Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

15 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii docent viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje, - medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - asistent zabezpeuje pod vedením profesorov a docentov vysokej školy plnenie úloh vysokej školy v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy a techniky alebo umenia,- medzi pracovné povinnosti asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie praktických cviení, hodnotenie študentov, zúastovanie sa na zabezpeovaní ostatných vzdelávacích inností a zúastovanie sa na tvorbe študijných materiálov,- v oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti asistenta zúastovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej innosti a na zverejovaní jej výsledkov a zúastovanie sa na organizovaní vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatíVýhody:Všetky výhody plynúce z Kolektívnej zmluvy KU....

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii profesora viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva svojou výskumnou, vývojovou, lieebno-preventívnou alebo umeleckou, umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasovaniu vzahov s ostatnými študijnými odbormi,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje,- medzi pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - asistent zabezpeuje pod vedením profesorov a docentov vysokej školy plnenie úloh vysokej školy v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy a techniky alebo umenia,- medzi pracovné povinnosti asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie praktických cviení, hodnotenie študentov, zúastovanie sa na zabezpeovaní ostatných vzdelávacích inností a zúastovanie sa na tvorbe študijných materiálov,- v oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti asistenta zúastovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej innosti a na zverejovaní jej výsledkov a zúastovanie sa na organizovaní vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatíVýhody:Všetky výhody plynúce z Kolektívnej zmluvy KU....

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii docent viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje, - medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Vysoká
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii docent viaucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore,- prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizanou innosou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia,- garantuje alebo zúastuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutouje, - medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverených prác, tvorba študijných materiálov,- v oblasti vedy a...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Katolícka univerzita v Ružomberku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpeuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,- ak vysokoškolský uite pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie, - medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cviení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverených prác v prvých dvoch stupoch vysokoškolského vzdelávania, - tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpeovanie exkurzií a odborných praxí študentov, - v oblasti vedy a techniky alebo umenia...

 • Company Univerzita Komenského v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  práca asistenta na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie - vzdelávacia innos, vedenie prednášok, vedenie praktických cviení, vedecko-výskumná innos,publikaná innos...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters