Jobmonitor. Search results for garopolo-sro-c9cd012

5372 Jobs found

Used filters:
 • garopolo-sro-c9cd012x
Displaying 1-50 of 5372 results.
 • Company COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo in Boľ
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  * Vykonáva opravy a preventívnu údrbu na prevádzkových jednotkách, * vykonáva obsluhu a preventívnu údrbu strojov, elektrických rozvodov a zariadení, elektrických motorov, panelových prístrojov, tepelných spotrebiov, svietidiel a akumulaných batérií, * vykonáva dozor a v prípade potreby opravy na urených elektrických zariadeniach, na náhradnom zdroji elektrickej energie, vzduchotechnike, strojovni vzduchotechniky, strojovni chladenia a mrazenia, klimatizácii, nákladnom výahu, rozvodoch vody a kanalizácie poda prevádzkových predpisov, * nahlasuje poruchy servisným organizáciám poda typu zariadenia, * v zimnom období uskutouje odpratanie snehu z chodníka a okolia tak, aby bol zabezpeený bezproblémový prístup zákazníkov do predajní, * v prípade potreby vykonáva lisovanie papiera na vertikálno...

 • Company ŠANDOR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Kontrola a montá plastových dielov....

 • Company ENERGOMONT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Dohliadanie a koordinovanie inností výrobného procesu. Plánovanie a organizovanie práce v pridelenom úseku výrobného procesu. Zabezpeovanie dodriavanie pracovných a technologických postupov. Dodriavanie stanovených asových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese. Vedenie prevádzkovej dokumentácie. Vedenie, motivovanie, výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov. Zabezpeovanie dodriavania bezpenosti pri práci. Riešenie problémových situácií, prijímanie a realizovanie nápravných opatrení na ich odstránenie...

 • Company Centrum sociálnych služieb - Jesienka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Psychologická starostlivos o klientov so zdravotným znevýhodnením, s Alzheimerovu chorobu a demenciou rôzneho typu etiológie, adaptaný proces klientov, tréningy pamäti, kognitívne tréningy a pod....

 • Company KOVEX s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Obsluha a prestavba strojov na výrobu klincov....

 • Company Domov sociálnych služieb Ľudovítová in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Zabezpeovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom/kou vo 2 zmennej prevádzke vrátane ich výroby....

 • Company A.L.D., s.r.o. in Senec
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Práca spoíva v nonej preprave náhradných dielov do automobilov na trase Modranka - Senec - Trenín - Prievidza- Modranka. Vozidlo 7,5t. RENAULT Mascot as : 21:00- 6:00. Platové podmienky upresníme pri osobnom kontakte....

 • Company City Hotel Investment s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Upratanie izieb a kaviarne....

 • Company „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Pomoc, asistencia pri primárnych, hlavne sekundárnych potrieb detí a mladých udí s mentálnym postihnutím....

 • Company DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Rutinná práca pri vytváraní, prehlbovaní, upevovaní hygienických, spoloenských návykov obanov v zariadení sociálnych sluieb...

 • Company KOAM Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Kontrola kvality výrobkov, - finálna kontrola a dokumentácia, - procesné merania, reportovanie....

 • Company COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Upratovacie práce na prevádzkovej jednotke a v okolí prevádzkovej jednotky....

 • Company Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Preprava cestujúcich z/do zastávok urených platným cestovným poriadkom príslušnej linky - Obsluha elektronickej pokladne (výdaj cestovných lístkov) - Poskytnutie pomoci pri nástupe a výstupe telesne postihnutým a chorým osobám - Kontrola platnosti preukazu na zavu z cestovného, prípadne preukazu na bezplatné cestovanie...

 • Company AUTO KELLY SLOVAKIA, spol s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - evidencia tovaru v sklade - manipulácia s náhradnými dielmi v sklade - príjem a vyskladovanie tovaru - v prípade potreby zastúpi kolegu a rozvoz tovaru zákazníkom...

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  pomoc pri príprave jedál...

 • Company SE Služby inžinierskych stavieb, s. r. o. in Mochovce
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  We are looking for a skilled and experienced employee for the position of SENIOR PROJECT COORDINATOR, who will participate in the construction of nuclear power plant in Mochovce. KEY RESPONSIBILITIES: - Reports to Head of Procurement Coordination Unit providing updates relevant to procurement related issues (Procurement Plan update, preparation of purchase requests, etc.); - Promotes proactive and efficient interface and coordination between MO34 Procurement Department and other involved Units (PM, Contract management, Site Construction, Engineering, Planning, Project Control) to the ensure procurement process of new Contracts/Jobs and Amendments according to Project needs and schedule; - Providing support to Project Managers for procurement and contract administration (payment milestones ...

