 • Company REAL - K, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.11.2019

  Hadáme kolegu, alebo kolegyu do nášho tímu.Nápl práce, právomoci a zodpovednosti– obsluhovanie palivových stojanov na erpacích staniciach, napomáhanie s naerpaním pohonných hmôt do motorových vozidiel– útovanie pohonných hmôt, sluieb a doplnkového sortimentu prostredníctvom registranej pokladne a platobného terminálu– preberanie a dokladanie tovaru do regálov a druhotných predajných priestorov dodriavaní zásady FIFO– zodpovednos za hotovos v pokladni, prepoítanie, odovzdávanie dennej trby a uskutonenie dennej uzávierky– dodriavanie prísnych bezpenostných a protipoiarnych predpisov a opatrení– zodpovedne a presne pripravi inventarizáciu tovarov a peaných prostriedkov na odovzdanie nastupujúcej zmene– udriavanie istoty a poriadku na pracovisku– príprava erstvých bagiet a hot – dogovVýhody:- ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Košice - Dargovských Hrdinov Edit filters