Jobmonitor. Search results for Manufacturing managers

19 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing managersx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company MSM holding, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  •    Komplexné zabezpeenie riadenia výrobného procesu.•    Plánovanie, koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít.•    Optimalizovanie výrobných procesov a následné nastavovanie optimálnych výrobných parametrov, limitov a kapacít.•    Zodpovednos za vytváranie výrobných plánov, ukazovateov a rozpotov.•    Zabezpeovanie optimálneho vyuitia a rotácie skladových zásob.•    Zaisovanie plynulého chodu výrobného procesu a odhaovanie nedostatkov.•    Vedenie a koordinovanie podriadených výrobných pracovníkov.•    Spolupracovanie s inými oddeleniami na vytváraní a implementovaní výrobných a technologických procesov.•    Reportovanie a analyzovanie výrobných výstupov a finanných výsledkov....

 • Company MSM holding, s.r.o. in Rovné
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  -    Rozvoj, implementácia a monitoring efektívneho systému riadenia rizík.-    Identifikácia rizík a ich odborné posúdenie, zhodnotenie a ocenenie rizík.-    Návrh a implementácia vhodného postupu k eliminácií rizík.-    Dohad nad riadením rizík a kontrola dodriavania schválených rizikových rámcov vrátanelimitov, metodík a postupov riadenia rizík.-    Definovanie súhrnných postupov, pravidiel a rizikových limitov.-    Vedenie a riadenie pracovných a projektových tímov v rámci skupiny spolonosti.-    Metodická a poradenská innos v oblasti riadenia rizík v rámci skupiny spolonosti.-    Stanovenie systému riadenia kvality v súlade s dosiahnutím stanovených cieov kvality.-    Tvorba, riadenia a zlepšovanie systému kvality poda noriem kvality alebo odbornýchštandardov.-    Riadenia optimalizác...

 • Company 3b, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Urovanie a vyhodnocovanie asových plánov,- rozdeovanie a zadávanie úloh,- kontrola plnenia plánu,- triedenie objednávok,- komunikácia s obchodným oddelením,- príprava zákaziek do výroby.Výhody:Monos benefitov na základe pracovných výsledkov....

 • Company APIS Plastic Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  podpora plant manaera pri rozhodovacích procesochpodpora senior manamentu pri aplikácii úsporných opatrení a riešenídetailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesuanalýza stavu technického a strojového vybavenia...

 • Company VISIO systems s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Zodpovednos za kvalitu výrobkov- Zodpovednos za splnenie asového harmonogramu- Rozdelenie úloh- Zodpovednos za kontrolu stavu a objednávanie materiálu (hutný materiál, spojovací materiál, Kovian, výpalky, ochranné pomôcky, ochranné prvky na výrobky, spotrebný materiál...)- Plánovanie montáí- Riešenie reklamácií- Výstupná kontrola výrobkov- Zodpovednos za dodriavanie postupov výroby- Zodpovednos za kompetentnos zamestnancov- Výber zamestnancov do tímu- Nastavenie postupov vo výrobe- Zodpovednos za udriavanie poriadku na jednotlivých stanovištiach- Zodpovednos za kontrolu potrebných strojov a náradia pre jednotlivé kroky výroby ako aj montáí- Komunikácia s kooperujúcou zinkovou a lakovou (kvalita, objednávky, asový harmonogram...)- Archivácia hotových zákaziek- Zodpovednos za správnos doku...

 • Company Kia Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zodpovednos za bezporuchovú a plynulú prevádzku oddelenia motorárne, riadenie pracovných tímov výroby aj kvality, plnenie výrobného plánu, pravidelné reportovanie výrobného plánu, spolupráca medzi dvoma motorárami, vedením spolonosti a výskumným centrom v Kórei, potrebná znalos anglického jazyka a kórejského jazykaVýhody:klasická autobusová doprava zamestnávatea, bonusový systém hodnotenia, zava na nákup automobilov zn. KIA, operatívny leasing...