 • Company VITAL JOB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Do nášho tímu hadáme šikovné eny na pozíciu kontrolórka kvality. Prax nie je nutnosou, zaškolíme. Prevádzka je na 3,4 zmeny. - monos záloh dvakrát do týda - doprava a ubytovanie zabezpeené a hradené - rôzne motivané bonusy Sadzba od 600 eur netto...

 • Company Kovytec, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  vysekávanie kovových súiastok, pomocné práce na lisoch, balenie, práce vo výrobe....

 • Company SENOR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Práca a obsluha na automatizovaných zariadeniach v strojárstve, práca v Rakúsku, na pracovnú zmluvu...

 • Company H & O Construktion, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Výroba hliníkových okien, dverí a obkladov. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea zaslaním ivotopisu e-mailom. Vhodní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Opatrovanie zdravotne postihnutých v zariadení sociálnych sluieb...

 • Company MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Servisovanie a diagnostikovanie robotizovaných pracovísk pre 3D optické meranie a skenovanie....

 • Company FEMAD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - vstupná, medzioperaná a výstupná kontrola vyrábanej produkcie poda platnej technickej dokumentácie - zisovanie kvality výrobkov vizuálnou kontrolou a meraním - vystavovanie kontrolovaných protokolov - upozornenie na nezhody vo výrobnom procese - spolupráca so zástupcami výroby - technické prípravy výroby - kontrola technickej disciplíny, platnosti a úplnosti dokumentácie...

 • Company Automotive Group SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - robí nenároné manipulané práce v šijacej dielni - robí balenie ušitých dielov...

 • Company MEPP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Sústruník, frézar, operátor CNC frézy, brúsi, nástrojár....

 • Company CAMPRI, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - vykonáva príjem tovaru na sklad na základe dodacích listov - vykonáva príjem vlastných výrobkov na sklad a spotrebu materiálu na základe kalkulácií - vystavuje výdajky tovaru, presuny tovaru medzi skladmi - vystavuje hotovostné a bezhotovostné odberateské faktúry, dodacie listy - vedie knihu registranej pokladne - vykonáva priebené a mesané uzávierky faktúr a skladov - pripravuje podklady k inventarizácii zásob, vykonáva inventarizácie zásob na skladoch a vypracováva protokoly z inventarizácií...

 • Company Goled, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Manipulácia so skladovými zásobami. V prípade záujmu zašlite ivotopis na e-mail a vybraní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company ENERGOMONT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Komplexná zodpovednos za riadenie a koordinovanie inností na pridelenom projekte Príprava predbených prepotov a podkladov k asovým harmonogramom Pripravova a udriava aktuálnu dokumentáciu Riadi a koordinova lenov tímu, komunikova s dodávatemi, vedením spolonosti Hlavnou innosou je riadenie a kontrolovanie práce, no nie jej vykonávanie Reportovanie o stave zverených projektov, navrhovanie potrebných opatrení, zmenových poiadaviek a alšieho postupu v projekte a dodriavanie termínov Príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce Sledovanie finanného vyrovnania záväzkov objednávatea (pri pridelených projektoch)...

 • Company FEMAD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - zváranie metódou TIG a MIG poda výkresovej dokumentácie - zváranie nerezového materiálu - ítanie výkresovej dokumentácie - prax výhodou...

 • Company MEPP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Upratovanie....

 • Company PIGAGRO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Ošetrovanie kmenie, váenie, preháanie, selekcia, nakládky ošípaných, istenie a umývanie maštalí....

 • Company IBS - SECURITY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Fyzická ochrana majetku, - evidencia návštev, - evidencia majetku, - obchôdzková sluba....

 • Company BNN Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Obsluha zákazníkov....

 • Company Jaroslav Grich in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  tesárske práce...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Riadenie prevádzky závodu, tak aby bola v súlade so stratégiou spolonosti a štátnymi a miestnymi reguláciami - Optimalizácia a nastavovanie procesov v rámci oddelení - Kontrola dodriavania procesov a návrh opatrení - Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov - Reporting a analýza dosiahnutých výsledkov...

 • Company BNN Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Varenie, príprava jedla....

 • Company Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Vzdelanie poda zákona . 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky . 437/2009 Z. z. Vysokoškolské II. stupa - Uitestvo všeobecnovzdelávacích predmetov Odbor: matematika - informatika alebo matematika - fyzika alšie poiadavky - znalos anglického jazyka na úrovni B2 pri výube na ZŠ je podmienkou - samostatnos, zodpovednos, precíznos, flexibilita - vyuívanie inovatívnych metód a foriem vo výube - ochota spolupracova v tíme a podáva nadštandardné výkony - schopnos zvláda stresové situácie...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Riadenie prevádzky závodu, tak aby bola v súlade so stratégiou spolonosti a štátnymi a miestnymi reguláciami - Optimalizácia a nastavovanie procesov v rámci oddelení - Kontrola dodriavania procesov a návrh opatrení - Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov - Reporting a analýza dosiahnutých výsledkov...

 • Company BNN Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Informovanie a ubytovanie klientov, ybavovanie telefonických a mailových rezervácií, práca s pokladou, práca s rezervaným systémom, check in - check out, administratívne práce....

 • Company LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  alúnenie sedacích súprav. Aplikácia rôznych textílií, koe alebo ušitých poahov z textílií a koe na rôzne vopred pripravené povrchy za pomoci spôn, klinekov, lepidla alebo špeciálnych profilov, obliekanie sedákov a vankúšov....

 • Company KOMPAVA spol. s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  • vedenie oddelenia marketingu • uvádzanie nových produktov spolonosti na trh • realizácia a zlepšovanie marketingových stratégií spolonosti • rozvoj a realizácia marketingového plánu v spolupráci s obchodným manaérom a obchodnými zástupcami • úas na nových projektoch spolonosti • aktívne podieanie sa na získavaní nových zákazníkov prostredníctvom marketingu a udriavanie vzahov s existujúcimi zákazníkmi • sledovanie a analyzovanie konkurencie a jej stratégie • sledovanie nových trendov v marketingu i v oblasti výivových doplnkov a ich implementácia do nových projektov • návrh a realizácia efektívnej reklamnej kampane (web, print, media) • podpora predaja, nadväzovanie obchodných vzahov • tvorba prezentaných materiálov • tvorba reportov pre manament spolonosti...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Práca vhodná pre muov aj eny - Práca na 3 zmeny (v prípade potreby na 4 zmeny) - Vykonáva innosti v súlade s pracovnými postupmi: vstrekovanie, montá - Obsluhova vstrekovacie stroje a montáne zariadenia - Kontrolova kvalitu – hodnotenie vyrobených komponentov - Vies evidenciu o výrobe...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Zodpoveda za kvalitu vo výrobnom závode - Poskytova svojmu tímu plnú podporu, potrebnú na splnenie kvalitatívnych poiadaviek zákazníka - Udriava a zlepšova vzahy so zákazníkmi - Riadi zákaznícke, certifikané, interné audity, zabezpei súlad systému manamentu kvality s platnými štandardmi - Riadi proces zlepšovania kvality dodávaných dielov - Vytvára a sledova rozpoet oddelenia...

 • Company MOBI TRADE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  kadernícke práce - strihanie muov, detí aj ien, miesto je vhodné pre UoZ do 29 rokov ( príspevok UPSVR)...

 • Company Pokoj a zdravie, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Opatrovanie seniorov v Zariadení pre seniorov...

 • Company GRAFOBAL, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Obsluha skladakových strojov, výtrh....

 • Company UNI - TECH, s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - riadenie kvality v chemickej výrobe, - komunikácia s manamentom kvality v materskej spolonosti, - spracovanie podkladov, - podpora pri zavádzaní a riadení systémov kvality, - spolupráca s oddelením kvality a oddelením R&D materskej spolonosti pri inovácii a vývoji nových výrobkov, - príprava a tvorba nových a inovovaných výrobkov, - hodnotenie kvality vlastných a konkurenných výrobkov....

 • Company Nemocnica s poliklinikou Povazska Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - oprava a údrba vodovodných zariadení, - opravy vodoinštalaných sietí, - opravy rozvodov stlaeného vzduchu, - udriavanie v prevádzkyschopnom stave montáne kanály vody, kúrenia, revízne šachty kanálov OV...

 • Company SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  - Práca vhodná pre muov aj eny - Práca na 3 zmeny (v prípade potreby na 4 zmeny) - Vykonáva innosti v súlade s pracovnými postupmi: vstrekovanie, montá - Obsluhova vstrekovacie stroje a montáne zariadenia - Kontrolova kvalitu – hodnotenie vyrobených komponentov - Vies evidenciu o výrobe...

 • Company Elvir&Tuncay, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.10.2018 Updated on: 18.10.2018

  Výroba zmrzliny....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
garopolo-sro-c9cd012 Edit filters