 • Company KUPEX spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Tvorba a zodpovednos za splnenie výrobného plánu, koordinuje a riadi pracovníkov výroby a skladu, zodpovedá za plynulú prevádzku výroby, zodpovedá za kvalitu výrobkov.Zabezpeuje nákup surovín, prísad a obalových materiálov.Zodpovedá za operatívne riadenie, monitorovanie a meranie. Zodpovedá za dostatonú hygienu prevádzky, dodriavanie hygienických predpisov a osobnú hygienu pracovníkov. Vykonáva školenie pracovníkov....

 • Company OMNIA KLF, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov.•Sledovanie a kontrolovanie dodriavania stanovených termínov plánu výroby.•Podiea sa na implementácii, udriavaní a zlepšovaní SMK, SEM, BOZP.•Vytvára prostredie na zlepšovanie procesov, inností a vzahov. Sám aktívne prichádza s nápadmi a podiea sa na ich realizácii. •Zodpovedá za splnenie plánu výroby, úelné vyuitie pracovných síl a výrobných fondov, zvyšovanie produktivity práce a efektívnosti výroby, za racionalizáciu výroby a technický stav výrobných prostriedkov.•Zabezpeuje efektívne nakladanie s prostriedkami rozpotu riadenej prevádzky.•Spracovanie návrhov noriem spotreby práce.• Kontrolovanie stavu a uloenia zásob. •Vykonáva reporting kúových KPI, definuje akné plány, zodpovedá za ich realizáciu.Výhody:upre...

 • Company ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  >riadi a koordinova výrobnú funkciu závodu>pretavi výrobnú stratégiu závodu do akných plánov a zabezpei implementáciu>prispieva k strategickému a operatívnemu plánovaniu závodu >zabezpei dosiahnutie výrobných cieov poda interných a externých oakávaní zákazníka>iniciova a kontrolova investície do výrobných zariadení >iniciova a implementova innosti neustáleho zlepšovania uplatovaním metód CBS a tréningových opatrení>zúastova sa a / alebo riadi globálne alebo lokálne projekty súvisiace s produkciou a kríové funkcie>vies dialógy so zamestnancami, rozvoj personálu a kouing>pripravi, skontrolova a spravova rozpoet a predpovedanie výrobných nákladov>zabezpei vasné odovzdanie finanných údajov do controllingu>zabezpei splnenie finanných cieov>zabezpei plnenie denného a mesaného plánu výroby a nápr...

 • Company Regal Beloit Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Evaluate & develop manufacturing processes by designing and conducting research programs; applying knowledge of product design, machining, assembly, tooling, inspection and materials; working with internal cross-functional team & equipment vendors; soliciting inputs from operators.• Support standardization and complexity reduction in manufacturing and assembly processes• Work in setup reductions and projects addressing OEE (Overall Equipment Effectiveness) to improve product throughput• Auditing and recommending latest technologies to improve process capabilities in machining for in-house and to our vendors and subcontractors• Develop strategical capital investment plan by analyzing internal manufacturing capabilities versus demand, work flow, space requirements, and equipment layout• Lea...

 • Company Akebono Brake Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - riadenie výroby, podpora pri nastavovaní a optimalizácii výrobných procesov, podpora pri zlepšovaní kvality a produktivity výroby- priama komunikácia s materskou spolonosou v Japonsku- podpora pri zavádzaní dlhoroného know-how z podobných výrobných závodov skupiny v zahranií...

 • Company KNK NAKO, výrobné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - príprava výroby, riadenie výroby, normovanie, cenotvorba...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  About the role:The role is focused on management and control of the production, technical and quality flow of value stream, administrative, economic, organizational, technical and supporting functions related to the production value stream with the aim of ensuring optimal use of available resources to maintain performance and production output in accordance with company financial goals and quality and safety standards. The job holder is responsible for driving CI initiatives in production as well as 5S. The job holder has to ensure compliance of processes incl. products and datas in production according to quality and regulatory standards of Convatec.Responsible for constant development of the work force through training and job enlargement for production workers, and through focus on secu...

 • Company G-TEKT Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  * Manament údrby, opráv a úprav na vstrekovacích nástrojoch* Odstraovanie problémov foriem, ktoré môu zaha hydrauliku, pneumatiku a mechanické opravy* Riadenie tímu údrby foriem a tímu CAD konštruktérov* Podpora automatizácie* Organizácia a vykonávanie preventívnej údrby foriem* Kontrola náhradných a rizikových dielov foriem* Návrh vylepšení zameraných na optimalizáciu kvality a asových horizontov* V prípade problémov zastúpenie svojho tímu...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  About the role:The role is focused on management and control of the production, technical and quality flow of selected value streams (belonging to Ostomy or Critical care focus factories), administrative, economic, organizational, technical and supporting functions related to the production value stream with the aim of ensuring optimal use of available resources to maintain performance and production output in accordance with company financial goals and quality and safety standards. The job holder is responsible for driving CI initiatives in production as well as 5S. The job holder has to ensure compliance of processes incl. validation, products and datas in production according to quality and regulatory standards of Convatec.This position serves as operations lead for Projects implementat...

 • Company PPA Power DS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Ak si komunikatívny, flexibilný, samostatný a máš profesionálne vystupovanie ponúkame ti atraktívnu prácu v oblasti facility managementu a energetiky.Nápl práce:-Správa budov a zariadení-Riadenie prác na zverených objektoch-Plánovanie a koordinácia odborných prehliadok a servisov-Participácia na riešení poiadaviek klientov -Pravidelná komunikácia s klientami a dodávatemi- Vytváranie cenových ponúk, analýz na základe poiadaviek klienta, resp. spolonosti.Výhody:Prácu v úspešnej spolonosti s monosou osobného a profesného rastu so zaujímavým motivaným finanným ohodnotením. K dispozícii dostanete notebook a sluobný mobilný telefón. Aktívne podporujeme vzdelávanie zamestnancov odbornými školeniami ale aj štúdiom cudzích jazykov. Poskytujeme stravné lístky. Zaujímavé benefity holdin...

 • Company Mesto Žilina in Zelené
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Mesto ilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ilinaoznamuje voné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:Odbor správy verejného priestranstva a ivotného prostredia – Vedúci/vedúca oddelenia ivotného prostredia (zástup za materskú dovolenku)Struná charakteristika pracovnej innosti: Do kompetencie oddelenia ivotného prostredia patrí najmä starostlivos o mestskú zele, jej ochrana a rozvoj, agenda starostlivosti o ivotné prostredie a posudzovanie vplyvov na ako aj plnenie úloh na úseku nakladania s odpadmi.Náplou práce vedúceho/vedúcej oddelenia ivotného prostredia bude najmä: -vedenie oddelenia zodpovedného za komplexnú starostlivos o ivotné prostredie, zele a nakladanie s odpadmi v meste, -zabezpeovanie plnenia úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy n...

 • Company PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - príprava plánov predaja pre obchodných zástupcov- vyhodnocovanie a predkladanie podkladov k pohyblivej zloke mzdy obchodných zástupcov- vypracovanie a predkladanie štatistických podkladov z mesaných predajov- spracovanie a predkladanie návrhov letákových akcií a ich vyhodnocovanie- sledovanie verejných obchodných súaí, príprava podkladov a predkladanie materiálov obstarávateovi- vypracovanie a predkladanie poadovaných štatistických analýz predaja- cenový prieskum - pravidelné sledovanie a porovnávanie cien konkurencie- pravidelná aktualizácia cenníkov a dopanie nových výrobkov- sledovanie a vyhodnocovanie cenových ponúk dodávateov surovín, vyhodnocovanie nákupu a spotreby jednotlivých druhov surovín- sledovanie a vyhodnocovanie mesaného predaja na rozvozných linkách- racionalizácia rozvo...

 • Company YURA Corporation Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Riadi a kontrolova prácu zamestnancov•         Utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisova bezpenos a ochranu pri práci •         Spolupracova pri odmeovaní zamestnancov•         Utvára priaznivé podmienky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing managers Edit filters